News: Rekord Guinnessa pobity! - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 07 2020 14:12:37
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Rekord Guinnessa pobity!
Ciekawostki

T³umne koz³owanie odby³o siê w siedmiu miastach - gospodarzach mistrzostw Europy w koszykówce mê¿czyzn (7-20 wrzesieñ 2009). Dzieci, m³odzie¿ i doro¶li odbijali pi³kê w Katowicach przed Spodkiem, w £odzi przed Centrum Handlowym M1, w Bydgoszczy pod Spichlerzem, w Gdañsku na Placu Zebrañ Ludowych, w Poznaniu przed Hal± Arena, w Warszawie przy ul. Agrykola oraz we Wroc³awiu na Rynku.
W ca³ej Polsce by³o ich 28 tysiêcy. Poprzedni rekord wynosi³ 5 tysiêcy.


Na oficjalne potwierdzenie pobicia rekordu przyjdzie nam jednak jeszcze poczekaæ oko³o dwóch tygodni. To jednak wydaje siê byæ formalno¶ci±, gdy¿ poprzedni najlepszy wynik to zaledwie 5000 ludzi. Tylko na samym ¦l±sku zanotowana liczba jednocze¶nie koz³uj±cych osób to 6528 uczestników. Gdy do tego dodamy pozosta³e miasta, czyli: Bydgoszcz, Gdañsk, £ód¼, Poznañ, Warszawê i Wroc³aw to nie ma w±tpliwo¶ci co do uzyskania najlepszego rezultatu na ¶wiecie. £±cznie w akcji wziê³o udzia³ 31.004 ludzi.


 

W stolicy naszego województwa zebra³a siê najwiêksza rzesza chêtnych do bicia rekordu.

Tym wielkim koszykarskim wydarzeniem Polski Zwi±zek Koszykówki oraz Komitet Organizacyjny EuroBasket 2009 Poland wspólnie z Miêdzynarodow± Federacj± Koszykówki rozpocz±³ akcjê rozdawania 170 000 pi³ek do koszykówki dla polskich szkó³.


FOTO-ZIBI

Liczba uczestników bicia rekordu w poszczególnych miastach:

Katowice   6507 FOTO
£ód¼         5978  FOTO
Warszawa  5207  FOTO
Wroc³aw     4618 FOTO
Bydgoszcz  3042  FOTO
Poznañ      3024  FOTO
Gdañsk      2628  FOTO

Suma: 31004


Komentarze
niedzial_rbk dnia czerwiec 17 2009 11:57:50
a co potem z tymi pilkami sie dzieje??smiley
MarcinAZS14 dnia czerwiec 17 2009 13:54:01
Rekord wynosi³ 5 tys ludzi .... xD w Katowicach by³o ponad 6,5 tys ludzi xD Katowice 2009
klimas dnia czerwiec 17 2009 16:35:51
Nie wiem jak w innych miastach ale w Poznaniu PZKosz pod wzglêdem gad¿etów promuj±cych EUROBASKET 2009 jako¶ da³ Cia³a /nie by³o kompletnie nic!!!/ nie mówi±c ju¿ ¿e koszulka okoliczno¶ciowa z dzisiejszego Bicia REKORDU w "normalnym" pañstwie by³aby rzecz± oczywist±!!!/na tym naprawdê mo¿na zarobiæ!!!/. Za marketing wielki minus a za ideê i pomys³ pi±tka z plusemsmileysmileysmiley
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Paulina Mycio  RMKS Rybnik  kpt.
Paulina Mycio RMKS Rybnik kpt.
Kadra ¦l±ska rocznik 1992
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi