News: DOBTN Mistrzem 2009 ! - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Lipiec 06 2020 22:50:12
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

DOBTN Mistrzem 2009 !
Ligi Amatorskie
 Po raz drugi z rzêdu Dru¿yna O Bardzo Tajemniczej Nazwie (Katowice) zdoby³a tytu³ mistrza ¦LLK czyli ¦l±skiej Letniej Ligi Koszykówki. W fina³owym pojedynku pokonali Drim Tim (Ruda ¦³aska) 100:88. Trzecie miejsce przypad³o ekipie Killa Bees (Piekary ¦laskie), która pokona³a Yakuzê (D±browa Górnicza) 101:93. Nagrodê MVP otrzyma³ Jaros³aw ¦wiercz (DOBTN).

Na fotce DOBTN  Misztrz ¦LLK 2009

Opis spotkania fina³owego

Pocz±tek spotkania pokaza³ czego mo¿na siê spodziewaæ po dzisiejszym finale. Twarda, bezpardonowa walka w obronie i w ataku Drim Timu od pocz±tku sprawia³a sporo problemów rywalom. Otrz±snêli siê dopiero po paru minutach i dziêki szybkiemu rozprowadzaniu pi³ki zaczêli sobie wypracowywaæ czyste pozycje do rzutu. W³a¶nie trwa³a walka kosz za kosz, kiedy mecz przyniós³ pierwsz± ofiarê. Kontuzja kostki wyeliminowa³a jednego z liderów DOBTN Kosmowskiego. Nie zdekoncentrowa³o to jednak jego kolegów, którzy wykorzystywali przewagê fizyczn± w walce na deskach, a trójkê do tego do³o¿y³ jeszcze Matlok i to Katowiczanie wyszli na pierwsze prowadzenie w meczu. Natychmiast odpowiedzia³ jednak kolejnym celnym rzutem z pó³dystansu Maryanek. Dalej ju¿ obserwowali¶my efektowny pojedynek ¦wiercz – ¯ym³a.

 Ten pierwszy trafi³ trzy razy zza linii 6,25, drugi natomiast odpowiedzia³ jednym takim rzutem i dynamicznymi wej¶ciami pod kosz. Jednak to Katowiczanin mia³ wiêksze wsparcie kolegów i to jego dru¿yna wygra³a kwartê 7 punktami.

II czê¶æ gry skutecznie zacz±³ Hirsz, ale szybko odpowiedzia³ mu walcz±cy na obu deskach Dziadosz. W Drim Timie brakowa³o za to drugiego wysokiego zawodnika, który zape³ni³by lukê na ¶rodku gdy na ³awce odpoczywa³ Maryanek. DOBTN traci za to gdy na boisku zameldowa³a siê prawie ca³a ³awka rezerwowych. Wykorzystali to natychmiast skuteczni w tym fragmencie gry Hirsz i ¯ym³a. Po chwili nast±pi³ jednak impas i obie dru¿yny mia³y spore problemy ze skuteczno¶ci±. W koñcu jednak Jêczmionka 3-punktowym rzutem doprowadzi³ do remisu po 37. Riposta DOBTN by³a jednak natychmiastowa: 4 punkty Matloka, kolejne 4 Bentowskiego i to go¶cie maj± znowu 8 punktów przewagi. Dystans zmniejszy³ jeszcze ¯ym³a, ale kolejny celny rzut Bentkowskiego zakoñczy³ pierwsz± po³owê.

Kolejny raz kwartê dobrze otworzyli gospodarze, a konkretnie popularny „Bu³a” rzutem zza linii 6,25. Seriê strzeleck± kontynuowa³ jednak Bentkowski, który imponowa³ zarówno rzutami z pó³dystansu, jak i zbieraj±c mnóstwo pi³ek w ataku. W miêdzyczasie trafi³ jeszcze za 3 punkty K. Nowrotek. Jednak oddawane przez Rudzian seriami rzuty zza linii 6,25 nie przynosi³y wiêkszego efektu na tablicy z wynikiem. By³o widaæ ju¿ po nich potworne zmêczenie. Pomogli im jednak w tym momencie go¶cie, w¶ród których znowu nie najlepiej zaprezentowali siê rezerwowi. Dziêki kontratakom Lisiaka Drim Tim zmniejszy³ straty do zaledwie 7 punktów. Wróci³ jednak na boisko ¦wircz i od razu trafi³ za 3 punkty. Pó¼niej ze zdobywaniem punktów sz³o im jednak jak po grudzie. W koñcu trafili jednak po kontratakach Klimasz i Dziadosz, a kwartê zakoñczy³ osobistym Jankowski.

Ostatni± czê¶æ gry lepiej rozpoczêli tym razem gracze DOBTN. Z jednej nogi (duch Wawrowskiego by³ obecny na boisku ;-) ) zza linii 6,25 trafi³ ¦wircz. Za chwilê kolejn± do³o¿y³ ju¿ „normalnie” i go¶cie osi±gaj± najwy¿sz± przewagê w meczu. Próbuje jeszcze ¯ym³a, ale zaraz trójk± odpowiada Klimasz. Dalej znowu „Bu³a Show”, ale jego koledzy nie mieli ju¿ tyle sil by przeciwstawiæ siê rywalowi. Dodatkowo drug± ofiar± morderczej walki sta³ siê K. Nowrotek. Trafi³ co prawda jeszcze dwa razy zza ³uku Hirsz, ale w potoku takich rzutów oddawanych przez jego dru¿ynê nie mia³o to ju¿ wiêkszego znaczenia. W koñcu wynik do „setki” doci±gn±³ rzutami osobistymi ¦wircz, wybrany pó¼niej jednog³o¶nie MVP tego spotkania.

Generalnie dobry, godny fina³u mecz, który ca³kiem przyjemnie siê ogl±da³o.

Gratulacje dla zwyciêzców, podziêkowania dla wszystkich za te wakacje i do zobaczenia w przysz³ym roku! ;-)

Marcin „Benek” Bêbenek
 
1 - miejsce Dru¿yna o bardzo tajemniczej nazwie  ( Katowice )

 1. Adam Marchacz
2. £ukasz Kosmowski 3 liga
3. Pawe³ Wo³k - Jankowski 3 liga
4. Micha³ Bentkowski
5. Micha³ Dziadosz
6. £ukasz Urych
7. Jaros³aw Urych
8. Ko¼miñski Jaros³aw
9. Piotr Wawrowski
10. £ukasz Matlok
11. Adrian Klimasz
12. Marcin Dytrych
13. Tomasz Wydmañski
14. Jaros³aw ¦wiercz


2 miejsce Drim Tim ( Ruda ¦l±ska )

1. HIRSZ Jakub
2. JÊCZMIONKA Kamil
3. KAMPA Szymon
4. KOLENDA Jaros³aw (2 liga)
5. KUCHARCZYK Tomasz
6. LATO Dawid
7. LISIAK Mateusz
8. MARYANEK Karol
9. MILBRANT Kornel
10. NOWROTEK Jakub
11. NOWROTEK Pawe³
12. WIDERA £ukasz
13. ¯YM£A Szymon (2 liga)


3 miejsce
Killa Bez  ( Piekary ¦l±skie )


 1. Baran Wojciech
2. Czajor S³awomir
3. Ga³bas Janusz
4. Jurczyñski Pawe³ (2.liga)
5. Kupczyk Jan
6. Supernak Damian
7. Mi±dowicz Marek
8. Nowakowski Karol
9. ¦liwka £ukasz
10. Wo¼niok Jaros³aw
11. Kacper Nowakowski
12. Daniel Pe³ka (3 liga)
13. Marek Gurowiec
14. Plenert Rafa³


4 miejsce
Jakuza  ( D±browa Górnicza )


1. Micha³ Fischer
2. £ukasz Dudek
3. Grzegorz Banak
4. Darek Krasiñski
5. Mateusz Bañski
6. Grzegorz Zawierucha (I liga)
7. Adrian Wilk (I liga)
8. £ukasz Kaszycki
9. £ukasz Kania
10.Przemek Nowak
11.Norbert Cybula
12.Mi³osz Boruszewki
13.Maciek G±ciarz
14.Marcin Trzcionka

FOTO-KURIAN

FILMIKI-ZIBI

http://www.sllk.kurian.pl/
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
MKKS Rybnik - UKS SP 27 Katowice...
MKKS Rybnik - UKS SP 27 Katowice...
¦KM sezon 06/07 U-14 rocznik 1993
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi