News: Silesia Basketball Fan Klub na EUROBASKET we Wroc³awiu - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 07 2020 14:41:46
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Silesia Basketball Fan Klub na EUROBASKET we Wroc³awiu
Fanclub
WROC£AW where amazing happens.
Tym has³em doskonale znanym kibicom NBA mo¿na podsumowaæ wydarzenia, których byli¶my uczestnikami kibicuj±c reprezentacji Polski podczas  meczy I Rundy Mistrzostw Europy Koszykarzy.
Wielu znajomych zada³o mi pytanie czy by³o warto. Odpowiedz mo¿e byæ tylko jedna – ka¿dy wydany grosz by³ warty. A wszystko wygl±da³o tak :


Dzieñ I – 7 wrze¶nia 2009 No to zaczynamy.
Jad±c do Katowic z rodzinnego Jêdrzejowa us³ysza³em w radiu kilka s³ów na temat rozpoczynaj±cego siê Eurobasketu. Imprezê uznano za najwiêksz± sportow± jak± kiedykolwiek w Polsce organizowano. Na kilka chwil inne wydarzenia zesz³y na drugi plan. Przez najbli¿sze dni liczy siê tylko siedem miast, a jedno z nich Wroc³aw sta³o siê celem wycieczki organizowanej przez Zbyszka, pomys³odawcy i twórcy znanego serwisu koszykarskiego skm.basketmania.pl. Ka¿dy z nas uzbrojony w narodowe flagi, czapki, bia³o – czerwone flagi, aparaty. W sumie `0 samochodów, 37 osób . Wszyscy pe³ni nadziei, energii, no i ka¿dy wiedz±cy ¿e wynik meczu z Bu³gari± mo¿e byæ tylko – zwyciêstwo Polski !
Jest ok. 13. Jeste¶my we Wroc³awiu. Pierwszym celem wizyty jest Hala Stulecia. To tutaj za 5 godzin po raz pierwszy od ponad 12 lat reprezentacja Polski ma wygraæ mecz na Mistrzostwach Europy. Przyjechali¶my z Rafa³em który ma odebraæ swoj± fotoreportersk± akredytacje. Spacerujemy wokó³ hali, zwiedzamy strefê kibica.  Jest ju¿ kilka grili, stoisko z piwem, czy te¿  reklamuj±ce wode mineraln±. Wielki telebim na którym bêdzie mo¿na obejrzeæ mecz z innych miast, albo to co dziejê siê w Hali Stulecia. Obok telebimu,   stoj± kosze  do gry. Wokó³ hali oczywi¶cie pe³no stoisk na których mo¿na kupiæ narodowe szaliki, koszulki, tr±bki, no ale przecie¿ to ju¿ mamy Ogólnie wszyscy siê rozk³adaj± ale czuæ ju¿ koszykarsk± atmosferê. Rafa³ odebra³ akredytacjê, a wiêc wracamy do samochodu i jedziemy szukaæ naszego hostelu o specyficznej nazwie Tu i Teraz. Lokalizacja hostelu bardzo dobra. 100 metrów od piêknego wroc³awskiego rynku, 15 minut tramwajem od Hali Stulecia. Problem jeden – parking. Na szczê¶cie nikt nie narzeka. Samochód zostawiamy kilka ulic dalej i idziemy do hostelu. Za chwile przychodzi przebrany w bia³o czerwony dres Zbyszek. Meldujemy siê. Warunki ca³kiem niez³e. W sumie nie brakuje niczego.  Jest nawet Internet. No to jeszcze pizza na obiad i wyruszamy na pierwszy mecz. Pod hal± ju¿ pe³no kibiców. Wszêdzie bia³o czerwono, z ka¿dej strony s³ychaæ tr±bki. Ma³a garstka Bu³garów, raczej niezauwa¿alna w t³umie. Atmosfera wspania³a. Sam mecz ciekawy. Wszystko za spraw± Bu³gara amerykañskiego, albo Amerykanina bu³garskiego Earla Rowlanda który trzyma³ swój zespó³ w grze. „Na szczê¶cie my mieli¶my swojego Dawida Logana” – mówi Adam dziennikarzowi Polsatu, który dorwa³ nas kilka minut po meczu. Ja nieco bardziej optymistycznie, dodajê, ¿e Polacy nie odkryli wszystkich kart, i jestem pewien tego, ¿e zobaczymy ich w finale w Katowicach 20 wrze¶nia.  Je¿eli kto¶ znajdzie ten wywiad w Internecie uprzejmie proszê o przes³anie linka.
Na samym placu panuje ¶wietna atmosfera. Litewscy kibice przybijaj± pi±tki polskim. Wszyscy mówi± see you tomorow. Wokó³ sporo piwa, wszyscy w ¶wietnym humorach. Zapowiada siê gor±cy imprezy wieczór.
Mimo pora¿ki swojej dru¿yny Litwini pozostaj± w  dobrych humorach. Wroc³awski rynek tonie w kolorach bia³o czerwonych, oraz ¿ó³to zielono czerwonych. Jêzyki dominuj±ce, litewski, polski oraz angielski. Wszyscy wci±¿ ¶miej± siê do siebie. No bo przecie¿, We are Basketball.
Dzieñ II – „ Czu³em przed meczem to, ¿e mo¿emy dzisiaj wygraæ ... ” – trener Muli Katzurin po meczu z Litw±. Takie deklaracje to ja sk³ada³em przed meczem trenerze J
Wszyscy budz± siê o ró¿nych porach. Jedni o 9 rano inni po 13. Szybki rekonesans wydarzeñ wieczornych. Kto¶ wspomina o hamburgerze i McDonaldzie, kto¶ o ³ó¿ku. Inni sk³adaj± deklaracje ¿yciowe, ¿e ju¿ nie pij±, inni zaczynaj± piæ. Potem ¶niadanie, prysznic no i toasty za zwyciêstwo i przysz³e mecze.  Dyskutujemy na temat szans Polaków w meczu  z Litw±. A potem ...
„ Jak kto¶ chce siedzieæ, nie chce kibicowaæ, niech lepiej wraca do domu obejrzeæ mecz w telewizji”  - powiedzia³ wodzirej przed mecze do kibiców. To co dzia³o siê na meczu ciê¿ko opisaæ jakimikolwiek s³owami. By³o the zajebi¶cie !! Litwscy kibice zostali zag³uszeni, a ich koszykarze wyra¼nie pokonani. Ca³y mecz g³o¶ne Polska Polska !! W 4 kwarcie ma³o kto siedzi. Wszyscy na stoj±co zdzieraj± swoje gard³a. W hali nie ma Polaka który nie wierzy w zwyciêstwo. Spiker podaje informacje: „ mecz ogl±da w TVP 10,8 mln osób”. Szok, wiêcej ni¿ ostatni odcinek Klanu czy Mody na sukces. WOW . Jeste¶my jeszcze g³o¶niejszy. Kiedy w 4 kwarcie Micha³ Ignerski trafia trzeci±  trójkê w trzeciej kolejnej akcji mam wra¿enie, ¿e zaraz wylecimy w kosmos. Zaraz zaraz !! My ju¿ jeste¶my w kosmosie. Czy to siê dziejê?? Czy mi siê ¶ni?? Prowadzimy z Litw±. Powiêkszamy przewagê z 10 do 15 punktów w ci±gu 3 minut. 7 minut do koñca. Nie przegramy tego. Gard³o boli do dzi¶, ale Zibi jeszcze raz dziêki za ten bilet.
Dzieñ III – Mimo wszystko z Litw± ra¼niej !
Przegrali¶my z Turcj± ? E tam. Turcja wygra³a z nami.  Uwa¿am, ¿e to Turkowie mieli ¶wietny dzieñ. Byli na pewno bardziej ¶wie¿y ni¿ Polacy. Dzieñ wcze¶niej graj±c rezerwowym sk³adem ca³± drug± po³owê z ³atwo¶ci± wygrali z Bu³gari±. My toczyli¶my heroiczn± walkê z Litw±.  Awansowali¶my do II rundy. 4 dru¿yny zaczn± rywalizacjê w £odzi z jedn± wygran±. Mamy ¶wietn± pozycjê wyj¶ciow±. Damy radê !! Kto jak nie my!! Kiedy jak nie teraz. Pamiêtacie has³o TERAZ TERAZ TERAZ ? TERAZ TERAZ TERAZ POLSKA REPREZENTACJO!! To Litwini musz± goniæ. Musz±. Chcia³bym ¿eby zarówno Polska jak i Litwa przesz³a dalej. Chocia¿by tylko dla takich nowych znajomo¶ci jak ta na zdjêciu poni¿ej.
No i szkoda opuszczaæ koszykarskiego Wroc³awia. Wszystkim mówiê Do zobaczenia w Katowicach. !!
See you In Katowice!!
20 wrze¶nia 2009 Katowice, Spodek godz. 21:15
FINAL GAME
POLAND vs ????
Wierzymy ?? J Ja wierzê !!
Silesia Basketball Fan Klub na EUROBASKET we Wroc³awiu 1  Pawlenka Piotr  Ruda ¦l±ska   doros³y
 2  Borzucki Daniel  Ruda ¦l±ska   doros³y
 3  Kujon Norbert  Ruda ¦l±ska   Liceum
 4  Kujon Adam  Ruda ¦l±ska   doros³y
 5  Kurianowicz Rafa³  Katowice   doros³y  
 6  Blicharski Wojciech  Katowice  doros³y 
 7  Goniewicz Grzegorz  Katowice  Liceum 
 8  Daniluk Tytus  Katowice  Gimnazjum 
 9  Pyka Adam   Ruda ¦l±ska  doros³y
 10 Józefów Grzegorz  Tychy   doros³y
 11 Józefów Mateusz  Tychy  Gimnazjum 
 12 Klonek Karol  Tychy  Student 
 13 Kalisz Konrad  Tychy  Student
 14Laszuk Marcin   Bytom  student 
 15 Hoffmann Adam  Bytom  student 
 16 Kuzia Micha³  Bytom  student
 17 Sa³ata Marek  Sosnowiec  doros³y  
 18 Nowak Dariusz  Sosnowiec  doros³y
 19 Caputa Janusz  ¯ywiec  doros³y  
 20 Caputa Maciej  ¯ywiec  Gimnazjum

Grupa z O¶wiecimia 
 1  Porêbski Wojciech  Opiekun
 2  Jaros³aw Homa   Opiekun
 3  Miko³aj Homa  Gimnazjum
 4  Rithaler Kamil   Liceum 
 5  Sadkowski Piotr   Liceum
 6  Kajor Marcin   Liceum
 7  Kajor £ukasz   Gimnazjum
 8  Waluszek Artur   Gimnazjum
 9  Kamusiñski Jan   Gimnazjum
 10  Wolañski £ukasz   Gimnazjum
 11  Nasi³owski Filip   Gimnazjum
 12  Ko³odziejczyk Marek  Gimnazjum
 13  Stachurski Aleksander  Gimnazjum
 14  Krawczyk Micha³  Gimnazjum

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
rozci±ganie
rozci±ganie
I Gala ¦KM Zabrze rocz.94/91
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi