News: Mecz Gwiazd PLK Warszwa Torwar 2009 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 07 2020 15:14:36
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Mecz Gwiazd PLK Warszwa Torwar 2009
Fanclub

 To by³a wspania³a promocja koszykówki
Dawno nie widzia³em tylu wsadów w jednym meczu – z u¶miechem doda³ Adam Wójcik, MVP Meczu Gwiazd

STATYSTYKI-Z-MECZU

FOTO-ZIBI

FILMIKI-ZIBI

FOTO-KURIAN

 Sam mecz by³ oczywi¶cie popisem koszykarskich umiejêtno¶ci zawodników. W tym roku królowa³ atak, bo o obronie oba zespo³y trochê zapomnia³y, st±d tak wysoki wynik. – My wygrali¶my ró¿nic± 30 punktów, wiêc pytanie o obronê powinno pa¶æ raczej do szkoleniowca rywali – ¶mia³ siê Tomas Pcesas, trener Pó³nocy. – Mówi³em zawodnikom, ¿eby spróbowali broniæ, ale co¶ s³abo im sz³o – odpowiedzia³ równie u¶miechniêty Pawe³ Turkiewicz, trener Po³udnia.

 W przerwie meczu popisy latania zaprezentowali akrobaci z Francji – Crazy Dunkers. Swoimi efektownymi skokami rozgrzali do czerwono¶ci warszawsk± publiczno¶æ.
Akrobaci podziw wzbudzili nie tylko w¶ród kibiców, ale tak¿e zawodników i trenerów. Najlepiej bawili siê chyba Javier Mojica i Michael Ansley.

 Jak zwykle najefektowniejsz± czê¶ci± Meczu Gwiazd by³y konkursy. W tym roku na niezwykle wysokim poziomie sta³ konkurs wsadów. Trójka zawodników – Sefton Barrett, Chad Timberlake i Eddie Miller zaprezentowa³a wsady na poziomie NBA. Tylko trochê gorzej radzi³ sobie ten, który w NBA gra³ – Brandon Wallace, ale uczciwie trzeba przyznaæ, ¿e odstawa³ poziomem od pozosta³ych gracz. Ostatecznie zwyciê¿y³ Barrett, który w fina³owej akcji prze³o¿y³ pi³kê pod nogami i z impetem umie¶ci³ j± w koszu.

 Rywalizacjê w rzutach za trzy, ju¿ po raz drugi z rzêdu, wygra³ Andrzej Pluta. Zawodnik Anwilu W³oc³awek w finale pokona³ Paw³a Kikowskiego 21:13. – Uwielbiam rzucaæ. To mi siê nie nudzi. Kocham koszykówkê. Trafiam bo du¿o pracujê na treningach. Sam talent tutaj nie wystarczy – t³umaczy³ Pluta. Podczas podró¿y do Warszawy ju¿ tradycyjnie zosta³y rozegrane konkursy :

Dla najlepszych oczywi¶cie przewidziano nagrody, które ufundowa³ portal

http://www.ksbaildon.pl/

, a dok³adniej  partner czyli firma

http://www.wdobrymsmaku.pl/

Serdeczne podziêkowania dla pana Krzysztofa Sojki za kubki i koszulkê


I Konkurs - wiedza o koszykówce  35 mo¿liwych punktów do uzyskania
 – temat ,,koszykówka na ¦l±sku wczoraj i dzi¶,,

1 Wilkin Adam  - Zabrze  23 pkt. ( koszulka KS Baildon Katowice + kubek MG )
2 Torbus Marcin - Zabrze  22 pkt. ( kubek MG )
3 Bulik Marcin  - Sosnowiec 21 pkt.( kubek MG )
   Bielecki Bartosz - Wodzis³aw  21 pkt. ( kubek MG  )

II Konkurs - wiedza o NBA

Team ,,Siemianowice,, ( mc donald’s )

III Konkurs - Obstawianie kto wygra konkurs trojek i konkurs wsadów – a¿ 5 zawodników odgad³o prawid³owo... jednak nagrody otrzyma³o tylko dwóch uczestników którzy podali najbardziej przybli¿ony wynik meczu

Hadziñski Maciej  - Katowice ( kubek MG )
Gryt Artur - Katowice ( kubek MG )

IV Konkurs - kto wygra Pó³noc czy Po³udnie
¿aden z uczestników nie wytypowa³ dok³adny ró¿nicy punktowej nagrody zosta³y przydzielone dla tych którzy byli najbli¿ej wyniku

Mi³ek Micha³ - Katowice ( koszulka EUROBASKET  )
Matyja Kamil - Wodzis³aw ( koszulka EUROBASKET )

Ponadto kubki MG otrzymali

Szypulski Rados³aw ( sta³y uczestnik naszych wyjazdów by³y gracz BOBRÓW Bytom )
Wojcieszak Katarzyna z Sosnowca  ( pani z najwiêksz± ilo¶ci± zdobytych punktów )
Zbyszek Bytomski  ZIBI ( oganizator wyjazdu do Warszawy )

¦KM otrzyma³a od organizatorów Meczu Gwiazd darmowe bilety oraz koszulki promuj±ce EUROBASKET 2009 koszulki zosta³y rozdane w¶ród najm³odszych uczestników naszego wyjazdu

Na koniec chcia³bym z³o¿yæ serdeczne podziêkowania dla
Rafa³aKurianowicza za pomoc w przygotowaniu konkursu a wszystkim uczestnikom naszej grupy za sk³adkê na flagê SILESIA BASKETBALL

Do zobaczenia na kolejnym wyje¼dzie z ¦KM ju¿ od dzi¶ organizuje grupê kibiców na EUROBASKET 2009 we Wroc³awiu wiêcej informacji wkrótce

Komentarze
rosin dnia marzec 30 2009 21:37:13
SAM MECZ BY£ NA WYSOKIM POZIOMIE KA¯DA AKCJA BY£A ZAKOÑCZONA ALBO ¦WIETNYM WSADEM ALBO CELNYM RZUTEM ZA TRZY PUNKTY.IMPREZA BY£A DOBRZE ZORGANIZOWANA ZA CO POWINNISMY PODZIÊKOWAÆ ZIBIEMU ZIBI SZACENUK XD
rosin dnia marzec 30 2009 21:44:16
CHCIA£BYM JESZCZE DODAÆ ¯E OBRONA BY£A DO KITU W CA£YM MECZ BY£Y CHYBA 2 FAULE ZAWODNICY NAWET SIE OCÓWALI ¯EBY PRZECIWNICY £ADNIE SKOÑCZYLI.TO BY£A JUEDYNA WADA MECZU GWIAZD BEZ OBRONY.
Jozekk dnia marzec 31 2009 20:34:53
Mecz by³ bardzo udany ,wsady na wusokim poziomie i celne rzuty ...Dziekuje w imieniu Tychów no i Zibi Duzdy SZaCuNsmileysmiley
SzybkiMOSM dnia marzec 31 2009 21:17:20
Bardzo fajny mecz, podoba³o mi siê, wszystko fajnie zorganizowane - mecz i wyjazd.

Tutaj zrobi³em filmik jak Andrzej sypie trójeczki w konkursie z Kikowskim -> http://www.youtube.com/watch?v=RG1G_a-Fbl0
niedzial_rbk dnia kwiecie 01 2009 16:00:21
o to chodzi w meczu gwiazd, zeby atakowac i popisywac sie ¶wietnymi asystami, rzutami i wsadami, a na obrone nikt nie patrzysmiley
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Statystyki to powa¿na sprawa
Statystyki to powa¿na sprawa
Turniej m³odzików r.93 Tarnów 2006
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi