News: VI MIÊDZYNARODOWY FESTIWAL KOSZYKÓWKI PIVOT CUP 2009 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 06 2020 03:09:45
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

VI MIÊDZYNARODOWY FESTIWAL KOSZYKÓWKI PIVOT CUP 2009
Turnieje Podsumowanie
 Tegoroczny Festiwal odwiedzi³o 57 zespo³ów z Polski, Litwy i Ukrainy. Rywalizacja toczy³a o miano najlepszych zespo³ów turnieju oraz cenne nagrody (puchary dla najlepszych ekip, medale, nagrody rzeczowe dla zespo³ów oraz statuetki i nagrody rzeczowe dla najlepszych   zawodników i  zawodniczek,  upominki  dla  trenerów).W ch³opcach dominowa³y zespo³y litewskie, w dziewczyn Polskie kluby.Jak co roku, tak¿e w tej edycji podczas imprezy by³o wiele atrakcji, poza turniejowych,m.in.: Pokazy Cheerleaders

KOÑCOWA KLASYFIKACJA -  DZIEWCZYNY 
 
 DZIEWCZYNY ROCZNIK 1996 i m³.DZIEWCZYNY ROCZNIK 1997 i m³. DZIEWCZYNY ROCZNIK 1998 i m³.
 I

 M
 I
 E
 J
 S
 C
 A
 
 IUKS HURAGAN WO£OMINUKS LA BASKET SP28 WARSZAWA MUKS BYDGOSZCZ I
 II OSiR TRÓJKA ¯YRARDÓW KS JAS-FBG  SOSNOWIEC    KS JAS-FBG  SOSNOWIEC   
 III PAKRUOJO S.C. LITWA OSiR TRÓJKA ¯YRARDÓW OSiR TRÓJKA ¯YRARDÓW
 IVKS JAS-FBG  SOSNOWIEC    MUKS STOCZEK45 BIA£YSTOK   VBW GTK GDYNIA I
 V SKS 12 WARSZAWA KKSC PANEVEZYS LITWA MUKS PIVOT PIASTÓW
 VI KKSC PANEVEZYS LITWA VBW GTK GDYNIA UKS JAGIELLONKA
 VII  MUKS BYDGOSZCZ UKS HURAGAN WO£OMIN
 VIII  UKS HURAGAN WO£OMIN MUKS STOCZEK45 BIA£YSTOK 
 IX  UKS LOTNIK WIERZAWICE VBW GTK GDYNIA II
 X  UKS FALA MIÊDZYRZEC PODLASKI MUKS BYDGOSZCZ II

KOÑCOWA KLASYFIKACJA -  CH£OPCY 

  CH£OPCY ROCZNIK 1996 i m³. CH£OPCY ROCZNIK 1997  i m³.CH£OPCY ROCZNIK 1998 i m³.
  F
  I
  N
  A
  L
  I
  ¦
  C
  I
     
 I ALYTUS LITWA UKS REGIS WIELICZKA KKSC PANEVEZYS LITWA 
 II BC ©IAULIAI LITWA TAURAGĖ LITWA WKS ¦L¡SK WROC£AW
 III BS KLAIPĖDA LITWA UKS MEDAGRO KOMORÓW TKM W£OC£AWEK
 IV MKS MOS PRUSZKÓW I UKS GIM BASKETS 2 PRZEMY¦L UKS LA BASKET WARSZAWA
 V TKM W£OC£AWEK UKS CZTERY-TRZY LUBLIN MKS-MOS PRUSZKÓW
 VI UKS PI¡TKA LUBLIN  MKS PIOTRÓWKA RADOM MKS WRZE¦NIA
 VII GOSiR PIASECZNO UKS M-G SZS ¯YCHLIN PKK ¯UBRY BIA£YSTOK
 VIII MKK PYRA POZNAÑ SK KARPATIANS LIONS  UKRAINA VBW GTK GDYNIA
 IX UKS REGIS WIELICZKA  UKS REGIS WIELICZKA II
 X TS WIS£A KRAKÓW  TSK RO¦ PISZ
 XI PAKRUOJO S.C. LITWA  UKS REGIS WIELICZKA I
 XII MKS MOS PRUSZKÓW II  ULPKS ISKRA KONSTANTYNÓW

NAGRODY INDYWIDUALNE - Konkursy, losowania

       
 MVP TURNIEJU - DZIEWCZYNY Bydgoszcz rocz.1998 Wo³omin rocz.1996 Warszawa rocz.1997

       
 MVP TURNIEJU - CH£OPCY Litwa rocz.1996Adam Kulasiñski 
Wieliczka  rocz.1997
 Litwa rocz.1998


           
Karol Kot  Piaseczno
   Slam Dunking
           Litwa
       rzuty osobiste
konkurs rzut butem
Rzut o Wycieczkê z BUT–a" za 1500
     szczêsliwy los
Wycieczka z BUT–em" za 1500
     s³odki konkurs
     kamera cyfrowa
 

       
           Najsypatyczniejsi        szczê¶liwy los - TV 42 cale        szczê¶liwy los  - buty nike             szczê¶liwy los  - pi³k


FOTO-ZIBI          FILMIKI-ZIBI

UWAGA : WSZYSTKIE FILMIKI DO ¦RODY 21.X.2009

http://www.pivotcup.com.pl/


HISTORIA PIVOT CUP 2004 -2008 Jak co roku organizatorzy imprezy wrêczyli na uroczystym zakoñczeniu mnóstwo nagród i upominków dla uczestników, a wszystkie  osoby, które wspieraj± organizacjê ¶wiêta koszykówki „PIVOT  CUP” otrzyma³y tytu³ Przyjaciela Koszykówki wraz z pami±tkowymi statuetkami. 

Miêdzynarodowy Festiwal Koszykówki „PIVOT CUP” organizowany od sze¶ciu lat przez M³odzie¿owy Klub Koszykówki, przy du¿ym zaanga¿owaniu lokalnych i wojewódzkich W³adz Samorz±dowych na czele z Burmistrzem Piastowa Panem Zdzis³awem Brzeziñskim, jest wa¿nym wydarzeniem w kalendarzu koszykarskich zmagañ m³odzie¿y w Polsce. Impreza przyci±ga rokrocznie prawie 80 dru¿yn, w tym 
kilkana¶cie z zagranicy, a o jej sukcesie decyduj± równie¿ liczne imprezy 
towarzysz±ce: mecze koszykarzy na wózkach, pokazy cheerleader's, konkursy 
sportowe oraz quizy, a tak¿e dyskoteka.

W jubileuszowej V edycji Festiwalu „PIVOT CUP 2008” udzia³ wziê³y 84 zespo³y m³odzie¿owe z kraju i zza granicy, czyli 1500 uczestników, zosta³o 
rozegranych prawie 200 meczy na o¶miu obiektach sportowych, w o¶miu 
kategoriach.


 Nagrodzono te¿ sze¶ciu trenerów i jednego sêdziego za udzia³ we wszystkich piêciu imprezach. Statuetki otrzymali:
· Robert Janiszewski – trener UKS Trójka ¯yrardów
· Jaros³aw Kurdziel –  trener MUKS Pivot Piastów
· Artur Mikruta –  trener UKS SP27 Katowice
· Marek Sa³ata –  trener JAS-FBG Sosnowiec
· Gracjan Galicki –  trener MTS Basket Kwidzyn
· Grzegorz Siemieniec –  trener UKS Regis Wieliczka
wyró¿niony sêdzia to:
Zdzis³aw Zió³kowski z Dzia³dowa.


    
 Dodatkow± atrakcj± zesz³orocznej imprezy by³ konkurs Rzut o Wycieczkê z BUT-a. Nagrod± by³a dwutygodniowa wycieczka zagraniczna ufundowana przez Biuro Us³ug Turystycznych BUT z Warszawy – wygra³ j± jednym celnym rzutem do kosza najprawdziwszym butem - Damian Szymczak z UKS Kormoran Sieraków. Kolejn± jubileuszow± nagrodê, tym razem telewizor plazmowy, wylosowa³ zas³u¿ony mazowiecki trener p.Ryszard Zahn z UKS Huragan Wo³omin.
 By³a te¿ trzecia nagroda – telefon komórkowy, któr± ufundowa³ Bank Spó³dzielczy z Pruszkowa, a otrzyma³a Najsympatyczniejsza Zawodniczka – Eliza Stasiak z UKS Trójki ¯yrardów.

W tegorocznym Festiwalu we¼mie udzia³ 57 zespo³ów klubowych podzielonych na sze¶æ kategorii wiekowych (dziewczêta i ch³opcy roczniki 1996, 1997, 1998), razem prawie 1200 m³odych adeptów koszykówki.


  ROK  FOTO ZWYCIÊSCY...ZWYCIÊSCY...ZWYCIÊSCY... 
VI  2009     dziewczyny '96  UKS Huragan Wo³omin
dziewczyny '97  UKS La Basket Warszawa  dziewczyny '98  MUKS Bydgoszcz
ch³opcy'96  ALYTUS Litwa
ch³opcy'97  UKS REGIS Wieliczka
ch³opcy'98  KKSC PANEVEZYS Litwa
 
 V 2008   FOTO RELACJAdziewczyny '95  OSiR ¯yrardów
dziewczyny '96  UKS Huragan Wo³omin
dziewczyny '97  UKS La Basket Warszawa 
dziewczyny '98  Ridzene Ryga (£otwa)
ch³opcy'95  UKS Kormoran Sieraków
ch³opcy'96  KKSC Panevezys I (Litwa)
ch³opcy'97  UKS Jagiellonka Warszawa
ch³opcy'98  TKM W³oc³awek
 
 IV 2007   FOTO

 FOTO
 RELACJAdziewczyny '96  OSiR ¯yrardów
dziewczyny '94  UKS Strza³a Duczki
ch³opczyny '96  UKS Bryza Kolbudy
ch³opczyny '95  UKS Kormoran Sieraków
ch³opczyny '94  UKS Regis Wieliczka
 
 III 2006  FOTO RELACJAdziewczyny '95  JAS-FBG Sosnowiec
dziewczyny '94  MUKS 21 P³ock
dziewczyny '93  MKS Flesz 63 Bydgoszcz
dziewczyny '92  BK Pribor ( Czechy)
ch³opcy '95  UKS Trójka ¯yrardów
ch³opcy '94  WKK Wroc³aw
ch³opcy '93  WKK Wroc³aw I
ch³opcy '92  MKS MOS Pruszków
 
 II 2005   dziewczyny '94  JAS-FBG Sosnowiec
dziewczyny '93  JAS-FBG Sosnowiec
dziewczyny '92  £KS £ód¼
ch³opcy '94  ¦l±sk Wroc³aw
ch³opcy '93  ¦l±sk Wroc³aw
ch³opcy'92  MKS-MOS Pruszków
 
 I 2004   dziewczyny '93  JAS-FBG Sosnowiec
dziewczyny '92  PIVOT Piastów
ch³opcy '93  Toya Kelner Wroc³aw
ch³opcy '92  Vilnus BBSl (Litwa)
 

Tegoroczn±, imprezê Patronatem Honorowym objêli:

– Ministerstwo Sportu i Turystyki
– Wojewoda Mazowiecki - Jacek Koz³owski
– Marsza³ek Województwa Mazowieckiego - Adam Struzik
– Mazowiecki Kurator O¶wiaty - Karol Semik
– Przewodnicz±cy Sejmiku Mazowieckiego - Robert Soszyñski
– Burmistrz Miasta Piastowa - Zdzis³aw Brzeziñski
– Burmistrz Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy - Bogdan Olesiñski
– Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego - Piotr Nurowski
– Prezes Polskiego Zwi±zku Koszykówki - Roman Ludwiczuk
– Prezes Polskiej Ligi Koszykówki Mê¿czyzn - Janusz Wierzbowski
– Prezes Polskiej Ligi Koszykówki Kobiet - Wies³aw Zych
– Warszawski Okrêgowy Zwi±zek Koszykówki

a wsparcia udzielaj± instytucje:

– Szko³a Podstawowa nr 1 Piastów
– Szko³a Podstawowa nr 2 Piastów
– Szko³a Podstawowa nr 4 Piastów
– Gimnazjum nr 1 Piastów
– Zespó³ Szkó³ nr 80 Ursus
– Gimnazjum nr 133 Ursus
– Fundacja Polonia 2011
- fotograf Tomasz Sadowski

PATRONAT MEDIALNY

Portal Internetowy www.skm.basketmania.pl
Portal Internetowy www.lubelskikosz.pl

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Kibice z Rudy ¦l
Kibice z Rudy ¦l
Turniej kadetów r.91/92 Bytom 2006
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi