News: Mistrzostwa Polski Szkó³ Podstawowych – G³ucho³azy 2006 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Padziernik 24 2021 08:55:25
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Mistrzostwa Polski Szkó³ Podstawowych – G³ucho³azy 2006
Szkolne
 Tylko dwa dni ( 16-17.06 ) trwa³y fina³y Mistrzostw Polski Szkó³ Podstawowych w G³ucho³azach ( Województwo Opolskie ) bra³o w nich udzia³ 13 dru¿yn. Organizatorem MP SP by³ Dolno¶l±ski Zwi±zek Koszykówki który za miejsce fina³ów wybra³ znany w Polsce Kompleks Turystyczny SUDETY w G³ucho³azach , wszyscy uczestnicy zawodów zakwaterowani byli w o¶rodku Banderoza miejsce wymarzone dla koszykarzy


Mecze by³y rozgrywane na starej hali w G³ucho³azach oddalanej nieopodal od zakwaterowania .Piêæ boisk do minki koszykówki w jednym miejscu pozwoli³o na sprawne rozegranie wszystkich meczy , 13 dru¿yn zosta³o podzielonych na 4 grupy 3-3-3-4 z ka¿dej grupy awansowa³y dwa zespo³y do dwóch grup po cztery zespo³y  wyniki uzyskane miêdzy dru¿ynami  w æwieræfina³ach  zosta³y zaliczane do grup pó³fina³owych

 Nasza dru¿yna SP 58 z Katowic dosta³a siê do grupy za £añcutem i Wieliczk±  w tej grupie ka¿dy wygra³ z ka¿dym... ma³a tabelka zadecydowa³a o awansie do pó³fina³ów pomimo tego ¿e zdobyli¶my 1 miejsce w grupie do pó³fina³ów przeszli¶my z jedna pora¿k± która chyba przes±dzi³a o losach naszej dru¿yny w MP gdyby¶my wygrali z Wieliczk± do pó³fina³ów awansowa³a by dru¿yna z £añcuta prowadzona przez trenera który na codzieñ trenuje zespó³ pierwszo ligowy... z £añcutem wygrali¶my wysoko wiêc mieliby¶my bardzo dobry bilans w pó³fina³ach niestety tak siê nie sta³o pod³amana dru¿yna z £añcuta nie mia³a ju¿ szansa w walce o medal  a nam przysz³o siê zmierzyæ z Inowroc³awiem i Kolbudami jak siê pó¼niej okaza³o z Mistrzem i czwarta dru¿yn± MP obydwa mecze przegrali¶my po bardzo zaciêtych pojedynkach z Inowroc³awiem  6 punktami a z Mistrzami Polski zespo³em z Powiatu Gdañskiego Kolbudami 1 punktem. Mistrzowie ¦l±ska na Mistrzostwach Polski na pewno pokazali siê z dobrej strony w meczu o siódme miejsce znokautowali dru¿ynê z Lubina tak wiêc siódma pozycja w Polsce wcale nie jest taka z³a moim zdaniem byli¶my zespo³em na pierwsza czwórkê ale co zrobiæ taki jest sport musza byæ zwyciêscy i pokonani
Rok temu na Mistrzostwach Polski w Katowicach reprezentacja ¦l±ska zdoby³a wicemistrzostwo Polski w tym roku mamy VII-MIEJSCE wiêc dalej jeste¶my w czo³ówce najlepiej usportowionych szkól w Polsce !

 Mistrzostwo Polski zdoby³a dru¿yna z Kolbud ma³a kilkutysiêczna  miescowo¶c w Powiacie Gdañski... ch³opcy umêczeni podro¿± przejechali ca³a  Polskê ... G³ucho³azy le¿a przy granicy Czeskiej ...warto by³o zdobyli Z£OTE MEDALE i na pewno nie zapomn± o tych mistrzostwach do koñca ¿ycia

 i tak jak rok temu rozgrywaj±cy z Ostrowa Wielkopolskiego Mateusz Ponitka poprowadzi³ swoj± dru¿ynê do MP 2006 tak i teraz w tym roku utalentowany rozgrywaj±cy z Kolbud Daniel Szymkiewicz dla mnie MVP Mistrzostw poprowadzi³ Kolbudy do Mistrzostwa i na koniec oskalpowa³  z siatki  zwyciêski kosz


Wicemistrzostwa zdoby³a silna i wysoka dru¿yna z Wa³brzycha na pocz±tku stawiana przez wszystkich jako faworyt rozgrywek jednak w finale z Kolbudami nie mieli nic do powiedzenia Kolbudy to nie tylko ch³opcy z tego co siê dowiedzia³em dziewczyny zajê³y 3 miejsce w Polsce widaæ ¿e w tym mie¶cie jest bardzo dobre szkolenie m³odzie¿y
Mecz o br±zowy medal pomiêdzy Inowroc³awiem a Warszawsk±  Bia³a³êka by³ do¶æ wyrównany jednak warszawianie  wytrzymali presje tego wa¿nego pojedynku bo wszyscy wiemy ze najgorsze w jakichkolwiek mistrzostwach to przegraæ mecz o III-miejsce tym przegranym by³a dru¿yna z Inowroc³awia


Podsumowuj±c Mistrzostwa ..by³y one udane choæ z potkniêciami organizacyjnym takimi jak :
jeden sêdzia w meczu , ma³e boiska, jeden sêdzia przy stoliku który musia³ robiæ wszystko pisaæ punkty mierzyæ czas itd., kwarty 6 minutowe, mecze o miejsce 1, 3 ,5 i 7 rozgrywane w jednym czasie ..panowie tak siê nie robi FINA£ chc± zobaczyæ wszyscy !! Dziwny system rozgrywania meczy grupowych.... najbardziej ¿al mi by³o ostatniej cztero- dru¿ynowej grupy zwanej przez wszystkich grup± ¶mierci ostania dru¿yn±  z tej grupy po¿egna³a siê ju¿ z mistrzostwami w pierwszy dzieñ zawodów ta dru¿yna to Dzia³dowo.... na MP przyjechali szmat drogi i nawet nie dostali pami±tkowej koszulki z  mistrzostw bo takiej nie by³o
...wiecie co najbardziej mnie rozbawi³o nagrody dla najlepszej pi±tki turnieju koszykarskiego ..UWAGA ...KA¯DY CHOPAK DOSAT£ PILKE ALE DO FUTTBOLU i co  teraz przyjedzie do domu utalentowany koszykarz i zacznie kopaæ pi³kê ?
 
 
ja wci±¿ czekam na taka chwile kiedy  rozgrywki m³odziezowo-dzieciêce na najwy¿szym szczeblu krajowym bêd± mia³ organizacje na poziomie chod¼ trochê zbli¿onym do fina³ów seniorskich

Zagl±dajcie do galerii ju¿ jest cze¶æ fotek pozosta³e bêd± dodawane do jutra wieczora piszcie w komentarzach jak wam siê podoba³y te MPAll Stars Five: najlepsza pi±tka turnieju

Koñcowa kwalifikacja :

1.
SP-KOLBUDY-POMORSKIE
2. SP-BYDGOSZCZ-KUJAWSKO-POMORSKIE
3. SP-BIA£O£ÊKA-MAZOWIECKIE
4. SP-INOWROC£AW-KUJAWSKO-POMORSKIE
5. SP-2-WIELICZKA-MA£OPOLSKIE
6. SP-50-WROC£AW-DOLNO¦L¡SKIE
7. SP-58-KATOWICE-¦L¡SKIE
8. SP-30-LUBLIN-LUBELSKIE
9. SP-£AÑCUT-PODKARPACKIE
10. SP-OPALENICA-WIELKOPOLKIE
11. http://www.skm.e-basket.pl/photogallery.php?photo=946
12. PSP-PRUDNIK-OPOLSKIE
13. SP-3-DZIA£DOWO-MAZURSKO-WARMIÑSKIE


Chcesz zobaczyæ najciekawsze fotki z MP SP klikni  TUTAJ
Chcesz zobaczyæ pozosta³e fotki klikni TUTAJ

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi