¦KM 2009 Prze¿yjmy to jeszcze raz
Dodane przez zibi dnia Stycze 07 2010 19:13:04
Jeszcze raz prze¿yjmy wraz z ,,zibim,, i portalem ¦KM rok 2009, który obfitowa³ w wiele wydarzeñ koszykarskich. Chcia³bym przybli¿yæ naszym czytelnikom najciekawsze wydarzenia. Uczestniczy³em w ponad 50 imprezach i jeszcze wiêkszej ilo¶ci pojedynczych meczów.

A oto moje TOP 5 najciekawszych imprez

1. Mistrzostwa Europy U-16 w Kownie. Niezapomniana impreza, któr± bêdê zawsze rado¶nie wspomina³, a przede wszystkim nie zapomnê fantastycznej gry naszych ch³opaków i przyjaznej dla mnie kadry szkoleniowej naszego zespo³u.

2. Eurobasket 2009 .By³em we Wroc³awiu, £odzi oraz Katowicach. Cieszê siê, ¿e by³em czê¶ci± tych wydarzeñ, czê¶ci± ciekawej otoczki - streetballi, ma³ych ME na Katowickim Rynku, bicia rekordu Guinessa, Meczu Gwiazd oraz Meczu Gigantów

3. Festiwal minikoszykówi Koszalin 2009. Miejsce pe³ne m³odych adeptów oraz trenerów czerpi±cych rado¶æ z mo¿liwo¶ci gry w koszykówkê.

4. Katowicka Basketmania. Prowadzi³em stronê internetow± i my¶lê, ¿e dobrze wykonywa³em swoj± robotê, gdy¿ zosta³em nagrodzony za najlepsz± organizacjê

5 Wyjazd z dru¿yna UKS MEDAGRO Komorów do Bo¶ni – Hercegowiny
niezapomniana przygoda w ,,kotle Ba³kañskim,, i Sarejowo czaruj±ce miasto
które w swojej historii prze¿y³o trudne chwile

Chcia³bym serdecznie podziêkowaæ klubom oraz organizacjom koszykarskim, którzy zapraszali i go¶cili mnie na ewentach koszykarski:

PIVOT CUP, OLIMPIJSKA ENERGA, PYRA Poznañ, MEDAGRO Komorów, JAS FBG Sosnowiec, Jagielonka Warszawa, WKK Wroc³aw, £KS £ód¼, UKS 11 Warszawa, MUKK Pszczyna, MOSiR Cieszyn, AZS Katowice, UKS SP 27 Katowice, MOSM Bytom, GTK Gliwice, POGOÑ Ruda ¦l±ska SUKCES Lipowa, TRÓJKA Nidzica, TRÓJKA ¯yrardów, UKS TRÓJKA Dzia³dowo, TS BASKET Gniezno, PZKosz, KZKosz, ¦ZKosz, PLK

S³owa podziêkowania kieruje tak¿e do trenerów klubowych, trenerów kadr wojewódzkich i narodowych, dzia³aczy,sêdziów, rodziców, zawodników i kibiców. Bez Waszej pomocy portal ¦KM by nie istnia³. Ju¿ nied³ugo w galerii uka¿e siê ponad 130 koszulek z imprez w których uczestniczy³em a tak¿e Koszulek którymi zosta³em obdarowany

Ogromne podziêkowania dla wspó³pracuj±cych portali i tych z którymi nie wspó³pracujemy! Pozwalam sobie wykorzystaæ niektóre wiadomo¶ci na nich zamieszczane, wierz±c, ¿e wspólnie robimy wiele dla m³odych koszykarzy w Polsce. Podkre¶liæ chcê, ¿e z prowadzenia strony SKM nie czerpiê ¿adnych korzy¶ci finansowych, robiê to z zami³owania i pasji.

