News: Marcin Gortat Camp 2009 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 07 2020 15:20:38
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Marcin Gortat Camp 2009
Campy / Obozy

 


Marcin Gortat zakoñczy³ swoj± wizytê w Katowicach. W ci±gu 3 godzin zdo³a³ dokonaæ uroczystego otwarcia boisk do koszykówki przed Spodkiem, przeprowadziæ trening z dzieæmi, odpowiedzieæ na wiele pytañ zebranej publiczno¶ci oraz rozdaæ setki autografów.
W treningu wziê³o udzia³ 105 dzieci, ka¿de mia³o okazjê podszkoliæ siê w zakresie podstawowych elementów koszykówki, takich jak koz³owanie, podania i rzuty pod okiem naszego jedynaka w NBA oraz trenerów-asystentów. Ka¿dy z uczestników otrzyma³ pami±tkow± koszulkê, autograf oraz pi³kê. Spo¶ród pytañ zadawanych Marcinowi najbardziej wyczekiwanym by³o to o przysz³o¶æ Polaka w NBA. – Zostajê w Orlando – potwierdzi³ sam Marcin, daj±c kres wszelkim spekulacjom na temat jego odej¶cia do innych klubów.
Tak¿e promocja ME w Katowicach nie usz³a uwadze naszego gwiazdora. – Powinni¶cie byæ dumni, spo¶ród wszystkich miast-gospodarzy, jakie do tej pory odwiedzi³em, Katowice maj± najlepsz± promocjê mistrzostw i ogólnie koszykówki – przyzna³ koszykarz Orlando Magic.

bary³a


 ¦roda 15 lipca Wroc³aw

FOTO-KWIATKOWSKI


 


 Wtorek 14 lipca Poznañ

FOTO-APP

FOTO-KWIATKOWSKI

FOTO-MARIUSZ


 Poniedzia³ek 13 lipca £ód¼

FOTO-KWIATKOWSKI

W £odzi zakoñczy³ siê pierwszy z serii siedmiu kampów koszykarskich Marcina Gortata, czyli cykl koszykarskich treningów dla dzieci.

Przed rozpoczêciem treningu na telebimie widzowie mogli zobaczyæ filmy promuj±ce EuroBasket, a tak¿e sfotografowaæ siê z ¯ubem Mieszko, który by³ oblegany prawie tak samo jak Marcin Gortat. W koñcu przyszed³ czas na to, by spotkaæ siê z Gortatem. Ten w asy¶cie Mieszka wybieg³ na parkiet i zosta³ przywitany gromkimi brawami.

Gortat na pocz±tku zaskoczy³ wszystkich, kiedy przywita³ siê z uczestnikami zesz³orocznego kampu. - Widzê kilka znajomych twarzy, trochê podro¶li¶cie - mówi³ do szczê¶liwych dzieci Gortat. - Jest ¶wietny, nie spodziewa³am siê, ¿e bêdzie nas pamiêta³, a on przyszed³ i przybi³ sobie z nami pi±tkê. Jestem bardzo szczê¶liwa - jednym tchem zrelacjonowa³a 10-letnia Ania.

¼ród³o www.sport.pl
Komentarze
McGrady dnia lipiec 16 2009 19:02:45
http://www.mmsilesia.pl/6503/2009/7/16/marcin-gortat-w-katowicach-zdjecia--wideo?districtChanged=true
Oto kilka komentarzy na temat Gortat Camp w Katowiachsmiley
Fafrokita dnia lipiec 18 2009 03:09:47
Z innej beczki na www.to-masz.com Marcin Gortat Camp 2009 (Relacja,video, foto )
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
MKKS Rybnik - MKS Zabrze
MKKS Rybnik - MKS Zabrze
¦KM sezon 06/07 U-16 rocznik 91/92
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi