News: SILESIA BASKETBALL FANCLUB na meczu Gigantów we Wroc³awiu - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 07 2020 13:44:22
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

SILESIA BASKETBALL FANCLUB na meczu Gigantów we Wroc³awiu
Fanclub
 Komplet publiczno¶æ pojawi³ siê w hali Ludowej w meczu reprezentacji Polski przeciwko Gwiazdom PLK rozgrywanym  w ramach promocji EUROBASKET 2009. Ponad 200 osobowa grupa kibiców ze  ¦l±ska (¯ywiec, Cieszyn, Lipowa, Gliwice, Knurów, Orzesze, Katowice, Bytom, Ruda ¦l±ska Chorzów, Wodzis³aw ¦l, Siemianowice ¦l.) uczestniczy³a w tym ¶wiêcie koszykówki.Nar Zanolin Sekretarz generalny FIBA Europe jest pod wra¿eniem atmosfery jaka panowa³a w Hali Stulecia podczas spotkania Kadra PZKosz - Zawodnicy zagraniczni PLK - Ta hala, to jakby dwa ró¿ne obiekty - z zewn±trz jest dostojna i majestatyczna, a w ¶rodku jest wrêcz jak kipi±cy wulkan, kibice tworz± tam fantastyczn± atmosferê. To bêdzie wspania³a arena wrze¶niowych Mistrzostw Europy - dzieli³ siê wra¿eniami z serwisem pzkosz.pl sekretarz generalny FIBA Europe.

Polska zdecydowanie pokona³a Gwiazdy PLK  91 -76

STATYSTYKI-ZMECZU

 W konkursie rzutów osobistych Ikona polskiej koszykówki Adam Wójcik poleg³ w starciu z 15 letnim Dawidem Kinczewski – koszykarzem   Hartwiga Katowice. S³absz± dyspozycjê Wójcika usprawiedliwia jednak fakt, ¿e rzuca³ z zawi±zanymi oczami.
Firma Spalding ufundowa³a nagrodê dla Dawida Kinczewskiego, nagroda zostanie mu wrêczona w najbli¿szym czasie przed meczem jego dru¿yny klubowej
Dawid mia³ jeszcze okazje wygraæ 1000 z³. ufundowane przez firmê Spalding niestety nie uda³o siê ,,kinczowi,, trafiæ z po³owy boiska do kosza


Dla ka¿dego kibica organizatorzy meczu przygotowali  pami±tkowy gad¿et kibica a co niektórym uda³o siê z³apaæ  pami±tkowa koszulkê Sze¶cio metrowa flaga Polski z napisem SILESIA BASKETBALL dobitnie pokaza³a publiczno¶ci zgromadzonej w Hali Ludowej i przed ekranami TV,  ¿e nasz region wspiera i bêdzie wspiera³ kadrê Polski w najbli¿szych Mistrzostwach Europy. Z mojej strony chcia³bym serdeczne podziêkowania wszytkim, którzy do³o¿yli siê do zakupu tej flagi.

 Po meczu by³a okazja zdobyæ  autograf czy zrobiæ sobie pami±tkowa fotkê z gwiazdami. Sporo szczescia mia³ dwunasto letni Oskar Sanny z GTK Gliwice, który po meczu otrzyma³ w prezencie bluzê od amerykañskiego zawodnika Courtney Eldridge (Polpharma)

 W czasie podró¿y do Wroc³awia w autokarze przeprowadzony zosta³ konkurs wiedzy o Koszykówce .Du¿± wiedz± popisa³ siê Mateusz Bobrowski z Rudy ¦l±skiej zdobywaj±c  41 punktów  na 46 mo¿liwych, w nagrodê otrzyma³ firmowa  koszulkê kubek i puchar ufundowany przez Katowicka Basketmanie


¦l±ska koszykówka m³odzie¿owa sk³ada serdeczne podziêkowania dla zarz±du PZKosz za  dostarczenie darmowych biletów
 Ju¿ 29 marca kolejne mega wydarzenie sportowe w tym roku .MECZ GWIAZD PLK
Nasz portal ponownie organizuje wyjazd na to spotkanie ...tym razem do Warszawy zainteresowane osoby proszê o szybki kontakt:


Gg 10279509
Skyp: zbyszekb1963
Kaktus40@interia.pl

http://meczgwiazd.plk.pl/www/index.php

Dla ciekawostki podam ¿e bêdzie to nasz 5 mecz gwiazd w historii tychy spotkañadresy galerii z fotkami i filmikami z meczu GiGANTÓW

5-FILMIKÓW-ZIBI

60-FOTEK-ZIBI

141-FOTEK-MARIUSZ

250-FOTEK-KURIAN


Napiszcie w komentarzach jak podoba³ wam siê  nasz wyjazd do Wroc³awia
Komentarze
kinczus dnia marzec 02 2009 15:10:22
Noo noo Zibi !! Jestem pod wra¿eniem ; ) super by³o i w autokarze i na hali.Miejsca by³y dobrze przydzielone.Nawet ¶wietnie ;DD Ogólnie super zorganizowana impreza...
MarcinAZS14 dnia marzec 02 2009 15:32:13
Zgadzam sie z Kinczem. xD miesjca super.. Jademy na mecz Gwiazd do Warszawy.!
Filip13 dnia marzec 02 2009 18:24:15
Bardzo fajnie. Super miejsca. Po prostu to by³a bardzo dobra promocja Eurobasketu 2009 w Polsce.smileysmiley
klimas dnia marzec 02 2009 19:32:22
Witam,grupa Ko¶ciañska tak¿e pod wra¿eniem Meczu Gigantów,Dziêki dla Zibiego za super miejsca.M³ode PYRY z Ko¶ciana mia³y okazje zobaczyæ extra impreze Wielkie dziêki ZIBIsmiley
Wola dnia marzec 02 2009 22:30:58
Impreza w 100% udanasmiley ¦wietne miejsca, atmosfera i komfortowy przejazd.By³ Nawet Mcdonalds w drodze powrotnej;D Zibi, szacun, jeste¶ wielki!smiley)
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Ma³opolska - ch³opcy II miejsce
Ma³opolska - ch³opcy II miejsce
Kadra ¦laska r.92 Puchar Tatr
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi