News - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Wrzesie 25 2020 01:21:53
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Turniej EYBL U-14 rocznik 1993 Wroc³aw 2006
EYBL
Nie  tak dawno pisa³em ¿e na wzór Euroligi istnieje  Eureopan Youth Basketball League ( Europejska M³odzie¿owa Koszykarska  Euroliga ) do tych rozgrywek nie ma ¿adnych eliminacji ale ¿eby w niej graæ niestety potrzebna jest kasa i to du¿a .Wystêpuj± w niej ch³opcy podzieleni na roczniki od 1990 -1993 ka¿dy rocznik gra osobno. Polska , Litwa , Ukraina, Belgia, Dania, Estonia, Finlandia Kazachstan, Rosja , Szwecja, £otwa to kraje które uczestnicz± w tych rozgrywkach.
Co z t± Pogoni± ?
Kluby
Mia³em do wyboru trzy mecze:  pierwszy to wyjazd do Cieszyna ...nie pojecha³em z kilku przyczyn, dlaczego to ju¿ zostawiê dla siebie...  drugi mecz to hit kolejki w grupie pierwsze  MKS Zabrze – Kêdzierzyn Ko¼le ....Rodzina Kubala ( tata trener i dwóch synów na parkiecie ) walczy³a o awans do fina³ów A ... niespodziewa³em siê ¿e ten mecz bêdzie bez emocji oby dwie dru¿yny postawi³y strefê tylko ¿e Zabrzanie radzili sobie lepiej w koñcu maja na obwodzie ,,króla trójek,, Micha³a Moralewicza  który nie pilnowany  dziurawi³ kosz przeciwnika
Kadra Polski U-15 rocz.1991/92 Konsultacja Spa³a 24-26.XI 2006
Kadra Polski
Trener  Reprezentacji Polski Kadetów  Robert Jakubiak jest zawsze wymagaj±cy w stosunku do swoich podopiecznych. G³ówny nacisk k³adzie na obronê. Zawsze podziwia naszych pó³nocnych s±siadów (Litwa) za ich mi³o¶æ do koszykówki. Nienawidzi przegrywaæ, nawet na treningach, gdy sam w nich uczestniczy. Ma dobre kontakty z zawodnikami. Interesuje siê, co siê wokó³ nich dzieje. Nie pozwala zawalaæ szko³y. Sam jest doktorantem AWFiS w Gdañsku.

Kadra ¦l±sk 1991 Turniej Puchar Tatr Nowy Targ Listopad 2006
U-15 Kadry Woj
Ogromnym sukcesem  naszych kadetów z kadry ¦L¡SKA zakoñczy³ siê XXIX Turniej o Puchar Tatr . Nasi ch³opcy pod wodz± Mariusza Niedbalskiego zajêli w nim pierwsze miejsce ! Pawe³ Jurczyñski( Hajduki ) najlepszym strzelcem w naszej dru¿ynie z 62 punktami w tym 12 trójek. Bartek Ka³u¿a ( MOSiR Cieszyn ) zosta³ uznany przez trenera Mariusza Niedbalskiego najlepszym zawodnikiem Kadry ¦l±ska na tym turnieju.
Turniej m³odzików m³odszych rocz.1994 £om¿a
Turnieje Podsumowanie
Bardzo niewiele piszê o naszych najm³odszych koszykarzach  z rocznika 1994 i m³odsi , ale o tym wydarzeniu nie mogê dzi¶ nie wspomnieæ. Obiecuje ¿e od czasu do czasu bêd± newsy o m³odzikach m³odszych  o których nigdzie nie pisz± o to w³a¶nie oni rozs³awiaj± ¦l±ska koszykówkê w Polsce i Europie ! Miêdzynarodowy Turniej o Puchar £om¿yczki  to bardzo znany turniej  minikoszykówki  w Polsce s³ynie z bardzo dobrej organizacji i wysokiego poziomu rozgrywek. W tym roku odby³ siê po raz piêtnasty

Pogon Ruda ¦l±ska - Smyk Prudnik - konfrontacja
U-16 Kadeci
 Od lat pamiêtam mecze Rudy ¦l±skiej z Prudnikiem zawsze by³y bardzo ciekawe i zaciête a kibiców na tych meczach co nie miara. Seniorzy Pogoni dostali siê na parê sezonów do ekstraklasy Prudniczanie niestety nigdy nie mieli zaszczytu tam grac. Po latach Pogoñ znowu powróci³a do II – ligi i znów  s±  mecze ,,Pogoni z Pogoni±,, Wróæmy jednak do rozgrywek kadeckich ju¿ w najbli¿szy pi±tek czeka nas moim zdaniem bardzo atrakcyjny dla kibiców mecz Pogoni Ruda ¦l±ska ze Smykiem Prudnik
Zapraszam
Kadra ¦l±sk 1993 Nabór - Chybie Pa¿dziernik 2006
U-15 Kadry Woj
W dniach 28 – 29 Pa¼dziernika w Chybiu niedaleko Bielska Bia³ej odby³ siê nabór ch³opców urodzonych w 1993 i 1994 do Kadry ¦l±ska. Podstaw± kadry bêd± ch³opcy z rocznika 1993 a ich trenerem pan Lichtañski z Jaworzna
Rekord ¶wiata w d³ugo¶ci meczu koszykówki
Ciekawostki
Zaczêli w pi±tek o godz. 16 z ogromnym entuzjazmem. By pobiæ rekord Guinnessa w d³ugo¶ci meczu w koszykówkê, grali do 4 rano w poniedzia³ek. Mimo ogromnego zmêczenia uda³o siê!
Pivot Cup 2006
Turnieje Podsumowanie
 Przez ostatni weekend mia³em okazje ¶ledziæ w Pruszkowie i Piastowie poczynania m³odych koszykarzy na trzeciej edycji najwiêkszego turnieju koszykarskiego  w Polsce PIVOT CUP 2006 .W turnieju bra³o udzia³ 68 dru¿yn z Polski Czech i £otwy. Nasz region by³ reprezentowany tylko przez 2 kluby - ch³opcy z GTK Gliwice rocznik 95 i 93 i dziewczêta z Sosnowca to troszkê ma³o jak na ¦l±ski Okrêg Koszykarski.
Dobry sposób na przyci±ganie dzieci do gry w koszykówkê
Ciekawostki
Nowy trener M³odzików Starszych pan mgr. Marcin Cyran rozdawa³ swoje wizytówki i zaprasza³ dzieciaków na swoje treningi poza tym przez ca³y czas gie³dy by³o dwóch kadetów KS Pogoñ reprezentantów kadry ¦l±ska Norbert Kujon i Rafa³ Chrz±szcz którzy trenuj± ju¿ ponad piêæ lat ich zadanie polega³o na rozmowach z dzieæmi chc±cych grac w kosza no i oczywi¶cie pokazali kilka zagrywek koszykarskich
Turniej koszykówki ch³opców im. Zbigniewa Klimontowicza
Turnieje Podsumowanie
 23, 24 wrze¶nia na sali AZS Katowice odby³ siê turniej 
koszykówki ch³opców im. Zbigniewa Klimontowicza.
 
Mecze odbywa³y siê w dwóch kategoriach wiekowych.
Kadetów i Juniorów. Jednak zespó³ gospodarzy(AZS) w ¿adnej z tych kategorii nie popisa³ siê zajmuj±c 4 miejsca.

Strona 180 z 181 << < 177 178 179 180 181 >
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
czas dla MKS Zabrze
czas dla MKS Zabrze
¦KM sezon 07/08 U-16 rocznik 92-93
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi