News: VII Festiwal Minikoszykówki KOSZALIN 2009 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 07 2020 14:05:36
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

VII Festiwal Minikoszykówki KOSZALIN 2009
Minikosz
Za nami VII Festiwal Minikoszykówki CAMP KOSZALIN 2009.Dzieciaki rozje¿d¿aj± siê do swoich domów, a my ju¿ dzi¶ zapraszamy do obejrzenia: 1000 fotek i 100 filmików. W przysz³ym tygodniu zrobimy ma³e podsumowanie tego co dzia³o siê przez 10 dni w stolicy dzieciêcej koszykówki .ZAGL¡DAJCIE CZÊSTO NA NASZ¡ STRONÊ BO NAPRAWDE WARTO

FOTO-ZIBI   FILMIKI

Festiwalowe ciekawostki


Najstarszym trenerem festiwalu by³ pan Mieczys³aw Kuczyñski – opiekun dru¿yny z Pruszkowa. Ciekawostka jest to , ¿e pan Mieczys³aw w latach 60 –tych ustanowi³ rekord oddanych po rz±d rzutów wolnych, który wynosi 326 trafionych pod rz±d.
– opiekun dru¿yny z Pruszkowa. Ciekawostka jest to , ¿e pan Mieczys³aw w latach 60 –tych ustanowi³ rekord oddanych po rz±d rzutów wolnych, który wynosi 326 trafionych pod rz±d.
Dru¿yna BASKET Opalenica prowadzona przez trenera Pana Ziobro na festiwalu wygra³a wszystkie mecze i zosta³a oceniona przez fachowców od minikszkówki bardzo wysoko. Sam trener lekkoatleta, który w m³odo¶ci zdoby³ tytu³ Mistrza Polski na 1500 metrów

Podczas meczu BASKET Opalenica –MKS MOS Pruszków dla ciekawo¶ci zrobili¶my statystyki:

Mecz 4X 10 minut - 70 punktów 45 oddanych rzutów w tym 35 trafionych 15 zbiórek,14 asyst, 11 przechwytów 4 bloki ......i UWAGA tylko 4 straty !!!

Na koniec festiwalu ,,zibi,, zrobi³ konkurs wiedzy o NBA.W Quizie 11 ch³opców odpowiada³o na 30 pytañ

 1 Wysiñski 25 poprawnych odpowiedzi
2 Zboiñski      22
3 Skrzypek     20
   Wisniewski   20
4 Mazur          17
   Wyka           17
5 Ja³ocha         16
   Dachnowicz   16
   Majka 16
6 Grzegorzak    15
   Ceglarek       15

Nagroda ( pi³ka+koszulka ) zosta³a przes³ana poczt±
Podczas festiwalu rozegrano kilkadziesi±t meczy.

Obserwuj±c spotkania mogli¶my podziwiaæ wielu utalentowanych m³odych ch³opców którzy za trzy lata z pewno¶ci± bêd± reprezentowaæ swoje kadry wojewódzkie a w przysz³o¶ci m³odzie¿owe kadry Polski.

Naszym zdaniem na wyró¿nienie zas³u¿yli
Dawid Gruszczyñski, Micha³ Skrzypek, Patry Stankowski ( Opalenica) Komenda Rafa³ ( E£K) Majchrzak Karol ( Kielce) Cie¶lakiewicz Wiktor ( W³oc³awek ) Wiliñski Maciej (¯ychlin) wszyscy rocznik 1997
Z rocznika 1998 Æwikliñski Szymon (W³oc³awek) Karolczuk Marcel (Koszalin) Kurpisz Miko³aj (Opalenica)

Podczas trwania festiwalu oby³o siê kilka treningów szkoleniowych dla trenerów prowadzonych przez Kazimierza Miko³±jca i  Izabelle Lekner
W ostatnim dniu wszyscy trenerzy otrzymali certyfikaty uczestnictwa w szkolenie oraz upominki od PZKosz ( koszulka czapeczka firmy Spalding oraz p³ytkê DVD wraz z ksi±¿ka o minibaskecie ( gry zabawy szkolenie )
W¶ród trenerów byli zawodnicy  którzy zakoñczyli karierê sportow± i teraz zajmuj± siê szkoleniem dzieci ( Grzyb Robert, Kurlapski Krystian, Sitek Andrzej )
Trener z Drawska Pomorskiego Pan Pawe³ Redman po 50 latach posuchy koszykarskiej  w mie¶cie zaj±³ siê koszykówk±.
M³odzi trenerzy z E³ku dwa lata temu za w³asne pieni±dze zakupili sprzêt koszykarski i za³o¿yli Koszykarski Klub Dwutakt. Jestem pe³en podziwu dla ich pasji i zaanga¿owania. Prace z dzieciakami wykonuj± nieodp³atnie
W ma³ych koszykarskich o¶rodkach trenerzy szkol± m³odych zawodników od podstaw - minikoszykówka do kadeta, nastêpnie najlepszych zawodników przekazuj± do  klubów pierwszoligowych czy nawet Ekstraklasy., nale¿± im siê za to s³owa uznania szkoda tylko ¿e za transfery wyszkolonych zawodników otrzymuj± niskie wynagrodzenie niestety nieadekwatne do ich pracy.

1. Pomiar wysoko¶ci i masy cia³a.
2. Bieg na 50 m ze startu wysokiego.
3. Rzuty z cyfr.
4. Rzuty z wyskoku.
5. Rzuty wolne.
6. Skok w dal z miejsca.
7. Pomiar rozpiêto¶ci ramion.
8. Praca nóg w obronie.
9. Podania pi³ki na odleg³o¶æ.
10.  Slalom z koz³owaniem.
11.  Bieg na 25 m.
12.  Bieg 10 x 25 m z 20 sekundowymi przerwami

FOTO-ZIBI   FILMIKI


Dzi¶ zakoñczenie festiwalu.... rano ostatnie pla¿owanie i k±piele w morzu... kilka meczy i dokoñczenie eliminacji do konkursu ,, króla strzelców,,

17.00 Pokaz p³etwonurków i motocykli
17.30 Fina³ wolnych dziewcz±t i chlopców
18.30 Fina³ król strzelców – dziewcz±t i ch³opców
Niestety w tym roku nie odbêda siê  mecze All Stars

Kolejny dzieñ Festiwalu Koszalin 2009r za nami. W dzisiejszym dniu odby³o siê kilka spotkañ m³odych adeptów koszykówki. W  tym czasie odby³ siê te¿ kolejny wyjazd dzieci do Unie¶cia . Pod koniec dnia odbêdzie siê konkurs rzutów osobistych, dla wszystkich zawodników i zawodniczek ze wszystkich dru¿yn które uczestnicz± w turnieju. Wyniki i klasyfikacja zwyciêzców ju¿ niebawem…
 
Za nami pierwsza po³owa Festiwalu Minikoszykówki. Dzi¶ ch³opcy maj± testy sprawno¶ciowe, a dziewczyny jad± na wycieczkê do Ko³obrzegu wczoraj ch³opcy mieli wycieczkê a dziewczyny testy. Czas szybko up³ywa.... pewnie bêdzie jeszcze kilka meczy koszykarskich, a jak pogoda dopisze wypad na nadmorsk± pla¿e i to na co wszyscy czekaj± konkursy strzeleckie i mecze All Stars. Planowane zakoñczenie Festiwalu we ¶rodê o godz.19.00

Jak na razie pogoda dopisuje wprawdzie nie ma upa³ów ale na granie w Basket w sam raz. Dzi¶ Dyskoteka a jutro pierwsze wycieczki na pla¿e pewnie znajd± siê odwa¿ni by wej¶æ do ch³odnego Ba³tyku


21.06 2009 o godzinie 18.00 w hali sportowej Gwardia odby³o siê uroczyste otwarcie VII Festiwalu Minikoszykówki KOSZALIN 2009. Uroczystego otwarcie dokona³ Prezes Polskiego Zwi±zku  Koszykówki pan Roman Ludwiczuk.W tym roku w festiwalu bier± udzia³ 23 zespo³y dziewcz±t i 19 zespo³ów ch³opców z ca³ej polski dru¿yny zakwaterowane s± w dwóch szko³ach.


 LP WOJEWÓDZTWO DRUZYNY - ch³opcy TRENER DRU¯YNY dziewczynyTRENER 
 1ZACHODNIO- POMORSKIEOLIMPIJCZYK Drawsko P.
MKKS ¯ak Koszalin I
MKKS ¯ak Koszalin II
P.REDMAN
E.GRABSKI
Z.BIEÆ
OLIMPIJCZYK Drawsko P.
MKKS ¯ak Koszalin
 
 2¦L¡SKIEGTK FLUOR-BRITAM Gliwice
GUKS „SUKCES” Lipowa
D.£astawiecki
K.Dziedzic
JAS - FBG  Sosnowiec
GUKS „SUKCES” Lipowa
K. Kuliñska 
 3OPOLSKIEMKS Strzelce Opolskie
MKKS Kêdzierzyn Ko¼le
S.Adamska
A.Sitek
  
 4MAZOWIECKIE MKS - MOS Pruszków
UKS LA BASKET Warszawa
M. Kuczyñski
M. £ukaszewicz
UKS LA BASKET Warszawa
UKS „4 Ursus” Warszawa
UKS „Huragan” Wo³omin
MUKS 21 P³ock
 
 5PODLASKIE¯ubry Bia³ystok
MTS Zambrów
A. Niko³ajuk
M.Ciepliñski
  
 6PODKARPACKIESTAL Stalowa WolaR.GrzybUKS „LOTNIK” Wierzawice 
 7£ÓDZKIEUKS MG - SZS W ¯ychlinJ.FiliñskiMKS Kutno
UMKS Ksiê¿ak £owicz
 
 8WIELKOPOLSKIEBASKET-TEAM  OpalenicaA.ZiobroMKS MOS Konin A. Fopp
 9DOLNO¦L¡SKIEJKKS GÓRNIK Wa³brzychJ.RytkoMKS Orze³ Polkowice
UKS BASKET Polkowice
WTK ¦LÊZA Siechnice
Mniszek Boguszów-Gorce
UKS „ DWÓJKA” Ziêbice
 
 10¦WIÊTOKRZYSKIEKS MKK/MDK KielceM.KolomskiUMKS „GRACZ” Starachowice 
 11KUJAWSKO-POMORSKIETKM W³oc³awekK. Kurpalski MUKS Bydgoszcz I
MUKS Bydgoszcz II
 
 12WARMIÑSKO-MAZURSKIEEKK Dwutakt E³kM.Skrzypek----------------------- 
 13LUBELSKIE----------------------- UKS 30 Lublin 
 14POMORSKIE----------------------- UKS Pi±tka Tczew  
 15LUBUSKIE----------------------- ----------------------  
 16MA£OPOLSKIE----------------------- ----------------------  

VII-FESTIWAL-MINIKOSZYKÓWKI-KOSZALIN-2008
Komentarze
MJ dnia lipiec 06 2009 13:42:55
Super zdjêcia i filmiki, Wykona³e¶ kawal niez³ej pracy Zibi. sam nie robi³em zdjêæ za du¿o bo nie by³o na to czasu, a dziêki Tobie dzieci i ich rodzice maja mo¿liwo¶æ wspólnie przezywaæ festiwalowe chwile mimo tego, i¿ min±³ ju¿ prawie tydzieñ.
Co do Pani z PZKosz co robi³a zdjêcia informuje, iz otrzyma³em p³ytkê na której znajduj± siê cztery zdjêcia mojej dru¿yny - cóz widocznie za daleko by³o na ul. Chopina.
Moim zdaniem to Ciebie Zibi powinni zatrudniæ w PZKosz bo nie ma drugiego takiego " ¶wira " ¿yj±cego m³odzie¿owa koszykówk±, a jak popatrzeæ na statystyki odwiedzania SKM w naszym kraju jest ogromne zapotrzebowanie na tego typu wiadomo¶ci, które tak¿e przyci±gaj± m³odzie¿ do basketu.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
dwutakt
dwutakt
Nabór Kadry ¦l±ska rocznik 1994
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi