News: EUROBASKET 2009 prze¿yjmy to jeszcze raz - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 07 2020 15:18:53
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

EUROBASKET 2009 prze¿yjmy to jeszcze raz
Fanclub
 Prze¿yjmy to jeszcze raz EUROBASKET  w internacie linki do ciekawych artyku³ów i galerii czytaj wiêcej


Niezapomniane trzy dni we Wroc³awiu

Na tak± imprezê w naszym kraju czekali¶my 46 lat. St±d te¿ przygotowania do niej w¶ród ¦l±skich kibiców trwa³y od dobrych kilku miesiêcy. Problem zdobycia biletów, rezerwacji noclegów pilotowa³ oczywi¶cie Zbigniew Bytomski.  Pomimo ma³ych problemów ze schroniskiem uda³o siê zarezerwowaæ hostel w samym centrum Wroc³awia, co by³o strza³em w dziesi±tkê. W koñcu w poniedzia³ek rano, zaopatrzeni w bilety mogli¶my wyruszaæ dopingowaæ bia³o-czerwonych. Na wszystkie mecze Polaków bilety by³y ju¿ dawno wyprzedane, co powodowa³o ¿e hala Stulecia by³a szczelnie wype³niona. W pierwszym dniu naszym rywalem by³a Bu³garia i po do¶æ ciê¿kim spotkaniu nasi zawodnicy odnie¶li pierwsze zwyciêstwo na Eurobaskecie. Prawdziwy test bojowy Polacy mieli przej¶æ w dniu nastêpnym, kiedy naprzeciwko nich stanê³a wielka Litwa. Przed spotkaniem wiêkszo¶æ polskich kibiców mia³a dylemat bo rozum podpowiada³ Lietuva, a serce Polska. To co dzia³o siê w hali Stulecia trudno opisaæ s³owami. Na trybunach zasiad³o ok. 4 tysi±ce naszych kibiców oraz ok. tysi±ca Litwinów. Od samego pocz±tku trwa³ pojedynek na doping, w którym z ka¿d± up³ywaj±c± minut± polscy kibice zaczêli zag³uszaæ „Zielon± armiê”. Do tego kapitalna gra naszych koszykarzy spowodowa³a, ¿e byli¶my ¶wiadkami jednego z najwiêkszych triumfów w historii polskiego basketu. W koñcówce spotkania zosta³a rozwiniêta nasza flaga Silesia Basketball, co pokaza³a polska telewizja.  Po meczu udali¶my siê wszyscy na rynek by ¦wiêtowaæ ten wielki sukces. W ostatnim dniu pobytu podejmowali¶my Turcjê i tu ju¿ kolejnego cudu nie by³o, gdy¿ tureckie trio Turkoglu Ilyasova i Asik da³o srog± lekcjê basketu naszym zawodnikom.
Pomimo tej pora¿ki, wyjazd i samo uczestnictwo w Eurobaskecie by³o dla nas wydarzeniem niezwyk³ym i wspania³ym. Niektórzy z nas dalej  kontynuuj± tê przygodê w £odzi. Na koniec chcia³em z³o¿yæ podziêkowania dla Zbyszka Bytomskiego za zorganizowanie ca³ego wyjazdu oraz Micha³a Kuzi, za za³atwienie noclegów. Czy¿by powtórka za dwa lata na Litwie?? Zobaczymy J
Adam fifik Pyka


Prze¿yjmy to jeszcze raz EUROBASKET  w internacie
linki do ciekawych artyku³ów i galeriiGALERIE


FOTO-KURIAN  

FOTO-ZIBI

80-FILMIKÓW-ZIBI-EUROBASKET-2009ARTYKU£Y

EUROBASKET-OD-A-DO-Z

CEGLIÑSKI

SUPERGIGANT

PICKNROLL

WOJCZYN

ZAWSZE-PO-PIERWSZE

3-SEKUNDY

SPORT-PL


WWW

   
  
Komentarze
KuksuFan dnia wrzesie 18 2009 14:47:20
Hiszpania. Serbia. Turcja. Chorwacja. smiley
Krzysiek dnia wrzesie 18 2009 15:27:04
Turcja.Serbia.Hiszpania.Chorwacja
kinczus dnia wrzesie 18 2009 22:45:15
1.Hiszpania 2.Grecja 3.Serbia 4.S³oweniasmiley
Norbi4 dnia wrzesie 19 2009 00:13:24
1.Hiszpania 2.S³owenia 3.Grecja 4. Serbiasmiley
kinczus dnia wrzesie 19 2009 10:35:00
**** 1.Hiszpania 2.Serbia 3.Grecja 4.S³owenia **** wtedy zle mi sie napisalo ;d smiley
Marcin94 dnia wrzesie 19 2009 10:46:07
1. Hiszpania 2. Serbia 3. S³owenia 4. Grecja
bober dnia wrzesie 19 2009 11:10:49
1.Hiszpania 2.S³owenia 3.Grecja 4. Serbia
skrzychu1992 dnia wrzesie 19 2009 11:15:15
1. Hiszpania 2 Serbia 3 s³owenia 4 Grecja
szymek96 dnia wrzesie 19 2009 13:24:25
1.Hiszpania
2.Turcja
3.Grecja
4. S³owenia
SzybkiMOSM dnia wrzesie 19 2009 13:42:03
1. Hiszpania
2. S³owenia
3. Grecja
4. Serbia
Zarzyk dnia wrzesie 19 2009 19:07:38
1. Hiszpania
2.S³owenia
3.Grecja
4.Chorwacja
McGrady dnia wrzesie 19 2009 23:21:02
1. Hiszpania
2. Serbia
3. Grecja
4. S³owenia
Kuba dnia wrzesie 20 2009 00:01:00
1. Hiszpania
2. Serbia
3. S³owenia
4. Grecja
Jasiek dnia wrzesie 20 2009 02:50:06
Hiszpania Serbia Grecja S³owenia
Big UP!
PauGasol dnia wrzesie 20 2009 09:01:54
1.Hiszpania
2.Serbia
3.Grecja
4.S³owenia
tomo123 dnia wrzesie 20 2009 09:17:48
Hiszpania Serbia S³owenia Grecjasmiley Z rybnika jak cos
szymek96 dnia wrzesie 20 2009 09:18:25
1.hiszpania
2.Serbia
3.Grecja
4.S³owenia
szymek96 dnia wrzesie 20 2009 09:18:56
1.hiszpania
2.Serbia
3.Grecja
4.S³owenia
SebaF dnia wrzesie 20 2009 09:22:03
1.Hiszpania
2.Turcja
3.Grecja
4. S³oweniasmiley
Dawid dnia wrzesie 20 2009 10:10:50
Hiszpania, Serbia, Grecja, S³owenia
tomo123 dnia wrzesie 21 2009 19:13:36
hiszpania Serbia Grecja Slowenia
McGrady dnia wrzesie 21 2009 20:21:41
kiedy zostan± og³oszone wyniki
Jozekkk dnia wrzesie 25 2009 19:34:43
smileysmileyDzieki za wrzuconbe fotki i filmiki Dziekuje za cala organizacje wyjazdy na ME i jestem pewny ze to co dzalo sie w hali podczas meczu zadni kibice nie przebija Pozdrawiam . Tychysmileysmiley
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Jakub Opoka r.93 MOSM Bytom
Jakub Opoka r.93 MOSM Bytom
Sylwetki zawodników r.1993
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi