News: Pó³noc pokonana –wszyscy zadowoleni z wyjazdu na mecz Gwiazd - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 15 2020 20:01:46
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Pó³noc pokonana –wszyscy zadowoleni z wyjazdu na mecz Gwiazd
Fanclub
Opisy na gg po przyje¼dzie do domu z meczu Gwiazd mówi± same za siebie

1. Zar±bi¶cie by³o na meczu Gwiazd mam autografy i fotki
2. 21 autografów najlepszych koszykarzy DBL i ze wszystkimi fotki
3. By³o Bosko
4. By³o Zar±bi¶cie
5. Super by³o...meczyk udany
6. Najlepszy dzieñ w moim ¿yciu
7. Mecz Gwiazd we Wroc³awiu – niezapomniane emocje
8. Wyda³em 96 z³ote ale by³o warto
9. By³o Super
10. ¦pia i o wsadach snia
11. 66+30 zobaczyæ Mecz Gwiazd – bezcenne
12. We Wroc³awiu by³o Zar±bi¶cie


 W drodze do Wroc³awia by³ rozegrany konkurs wiedzy o historii meczy gwiazd

Do udzia³u zg³osi³o siê 8 dru¿yn
po rundzie eliminacyjnej zosta³y cztery

1 miejsce i nagrodê - zestawy w MC Donaldzie wygra³a ekipa z Rudy ¦l±skiej
GRIMPEX TEAM

w sk³adzie
  • Adam Kujon
  • Norbert Kujon
  • Andrzej Boronowski
  • Adam Boronowski

2 miejsce zajê³a ekipa pod nazwa ,, AZS Katowice ,,

  • Marcel Pietrzyk
  • Piotr Musia³
  • Hadziñski Maciej

Nagroda pocieszenie ShakeW

dodaj swój komentarz jak ci sie podoba³o na meczu Gwiazd

Wybrani przez tysi±ce kibiców - najlepsi zawodnicy Dominet Bank Ekstraligi, Mecz Gwiazd Pierwszej Ligi, konkursy wsadów oraz rzutów za trzy punkty, wystêpy czo³owych polskich artystów: Artur Gadowski, Szymon Wydra, Halina Mynkowa, Anna Wyszkoni, Patrycja Markowska, Bartek Wrona, Papa Dance, Ryszard Bazarnik oraz zaspo³y Queens i Exited - to wszystko czeka na nas - 3 marca 2007 r.we wroc³awskiej Hali Ludowej. Pocz±tek transmisji w telewizji Polsat - godz. 14.45. Patronat nad imprez± objêli prezydent Wroc³awia Rafa³ Dutkiewicz i ambasador USA w Polsce Victor Ashe.
G³osowanie zakoñczone!
Piorunuj±cy finisz Rafa³a Bigusa, który wyprzedzi³ o ponad sto g³osów Aarona Pettwaya w wy¶cigu do pierwszej pi±tki Pó³nocy! Na Po³udniu Thomas Kelati minimalnie za Goranem Jagodnikiem i Rados³awem Hy¿ym. Oddano ponad trzydzie¶ci sze¶æ tysiêcy g³osów!
Na ostatniej prostej fantastycznie finiszowa³ Rafa³ Bigus. ¦rodkowy Kotwicy gra ostatnio fenomenalnie i jego wynik by³ fenomenalny - w ci±gu kilku dni odrobi³ straty i dosta³ siê do pierwszej pi±tki. Poza Bigusem w wyj¶ciowym sk³adzie Pó³nocy zagraj± Robert Skibniewski, Dawid Witos, Harding Nana oraz zastêpuj±cy Adama Wójcika - Aaron Pettway.
Tak¿e na Po³udniu trwa³a zaciêta walka pomiêdzy Kelatim, Hy¿ym i Jagodnikiem. D³ugo prowadzi³ skrzyd³owy Turowa, ale od kliku dni przybywa³o g³osów Jagodnikowi, zmobilizowali siê te¿ kibice z Wroc³awia. I w ostatecznym rozrachunku Kelatiemu zabrak³o czterech g³osów! W pierwszej pi±tce, poza Hy¿ym i Jagodnikiem, zagraj± te¿ Andrzej Pluta, Dean Oliver. Kontuzjowanego Otisa Hilla zast±pi Robert Witka.
W pierwszych pi±tkach Meczu Gwiazd zagraj± (w nawiasie pozycja, klub i liczba g³osów):
PÓ£NOC
* Robert Skibniewski (obroñca, Polpak ¦wiecie, 952)
* Dawid Witos (obroñca, AZS Koszalin, 779)
* Harding Nana (skrzyd³owy, Polpak ¦wiecie, 1082) - najwiêcej zebranych g³osów!
* Aaron Pettway (skrzyd³owy, Kager Gdynia) - w miejsce kontuzjowanego Adama Wójcika
* Rafa³ Bigus (¶rodkowy, Kotwica Ko³obrzeg, 983)
PO£UDNIE
* Dean Oliver (obroñca, ASCO ¦l±sk Wroc³aw, 1044)
* Andrzej Pluta (obroñca, Anwil W³oc³awek, 1070)
* Rados³aw Hy¿y (skrzyd³owy, ASCO ¦l±sk Wroc³aw, 809)
* Goran Jagodnik (skrzyd³owy, Anwil W³oc³awek, 799)
* Robert Witka (¶rodkowy, BOT Turów Zgorzelec) - w miejsce kontuzjowanego Otisa Hilla

£±cznie w g³osowaniu na portalu www.meczgwiazd.interia.pl oraz za pomoc± SMS-ów oddano 36342 g³osy, w tym 6980 na kandydatów do konkursu wsadów oraz 29362 na kandydatów do pierwszych pi±tek Meczu Gwiazd.
REZERWOWI
Prezes Polskiej Ligi Koszykówki - Janusz Wierzbowski zaprosi³ do udzia³u
w Meczu Gwiazd nastêpuj±cych zawodników w roli rezerwowych:

PÓ£NOC
* Christian Dalmau (rozgrywaj±cy, Prokom Trefl Sopot)
* Rashid Atkins (rozgrywaj±cy, Prokom Trefl Sopot)
* Miah Davis (rozgrywaj±cy, Energa Czarni S³upsk)
* Iwo Kitzingeer (obroñca, Polpharma Starogard Gdañski)
* Przemys³aw Frasunkiewicz (skrzyd³owy, Energa Czarni S³upsk)
* Patrick Okafor (skrzyd³owy, Polpharma Starogard Gdañski)
* Filip Dylewicz (skrzyd³owy, Prokom Trefl Sopot)

Trenerami zespo³u Pó³nocy bêd± Eugeniusz Kijewski (Prokom Trefl Sopot) i Tomasz Jankowski (Polpharma Starogard Gdañski).
PO£UDNIE
* Tony Akins (rozgrywaj±cy, Gipsar Stal Ostrów Wlkp.)
* £ukasz Koszarek (obroñca, BOT Turów Zgorzelec)
* Thomas Kelati (skrzyd³owy, BOT Turów Zgorzelec)
* Michael Ansley (skrzyd³owy, Gipsar Stal Ostrów Wlkp.)
* Dominik Tomczyk (skrzyd³owy, ASCO ¦l±sk Wroc³aw)
* Grady Reynolds (skrzyd³owy, Polonie SPEC Warszawa)
* Wojciech Szawarski (skrzyd³owy, Gipsar Stal Ostrów Wlkp.)

Trenerami zespo³u Po³udnia bêd± Saso Filipovski (BOT Turów Zgorzelec)i Andrzej Kowalczyk (Gipsar Stal Ostrów Wlkp.).

KONKURS WSADÓW O PUCHAR PREZESA DOMINET BANKU
Aaron Pettway - Kager Gdynia
Grady Reynolds - Polonie SPEC Warszawa
£ukasz Wi¶niewski - Polpak ¦wiecie
Witalij Kowalenko - Soko³ów Znicz Jaros³aw
David Logan - Polpharma Starogard Gdañski

KONKURS RZUTÓW ZA TRZY O PUCHAR FIRMY SPALDING

Andrzej Pluta (Anwil W³oc³awek)
Aleksandar Dimitrovski (ASCO ¦l±sk Wroc³aw)
Christian Dalmau (Prokom Trefl Sopot)
Iwo Kitzinger (Polpharma Starogard Gdañski)

MECZ GWIAZD PIERWSZEJ LIGI

Absolutn± nowo¶ci± w historii Meczu Gwiazd bêdzie Mecz Gwiazd I ligi. Impreza ta, zorganizowana pod patronatem PZKosz ma s³u¿yæ promocji rozgrywek pierwszej ligi mêskiej. Sk³ady dru¿yn Pó³nocy i Po³udnia wybrali wspólnie trenerzy obu zespo³ów oraz przedstawiciele PZKosz. W trakcie meczu odbêd± siê równie¿ konkursy wsadów i rzutów za trzy. Pocz±tek spotkania o 12.00, a bezpo¶redni± transmisjê przeprowadzi Polsat Sport.
Sk³ady na Mecz Gwiazd Pierwszej Ligi
PÓ£NOC: Pawe³ Szcze¶niak, Jaros³aw Kalinowski, Marcin Chodkiewicz, Robert Morkowski (Zastal Grono Zielona Góra), Krzysztof Szubarga, £ukasz ¯ytko, £ukasz Wichniarz (Sportino Inowroc³aw), Marcin Ecka (Znicz Basket Pruszków), Tomasz Wojdy³a (Politechnika Poznañ), Stanis³aw Prus (Spójnia Stargard), Micha³ Wo³oszyn (Znicz Basket Pruszków), Tomasz Piêta (Tarnovia Tarnowo Podgórne).
Trener: Tadeusz Aleksandrowicz (Zastal), asystent Grzegorz Chodkiewicz (Tarnovia)
PO£UDNIE: Rafa³ Glapiñski, Marcin Stok³osa, Micha³ Saran (Górnik Wa³brzych), Pawe³ Pydych, Jacek Jarecki, Adam Lisewski (Stal Stalowa Wola), Maciej Klima, Jerzy Koszuta (Sokó³ £añcut), £ukasz Grzegorzewski, Daniel Wall (Siarka Tarnobrzeg), Jacek Olejniczak (Start AZS Lublin), £ukasz Pacocha (Resovia Rzeszów)
Trener: Rados³aw Czerniak (Górnik), asystent Dariusz Kaszowski (Sokó³)
MECZ GWIAZD - GODZINA PO GODZINIE

Emocje zwi±zane z Meczem Gwiazd rozpoczn± siê ju¿ w pi±tek otwartymi treningami w Hali Ludowej. Godzinne treningi zaplanowano dla zespo³ów Pierwszej Ligi (16.00 - zespó³ Pó³nocy, 17.00 - zespó³ Po³udnia). O 18 na halê wejdzie zespó³ gwiazd Pó³nocy, a pó³torej godziny pó¼niej koszykarze wybrani do sk³adu Po³udnia. Na pi±tek zaplanowano tak¿e spotkania z gwiazdami w szko³ach i domach dziecka.
Sobotnie emocje rozpoczn± punktualnie w po³udnie, wystêpem zespo³u Exited. Zaraz potem zaprezentuj± siê pierwszoligowi koszykarze z zespo³ów Pó³nocy i Po³udnia. W przerwach spotkania zaplanowane s± konkursy rzutów za trzy oraz konkurs wsadów. Zaprezentuje siê tak¿e zespó³ Queens, a podczas przerw kibiców rozgrzewaæ bêdzie grupa X-Ray.
Ca³± imprezê poprowadzi Krzysztof Skiba, a w rolê komentatorów wciel± siê Andrzej Grabowski i Tomasz Jachimek. Za scenariusz i re¿yseriê widowiska odpowiada Pawe³ Zeitz, znany przede wszystkim z pracy przy festiwalach w Sopocie i Opolu.
Sam Mecz Gwiazd oraz transmisja na ¿ywo w telewizji Polsat, rozpocznie siê o godz. 14.45. Podczas rozgrzewki, która rozpocznie siê 45 minut wcze¶niej, przeprowadzone zostan± eliminacje do konkursu rzutów za trzy i konkursu wsadów. Spotkanie rozpocznie siê wystêpem Szymona Wydry, który zaprezentuje swoj± wersjê znanego przeboju - "We are the champions".
Po oficjalnej prezentacji rozpocznie siê mecz, a w przerwie miêdzy pierwsz± a drug± kwart± rozegrane zostanie rozegrany fina³ konkursu wsadów.
Emocji nie zabraknie te¿ w przerwie, podczas której grupa doborowych artystów wykona specjalny hymn Meczu Gwiazd - skomponowany przez Roberta Jansona. Za¶piewaj± wielkie gwiazdy polskiej piosenki - Patrycja Markowska, Halinka Mlynkova, Anna Wyszkoni z zespo³u £zy, Artur Gadowski i Szymon Wydra! Jeszcze przed zakoñczeniem przerwy, zespó³ X-Ray przedstawi specjalny uk³ad taneczny.
W trakcie drugiej po³owy Meczu, obok koszykarskich zmagañ Gwiazd, kibiców zabawi swoimi utworami grupa Papa Dance. Pomiêdzy kwartami rozstrzygnie siê konkurs rzutów za trzy, któremu towarzyszyæ bêd± utwory grupy Exited. Podczas meczu prze¿yjemy równie¿ niezapomniany koncert na koszykarskich pi³kach Ryszarda Bazarnika.
Po zakoñczeniu spotkania koncert da Patrycja Markowska, a Mecz Gwiazd zakoñczy oficjalna ceremonia wrêczenia nagród.
W trakcie ca³ego dnia dzia³aæ bêdzie oficjalna strona imprezy: meczgwiazd.interia.pl. Od samego rana redakcja zapewni pe³ny serwis informacyjny i zdjêciowy, wywiady i komentarze. G³ówn± atrakcj± powinien byæ czat z kibicami, w którym uczestniczyæ bêd± dziennikarze, prezesi i zawodnicy. Bêdzie on trwa³ non stop od godz. 11 do 17.


Miejsca wyjazdu


Ruda ¦l±ska ( Nowy Bytom parking przy hali KS Pogoñ ) godz.7. 30
Katowice ( plac ¶w. Andrzeja z drugie strony dworca PKP) godz. 8. 00

Lista wyje¿d¿aj±cych

LPNAZWISKO IMIEWyjazd KTO WP£ATA WIEK
1 Bytomski ZbigniewRuda ¦l±ska 66kibic66+30 doros³y
2Kujon NorbertRuda ¦l±ska 66koszykarz 66 15
3Kujon AdamRuda ¦l±ska 66kibic66doros³y
4Boronowski AndrzejRuda ¦l±ska 44koszykarz 44+3016
5Boronowski Adam Ruda ¦l±ska 44kibic 44+30doros³y
6 Badyra ArturRuda ¦l±ska 66kibic66+30 16
7 Bator Micha³Ruda ¦l±ska 66kibic66+3016
8 Nowok Marcin Ruda ¦l±ska 44 koszykarz44+3015
9 Marek MarcinRuda ¦l±ska 66kibic66doros³y
10Chrz±scz Rafa³ Ruda ¦l±ska 44koszykarz 44+3015
11 Pietrzyk MarcelKatowice66koszykarz 66+3014
12 Pietrzyk AnnaKatowice 66 koszykarz 66+30doros³a
13 Mizeracki KubaKatowice66koszykarz bus14
14 Borys Balon Ruda ¦l±ska 66 koszykarz 66+3016
15 Stawowski BartekRuda ¦l±ska66koszykarz50 zal.18
16Bytomski Marcin Ruda ¦l±ska66kibic66doros³y
17 Hadziñski MaciejKatowice 66koszykarz 66+30 15
18 Hadziñska JoannaKatowice 66 kibic 66+30doros³a
19 Musia³ PiotrKatowice 66koszykarz 66+3014
20 Lichosik Kazimiera Katowice 66kibic 66+30doros³a
21 Belzanereg DjamelKatowice 66koszykarz66+3014
22 Marcinkow DawidKatowice 66koszykarz66+30 13
23Jakubiec JarekKatowice 66trener 66doros³y
24Jakubiec £ukaszKatowice 66 koszykarz6614
25 Bentkowski Micha³ Katowice 66trener 66+30 doros³y
26 Urych Jaros³aw
Katowice 66koszykarz 66+30doros³a
27 Sikora JacekKatowice 66koszykarz66+30
15
28 Dañczak £ukasz Katowice 66koszykarz6616
29Bujoczek AdamKatowice66koszykarz66+30 14
30 Bujoczek Sebastian Katowice66kibic 66+30doros³y
31 Orczykowski TomaszKatowice 66 koszykarz66+3014
32 Rachel Pawe³ Katowice 66koszykarz66+3016
33 Fr±czek AdamRuda ¦l±ska 66koszykarz 66+3014
34 Sadkowski Lukasz Ruda ¦l±ska 66koszykarz bus14
35Ko¿dub EwaKatowice 44kibic44+30dorosla
36Ko¿dub ArekKatowice 44koszykarz44+3014
37 Pawlenka PiotrRuda ¦l±ska66kibic66doros³y
38 Pawlenka FranciszekRuda ¦l±ska66kibic66doros³y
39 Borzucki DanielRuda ¦l±ska66kibic66dorosly
40 Magiera TomekRuda ¦l±ska44kibic25 zal.17
41Kuzia Micha³Ruda ¦l±ska 44koszykarz25 zal.17
42Le¶niewski KrzysztofRuda ¦l±ska 44kibic44+30doros³y
43Pe³ka PatrykKatowice 66kibic66+30doros³y
44Bednarek Mariusz Katowice 66kibic66+30doros³y
45 Rafa³ KurianowiczKatowice 66Fotoreporter66+30doros³y
46Marcin Sztych Katowice 66 koszykarz66+30doros³y
47 Gotner Rafa³ Ruda ¦l±ska44kibic20 zal.dorosly
48Pantke Pawe³Ruda ¦l±ska44kibic 17
49 Podstawski JakubKatowice 44koszykarzbus14
50   44   
51kierowca autokaru 66   

Aby nie nudzi³a nam siê podró¿ do Wroc³awia wpad³em na pomys³ przeprowadzenia konkursu na temat wiedzy o historii meczy Gwiazd , dlatego zachêcam wszystkich do lektury która jest na stronie www.meczgwiazd.interia.pl i po skopiowaniu u mnie na stronie . Oczywi¶cie jest przewidziana nagroda dla zwyciêscy !
W³oc³awek 2006
Po raz pierwszy w Meczu Gwiazd, swoje umiejêtno¶ci zaprezentowali m³odzi zawodnicy do lat 21.

Przed g³ówn± imprez±, odby³ siê równie¿ emocjonuj±cy pojedynek, Mecz Gwiazd Pó³noc – Po³udnie U21, gdzie w rezultacie wygra³ zespó³ Pó³nocy 86: 78. Nie oby³o siê te¿ bez konkursów. W rywalizacji rzutów za trzy zwyciê¿y³ Tomasz Prostak, a za najbardziej efektowne wsady zosta³ nagrodzony Pawe³ Kikowski.
Sk³ady dru¿yn Pó³nocy i Po³udnia, pierwsze pi±tki wybrali kibice poprzez internetowe g³osowanie.
PÓ£NOC – Pierwsza pi±tka: Chudney Gray, Steffon Bradford (AZS Gaz Ziemny Koszalin), Jerry Johnson (Polpharma Starograd Szczeciñski), Goran Jagodnik, Adam Wójcik (Prokom Trefl Sopot) oraz Miah Davis, Tarmo Kikerpill, Alex Dunn (Energia Czarni S³upsk), Greg Davis (Astoria Bydgoszcz), Christian Dalmau (Prokom Trefl Sopot), Blake Hamilton (Kotwica Ko³obrzeg), Damien Kinloch (Polpharma Starograd Szczeciñski) Trenerzy: Eugeniusz Kijewski, Igor Griszczuk
PO£UDNIE – Pierwsza pi±tka: Dante Swanson, Micha³ Ignerski (Anwil W³oc³awek), George Reese (Stal Ostrów), Steve Thomas (Polpak ¦wiecie), £ukasz Koszarek (Polania SPEC Warszawa) oraz Ed Scott (Anwil W³oc³awek), Andrzej Pluta, Rados³aw Hy¿y (BOT Turów Zgorzelec), Krzysztof Szubarga (Polpak ¦wiecie), Eric Taylor (Polonia SPEC Warszawa), Kevin Fletcher (¦l±sk Wroc³aw), Wojciech ¯urawski (Unia Tarnów) Trenerzy: Aleksander Krutikow, Wojciech Kamiñski
Wystêp litewskiej grupy Euro Dance, ewolucje nad koszem francuskiego Slam Nation, koncert zespo³u Queens i teatr tancerzy ognia, te wszystkie atrakcje przygotowali dla kibiców organizatorzy imprezy.
Jednak najwiêcej emocji od lat, wzbudza³y konkursy. Na podstawie g³osowania kibiców w³adze DBL zaprosi³y do udzia³u w konkursie wsadów czterech zawodników: Micha³a Ignerskiego, George’a Reese’a, Micha³a Krajewskiego i Aivarasa Kiausasa. Najlepszym okaza³ siê ten ostatni, który w finale pokona³ Micha³a Krajewskiego
Do udzia³u w konkursie rzutów za trzy, prezes PLK zaprosi³ czterech uczestników Meczu Gwiazd: Andrzeja Plutê, Christiana Dalmau, Tarmo Kikerpilla, Jerry’ego Johnsona. Po raz czwarty konkurs trójek wygra³ Andrzej Pluta, a za najlepszego zawodnika meczu uznano Chudney’a Gray’a.
Pó³noc – Po³udnie 97:84 (28:26; 19:19; 31:15; 19:24)
Pó³noc: Steffon Bradford 18, Chudney Gray 17, Adam Wójcik 16, Christian Dalmau 14, Dennis Stanton 9, Alex Dunn 5, Damien Kinloch 4, Blake Hamilton 4, Greg Davis 3, Miah Davis 3, Tarmo Kikerpill 2, Goran Jagodnik 2
Po³udnie: George Reese 14, Dante Swanson 11, Steven Thomas 10, Rados³aw Hy¿y 10, Micha³ Ignerski 10, Andrzej Pluta 9, Kevin Fletcher 8, £ukasz Koszarek 6, Wojciech ¯urawski 4, Eric Taylor 2

Pruszków 2005
Kibic trafi³ z po³owy i wygra³ tysi±c z³otych, a po raz pierwszy do Meczu Gwiazd zaproszono koszykarki.
Kibicie poprzez g³osowanie internetowe na stronie www.ebl.pl, wybierali sk³ady dru¿yn Pó³nocy i Po³udnia.
PÓ£NOC – Eric Elliot, Otis Hill, Eric Taylor (Polonia Warszawa), Tomas Pacesas, Goran Jagodnik, Istvan Nemeth, Tomas Masiulis, Adam Wójcik (Prokom Trefl Sopot), Rafa³ Frank, Wojciech Majchrzak (Czarni S³upsk), John Thomas (Polpharma Starogard), Pawe³ Wiekiera (Astoria Bydgoszcz), Ma³gorzata Dydek, Denna Nolan (Lotos Gdynia)
Trenerzy: Eugeniusz Kijewski, Jacek Winnicki, Katarzyna Dydek
PO£UDNIE – Gintaras Kadziulis, Robert Witka (Anwil W³oc³awek), Michael Watson, Rados³aw Hy¿y, Ryan Randle, Robert Skibniewski (Deichmann ¦l±sk), Dominik Czubek (Znicz Pruszków), Mujo Tuljkoviæ, Michael Ansley (Platinium Wis³a Kraków), Brandon Brown, Adrian Penland (Noteæ Inowroc³aw), Agnieszka Szott (AZS PWSZ Gorzów) – zast±pi³a j± Beata Krupska – Tyszkiewicz (AZS Poznañ), Shanonn Johnson (Wis³a Can-Pack Kraków) Trenerzy: Andriej Urlep, Jacek Gembal
Tu¿ przed g³ówn± imprez± sêdziowie wyrzucili w trybuny trzy pi³ki tenisowe. Kibice, którzy je z³apali mieli szansê wygraæ telefon z do³adowaniem na 1000 z³otych – prezent od PTC Era. Warunkiem, by³ rzut z po³owy boiska, co uda³o siê jednemu z uczestników konkursu.
Rozegrano konkurs rzutów za trzy, do którego przyst±pili: Goran Jagodnik, Gintaras Kadziulis, Michael Watson, Wojciech Majchrzak oraz Shannon Johnson. Do fina³u awansowali Kadziulis i Watson, szczê¶cie sprzyja³o temu pierwszemu, który zwyciê¿y³ trafiaj±c 9 z 15 rzutów.
W konkursie wsadów bra³y równie¿ udzia³ kobiety (Ma³gorzata Dydek, Shannonn Johnson), jednak najlepszy okaza³ siê Micha³ Krajewski. Za najwarto¶ciowszego zawodnika meczu uznano Gintarasa Kadziulisa
Mimo tego, ¿e ¿aden koszykarz Turowa Zgorzelec, nie zosta³ nominowany do gry kibice tego klubu pojawili siê w hali, tworz±c gor±c± atmosferê. Za to zostali docenieni i dostali tytu³ Najlepszego Klubu Kibica. Za najlepsze cheerleders, które umila³y tañcem przerwy w meczu, uznano grupê Quest z warszawskiej Polonii.
Po³udnie – Pó³noc 118: 115
Pó³noc: Thomas 29, Jagodnik 12, Taylor 12, Wójcik 10, Frank 8, Pacesas 7, Elliott 6, Hill 6, Wiekiera 6, Nemeth 5, Majchrzak 4, Masiulis 4, Dydek 4, Krupska – Tyszkiewicz 2
Po³udnie: Hy¿y 19, Watson 19, Kadziulis 14, Brown 12, Ansley 11, Tuljkoviæ 11, Randle 9, Witka 7, Skibniewski 6, Nolan 5, Czubek 3, Johnson 2

Bydgoszcz 2003
Po dwóch latach przerwy, ku uciesze wszystkich kibiców koszykówki Mecz Gwiazd zosta³ wznowiony.
Z powodu braku czasu (decyzjê o rozegraniu Meczu Gwiazd, podjêto na miesi±c przed imprez±), zawodników powo³ywali trenerzy Pó³nocy (Eugeniusz Kijewski) i Po³udnia (Andrzej Kowalczyk).
PÓ£NOC: Goran Jagodnik, Joe McNaull, Josip Vrankoviæ, Jirzi ¯idek, Darius Maskoliunas, Tomas Masiulis (Prokom Trefl Sopot), Tomas Pacesas, Andrzej Pluta, Jeff Nordgaard, Damir Krupalija (Anwil W³oc³awek), Alex Austin (Noteæ Inowroc³aw), Shawn Respect (Komfort Stardard), Zbigniew Bia³ek, Przemys³aw Frasunkiewicz (Czarni S³upsk), Jaros³aw Kalinowski (Astoria Bydgoszcz),
PO£UDNIE: Eric Elliott, Pawe³ Szcze¶niak, Konstantin Furman, Jerry Hester, Wojciech Szawarski (Gipsar Stal Ostrów), Brandun Hughes (Azoty Unia Tarnów), Dainius Adomaitis, Andrius Giedraitis, Dominik Tomczyk, Aleksander Kul, Maciej Zieliñski (Idea ¦l±sk Wroc³aw), Brant Bailey, Chris Heinrich, Milos Sporar (Old Spice Pruszków), Eric Taylor, Ed O’Bannon, Walter Jeklin (Polonia Warbud Warszawa), Tomasz Celej (Start Lublin)
Powrócono równie¿ do tradycji konkursów. Andrzej Pluta udowodni³, ¿e przerwa w rzutach za trzy nijak siê ma do jego umiejêtno¶ci, i po raz kolejny zosta³ królem strzelców. W nagrodê dosta³ piêkny rower górski, tak¿e nie oby³o siê bez rundy honorowej na parkiecie, na nowym poje¼dzie. W konkursie wsadów, najefektowniejsze ewolucje z pi³k± wykonywa³ Brant Bailey. Za najlepszego zawodnika meczu uznano Joe McNaulla.
Po³udnie – Pó³noc 92:86 (31: 24; 18:20; 22:24; 21:18)
Po³udnie: Adomaitis 24, Elliott 15, Zieliñski 13, Taylor 9, Giedraitis 8, Bailey 7, Kul 6, Furman 4, Hughes 2, Henrich 2, Szawarski 2
Pó³noc: McNaull 20, Austin 12, Pacesas 12, Jagodnik 11, Pluta 9, Vrankoviæ 6, ¯idek 6. Frasunkiewicz 5, Bia³ek 4, Respert 1

S³upsk 2000

W siódmym Meczu Gwiazd, kibice po raz pierwszy mogli wybieraæ uczestników przez Internet.
Dru¿yny Wschodu i Zachodu wybierane by³y przez kibiców – internautów i trenerów.
WSCHÓD: Raimonds Miglinieks, Tomasz Jankowski, Edgars Sneps (Anwil W³oc³awek), Tyrice Walker (Hoop Pruszków), Derrick Hayes, Kordian Korytek (Cersanit Kielce), Antoine Joubert, Andrzej Pluta (Pogoñ Ruda ¦l±ska), Micha³ Hlebowicki (Prokom Trefl Sopot), Branislav Vincentiæ (AZS Lublin)
Trener: Andrzej Nowak
ZACHÓD: Adam Wójcik, Maciej Zieliñski, Joe McNaull, Charles O’Bannon, Alan Gregov (Zepter ¦l±sk), Zoran Sretenoviæ, Jerry Hester, (Stal Ostrów), Rafa³ Bigus (Komfort Forbo Stargard), Uvis Helmanis (Bobry Bytom), Krzysztof Wilangowski, John Taylor (Brok Czarni S³upsk)
Trener: Muli Katzurin
W przededniu imprezy okaza³o siê, ¿e Derrick Hayes z powodu choroby nie zagra
w Hali Gryfia, dlatego zast±pi³ go Rados³aw Hy¿y z Unii Tarnów.
Niestety, ku rozczarowaniu kibiców w tym meczu równie¿ nie odby³ siê konkurs wsadów. By³y jedynie mistrzostwa w rzutach za trzy, które wygra³ król sprzed roku - Andrzej Pluta. Za najlepszego koszykarza tego spotkania uznano Antoine’a Jouberta.

Zachód – Wschód 86:84 (46:39)
ZACHÓD: Wójcik 19, Hester 15 ,O’Bannon 14, Zieliñski 14, Bigus 10, Taylor 6, Wilangowski 4, Gregov 3, Sretenoviæ 1
WSCHÓD: Morris 22, Joubert 21, Jankowski 10, Korytek 10, Pluta 8, Hlebowicki 6, Hy¿y 2, Sneps 2, Walker 2, Miglinieks 1

Sosnowiec 1999

W szóstym Meczu Gwiazd, gra³y zespo³y Wschodu oraz Zachodu, a nie jak w poprzednich latach Pó³nocy i Po³udnia.
Kibice koszykówki, którzy oddali ponad 6000 g³osów wybrali nastêpuj±ce sk³ady:

WSCHÓD: Ainars Bagatskis, Andrzej Pluta, Yohance Nicholas, Mariusz Bacik (Bobry Bytom), Antoine Joubert, Isaiah Morris (Pogoñ Ruda ¦l±ska), Adrian Ma³ecki, Phil Zevenbergen (Unia Tarnów), Dominik Tomczyk (Hoop Pekaes Pruszków), Kenny Williams (Trefl Sopot), Tyrone Barksdale (Zag³êbie Sosnowiec) Trener: Teodor Mo³³ow

ZACHÓD: Maciej Zieliñski, Adam Wójcik, Joe McNaull, Raimonds Miglinieks (¦l±sk Wroc³aw), Tomasz Jankowski, Igor Griszczuk, Alan Gregov (Nobiles W³oc³awek), Roberts Stelmahers (Zastal Zielona Góra), Chris Sneed (Stal Ostrów), Pawe³ Wiekera (Spójnia Stargard Szczeciñski), Walter Jeklin (Elana Toruñ)
Trener: Andriej Urlep
Spotkanie sêdziowali Grzegorz Ziemblicki i Grzegorz Bachañski, ale to minister sportu Jacek Dêbski rozpocz±³ mecz, wyrzucaj±c pi³kê go góry. W konkursie rzutów za trzy, wygra³ £otysz Ainars Bagatskis, wyprzedzaj±c Waltera Jeklina, Alana Gregova i Antoine Jouberta. W konkursie wsadów najlepszy okaza³ siê ulubieniec sosnowieckich kibiców – filigranowy Amerykanin Tyrone Barksdale. Za najlepszego gracza meczu bezapelacyjnie uznano Adama Wójcika.
Zachód – Wschód 125:90 (62:47)
ZACHÓD: Zieliñski 24, Stelmahers 19,Wójcik 19, Sneed 16, Griszczuk 12, Jankowski 12, McNaull 9, Wiekiera 7, Jeklin 3, Gregov 2, Miglinieks 2
WSCHÓD: Bagatskis 21, Nicholas 15, Williams 13, Joubert 10, Pluta 8, Zevenbergen 8, Ma³ecki 6, Morris 5, Barksdale 2, Tomczyk 2, Bacik 0

Tarnów 1998
Pó³noc po raz czwarty - tak w skrócie mo¿na okre¶liæ jubileuszowy, bo pi±ty Mecz Gwiazd.
Czytelnicy tygodnika „Basket” po raz pi±ty g³osowali na zespo³y Pó³nocy (Nobiles W³oc³awek, AZS Elana Toruñ, P³yty Grajewo, Komfort-Forbo Stargard Szczeciñski, Pekaes Pruszków, Noteæ Inowroc³aw, PKK Warta Szczecin, Trefl Sopot) i Po³udnia (Ericsson Bobry Bytom, Pogoñ Ruda ¦l±ska, Polonia Przemy¶l, Stal Stalowa Wola, Unia Tarnów, Zag³êbie Maczki-Bór Sosnowiec, Zepter ¦l±sk Wroc³aw). Trenerem Pó³nocy zosta³ Krzysztof ¯olik, a Po³udnie poprowadzi³ Jacek Adamczak
Kibice wybrali nastêpuj±cych koszykarzy:
PÓ£NOC: Dominik Tomczyk, Tyrice Walker, Piotr Szybilski, LaBradford Smith, Krzysztof Sidor, Krzysztof Dryja (Pekaes Pruszków), Micha³ Hlebowicki (P³yty Grajewo), Gary Alexander(Trefl Sopot), Martin Eggleston, Lee Wilson (Warta Szczecin), Robert Ko¶ciuk, Kelvin Upshaw (Komfort Stargard Szczeciñski)
PO£UDNIE: Maciej Zieliñski, Adam Wójcik (Zepter ¦l±sk Wroc³aw), Samuel Hines, Duane Cooper (Pogoñ Ruda ¦l±ska), Ronnie Thompkins, Tyrone Barksdale (Zag³êbie Maczki-Bór Sosnowiec), Andrzej Pluta, Mariusz Bacik, Tomasz Jankowski (Ericsson Bobry Bytom), Adrian Ma³ecki, Will Brantley (Unia Tarnów), Dominik Derwisz (Stal Stalowa Wola)
Przed g³ównym widowiskiem odby³ siê konkurs rzutów za trzy i wsadów. Do Mistrzostw Browarów Tyskich w rzutach za trzy punkty stanêli: Duane Cooper, Dominik Derwisz, Adrian Ma³ecki, Andrzej Pluta, Samuel Hines i Kelvin Upshaw. Zawodnicy podczas 45 sekund musieli wykonaæ 15 rzutów, po 5 z ka¿dej z trzech baz. Wygra³ faworyt publiczno¶ci - Adrian Ma³ecki (11 celnych rzutów), kolejne miejsca zajêli Duane Cooper (9 celnych rzutów), Samuel Hines (8 celnych rzutów).
Natomiast w Mistrzostwach Zak³adów Azotowych w Tarnowie we wsadach brali udzia³ Tyrone Barksdale, Will Brantley, Piotr Ignatowicz, Micha³ Titinger, Gary Alexander i Adrian Ma³ecki. Ten ostatni skar¿y³ siê co prawda na ból nogi, ale mimo to... wygra³ konkurs. Najlepszym zawodnikiem meczu okaza³ siê Gary Alexander, który zdoby³ w tym dniu 25 punktów, z czego a¿ 18 po wsadach. Dodatkowo nagrodê dla Koszykarskiej Osobowo¶ci Sezonu 1997/98 otrzyma³ Wies³aw Zych.

Pó³noc – Po³udnie 141:126 (30:34; 36:39; 37:18; 38:35
PÓ£NOC: Alexander 25, Szybilski 23, Walker 19, Tomczyk 15, Upshaw 15, Hlebowicki 13, Smith 12, Sidor 11, Ko¶ciuk 4, Dryja 4
PO£UDNIE: Hines 19, Thompkins 17, Pluta 17, Ma³ecki 16, Jankowski 15, Barksdale 12, Cooper 7, Brantley 5, Bacik 4, Derwisz 2, Wójcik 2

Sopot 1996
Po raz pierwszy Mecz Gwiazd zosta³ rozegrany tu¿ przed ¶wiêtami, dlatego rozpocz±³ go sam ¦wiêty Miko³aj. Czytelnicy tygodnika „Basket” g³osowali na zespo³y Pó³nocy (Nobiles Azoty W³oc³awek, Komfort Forbo Stargard Szczeciñski, 10,5 Poznañ, AZS Elana Toruñ, Dojlidy Instal Bia³ystok, Noteæ Inowroc³aw, PKK Warta Szczecin) i Po³udnia (Mazowszanka Pekaes Pruszków, Polonia Przemy¶l, Stal Stalowa Wola, ¦l±sk Eska Wroc³aw, Pogoñ Ruda ¦l±ska, Browary Tyskie Bytom, Pogoñ Glaspol Sosnowiec). Trenerem Pó³nocy zosta³ Tadeusz Aleksandrowicz, Po³udnie poprowadzi³ Jerzy Chudeusz.
Kibice wybrali nastêpuj±ce sk³ady:
PÓ£NOC: Robert Ko¶ciuk, Tomasz Jankowski, Igor Griszczuk (Nobiles W³oc³awek), Tyrone Thomas, Dannie Norris (Dojlidy Bia³ystok), Keith Williams, Joe McNaull (Komfort Stargard Szczeciñski), Martin E) ggleston (PKK Warta Szczecin), Richard Robinson, Richard Calloway (AZS Elana Toruñ), Adrian Ma³ecki (10,5 Poznañ), Przemys³aw Frasunkiewicz (Trefl Sopot).
PO£UDNIE: Piotr Karolak (Stal Stalowa Wola), Jeff Massey, Krzysztof Dryja, Piotr Szybilski, Tyrice Walker (Mazowszanka Pruszków), Andrzej Pluta, Antoine Joubert, Mariusz Bacik (Bobry Bytom), Maciej Zieliñski, Dominik Tomczyk (¦l±sk Wroc³aw), Andrzej Adamek (Polonia Przemy¶l), Wojciech Kukuczka (Prokom Trefl Sopot)
Zgodnie z tradycj±, przed meczem odby³y siê konkurs wsadów oraz rzutów za trzy punkty. W konkursie sponsorowanym przez PEKAES Pruszków brali udzia³ Joe McNaull, Mariusz Bacik, Dannie Norris, Piotr Ignatowicz, Przemys³aw Frasunkiewicz, Tomasz Jankowski, i Jeff Massey. Jury (Kajetan H±dzelek, Kazimierz Wierzbicki, Jan Koz³owski, Cezary Mróz, Ewa Iwanowska) oceniaj±ce popisy koszykarzy zachwyci³ ten ostatni, mimo tego, ¿e by³ on najni¿szym zawodnikiem w tym pojedynku. Kolejne miejsca przypad³y Tomaszowi Jankowskiemu, Piotrowi Ignatowiczowi i Przemys³awowi Frasunkiewiczowi.
W konkursie rzutów za trzy Mazowszanki Pruszków najlepszy okaza³ siê Andrzej Adamek, pokonuj±c Andrzeja Plutê, Martina Egglestona i obroñcê tytu³u Wojciecha Królika. Nagroda dla najlepszego zawodnika meczu jednog³o¶nie wed³ug zarówno kibiców jak i dziennikarzy powêdrowa³a do Joe McNaull’a
Pó³noc – Po³udnie 160:142 (38:43; 43:41; 40:37; 39:21)
PÓ£NOC: Norris 28, McNaull 27, Calloway 26, Griszczuk 20, Robinson 16, Jankowski 13, Ko¶ciuk 10, Thomas 7, Eggleston 6, Williams 3, Frasunkiewicz 2, Ma³ecki 2
PO£UDNIE: Massey 21, Zieliñski 20, Walker 19, Pluta 15, Dryja 13, Szybilski 13, Tomczyk 12, Joubert 11, Bacik 9, Karolak 7, Adamek 2, Winters 0, Kukuczka 0

 

Poznañ 1996
Trzeci Mecz Gwiazd, to przede wszystkim mecz rekordów. Tak wysokiego wyniku 181:165, nie powtórzono ju¿ w nastêpnych latach. Czytelnicy tygodnika „Basket” po raz kolejny wybierali zespo³y Pó³nocy i Po³udnia. Dru¿ynê Pó³nocy prowadzi³ Wojciech Krajewski, Po³udnie Teodor Mo³³ow. Kibice wybrali nastêpuj±cych koszykarzy:
PÓ£NOC: Krzysztof Dryja, Tyrice Walker (Mazowszanka Pruszków), Keith Williams, Robert Ko¶ciuk, Martin Eggleston (Komfort Stargard Szczeciñski), Ronnie Battle, Keith Hughes (10,5 Poznañ), Igor Griszczuk, Tomasz Jankowski, Ike Corbin (Nobiles W³oc³awek), Jamal Faulkner, Rick Robinson (AZS Toruñ)
PO£UDNIE: Piotr Karolak (TUK Stal Stalowa Wola), Andrzej Adamek, Krzysztof Mila, Roman Rutkowski, Nathan Buntin, Daryl Thomas (Polonia Przemy¶l), Andrzej Pluta, Mariusz Bacik, Jeffrey Stern, Joe Daughrity (Bobry Bytom), Pawe³ Szcze¶niak (Zastal Zielona Góra), Henryk Wardach (Pogoñ Ruda ¦l±ska), Ben Seltzer (¦l±sk Wroc³aw)
Tradycyjnie przed imprez± odby³y siê konkursy trójek i wsadów. Wojciech Królik obroni³ tytu³ sprzed roku (MG Stalowa Wola 1995) i wyprzedzi³ Bena Seltzera, Andrzeja Adamka i Ronnie Battle’a. W konkursie wsadów wziê³o udzia³ sze¶ciu graczy: Keith Hughes, Tomasz Jankowski, Martin Eggleston, Mariusz Bacik, Antwan Hoard i Arkadiusz Wieczorek. Pocz±tkowo lista startuj±cych obejmowa³a jeszcze Krzysztofa Dryjê i Tyrice’a Walkera, niestety kontuzje nie pozwoli³y im na uczestnictwo. Najlepsze wra¿enie na kibicach i jury konkursu zrobi³ Antwan Hoard, który po wyrzuceniu pi³ki do góry podszed³ do Tyrice Walkera, ten poda³ mu czapkê i Hoard ju¿ w czapce na g³owie zapakowa³ opadaj±ca pi³kê do kosza i tym samym wygra³ konkurs. W Stalowej Woli pad³ rekord rozbijaj±cych tablic, a w Poznaniu rekord punktowy, gdy¿ w ci±gu nieca³ej godziny uda³o siê zawodnikom Pó³nocy uzyskaæ 181 punktów z gry. Za najlepszego zawodnika meczu uznano Tyrice’a Walkera. A tytu³ dla Najlepszej Koszykarki powêdrowa³ do El¿biety Nowak, za¶ Najlepszego Koszykarza do Dominika Tomczyka. Tygodnik „Basket” uhonorowa³ te¿ Tomasza Cieleb±ka (najlepszy debiutant w ekstraklasie), Wojciecha Krajewskiego (najlepszy trener) i Piotra Ka¼mierczaka (koszykarska osobowo¶æ). Spotkanie prowadzili sêdziowie Wies³aw Zych (Wroc³aw), Wac³aw Wo¼niewski (£ód¼) i Zbigniew Szpilewski (Poznañ).
Pó³noc – Po³udnie 181:133 (38:29; 51:30; 50:36; 42:38)
PÓ£NOC: Walker 36, Eggleston 24, Robinson 21, Hughes 20, Faulkner 20, Griszczuk 18, Jankowski 9, Ko¶ciuk 8, Williams 8, Battle 7, Dryja 6, Corbin 4
PO£UDNIE: Rutkowski 22, Thomas 22, Bacik 20, Seltzer 17, Sobacki 11, Karolak 9, Adamek 7, Wardach 7, Daughrity 7, Pluta 6, Szcze¶niak 5, Buntin 1, Mila 0

Stalowa Wola 1995
Po sukcesie pierwszego Meczu Gwiazd w Lublinie przyszed³ czas na kolejny, który zas³yn±³ z powodu po³amanych tablic. Czytelnicy tygodnika „Basket” oraz stalowowolskiego „Sztafeta” g³osowali na zespo³y Pó³nocy (Poznañ, Pruszków, Stargard Szczeciñski, Warszawa, W³oc³awek, Zielona Góra) i Po³udnia (Bytom, Kra¶nik, Przemy¶l, Stalowa Wola, ¦wiebodzice, Wroc³aw). Kibice wybrali nastêpuj±cych graczy:
PÓ£NOC: Tyrice Walker, Adam Wójcik, Keith Williams, Marek Sobczyñski (Mazowszanka Pruszków), Igor Griszczuk, Tomasz Jankowski, Roman Olszewski (Nobiles W³oc³awek), Martin Eggleston, Tyrone Thomas (Komfort Spójnia Stargard Szczeciñski), Ronnie Battle, Dariusz Kondraciuk (Lech Batimex), Piotr Wiktorowski (Polonia Warszawa)
PO£UDNIE: Nathan Buntin, Daryl Thomas, Wojciech Królik, Andrzej Adamek, Roman Rutkowski, Daniel Puchalski (Polonia Przemy¶l), Mariusz Bacik (Stal Bobrek Bytom), Piotr Karolak, Roman Prawica, Adam Go³±b, Tomasz Grzechowiak (Etanex Stal Stalowa Wola), Dominik Tomczyk (¦l±sk Wroc³aw)
Sportowe emocje rozpoczê³y siê od Mistrzostw Kodaka w rzutach za trzy punkty oraz Nobilesu we wsadach. O tytu³ najlepszego strzelca walczy³o a¿ o¶miu koszykarzy (Adamek, Rutkowski, Griszczuk, Karolak, Kondraciuk, Battle, Go³±b, Królik) oraz 15-letni kibic ze Stalowej Woli Przemys³aw Frankiewicz. Ch³opiec doszed³ a¿ do fina³u maj±c za rywali Adama Go³±ba oraz Wojciecha Królika, i to ten ostatni zwyciê¿y³. Trzy rozbite tablice to bilans konkursu wsadów. Zacz±³ Adam Wójcik, który podczas rozgrzewki, tak efektownie æwiczy³ akrobacje z pi³k±, ¿e ku uciesze kibiców rozbi³ j± w drobny, plastikowy mak. Kolejna rozbita tablica to dzie³o Dominika Tomczyka, który po dynamicznym wsadzie zawis³ na obrêczy i upad³ na parkiet razem z ni± i ca³a reszt±. Trzeciej ¶wie¿o zamontowanej tablicy nie oszczêdzi³ Martin Eggleston, a konkurs wygra³ ten, który zacz±³ demolkê,czyli Adam Wójcik. W czasie meczu koszykarze znacznie ³agodniej traktowali zarówno obrêcze jak i tablice. Czuwali nad tym sêdziowie: Janusz Kotulski ze Stalowej Woli, Krzysztof Koralewski z Kielc, i Wies³aw Zych z Wroc³awia. Najlepszym zawodnikiem tego spotkania okaza³ siê Igor Griszczuk, a w plebiscycie na Najlepsz± Koszykarkê i Najlepszego Koszykarza sezonu 1994/1995 zwyciê¿yli Katarzyna Dulnik i Tyrice Walker. Najwiêksz± atrakcja dla publiczno¶ci tego spotkania, oprócz rozbitych tablic, by³y „rzuty za 100 milionów”. Piêciu wylosowanych przez Wojciecha Królika kibiców próbowa³o trafiæ do kosza z przeciwleg³ej linii rzutów wolnych. Mimo trzech prób jakie ka¿dy dosta³, nikomu siê nie uda³o.
Pó³noc – Po³udnie 168:165 (48:37 ; 27;33 ; 50:56 ; 43:39)
PÓ£NOC: Walker 22, Griszczuk 21, Battle 20, Thomas 20, Wójcik 20, Kondraciuk 17, Jankowski 16, Olszewski 14, Williams 13, Wiktorowski 4, Eggleston 1
PO£UDNIE: Bacik 31, Tomczyk 25, Prawica 19, Buntin 18, Królik 17, Grzechowiak 13, Go³±b 12, Thomas 10, Adamek 7, Karolak 6, Puchalski 4, Rutkowski 3

Lublin 1994
W USA Mecz Gwiazd wymy¶lono jako ratunek dla podupadaj±cej NBA. U nas pojawi³ siê na fali dynamicznego rozwoju ligi.Po raz pierwszy w Polsce Mecz Gwiazd odby³ siê 22 kwietnia 1994 roku w Lublinie. Czytelnicy tygodnika „Basket”, który by³ wspó³organizatorem imprezy, g³osowali na swoich ulubieñców, wybieraj±c w ten sposób sk³ady zespo³ów Pó³nocy (Szczecin, Poznañ, Pruszków, Warszawa, W³oc³awek, Zielona Góra) i Po³udnia (Brzeg Dolny, Bytom, Stalowa Wola, Lublin, Wa³brzych, Wroc³aw).
Kibice wybrali nastêpuj±cych koszykarzy:
PÓ£NOC: Wojciech Królik (Polonia Warszawa), Roman Olszewski, Igor Griszczuk, Jerzy Biñkowski, Aleksiej Ugriumow (Nobiles W³oc³awek), Marek Sobczyñski, Chris Elzey (MKS MOS Mazowszanka Pruszków) Tomasz Jankowski, Gintaras Baczanskas, Jaros³aw Marcinskowski (Lech Batimex Poznañ), Jaros³aw Dubicki (Pogoñ Szczecin), Gvidonas Markevicius (Zastal Forum Zielona Góra)
PO£UDNIE: Keith Williams, Robert Ko¶ciuk, Jaros³aw Zyskowski, Dominik Tomczyk (PCS ¦l±sk Wroc³aw), Adam Wójcik (ASPRO Brzeg Dolny), Mariusz Bacik, Mariusz Sobacki (Stal Bobrek Bytom), Roman Rutkowski, Piotr Karolak (AGRO-FAR AZS Lublin), Roman Prawica, Piotr Czaska (OBR Stal Stalowa Wola)
Dru¿yna Pó³nocy, pod wodz± Eugeniusza Kijewskiego, na ten wyj±tkowy dzieñ wyst±pi³a w barwach ¿ó³tych, za¶ dru¿yna Po³udnia (trener Mieczys³aw £opatka) w czerwonych. Spotkanie sêdziowali Wies³aw Zych i Konrad Tomczyk z Wroc³awia oraz Krzysztof Ko³aszewski w Lublina.
Przed g³ówn± imprez±, odby³ siê fina³owy mecz mistrzostw Szkó³ Podstawowych województwa lubelskiego. Po zakoñczeniu tego spotkania nast±pi³a prezentacja dru¿yn i w efekcie pocz±tek tego pierwszego w historii polskiej koszykówki Meczu Gwiazd. Na potrzeby tej imprezy, zmieniono czas gry (obowi±zywa³y wówczas dwie kwarty po 20 minut), na cztery kwarty po 12 minut. Do historii przesz³a s³ynna „paczka” Roberta Ko¶ciuka, przy której pomóg³ mu Jaros³aw Zyskowski podnosz±c go ponad metr do góry. Co w tym dziwnego? Okaza³o siê, ¿e „Kostek” za³o¿y³ siê przed meczem z arbitrem spotkania – Wies³awem Zychem o bluzê od dresu, ¿e wykona wsad podczas tego meczu. I tak te¿ siê sta³o. Jednak najlepsze akrobacje z pi³k± do kosza wykonywa³ Adam Wójcik i to w³a¶nie on wygra³ konkurs wsadów. A zwyciêstwo w konkursie rzutów za trzy wywalczy³ sobie Igor Griszczuk. Najwiêcej, bo 36 punktów w samym meczu zdoby³ Jaros³aw Zyskowski, i to w³a¶nie jemu przyznano tytu³ MVP spotkania. Poza tymi wyró¿nieniami, okoliczno¶ciowe statuetki dla Najlepszego Koszykarza i Najlepszej Koszykarki sezonu 1993/1994 wed³ug czytelników tygodnika „Basket” otrzymali Keith Williams oraz Dorota Pó¼niak, która specjalnie przyjecha³a do Lublina prosto ze zgrupowania kadry seniorek w Cetniewie.

Pó³noc – Po³udnie 136:138 (35:41; 43:34; 27:32; 31:31)
PÓ£NOC: Olszewski 22, Ugriumow 21, Jankowski 19, Elzey 16, Biñkowski 14, Griszczuk 12, Królik 10, Sobczyñski 8, Baczanskas 6, Dubicki 4, Marcinkowski 2, Markevicius 2
PO£UDNIE: Zyskowski 36, Wójcik 31, Karolak 19, Tomczyk 17, Rutkowski 15, Ko¶ciuk 10, Prawica 4, Bacik 3, Williams

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
?? ciekawe czy dostane siê do kadry ¦l±ska
?? ciekawe czy dostane siê do kadry ¦l±ska
Nabór Kadry ¦l±ska rocznik 1994
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi