News: Allen Iverson w Katowicach wielkie wydarzenie ma³e zainteresowanie dlaczego ? - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 07 2020 13:48:50
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Allen Iverson w Katowicach wielkie wydarzenie ma³e zainteresowanie dlaczego ?
Ciekawostki
 Mia³o byæ tak, jak lubi Iverson: graffiti na murach, ubóstwiany przez gwiazdora hip-hop, lu¼na atmosfera w¶ród widzów. Gwiazda przez dwie godziny gra w kosza, udziela wywiadów, rozmawia z fanami, spotyka siê z dzieciakami z domu dziecka.

A jak by³o? Gwiazdor by³ dwa kwadranse i nie wypowiedzia³ w³a¶ciwie ani s³owa. Przez sze¶æ minut toczy³ rekordowo dziwny konkurs strzelecki z Andrzejem Plut± i Marcinem Nowakowskim. 


Rzucano z zamkniêtymi oczami, gdzie¶ zza kosza i jeszcze m.in. siedz±c na sto³ku. Z koszykówk± pojedynek wiele wspólnego nie mia³, supersnajper Pluta trafi³ raz na jedena¶cie rzutów. "The Answer" rzuci³ trzy kosze, wygra³ m³odziak z Polonii Warszawa, który potem sta³ osamotniony, bo media rzuci³y siê g³ównie na przegranych.

 Organizatorzy postawili na chaos, w nadziei ¿e co¶ siê z niego wy³oni. Wy³oni³ siê wielki zawód fanów. Organizatorzy zapowiadali, ¿e Iversonowi bardzo zale¿y na spotkaniu z wychowankami domu dziecka, bo ma przecie¿ fundacjê, która zajmuje siê biednymi dzieæmi. Jak wygl±da³o zatem to spotkanie? B³yskawicznie wrêczy³ im reklamówki (w ¶rodku pi³ka i koszulka). - Co¶ do nas powiedzia³, ale nie zrozumieli¶my - opowiada³ jeden z ch³opców. Ten punkt programu trwa³ kilkadziesi±t sekund, potem maluchy podpiera³y ¶cianê. Na koniec Iverson przekaza³ kibicom (dok³adniej by by³o napisaæ: "rzuci³") d³ugopisy, czapeczkê i notesy, podpisa³ kilka autografów i tyle.



O POBYCIE gwiazdy NBA ALLENA IVESRSONA w kilku zdaniach....

 Iverson gra w NBA od 1996 roku. W¶ród wyró¿nieñ jakie zdoby³ w trakcie 13 lat wystêpów s±: nagroda dla najlepszego debiutanta roku (1997), cztery tytu³y króla strzelców (1999, 2001, 2002 i 2005) oraz dwa tytu³y MVP Meczu Gwiazd (2001, 2005). Nigdy nie siêgn±³ po mistrzostwo ligi, choæ w 2001 roku gra³ w finale w barwach Philadelphia 76ers. Obecnie reprezentuje barwy Memphis Grizzlies.


Iverson Allen... gwiazda koszykówki z NBA wpad³a na kilka godzin do Katowic. Czterokrotny król strzelców NBA jad³ nasze frytki i kurczaki, kupowa³ filmy DVD w Silesia City Center, popija³ drinka w hotelu Qubus. Wszystko by³oby dobrze, gdyby wypali³o spotkanie z fanami, którzy z zawodem opuszczali Szyb Wilsona


 Iverson Allen ... w galerii Szyb Wilson Iverson wzi±³ udzia³ w konkursie  stylizowanym na amerykañskiej zabawie H-O-R-S-E (11 ró¿nych rzutów z 11 pozycji m.in. z zamkniêtymi oczami czy siedz±c na krze¶le). Jego rywalami byli Andrzej Pluta z Anwilu W³oc³awek i Marcin Nowakowski z Polonii AZBUD Warszawa. Nieoczekiwanie wygra³ Marcin Nowakowski  ten ostatni.


Iverson Allen  podpisa³ graffiti ze swoj± podobizn±, które zostanie przekazana na aukcjê Wielkiej Orkiestry ¦wi±tecznej Pomocy, wrêczy³ dzieciom z domu dziecka upominki, rozda³ kilka autografów, pozowa³ do zdjêæ i odpowiada³ na pytania mediów. Potem uda³ siê do Spodka, gdzie obejrza³ mecz Hiszpania - Grecja.

 Spotkanie z gwiazd± NBA to wielkie nieporuzmienie organizacyjne. Szumnie reklamowany event okaza³ siê kompletnym niewypa³em. Allen  Iverson przed spotkaniem  z m³odzie¿± w centrum handlowym  Silesia spêdzi³ godzinê czasu  a dla swoich fanów dla których jest idolem mia³ zaledwie  15 minut z tego 10 minut na  konkurs i 5 minut na autografy  o fotce z gwiazd± NBA  mo¿na by³o zapomnieæ. Andrzej Pluta znalaz³ czas dla przyby³ych fanów koszykówki

Liczy³em na trochê wiêcej ni¿ to co by³o. Cz³owiek tutaj wstaje co trzeci dzieñ aby ogl±daæ go na ¿ywo, stoi 3 godziny przed drzwiami galerii i "wisi" na barierkach tylko po to ¿eby 10 minut zobaczyæ jak Iverson przechodzi ko³o mnie. Nie dopcha³em siê nawet do autografu


Fani koszykarza tak¿e czuj± siê zawiedzeni, bo oczekiwali, ¿e wiêcej czasu gwiazda NBA po¶wieci na spotkanie z kibicami i rozdawanie autografów czy wspólne zdjêcia. Ca³e „spotkanie z fanami” sprowadzi³o siê do rzucenia w t³um kilkunastu gad¿etów (opaski, czapeczki) i dos³ownie parê minut rozdawani autografów. Trochê szkoda, gdy¿ najbardziej wytrwali ju¿ wyczekiwali od kilku godzin przed spotkaniem.

S³ynny amerykañski koszykarz Allen Iverson zadeklarowa³ pomoc rodzinom ofiar katastrofy w kopalni Wujek-¦l±sk, w której zginê³o 17 górników. Gwiazdor NBA by³ go¶ciem mistrzostw Europy, których faza fina³owa odbywa³a siê w Katowicach. O wypadku z ostatniego pi±tku dowiedzia³ siê jeszcze w Polsce.

Lokalizacja. Mo¿na rozumieæ konflikt sponsorów, ale wybór miejsca by³ nadzwyczaj
niefortunny.

W we W³oszech w Neapolu na spotkaniu z Iversonem by³ 7000 fanów w polsce 300


3-FIMIKI-PROBASKET

6-FILMIKÓW-ZIBI

FOTO-ZIBI








 

 Reebok Challenge przygotowywany we wspó³pracy z BWIN Regulamin konkursu. W konkursie wezm± udzia³ Allen Iverson, Andrzej Pluta oraz Marcin Nowakowski. Zawodnicy bêd± rzucali z 11 wcze¶niej wybranych pozycji. Zawodnik, który trawi najwiêcej razy wygrywa.

1. rzut z pó³dystansu - normalny
2. rzut zza tablicy - nad tablic± trzeba przerzuciæ
3. rzut z 5 metrów z odbiciem pi³ki od pod³ogi
4. rzut osobisty gorsz± czyli lew± rêk±
5. rzut z pó³dystansu z 45 stopni o tablicê
6. rzut hakiem z 4-5 metrów
7. rzut siedz±c na pod³odze 4-5 metrów od kosza
8. rzut za trzy punkty
9. rzut stoj±c ty³em jedn± rêk± 3 metry od kosza
10. rzut z po³owy boiska tzn tak z 10-12 metrów
11. rzut osobisty z zawi±zanymi oczami


Kolejno¶c w konkurscie

AZBUD Warszawa 
Memphis Grizzlies

  ANVIL W³oc³awek
     
 Marcin Nowakowski Allen Iverson Andrzej Pluta
 11 / 4 11 /3 11 /2

http://www.iversonwpolsce.pl/
Komentarze
szymek96 dnia wrzesie 19 2009 18:58:25
Trochê g³upio by³o bo pe³no mediów tylko wyszed³, a oni go obkr±¿yli. Iverson wysoki nie jest i nie by³o go prawie w ogóle widaæ
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnie



Rejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Trefl Gdynia
Trefl Gdynia
Festiwal Pivot Cup Pruszków 2006
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi