News: „Ma³e Mistrzostwa Europy 2009” - klubowy streetball - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 08 2020 02:52:26
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

„Ma³e Mistrzostwa Europy 2009” - klubowy streetball
Streetball
 Wczoraj zakoñczy³y siê Ma³e Mistrzostwa Europy.

Niemcy ( MKKS Rybnik ) Mistrzami Europy

Marcin Nawrat , Adam Jackiewicz, Dawid Gilner, Rafa³ Grzybek, Piotr Szolc
trener : Marek ¦wierczyna¦l±ski Zwi±zek Koszykówki organizuje Turniej koszykówki ulicznej
„Ma³e Mistrzostwa Europy 2009”

 
OFICJALNA-STRONA-MA£YCH-MISTRZOSTW-EUROPY


FOTO-ZIBI 

Mecz o 1 miejsce 
Niemcy (Rybnik) Polska (D±browa G. 1) 16:13
Mecz o 3 miejsce
Bu³garia (AZS K-ce 1) Litwa (C.Hartwig 1 K-ce) 7:9
Mecz o 5 miejsce
Hiszpania (Zabrze) Chorwacja (AZS K-ce 2) 16:7
Mecz o 7 miejsce 
Izrael (Bytom 2) Francja (Jaworzno) 16:0

ostateczna kolejno¶c

1 Niemcy (Rybnik)
2 Polska (D±browa G. 1)
3 Litwa (C.Hartwig 1 K-ce)
4 Bu³garia (AZS K-ce 1)
5 Hiszpania (Zabrze)
6 Chorwacja (AZS K-ce 2)
7 Izrael (Bytom 2)
8 Francja (Jaworzno)

MVP MME: Mateusz Zawadzki  (D±browa G. 1)
Konkurs rzutów za trzy: Bartosz Józkowiak (C.Hartwig 1 K-ce)
Najlepszy strzelec fina³ów:
Najmlodszy zawodnik fina³ów:

W czwartek rozegrano æwieræfina³y i pó³fina³y turnieju "Ma³ych Mistrzostw Europy". To by³y prawdziwe boje o nedalowe miesjca, a m³odzi koszykarze nie szczêdzili si³ i zaanga¿owania w walkê na boisku. Niejeden profesjonalny zespó³ móg³by im tego pozazdro¶ciæ.

W czwartek rozegrano æwieræfina³y i pó³fina³y turnieju "Ma³ych Mistrzostw Europy". To by³y prawdziwe boje o nedalowe misjca, a m³odzi koszykarze nie szczêdzili si³ i zaanga¿owania w walkê na boisku. Niejeden profesjonalny zespó³ móg³by im tego pozazdro¶ciæ.

ÆWIERÆFINA£Y

Katowice Niemcy (Rybnik) Hiszpania (Zabrze) 16:6
Katowice Chorwacja (AZS K-ce 2) Bu³garia (AZS K-ce 1) 7:17
Katowice Litwa (C.Hartwig 1 K-ce) Izrael (Bytom 2) 16:6
Katowice Polska (D±browa G. 1) Francja (Jaworzno) 15:7

PÓ£FINA£Y

Katowice Niemcy (Rybnik) Litwa (C.Hartwig 1 K-ce) 16:14
Katowice Bu³garia (AZS K-ce 1) Polska (D±browa G. 1) 8:10

Przegrani æwieræfina³ów

Katowice Hiszpania (Zabrze) Izrael (Bytom 2) 11:10
Katowice Chorwacja (AZS K-ce 2) Francja (Jaworzno) 16:9Fundatorzy nagród – UM Katowice, Samorz±d Województwa ¦l±skiego, ¦l±ski Zwi±zek KoszykówkiII FAZA MA£YCH MISTRZOSTW EUROPY

Mecze grupy E ropoczê³y siê bratobójczym pojedynkiem zespo³ów z Bytomia. Mecz mia³ wiele dramaturgii. Walka toczy³a siê kosz za kosz. I tak w³a¶ciwie by³o od pocz±tku do koñcowego gwizdka. W regulaminowym czasie mecz zakoñczy³ siê remisem 14:14. W dogrywce do "Z³otego kosza", która trwa³a dobrych kilka minut, na koszy¶æ dry¿yny Izraela, czyli Bytomia 2, mecz rozstrzygn±³ Szymon Pietryga.

