News - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 15 2020 18:10:56
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

MP U-16 rocznik 1991/92 Pó³fina³y 2007
U-16 Kadeci
Hajduki w swoim pierwszym meczu przegrali po dogrywce z Czarnymi S³upsk 101:90. Jedna pora¿ka jeszcze nie przekre¶la szans na przej¶cie dalej. W Rawiczu gdzie w pierwszym meczu spotka³ siê Rybnik z Zabrzem gór± okazali siê zabrzanie. W dalszej czê¶ci news`a statystyki z meczu Chorzów - S³upsk.
Fina³y Juniorek Starszych 2007
Dziewczyny
 Koszykarki MUKS Poznañ zdoby³y tytu³ mistrza Polski juniorek
starszych. W fina³owym spotkaniu podopieczne Iwony Jab³oñskiej pokona³y.AZS PWSZ Gorzów Wielkopolski 79:68. Poni¿ej komplet wyników z turnieju.
Bara¿e Sl±sko - Opolskie U -14
U-14 M³odzicy St.
 Dzi¶ odby³ siê  rewan¿owy mecz bara¿owe pomiêdzy Smykiem Prudnik a GTK. Drugie zwyciêstwo Gliwiczan 60 : 43 da³o im awans do Æwieræfina³ów Mistrzostw Polski. W drugim meczu MOSM Bytom wysoko pokona³ MKS Otmuchów 92 : 28


MP U-16 rocznik 1991/9 Cwiercfinaly 2007
U-16 Kadeci
Lucyna Grajewska r.1992 i Natalia Przekop r.1991 RMKS Rybnik
Wywiady
 MVP rozdane! Najbardziej warto¶ciow± zawodniczk± ligi kadetek zosta³a Lucyna Grajewska z Rybnika, która zebra³a 16 g³osów wyprzedzaj±c tym samym Natalie Przekop ze swojej (obecnej) dru¿yny. 6 g³osów zebra³a Basia ¦mietana z Bytomia tym samym zajê³a trzecie miejsce.
W dalszej czesci newsa zapraszamy do lektury "wywiadu" z Lucyn± Grajewsk± i Natali± Przekop.

Na zdjêciu po lewej Natalia, a po prawej Lucyna
Kacper Stalicki rocznik 1992 Smyk Prudnik
Wywiady
 Kacpra Stalickiego i jego kolegów ze Smyka Prudnik pozna³em w tamtym roku kiedy to przyjechali na sparing do Rudy ¦l±skiej gdzie ³atwo pokonali miejscow± Pogoñ. Kiedy im zada³em pytanie dlaczego nie graj± w rozgrywkach ligowych w odpowiedzi dowiedzia³em siê ¿e klub nie ma kasy a¿eby ich zg³osiæ . Po meczu ch³opaki zauwa¿yli na hali Pogoni reprezentanta Polski Andrzeja Pluty... podesz³em do nich pytaj±c czy wiedza kim jest Andrzej? oczywi¶cie ¿e wiedzieli ale tego ¿e jest wychowankiem KS Pogoñ nie wiedzieli... na pami±tkê zrobi³em im wspóln± fotkê...kto by pomy¶la³ ¿e po roku od tego wydarzenia Kacper dostanie powo³anie do kadry Polski
Damian Wicher trener Smyka Prudnik
Wywiady
DAMIAN WICHER - M³odzicy Smyka Prudnik zajêli w minionym sezonie 5 miejsce w Polsce, bêd±c prawdziw± rewelacj± tych gier. W tym roku ten sam zespó³ bierze udzia³ w rozgrywkach ligi ¶l±sko-opolskiej. Ku zdumieniu wszystkich, Smyk awansowa³ do drugiego etapu, pozostawiaj±c za plecami ekipy z Rudy ¦l±skiej, czy Cieszyna. O znakomitych wystêpach rozmawiamy z trenerem Tomaszem Michalakiem.
Co s³ychaæ w rozgrywkach m³odzików m³odszych
U-13 M³odzicy M³.
Drugie zwyciêstwo GTK Gliwice nad C.Hartwig Katowice chyba ju¿ przes±dzi³o o Mistrzostwie ¦l±ska. Wszystko wskazuje na to ¿e  na piêæ kolejek przed zakoñczeniem rozgrywek ligowych mamy  Mistrza ¦l±ska w m³odzikach m³odszych. Walka  o wicemistrzostwo rozegra siê pomiêdzy MKS Zabrze a Hartwigiem Katowice z tym ze Katowiczanie musza wygraæ ten mecz 19 punktami
MP U-16 rocznik 1991/92 Æwiercifina³y 2007
U-16 Kadeci
Hajduki, Smyki i Ogiery  z Zabrza  ju¿ nie mog± siê do czekaæ  rozpoczêcia swoich meczy w Æwieræfina³ach Mistrzostw Polski . Wszyscy wiemy ¿e rok temu ani jedna dru¿yna kadecka nie przesz³a Æwieræfina³ów MP,  nawet Cieszyn który by³ organizatorem turnieju Æwieræfina³owego . W przeddzieñ turnieju wszyscy zadajemy sobie pytanie jakiej dru¿ynie dopisze szczê¶cie która z dru¿yn strzeli z form± w dziesi±tkê i przejdzie æwieræfina³. Z ka¿dej grupy awansuj± po dwie dru¿yny .Ju¿ dzi¶ przyje¿d¿aj± na ¦l±sk niektóre ekipy
Wojciech Juszkiewicz rocznik 1991 Zag³êbie Sosnowiec
Wywiady
Pawe³ Jurczyñski rocznik 1991 Hajduki Chorzów
Wywiady
 Na pocz±tku naszej rozmowy chcia³bym Ci serdecznie pogratulowaæ awansu do Pó³fina³ów Mistrzostw Polskich, Wicemistrzostwa ¦l±ska i tytu³u MVP sezonu 2006/2007 do tego chyba dojdzie jeszcze tytu³ Króla strzelców w tym króla trójek.Po udanym powrocie do kadry Polski ¿yczê Ci wyjazdu na Mistrzostwa Europy w Lipcu
Strona 178 z 181 << < 175 176 177 178 179 180 181 >
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
i na nas przyjdzie czas
i na nas przyjdzie czas
1/4 MP U-14 rocz.93 G-ce,K-ce 2007
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi