News: Silesia Streetball 2009 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
FOTO ¦KM Kadry 93-97 Kadry woj. 98/02 Minibasket 05/07 2008 2009 2010 A 2010 B 2011 A 2011 B Foto 2012 A 2012 / IV.2016 Foto 2011 B Foto 2011 A Foto 2010 A Luty 25 2018 01:02:28
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania
  Turnieje zapowiedzi
  Turnieje zaproszenia
  Kalendarz 2017/2018

Fotogalerie 2005/2016

Turnieje 2011/2017
  U12 Rocznik 2006
  U13 Rocznik 2005
  U14 Rocznik 2004
  U15 Rocznik 2003
  U16 Rocznik 2002
  U18 Rocznik 2000

Turnieje rocz. 94-01
  1994
  1995
  1996
  1997
  1998
  1999
  2001

SKM na Fina³ach MP

Medali¶ci MP

Kadra Polski

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Wsppraca

UKS Chromik ¯ary

UKS Basket Regnum Bydgoszcz

Blog Mlode Lwy

UKS Wojan Paw³owice

Górnik Wa³brzych

KS Pogon Ruda ¦l±ska

TS Basket  Gniezno

Piotrówka Radom

Nied¼wiadki Przemy¶l

¦l±ski Zwi±zek Koszykówki

SKM Zastal Zielona Góra

Podlaski Zwi±zek Koszykówki

WKS SL¡SK Wroc³aw

Wis³a Kraków

TKS Ro¶ Pisz

NOVUM Bydgoszcz

ASTORIA Bydgoszcz

Basket Wroc³aw 96

Korsarz Gdañsk

TKM W³oc³awek

REGIS Wieliczka

MKS MOS Konin

GTK Gdynia

WKK Wroc³aw

Pyra Poznañ

PZKosz

SMS Pzkosz W³adys³awowo

Lubelski Kosz

UKS Katowice

MKS Zabrze

GTK Gliwice

MKKS Rybnik

¦l±ski Basket Kurian

Rudzka Amatorska Liga Koszykówki

¦l±ska Letnia Liga Koszykówki

Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Galeria 2012-2016
Losowa fotka
Karolina Neidek - MOSM Bytom
Karolina Neidek - MOSM Bytom
Kadra ¦l±ska rocznik 1993
Silesia Streetball 2009
Streetball
 Wraz z zakoñczeniem turnieju koszykówki ulicznej na katowickim osiedlu Paderewskiego zamknêli¶my sezon streetballowy. W tym roku na ¦l±sku odby³o siê a¿ 30 oficjalnych turniejów. Niektóre z nich, jak chocia¿by ten z Rybnika, Pszczyny czy Gliwic, na d³ugo zapadn± nam w pamiêci ze wzglêdu na liczbê uczestników, wspania³y klimat i cenne nagrody. Na wzrost popularno¶ci koszykówki ulicznej z ca³± pewno¶ci± wp³ywa powstawanie „orlików”, gdzie rozgrywa siê coraz wiêcej turniejów. Dla przyk³adu turniej gliwicki zosta³ w tym roku przeniesiony z Placu Krakowskiego w³a¶nie na nowopowsta³e boisko. Po raz pierwszy wyszli¶my na ulicê 19 kwietnia w Knurowie, gdzie spo¶ród 12 zg³oszonych dru¿yn najlepsi okazali siê Panika Crew z Katowic. Nied³ugo pó¼niej, 1 maja, byli¶my ¶wiadkami rekordowego turnieju w Rybniku, gdzie do walki stanê³y a¿ 54 dru¿yny, rekord ten do koñca roku nie zosta³ poprawiony. Kolejnym godnym uwagi streetballem by³ katowicki „Supersam”, gdzie w 4 kategoriach zagra³o ³±cznie 38 zespo³ów.

 6 czerwca w Rudzie ¦l±skiej tradycyjny i jak zawsze pe³en emocji Rudzki Nocny Streetball. W tym roku do rywalizacji wieczorow± por± przyst±pi³o 31 ekip, z których najlepiej wypadli: Santa Four w¶ród kobiet oraz Drugi Czopot w¶ród mê¿czyzn w kategorii open. Tego samego dnia w Raciborzu zagra³o 27 zespo³ów.

 5 wrze¶nia niew±tpliwie by³ ¶wiêtem ¶l±skiego streetballa. Mimo niesprzyjaj±cej pogody na turnieju w Gliwicach stawi³o siê 35 dru¿yn, a w tym samym czasie w Pszczynie rywalizowa³y 44 zespo³y. Gdyby nie zbie¿no¶æ, prawdopodobnie byliby¶my ¶wiadkami jednego rekordowo obsadzonego turnieju. Turniej „Kania Cup” w Pszczynie to równie¿ bardzo cenne nagrody rzeczowe w postaci sprzêtu o ³±cznej warto¶ci 10 000 z³otych. Warto dodaæ, ¿e dzieñ wcze¶niej na ulicy Mariackiej w Katowicach odby³ siê jeden z dwóch turniejów promuj±cych EuroBasket 2009, do którego przyst±pi³a grupa a¿ 48 dru¿yn. Tutaj tak¿e cenne nagrody: buty, koszulki i gad¿ety Mistrzostw Europy. Drugi z turniejów promuj±cych ME mia³ miejsce pod Spodkiem. Pod wzglêdem nagród wyró¿ni³ siê równie¿ turniej w Jastrzêbiu, gdzie organizatorzy rozlosowali laptopa. W Ustroniu z kolei, jak zwykle, walka toczy³a siê o du¿e pieni±dze.

 Tegoroczny Puchar ¦l±ska rozgrywany w Tychach mia³ 12 wrze¶nia w s±siedztwie bardzo ciekaw± i mocno obsadzon± imprezê towarzysz±c± w postaci turnieju streetballa organizowanego przez tyski MOSiR. W zawodach wziê³y udzia³ 34 dru¿yny.

 Naszej uwadze nie umknê³o równie¿ wypadniêcie ze streetballowego kalendarza dwóch wa¿nych imprez: streetballa w Jaworznie oraz przede wszystkim turnieju przed Silesia City Center w Katowicach, gdzie w zesz³ym roku byli¶my ¶wiadkami wspania³ego ¶wiêta koszykówki ulicznej, a organizatorzy oprócz turnieju g³ównego przeprowadzili tak¿e wiele ciekawych konkursów indywidualnych oraz nocny turniej 1 na 1. Liczymy na szybki powrót tej imprezy do kalendarza.

Tomasz Stefanik

 Zapraszamy do g³osowania na najlepszy tegoroczny turniej streetballa. W¶ród g³osuj±cych rozlosujemy nagrodê w postaci koszulki

 Lpmiasto data organizator .nazwa........ kategorie...... zapisy  cenakonkursy nagrody..... fotorelacja Druzyn
 1Knurów19.04 MOSiR  PLAKAT     FOTO RELACJA 12
 2Rybnik
01.05 MOSiRBasket
Rynek 2009
 PLAKATINFORMACJE    FOTO RELACJA 54
 3Bytom
02.05 OSiRJuwenaliaopen K-M
do 16 K-M
 INFORMACJE  Puchary
medale
   
 4Knurów
03.05 MOSiR open K-M
95-93 M
96 M-K
 INFORMACJE
  10za trzy
wsady
medale FOTO RELACJA 26
 5Jastrzêbie
Zdrój
17.05TKKF
KRS
BRUKopen K-M
do 16 M
INFORMACJE
 
  20
  30
 Losowanie LAPTOPA  RELACJA 
 6Bielsko-Bia³a 23.05
24.05 
 BLKKoszykówka
na B³oniach
79 M
open od 90 
92-91 K-M
95-93 K-M
INFORMACJE  20
  40
za trzy
wsady
  FOTO RELACJA 54
 7Katowice30.05
Kontakt
-Plus
SUPERSAMopen M-K 
92-93 M
94 i M
Minibasket
  zg³oszenie 30konkurs
rzutowy
medale
nagrody
 FOTO RELACJA 38
 8Ruda ¦l±ska06.06 MOSiRDzienny
Nocny
open M-KINFORMACJE 30
   5
 M 1200
K  1000
 FOTO

 FOTO
 RELACJA 31
 9Racibórz06.06OSiR
Ofensywa
UM ,RM Racibórz
Iwo
Kitzinger
Open
90-92
93 -95 
96 i m³odsi
 PLAKAT 50osobiste
za trzy
wypasione
nagrody
 FOTORELACJA

RELACJA
 27
 10Gliwice06.06  kosz za kosz      FOTO  
 11Tarnowskie G.           
 12Wodzis³aw     ¦laski23.06M³odzie¿owa Rada miasta  PLAKAT  20za trzy
wsady
   RELACJA 14
 13Chorzów  4.07 MORiSFilarowa   00   FOTO RELACJA   9
 14Cieszyn  5.07 MOSiRStreetball
Cup
       RELACJA  7
 15Ustroñ 26.07 TRS Si³a
 UM Ustroñ
Beton 2009INFORMACJE  40
 60
za trzy
wsady
    
 16Chorzów 1.08 MORiSFilarowa   00     
 17Zabrze22.08 to-nasz    40za trzy
wsady
z po³owy
1000 z³
Prawo Jazdy
rzeczowe
 FOTO RELACJA   8
 18Pszczyna22.08POSiR. PSSOrlik2012INFORMACJE POBIERZ      
 19Czêstochowa28.08   INFORMACJE      RELACJA 30
 20Katowice4.09 PZKoszEUROBASKET
Streetball
    00 buty,koszulki
spodenki
 FOTO RELACJA 48
 21Pszczyna5.09 MUUKKania CupINFORMACJE POBIERZ  20
  40
osobiste
wsady
12-met.
10.000 w sprzêcie sportowym 
RTV 
 FOTO

 FOTO
 RELACJA 44
 22Gliwice5.09 GTKOrlik
ul Jasna
PLAKAT   20     35
 23Siemianowice ¦l±skie5.09 Wydzia³
Sportu U
Dni SiemianowicPLAKAT         3
 24Katowice UM O¦ZKosz Ma³e ME      FOTO RELACJA 16
 25Katowice12.09UM Katowice
¦l.Kurator
O¶wiaty
Klub Oko
Silesian
Streetball
 WWW  20   FOTO

 FOTO
  23
 26Tychy12.09 MOSiR        RELACJA 34
 27Knurów26.09 MOSiROrlik 2012      FOTO RELACJA 15
 28Katowice  3.10 ,,Paderew,,           5


Swoboda, fantazja i zabawa


 Koszykówka uliczna jest sportem bez ¶ci¶le okre¶lonych zasad. Bazuje oczywi¶cie na przepisach zwyk³ego basketu. Rozgrywana jest jednak najczê¶ciej na asfaltowych boiskach na otwartym powietrzu. Niekiedy gra siê na innej nawierzchni, czasem w hali. Daje ona du¿± swobodê graczom, którzy tak naprawdê sami sobie ustalaj± zasady i decyduj± o obliczu swojej rozgrywki. Mecze rozgrywa siê na dwa b±d¼ na jeden kosz przy mniejszej liczbie graczy w zespole. Mog± to byæ pojedynki nawet 1 na 1, ale najczê¶ciej dru¿yny licz± kilku graczy, co zdecydowanie powiêksza zasób mo¿liwo¶ci rozegrania akcji. W streetball'u przymyka siê oko na wiele b³êdów i fauli gwizdanych w tradycyjnym baskecie. Wszystko po to, aby jak najbardziej uatrakcyjniæ grê i spotêgowaæ rado¶æ, któr± ma przynosiæ ka¿da chwila spêdzona na boisku. Koszykówka uliczna jest przez to sportem si³owym, ale jednocze¶nie bardzo technicznym, w którym gracze daj± upust swojej fantazji i prze¶cigaj± siê we wzajemnych próbach o¶mieszenia przeciwnika. Ulica staje siê aren± zagrañ, a czêsto po prostu akrobacji, które s± tak bardzo uwielbiane przez kibiców. Streetball jest bowiem nastawiony na akcjê i umiejêtno¶ci, a zdaje siê odrzucaæ wszelkie zamys³y taktyczne i wszystko to, co psuje widowisko. Dziêki temu mamy do czynienia z czêstymi indywidualnymi popisami i gr± 1 na 1. Równie¿ kwestia punktacji jest uzale¿niona od wcze¶niejszych ustaleñ dru¿yn. Punkty mog± byæ naliczane zgodnie z zasadami koszykówki, a tak¿e pojedynczo z zastrze¿eniem zdobycia 2 punktów po celnym rzucie zza tradycyjnej linii 3 punktów. Mecze rozgrywa siê zazwyczaj do 7, 10 lub 11 punktów. Czasem stosuje siê zasadê dwupunktowej przewagi - znan± chocia¿by z siatkówki.

Show, styl, a nawet kultura

 Streetball jest niezwykle popularny w Stanach Zjednoczonych. W wielu innych krajach - w tym Polsce - zdobywa coraz wiêcej serc. Boisko jest miejscem aktywnego spêdzania czasu w duchu umi³owanej koszykówki zw³aszcza dla dzieci i m³odzie¿y. Ulica to miejsce nauki i kszta³towania siê wielu koszykarskich talentów, z których liczna reprezentacja koñczy w zawodowych ligach - w tym NBA. Ale koszykówka uliczna to tak¿e fantastyczne show przy okazji coraz liczniej organizowanych turniejów. Rozgrywane s± one w rytmach hip-hopu, tak ubóstwianego przez graczy. Te dwie sfery siê niemal przenikaj±. Prawdopodobnie dlatego, ¿e ich wspólnym pocz±tkiem jest ulica. Wielu znanych raperów gra w kosza, a wiêkszo¶æ koszykarzy s³ucha rapu.

S³awa i komercja

 Koszykówka uliczna to jednak tak¿e znakomita okazja, aby zdobyæ wielu wspania³ych przyjació³ i zdobyæ uznanie w okolicy. Najlepsi s± jednak znani równie¿ z dala od swojego miejsca zamieszkania. Wszystko dziêki coraz liczniej organizowanym turniejom, tak¿e tym cyklicznym, przyci±gaj±cym uwagê nie tylko graczy i kibiców, ale tak¿e sponsorów i reklamodawców. Bo równie¿ streetball sta³ siê ¶wietnym narzêdziem marketingowym. Najlepszym tego przyk³adem jest wspania³a kariera firmy AND1 produkuj±cej stroje koszykarskie, a promowanej przez nagrania ulicznych ewolucji. Wszystko w oparciu o koszykówkê uliczn±, czyli wspania³y show, niezapomniane wra¿enia, cudown± zabawê i koszykówkê w najczystszej postaci.
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Kolekcja Koszulek 654
Copyright © 2007 by Zibi