Podobnie dramatyczne by³y spotkania Macedonii (Tychy 2) z Francj± (Jaworzno) - tu zaciêt± rywalizacjê do 16 punktów zakoñczy³ skuteczny rzut za 2 punkty zawodnika Jaworzna, Chorwacji (AZS 2) z Rosj± (Bytom 1) który zakoñczy³ siê stanem 16: 15 oraz mecz Jaworzna (Francji) z Bytomiem 2 (Izrael) gdzie o zwyciêstwie przy stanie 14:14 zadecydowa³ rzut za 2 punkty.


TABELA GRUPY E

  KRAJ M  PKT  Z P 
 1  NIEMCY  5  10 5 0 
 2 CHORWACJA 5    8 3 2 
 3 IZRAEL 5    8 3 2
 4 FRANCJA 5     7  2  3 
 5 MACEDONIA  5   6 1 4
 6 ROSJA  5   6 1 4

TABELA GRUPY F

W niedzielê na boisku przy katowickim Rynku rywalizowa³y zespo³y grupy "F". Najbardziej zaciêty mecz rozegra³y zespo³y Polski i Serbii. W czasie ca³ego meczu Polska (D±browa Górnicza 1) w³a¶ciwie prowadzi³a, ale w samej koñcówce rzut za 2 punkty zawodnika Serbii zadecydydowa³ o zwyciêstwie tego zespo³u. Ostatecznie jednak Polska (D±browa G. 1) awansowa³a z pierwszego miejsca w grupie "F", poniewa¿, mimo i¿ w sumie doby³a tyle samo punktów co Litwa (C.Hartwig 1), ale w bezpo¶rednim pojedynku tych zespo³ów, to ona by³a gór±. Podobnie skomplikowana sytuacja ma miejsce w rywalizacji o 4 pozycjê i awans do czo³owej ósemki turnieju - gdzie zespo³y Hiszpanii (Zabrze) i Serbii (D±browa G. 2) zdoby³y tyle samo punktów. I tu tak¿e o wy¿szym miejscu w tabeli zadecydowa³ bezpo¶redni pojedynek tych zespo³ów jeszcze z fazy grupowej.

  KRAJ M PKT Z P
 1 POLSKA  5  9 4 1
 2 LITWA 5  9 4 1
 3 BU£GARIA 5  8 3 2 
 4 HISZPANIA 5  7 2 3
 5 SERBIA 5  7 2 3
 6 WIELKA BRYTANIA 5  6 1 4I FAZA MA£YCH MISTRZOSTW EUROPY

W pierwszym dniu turnieju, po skoñczonych rozgrywkach zorganizowany zosta³ konkurs rzutów za 3 punkty. Ka¿da dru¿yna wytypowa³a 3 zawodników. Po pierwszej serii trzech rzutów na placu boju pozosta³ Micha³ Klimek (Chorwacja - AZS Katowice 2), Szymon Pietryga (Izrael - Bytom 2) oraz Jakub S³odczyk (Macedonia - Tychy 2). Ostatecznie zwyciê¿y³ Szymon Pietryga, który nagrodê w konkursie odbierze w czasie ceremonii zamkniêcia turnieju 18 wrze¶nia (rozpocznie siê o godz. 13.00). Szymonowi gratulujemy!!!

W pierwszym dniu rozgrywek "Ma³ych Mistrzostw" Chorwacja (AZS Katowice 2) pokona³a dru¿ynê Izraela (Bytom 2) 11:9, Izrael (Bytom 2) pokona³ Macedoniê (Tychy 2) 12:10 oraz po dogrywce Chorwacja (AZS Katowice 2) pokona³a Macedoniê (Tychy 2) 15:14.
W konkursie rzutó za 3 punkty najlepszy okaza³ siÊ Szymon Pietryga z Izraela  (Bytom 2).

1. Chorwacja (AZS K-ce 2) 4
2. Izrael (Bytom 2) 3
3. Macedonia (Tychy 2) 2

4. Grecja (¯ory) 0 0 0 0:0 0

W drugim dniu rozgrywek zespó³ z Rybnika , reprezentuj±cy w naszym turnieju Niemcy, zdominowa³ pozosta³e zespo³y. Wygra³ wszystkie swoje mecze, za ka¿dym razem osi±gaj±c a¿ 16 punktów. Rybnicka dru¿yna nie tylko górowa³a nad pozosta³ymi zespo³ami umiejêtno¶ciami, ale tak¿e mia³a bardzo wyski sk³ad, w tym jednego zawodnika powy¿ej 2 metrów! Ju¿ dzisiaj mo¿na powiedzieæ, ¿e zespó³ z Rybnika
odegra znacz±c± rolê w ca³ych mistrzostwach.

1. Niemcy (Rybnik) 6
2. Rosja (Bytom 1) 5
3. Francja (Jaworzno) 4

4. £otwa (Tychy 1) 3


W trzecim  dniu rozgrywek rywalizowa³y zespo³y grupy "C". Bezkonkurencyjni okazali siê zawodnicy z Zabrza, którzy wystêpowali w barwach Hiszpanii. Wygrali wszystkie swoje mecze grupowe i awansowali do nastêpnej grupy z pierwszego miejsca. Na drugiej pozycji uplasowali siê zawodnicy Serbii (Z D±browy Górniczej, 2 zespó³), przed Wielk± Brytani± ( C. Hartwig 2 Katowice). Na du¿e s³owa uznania, za ambicje i wolê walki oraz nieustepliwo¶c zas³uguj± zawodnicy zespo³u Gimnazjum nr 3 z Katowic, wystepuj±cy pod barwami S³owenii. Trzeba te¿ przy okazji dodaæ, ¿e gimnazjali¶ci byli nieco m³odsi ni¿ pozostali uczestnicy zawodów (co dopuszcza regulami) dlatego nale¿± im siê tym wiêksze brawa.

1. Hiszpania (Zabrze) 6
2. Serbia (D±browa G. 2) 5
3. Wielka Brytania (K-ce C.Hartwig 2) 4

4. S³owenia (Gim. nr 3 K-ce) 3


W czwartym dniu rozgrywek zespó³ z D±browy Górniczej - 1, który w Ma³ych Mistrzostwach Europy reprezentuje Polskê, wygra³ wszystkie mecze w swojej grupie eliminacyjnej i z pierwszego miejsca awansowa³ do dalszych gier. Nie mniej dzisiejszy ich mecz z C.Hartwigiem (Litwa) nie by³ ³atwy i w zasadzie o ostatecznym zwyciêstwie zadecydowa³a dogrywka do "Z³otego kosza". W regulaminowym czasie mecz zakoñczy³ siê wynikiem 8:8. I w zasadzie o tym, ¿e szala zwyciêstwa przechyli³a siê na stronê D±browy Górniczej zadecydowa³ ³ut szczê¶cia. W dalszym etapie rozgrywek mo¿e byæ naprawdê róznie...

Du¿o sympati w¶ród widzów zaskarbili sobie zawodnicy z Pszczyny (Turcja), którzy co prawda przegrali wszystkie swoje spotkania, ale na boisku przed katowickim Skarbiem zaprezentowali siê znakomicie. M³odzi zawodnicy z Pszczyny (rocznik 1995 i 1996) imponowali waleczno¶ci±, szybko¶ci± i wol± walki. Szkoda, ¿e ich ju¿ nie zobaczymy w dalszych rozgrywkach "M³ych Mistrzostw".

1. Polska (D±browa G. 1) 6
2. Litwa (C.Hartwig 1 K-ce) 5
3. Bu³garia (AZS K-ce 1) 4

4. Turcja (Pszczyna) 3INFORMACJE

Turniej bêdzie rozgrywany w dniach 7 - 18 wrze¶nia 2009 r.

16 zespo³ów, wiek uczestników – ch³opcy, rocznik 1994 i m³odsi (konieczny dokument to¿samo¶ci). W rozgrywkach mog± braæ udzia³ osoby zrzeszone i niezrzeszone. O udziale zespo³u w rozgrywkach decyduje ¦lZKosz.

Zawody rozgrywane bêd±  Streetball (na jeden kosz, 3: 3, czas trwania meczu - 15 minut) – zespo³y ze wzglêdu na d³ugo¶æ trwania turnieju mog± byæ 6. osobowe + trener (opiekun).

Zawody sêdziowaæ bêd± wyznaczeni przez organizatora sêdziowie.
Mecze bêd± rozgrywane wed³ug drabinki identycznej jak Euro Basket 2009

Prosimy zespo³y o zabranie dwóch kolorów jednolitych strojów (ciemne i jasne) sportowych.
 
Biuro zawodów bêdzie czynne od godz. 11.30 na Rynku w Katowicach (obok Skarbka)
Komentarze
darek dnia wrzesie 08 2009 07:34:09
Witam

GDZIE -gdy niema Zibiego ??
Znajduja siê Wyniki w/w streta ??
jest to Chyba Jedyny -D³ugo terminowy stretball
pozdrawiamsmileysmileysmiley
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
MKZ Zabrze- Kêdzierzyn Ko¿le
MKZ Zabrze- Kêdzierzyn Ko¿le
¦KM sezon 06/07 U-16 rocznik 91/92
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi