News - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Wrzesie 25 2020 03:00:13
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Pó³noc pokonana –wszyscy zadowoleni z wyjazdu na mecz Gwiazd
Fanclub
Bartosz Diduszko rocznik 1987 wychowanek MOSM Bytom
Wywiady
Bartosz Diduszko ma 20 lat, ma 197 cm wzrostu. Gra na pozycji rzucaj±cego obroñcy. Karierê zaczyna³ w MOSM-ie Bytom, z którym zaj±³ czwarte miejsce w mistrzostwach Polski juniorów. ("Jechali¶my po z³oto, ale nasz szczyt formy przypad³ chyba wtedy na pó³fina³y" - wspomina Bartek). Z Bytomia trafi³ do pierwszoligowego CKS-u 1924 Czelad¼. Gra³ w reprezentacji Polski do lat 18 i 20. W ubieg³ym roku awansowa³ do kadry seniorów, a potem do ¦l±ska Wroc³aw. Jego brat £ukasz gra w drugoligowym AZS-ie Katowice.

£ukasz Drost rocznik 1991 UKS SP 27 Katowice
Wywiady
 Na pocz±tek chcia³bym zapytaæ o pocz±tki twojej gry. Jak to siê sta³o, ¿e zacz±³e¶ trenowaæ  koszykówkê?
Szczerze mówi±c by³ to czysty przypadek W 6 klasie wraz z kolegami przeszli¶my do fina³ów mistrzostw Katowic, by³ na nich jak siê pó¼niej okaza³o równie¿ mój obecny trener i prezes. Po meczu podszed³ do mnie prezes klubu i zaoferowa³ grê w klubie. Po przemy¶leniu tej propozycji zgodzi³em siê graæ w UKS 
Jaros³aw Jakubiec najpopularniejszym trenerem m³odzików starszych
Sondy Ankiety
Dzi¶ zakoñczy³a siê ankieta na ,,Najpopularniejszego trenera m³odzików starszych w okrêgu ¶l±sko-opolskim". Wygra³ Pan Jaros³aw Jakubiec zdobywaj±c 18 g³osów.
EYBL U-14 rocznik 1993 Wroc³aw 2007
EYBL
 Kapitalnie spisali siê Wroc³awianie w organizowanym u siebie drugim turnieju EYBL. Wygrali zdecydowanie wszystkie mecze i zdobyli bezsprzecznie pierwsze miejsce w tym turnieju .Djamel Belzanereg ( na fotce ) wyst±pi³ we wszystkich meczach w których spisywa³ siê na bardzo dobrym poziomie. Teraz pozosta³ ju¿ tylko jeden turniej na £otwie


Turniej Szwecja - MKS Zabrze I miejsce
Turnieje Podsumowanie
Ukoronowaniem dobrej postawy zespo³ów MKS Zabrze w Festiwalu Koszykówki w szwedzkim Lund by³o dzisiejsze zwyciêstwo w finale kategorii rocznika 94.MKS Zabrze pokona³ Hrrsholm I 20:17 i tym samym zdoby³ 1 miejsce w tej kategorii rozgrywek. W galerii fotki z meczu fina³owego m³odzików m³odszych i z mrczu mlodzików starszych
Podsumowanie rundy zasadniczej kadetów
U-16 Kadeci
Jaka by³a ta runda zasadnicza ? dla jednych rozczarowaniem dla innych sensacj±, jak choæby awans do fina³ów A dwóch zespo³ów z m³odszego rocznika MOSM-u Bytom II i Smyka Prudnik. Wielcy przegrani to niew±tpliwie Pogoñ Ruda ¦l±ska, MOSiR Cieszyn, UKS SP 27 Katowice , MCKiS Jaworzno i MKKS Kêdzierzyn Ko¼le. Jak d³ugo jeszcze czyste konto zachowaj± zespo³y MKS-u Zabrze i Hajduków Chorzów, kiedy wreszcie swe pierwsze mecze wygraj± m³odzi Rudzianie i Baskeciarze z Chorzowa? ju¿ nied³ugo poznamy odpowied¼ na te pytania
Turniej ¯ylina - S³owacja
Turnieje Podsumowanie
 ¯ylina ( Slowacja ) UKS SP 27 Katowice r.93 III - miejsce r.92-91 VII miejsce
Bratys³awa ( Czechy ) MCKiS Jaworzno I - miejsce
Lemvig ( Dania ) JAS-FBG Sosnowiec Dziewczyny r.95 I miejsce
Turniej Juniorów rocznik 1990 w £owiczu
Turnieje Podsumowanie
W dniach 8-10 grudnia w £owiczu odby³ siê VI Ogólnopolski Gwiazdkowy Turniej Koszykówki Juniorów. W¶ród zespo³ów bior±cych udzia³ znalaz³o siê wiele mocnych ekip. Nasz region reprezentowa³ UKS SP 27 Katowice.
Tomasz Niedbalski najpopularniejszym trenerem kadetów
Sondy Ankiety
Dzi¶ zakoñczy³a siê ankieta ,,Najpopularniejszy trener kadetów w okrêgu ¦l±sko-Opolskim. Wygrana  Tomasza Niedbalskiego ( 18 g³osów ) by³a bezdyskusyjna . Poprosi³em paru zawodników o wypowied¼ co my¶l± o TRENERZE Tomaszu Niedbalskim
Mecz na szczycie u m³odzików m³odszych
U-13 M³odzicy M³.
W rozgrywkach ligowych m³odzików m³odszych ( rocz.94 i m³odsi ) w tym sezonie licz± siê tylko trzy dru¿yny : Gliwicki GTK, Zabrzañski MKS i Katowicki C.Hartwig , mecze pomiêdzy tymi zespo³ami wy³oni± mistrza ¦l±ska w tym roku
Strona 179 z 181 << < 176 177 178 179 180 181 >
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
3 UKS SP 27 Katowice
3 UKS SP 27 Katowice
Sylwetki zawodniczek rocz.96/97
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi