News: Fina³ Mistrzostw Polski M³odzików Starszych Poznañ 2009 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Kwiecie 26 2018 11:35:34
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania
  Turnieje zapowiedzi
  Turnieje zaproszenia

Fotogalerie 2005/2016

Turnieje 2011/2017
  U12 Rocznik 2006
  U13 Rocznik 2005
  U14 Rocznik 2004
  U15 Rocznik 2003
  U16 Rocznik 2002
  U18 Rocznik 2000

Turnieje rocz. 94-01
  1994
  1995
  1996
  1997
  1998
  1999
  2001

SKM na Fina³ach MP

Medali¶ci MP

Kadra Polski

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Fina³ Mistrzostw Polski M³odzików Starszych Poznañ 2009
U-14 M³odzicy St.
 Wielki fina³ Mistrzostw Polski ju¿ za nami.Po zwyciêstwie nad Wis³± Kraków 80:57 zespó³ m³odzików AZS Katowice zosta³ siódm± dru¿yn± Mistrzostw Polski.Serdecznie gratulujemy !! Tytu³ Mistrzowski wywalczyli zawodnicy dru¿yny PYRA Poznañ.

Dzi¶ Wielkopolska ¦wiêtuje Mistrzem Polski PYRA Poznañ Wicemistrzem KORMORAN Sieraków  - ¦KM gratuluje

 By³y szampany by³a pizza i by³ truskawkowy tort dla mistrzów. Publiczno¶æ z Poznania, Sierakowa, Bydgoszczy, Wroc³awia, Katowic, Gdyni, Zgorzelca i Krakowa stworzy³a podczas wszytkich meczy kapitaln±  kulturaln± atmosferê na trybunach a m³odzi zawodnicy z  wszystkich o¶miu klubów pokazali radosn± na dobrym poziomie  m³odzie¿ow± koszykówkê

Serdeczne Podziêkowania dla klubu Pyra Poznañ  za zaproszenie na fina³y
 
Zbyszek ,,ZIBI,, Bytomski


GRUPA A

KORMORAN Sieraków – TURÓW Zgorzelec  91 : 64      FOTO-TOMASZ

WKK Wroc³aw
– AZS Katowice  67 : 52 

TURÓW Zgorzelec – WKK Wroc³aw  51 : 79 

AZS Katowice – KORMORAN Sieraków  51 : 72 


  dru¿yna MPKT  Z  P K-ZK-S  BILANS 
 1 KORMORAN Sieraków 3 6 3 0 236 186     50
 2 WKK Wroc³aw 3 5 2  1  217 176    41
 3 TURÓW Zgorzelec 3  4  1  2  159 235   -76
 4 AZS Katowice 3 3 0 3  168 213    -45


Wyniki zaliczone z turnieju pó³fina³owego
Kormoran Uniwersal Sieraków - WKK Wroc³aw 73:71
AZS Katowice - Turów Zgorzelec 65:74


GRUPA B

PYRA Poznañ – GTK Gdynia  81 : 41     FOTO-MAREK

WIS£A Kraków – NOVUM Bydgoszcz  53 : 71 

GTK Gdynia – WIS£A Kraków  63 : 50 

PYRA Poznañ – NOVUM Bydgoszcz  59 : 56       FOTO-MAREK


  dru¿yna M PKT Z  P K-ZK-S BILANS 
 1  PYRA Poznañ 3  6  3 0  209  149    60
 2 NOVUM Bydgoszcz 3  5 2 1  199  178    21
 3 GTK Gdynia 3  4 1 2   170  206  -36
 4 Wis³a Kraków 3  3 0 3   155  200  -45

Wyniki zaliczone z turnieju pó³fina³owego
Pyra Poznañ - Wis³a Kraków 66:52
Novum Bydgoszcz - GTK Gdynia 72:66


mecze o miejsca :

7-8 AZS Katowice - WIS£¡ Kraków   80 : 57

5-6 TURÓW Zgorzelec - GTK Gdynia 
67 : 58

3-4 WKK Wroc³aw - NOVUM Bydgoszcz  59 : 71

1-2 KORMORAN Sieraków -
PYRA Poznañ  60 : 65

KOÑCOWA KLASYFIKACJA

 I miejsce
 PYRA Poznañ
 II miejsce
 KORMORAN  Sieraków
 III miejsce
 NOVUM Bydgoszcz 
 IV miejsce
 WKK Wroc³aw
        
 V miejsce
 TURÓW Zgorzelec
 VI miejsce
 GTK Gdynia
 VII miejsce
 AZS Katowice
 VIII miejsce
 WIS£A Kraków
       


FOTO-ZIBI-mecze   346 FOTEK

FOTO-ZIBI-ceremonia-zakoñczenia  93 FOTKI

FILMIKI-ZIBI   77 FILMIKÓW


 WYRÓ¯NIENIA INDYWIDUALNE

MVP  Marek Walczak ( PYRA Poznañ )

KRÓL STRZELCÓW  Denis Socha (TURÓW Zgorzelec )
 ALL STAR

Kamil Zywert, Damian Szymczak ( KORMORAN Sieraków )
Damian Jeszke ( NOVUM Bydgoszcz )
Adam Mazur ( WKK Wroc³aw )
Andrzej Bielak ( PYRA Poznañ )

Komentarze
darek dnia czerwiec 04 2009 11:56:26
Kategoria M³odzik Starszy -czyli U-14
Jest to Kategoria wiekowa Traktowana "Po Macoszemu !!!"
DLACZEGO ???
Tylko w Tej Kategorii Wiekowej Mecze Wielkiego FINA£U sa -Trakowane w Ten Sposób !!
Dlaczego Tylko w M³odzikach Starszych Turnieje FINA£OWE ....TRWAJ¡ tylko 3 Dnii ??
Tylko w Tej Kategori Mecze pó³-fina³owe sa Zaliczane do Wielkiego FINA£U ???
Ju¿ Dzi¶ Mo¿na -Przed Rozpoczeciem Fina³u Wskazaæ Medalistów !!!
Tak przed 1 Meczami
w dalszej Fazie Turnieju -Niestety niema jak Ma To Miejsce w Innych Kategoriach Gry na Tzw. Krzy¿ !!!
W chwili Obecnej -Niema Mo¿liwo¶ci -aby Dru¿yny Graj±ce w Jednej Grupie ..Spotka³y siê w Finale
Taki Podzia³ Jest NIESPRAWIEDLIWY !!!
Inny -Przypadek
AZS Katowice -pomimo Wygrania Turnieju 1/2 MP w Komorowie i AWANSU z 1 Miejsca Turniej Fina³owy ROZPOCZYNA -JAKO Dru¿yna ,która Przegra³a Mecz z OBECNYM RYWALEM GRUPOWYM
Takiego ewenementu -Niema w innych KATEGORIACH !!!!!!!

GENERALNIE Turniej Fina³owy dla WSZYSTKICH Dru¿yn Winniem Rozpoczynaæ sie Tak Samo Jak w INNYCH KATEGORIACH
KubaWKK dnia czerwiec 04 2009 14:51:44
fakt faktem przegrana w polfinale eliminuje praktycznie z walki o zloto...
darek dnia stycze 11 2015 18:50:39
Zobaczy³em kolejny raz galeriê.
Poniek±d dzi¶ Galeriê ówczesnych GLADIATORÓW basketu czyli ch³opców urodzonych w roku 1995.

Ilu czy te¿ ile z tych klubów wtedy Finalistów MP MU-14 przyst±pi³o do rozgrywek ile przesz³o sito eliminacji ( w ca³ych rozgrywkach a¿ 44 kluby ) w kategorii MU-14 ile ich by³o ???
Zbyszek przewertuj archiwum .

Ten bój o miejsce to wybaczenie wyniku podczas meczów i ...
charyzma mogê to napisaæ CHARYZMA Kloziñskiego , która doprowadzi³a do 7 miejsca w Polsce a przecie¿ mia³ nie wyj¶æ ze ¶l±ska.
Te boje w Rykach miast Lublinie matko gdzie to jest ? te wygrane z Pi±tk± Lublin -Gwarantowany Faworyt ,¦l±skiem Wroc³aw nie wspominaj±c ju¿ kielecki bodaj¿e MDK .
ile¿ to walki wtedy by³o na tej sali .
I te nie¶mia³e relacje Zibiego ,który nieopatrznie zabra³ siê z Nami a wszak faworytami na ¦l±sku by³ Rybnik czy Bytom.

Turniej w Komorowie gdzie nie zapomnê sobie do dzi¶ wielu zastanawia³o siê po co tam jedziemy a Tutaj Wygrana z Gospodarzem z FAWORYTEM nawet do medalu pozwoli³o na uwierzenie kolejne zwyciêstwo i juz jako FINALISTA MP pozwolili¶my Sobie na chwilê odprêzenia przegrana ze Zgorzelcem NIE AZS nie przegra³ ze Zgorzelcem przegra³ ze Soch± ju¿ na starcie byli¶my przegrani

Fina³ i Poznañ i Wielki dzi¶ ju¿ ¦p Prezes Dudziñski ,który wychodzi³ ze skóry ,aby niczego nie BRAKOWA£O.

Takich PREZESÓW i ORGANIZATORÓW ju¿ nie bêdzie.
Sam turniej to tylko 3 mecze 2 grupowe i mecz o miejsce meczu i co niektórych decyzji Panów w czerni zrozumieæ do dzi¶ nie mogê.
Fakt 3 kwarty grali¶my jak równy niestety czwarta to ...
Mecz z Sierakowem to walka z Wicemistrzem Polski to Walka na poziomie Dawida z Goliatem
I ostatni mecz tylko o 7 miejsce o nie sz³o jak by³o ciê¿ko W³odarczyk dwoi³ siê troi³ a nawet Czworzy³ , ale w AZS by³a paka by³a wtedy Super Dru¿yna i pokonali¶my wi¶laków

Kolejne Mistrzostwa MU-16

Nawet Sêdziowie ¶l±scy ju¿ nie przeszkadzali w zdobyciu Tytu³u Mistrza K¦ AZS to by³a marka na ¶l±sku , ale by³o ich TYLKO 8 a w 8 wyniku na poziomie Polski nikt nie zrobi.
Jako Mistrz mogli¶my JEDYNY RAZ mieæ mo¿liwo¶æ Organizacji Fazy MP chyba do dzi¶ nasi ówcze¶ni go¶cie nie zapomnieli smaku podarunku od Sponsora i Naszych Oblatów.
1/4 tutaj niestety nast±pi³o nasze kuntatorstwo aby nie trafiæ na woleli¶my odpu¶ciæ a trafili¶my jeszcze gorzej , Awans z 2 miejsca dalej i w 1/2 trafiamy na grupê z Wis³± ,Pyr± ,Zgorzelcem, 4 Finalistów w JEDNYM 1/2 Finale i do 5 rano JUWENALIA pech Tylko my mieli¶my pokoje na g³ówn± Estradê a pierwszy mecz gdzie decydowa³ siê walka o Awans o 9 rano wszak to niedziela i ostatni dzieñ Pó³fina³u.
Có¿ przegrywamy ten ostatni mecz a przegrywamy co wtedy potwierdzili bezstronni obserwatorzy dziêki Pani Sêdzinie z Sosnowca i miast ew FINA£U koñczymy rozgrywki wg PZKOSZ na miejscu 9-12

MU-18

Kolejne próby MP na tym roczniku turniej 5 dniowy a Tym co na ¦l±sku wspominaæ raczej nie chcê ,ale do dzi¶ a minê³o ponad 2 lat Czujê Wielki niedosyt.
K¦ AZS gra³o w tej kategorii tak tylko 6-7 zawodnikami , ale potrafi³o z 20 meczy wygraæ 19 !!!!
A S³upsk i 1/2 MP to by³a wycieczka i nagroda za przepracowany sezon
Co do turnieju kolejny raz zapytam siê jak mo¿na organizowaæ Imprezê na takiej Sali -Odci±gi do koszy i Zegar , je¿eli Organizator mia³ Animozje do innego katowickiego Klubu Dlaczego Mecz AZS zorganizowa³ jako ostatni mo¿na by³o zrobiæ roszadê a czekanie na rodziców a¿ dotr± po swoje pociechy od 4 rano BEZCENNE

MU-20

Z fotografii zaprezentowanej w galerii Zbyszka z Poznania w K¦ AZS KATOWICE pozosta³o 2 Zawodników 3 bra³o udzia³ w rozgrywkach 4 leczy kontuzjê ..wi±zad³a
Pytania którzy jeszcze bawi± siê w BASKET

Ja po wydarzeniach w MU-18 zrezygnowa³em nie raz pojawiam siê na meczu wypiæ kawê
Uwa¿am ,ze szkoda tak zaprzepaszczonej Szansy potencja³ by³ a dzi¶ w tej kategorii to graja ju¿ tylko pieni±dze
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Kolekcja Koszulek 654
Copyright © 2007 by Zibi