Nasza strona zamieszczona jest bezplatnie na serwerze www.polskikosz.pl
w imieniu w³asnym i ca³ej m³odej koszykarskiej spo³eczno¶ci
wielkie dzieki bez was nie bylo by SKM w sieci


Otrzyma³em tak¿e kilka zaproszeñ, z których nie mog³em skorzystaæ. Czas niestety rz±dzi siê w³asnymi prawami i albo go za ma³o, albo imprezy rozgrywaj± siê równocze¶nie. Tak na przyk³ad teraz, 28-30 grudnia Kadra Polski U-17, U-18 w Ostrawie, Kadra Polski U-16 w Nitrze, Turniej Kadr w Poznaniu, czy Turniej M³odzików w Krnowie. Zdecydowa³em, ¿e potowarzyszê najm³odszym, bo ju¿ dawno im to obieca³em


Wydarzenie w tabelce poni¿ej to te na których by³em osobi¶cie jednak nie sposób omin±æ eventów koszykarskich bez mojego udzia³u miêdzy innymi:

Fina³ MP U-20 na podium staj± trzy warszawskie dru¿yny POLONIA 2011, POLONIA Warszawa i Legia Warszawa,
U-18 i Mistrzostwo Korony Kraków dla wielu faworytem by³ ¦L¡SK Wroc³aw
Mistrzostwo Polski Szkó³ Licealnych dla LO 3 z Jaworzno
Mistrzostwo Polski Szkó³ Gimnazjalnych dla Gimnazjum z Wroc³awia
Awans Kadry Polski U-18 do dywizja A Mistrzostw Europy
Sukces LOSSM Jaworzno w turnieju 6 Polskich O¶rodków Licealnych PZKosz


Chcia³bym przeprosiæ dziewczyny za to, ¿e tak ma³o informacji zamieszczanych jest o rozgrywkach p³ci ¿eñskiej. Jeste¶my otwarci na wspó³pracê i chêæ pomocy. Byæ mo¿e znajdzie siê druga tak zakrêcona na punkcie koszykówki osoba jak Ja, która by³aby chêtna do relacjonowania rozgrywek p³ci piêknej. Ka¿dy z was mo¿e przesy³aæ informacje dotycz±ce rozgrywek portal ¦KM z mi³± chêci± umie¶ci je na ³amach strony.

Z koszykarskimi pozdrowieniami 
Zbigniew ,,Zibi,, Bytomski

  .........................................................................  ................ 
S
T
Y
C
Z
E
Ñ
  Na zaproszenie trenera Grzegorza Tomaszewskiego
wyjecha³em z zespo³em UKS MEDAGRO Komorów  w d³uga podró¿ do Bo¶ni-Hercegowiny. Miêdzynarodowy Turniej zorganizowany by³ w Sarajewie. By³a to moja najdalsza koszykarska wyprawa. Mi³e wspomnienia z turnieju pozostan± na zawsze w pamiêci. Grzegorz  Tomaszewski  trener pasjonat koszykówki, kierowca pan Zbyszek przemi³y cz³owiek i jak¿e fajna dru¿yna ch³opaków z Komorowa

na fotce UKS MEDAGRO Komorów Mistrz Mazowsza 2008 i 2009 pó³finalista MP
 ARTYKU£

1180 wej¶æ

FOTO-ZIBI
L
U
T
Y
 
“Ferie z Basketmani±” pomys³ na t± akcje by³ przys³owiowym strza³em w dziesi±tkê. M³odzi mi³o¶nicy koszykówki (uczniowie szkó³  podstawowych i gimnazjów) mogli pod okiem fachowej kadry trenerskiej - szkoliæ swoje boiskowe umiejêtno¶ci oraz podpatrywaæ i wys³uchaæ porad zawodowych koszykarzy z naszego regionu. Wiek, p³eæ czy koszykarskie umiejêtno¶ci nie mia³y znaczenia liczy³a siê dobra zabawa.

na fotce uczestnicy FERII Z BASKETMANI¡
 ARTYKU£

480 wej¶æ

FOTO-ZIBI

FILMIKI
L
U
T
Y
 
W dniach 20-22 luty w Warszawie odbywa³ siê 3 Ogólnopolski Turniej Koszykówki dziewczyn i ch³opców. Turniej by³ rozgrywamy  w dwóch kategoriach wiekowych : 1994 i 1997

- Organizatorem turnieju by³ klub JAGIELONKA Warszawa

Rozgrywki odbywa³y siê w 3 halach sportowych o wysokim standarcie

W imprezie uczestniczy³o 29 zespo³ów z tego z samej Warszawy 15

Poraz pierwszy organizatorzy turnieju go¶cili zagraniczny zespó³ z Estonii wiec turniej mo¿na okre¶liæ turniejem miêdzynarodowym.
M³odzi ch³opcy z Estonii wygrali swoj± kategorie wiekow±.
Pierwsze miejsca w pozosta³ych kategoriach nale¿a³y do warszawskich dru¿yn

 ARTYKU£

1330 wej¶æ

FOTO-ZIBI
 L
U
T
Y
  I Puchar ¦l±ska w minikoszykówce dziewczyn dla JAS FBG Sosnowiec FOTO
 
W sobotê 14 marca  w sali sportowej Szko³y Podstawowej nr 45 odby³ siê drugi turniej fina³owy Pucharu ¦l±ska w Minikoszykówce dziewcz±t. Gospodarzem fina³ów by³ klub JAS FBG Sosnowiec
Juz od wczesnych godzin porannych dziewczyny z Sosnowca wraz ze swoj± trenerk± przygotowywa³y salê do przyjêcia dru¿yn z Katowic, Rybnika i Zabrza.
 ARTYKU£

3130 wej¶æ

FOTO-ZIBI

FILMIKI
M
A
R
Z
E
C
  W dniach 06-08.03. m³odzi koszykarze z klubu Fluor GTK Gliwice rocznik 96/97 wziêli udzia³ w turnieju Nida Cup 2009. Pojechali bardzo zmotywowani i chêtni rewan¿u. Rok wcze¶niej w turnieju przegrali wszystkie mecze i teraz chcieli udowodniæ, ¿e to by³ tylko wypadek przy pracy.  ARTYKU£

FOTO-ZIBI
M
A
R
Z
E
C
 
¯yrardów miasteczko w województwie mazowieckim to tu o od lat koszykówka jest ulubionym sportem miejscowych dzieciaków a to miêdzy innymi dziêki wielkiemu przyjacielowi koszykówki panu Leszkowi Kamiñskiemu
W dniach 20-22 marca odby³ siê IX Miêdzynarodowy Turnieju Koszykówki Dziewcz±t i Ch³opców (rocznik 1996) o Puchar Dyrektora OsiR. ca³y turniej wygra³y dziewczyny i ch³opcy zespo³u UKS Trójka ¯yrardów

Piêkny obiekt MOSiR go¶ci ka¿dego roku wiele dru¿yn z Polski i zagranicy
trzy,cztery turniej w roku w jednym mie¶cie to naprawdê sporo. Najpopularniejszym turniejem s± ,,stasinki,, dla 5 klasach SP które co roku obywaj± siê w maju

Dru¿yny ¿e ¶l±ska chêtnie przyje¿d¿aj± do ¯yrardowa: go¶cinno¶æ, wzorowa organizacja nagrody, mi³a koszykarska atmosfera sprawia ¿e s± dru¿yny czy to polski czy zagraniczne które ¯yrardów ,,zaliczaj±,, ka¿dego roku

  ARTYKU£

1000 wej¶æ

FOTO-ZIBI
M
A
R
Z
E
C
   ,,Puchar Gorc,, dla dziewczyn z województwa mazowieckiego
 i ch³opców z województwa ¶l±skiego ( rocznik 1994 )
 ARTYKU£

3400 wej¶æ

FOTO-ZIBI

FILMIKI
M
A
R
Z
E
C
   
Komplet publiczno¶æ pojawi³ siê w hali Ludowej w meczu reprezentacji Polski przeciwko Gwiazdom PLK rozgrywanym  w ramach promocji EUROBASKET 2009. Ponad 200 osobowa grupa kibiców ze  ¦l±ska (¯ywiec, Cieszyn, Lipowa, Gliwice, Knurów, Orzesze, Katowice, Bytom, Ruda ¦l±ska Chorzów, Wodzis³aw ¦l, Siemianowice ¦l.) uczestniczy³a w tym ¶wiêcie koszykówki.

na fotce Dawid Kinczewski w konkursie rzutowym z Adamem Wójcikiem
 ARTYKU£

1290 wej¶æ

FOTO-ZIBI

FILMIKI
M
A
R
Z
E
C
  Sam mecz by³ oczywi¶cie popisem koszykarskich umiejêtno¶ci zawodników. W tym roku królowa³ atak, bo o obronie oba zespo³y trochê zapomnia³y, st±d tak wysoki wynik.
W przerwie meczu popisy latania zaprezentowali akrobaci z Francji – Crazy Dunkers. Swoimi efektownymi skokami rozgrzali do czerwono¶ci warszawsk± publiczno¶æ.
Jak zwykle najefektowniejsz± czê¶ci± Meczu Gwiazd by³y konkursy. W tym roku na niezwykle wysokim poziomie sta³ konkurs wsadów. Trójka zawodników – Sefton Barrett, Chad Timberlake i Eddie Miller zaprezentowa³a wsady na poziomie NBA.
Rywalizacjê w rzutach za trzy, ju¿ po raz drugi z rzêdu, wygra³ Andrzej Pluta.

Fan Club Silesia Basketball poraz trzeci zorganizowa³ wyjazd na MG ..zapraszamy w 2010
 ARTYKU£

2580 wej¶æ

FOTO-ZIBI

FILMIKI
K
W
I
E
C
I
E
Ñ
  W dniach 3 – 5 kwiecieñ w Historycznym Dzia³dowie województwo Warmi¶ko-Mazurskie odby³ siê XXII Ogólnopolski Turniej Minikoszykówki ch³opców i dziewczyn Przedwio¶nie 2009. Organizatorem turnieju by³ Uczniowski Klub Sportowy Trójka Dzia³dowo w osobach pana mgr. Paw³a Szczurewskiego wraz z panem mgr.Wieslawem Cierkowskim

Tak bogatych tradycji w organizacji ogólnopolskich turnieji chyba w Polsce nie ma nikt .Od  22 lat UKS Trójka Dzia³dowo organizuje turnieje minikoszykówki .W tym roku do Dzia³dowa zjecha³o siê 13 dru¿yn ( 6 mêskich i 7 ¿eñskich  rocznik 1996 i m³odsi )
W ci±gu 3 dni zespo³y rozegra³y 37 spotkañ .

 ARTYKU£

1470 wej¶æ

FOTO-ZIBI

FILMIKI
K
W
I
E
C
I
E
Ñ
 
MVP Jan Grzeliñski Dolnoslaskie WKK Wroc³aw

Najlepszy obroñca Kacper Borowski Pomorze Czarni S³upsk

Najlepszy Strzelec  Cezary Gumiñski Podkarpacie STAL STALOWA Wola

na fotce medal¶ci OOM Kielce 2009
 ARTYKU£

2240 wej¶æ

FOTO-ZIBI

FILMIKI
M
A
J
 
PRZYSZ£O¦Æ ¦L¡SKIEJ KOSZYKÓWKI - FINALI¦CI PUCHARU ¦L¡SKA - GLIWICE 2009

1 miejsce MKKS Rybnik 2 GTK Gliwice 3 UKS SP 27 Katowice 4 MOSM Tychy

 ARTYKU£

1670 wej¶æ

FOTO-ZIBI
M
A
J
  Ka¿dego roku w majowe weekendy S³owacka Organizacja koszykówki m³odzie¿owej i dzieciêcej organizuje turnieje dla najm³odszych kategorii. Zawsze mo¿emy tam spotkaæ dru¿yny z polski. Szkoda ¿e olbrzymia hala zosta³a sprzedana turniej straci³y na swej kameralno¶ci. Teraz te¿ nie jest ¼le 3 hale w niedalekiej odleg³o¶ci dobre zakwaterowanie i pami±tkowe medale dalej przyci±gaj± zespo³y z ca³ej Europy

na fotce ch³opcy i dziewczyny z UKS SP 27 Katowice
 FOTO-ZIBI
M
A
J
  Kilkana¶cie lat zielonogórska koszykówka czeka³a na z³oto. Oczekiwanie przerwali w niedzielê kadeci SKM Zastal. Zebrali przy tym mnóstwo pochwa³ za wykonan± pracê, walkê i grê. Udowodnili, ¿e w nieomal wy³±cznie zielonogórskim gronie mo¿na dokonaæ mistrzowskiego wyczynu. Inna rzecz, ¿e znale¼li siê ju¿ chêtni, by z tej pracy i osi±gniêcia zaczerpn±æ. Bo w sk³adzie z³otych kadetów SKM Zastal jest kilka jednostek wybitnych. A szkoleniowiec z Polonii 2011 Warszawa Mladen Starcevic ju¿ chcia³by ich zwerbowaæ do klubu ze stolicy.

na fotce Mistrz Polski Kadetów ZSTAL Zielona Góra
 ARTYKU£

6860 wej¶æ

FOTO-ZIBI

FILMIKI
M
A
J
 
Za nami pierwsza edycja Katowickiej BASKETMANII. Wczoraj w ,,ma³ej,, hali Spodka zosta³ rozegrany wielki fina³

Z³oto gimBASKETMANII dla Gimnazjum nr 20
Z³oto miniBASKETMANII dla i Szko³y Podsatwowej nr 27

na fotce medali¶ci KATOWICKIEJ BASKETMANI
 ARTYKU£

1090 wej¶æ

FOTO-ZIBI

FILMIKI
C
Z
E
R
W
I
E
C
  Dziewczy z SP 27 w Katowicach prowadzone przez Artura Mikrute WICEMISTRZYNIAMI Polski Szkó³ Podsawowych.Szko³a z ¯yrardowa zdoby³a z³ote medale
Mistrz Polski ch³opców Pruszcz Gdañski II miejsce
Ochota Warszawa III Ostrów Wielkopolski
Ch³opcy z Cieszyna SP 2 XI miejsce

na fotce Dziewczyny z SP 27 w Katowicach WICEMISTRZYNIE POLSKI SP
  ARTYKU£

2400 wej¶æ

FOTO-ZIBI

FILMIKI

C
Z
E
R
W
I
E
C
  Po zwyciêstwie nad Wis³± Kraków 80:57 zespó³ m³odzików AZS Katowice zosta³ siódm± dru¿yn± Mistrzostw Polski.Tytu³ Mistrzowski wywalczyli zawodnicy dru¿yny PYRA Poznañ.
By³y szampany by³a pizza i by³ truskawkowy tort dla mistrzów. Publiczno¶æ z Poznania, Sierakowa, Bydgoszczy, Wroc³awia, Katowic, Gdyni, Zgorzelca i Krakowa stworzy³a podczas wszytkich meczy kapitaln±  kulturaln± atmosferê na trybunach a m³odzi zawodnicy z  wszystkich o¶miu klubów pokazali radosn± na dobrym poziomie  m³odzie¿ow± koszykówkê

na fotce wielka WIELKOPOLSKA MISTRZ I WICEMISTRZ POLSKI U-14
 ARTYKU£

4020 wej¶æ

FOTO-ZIBI

FILMIKI
C
Z
E
R
W
I
E
C
  W sobotê, 13 czerwca,  hala w Rudzie ¦l±skiej – Nowym Bytomiu przypomnia³a sobie swoje naj¶wietniejsze lata. Tak jak kiedy¶ radowa³a nas tutaj Pogoñ, tak samo dzi¶ na parkiecie kawa³ dobrej koszykówki zaprezentowali najlepsi zawodnicy m³odego pokolenia wywodz±cy siê z naszych ¶l±skich klubów. Gala ¦l±skiej Koszykówki M³odzie¿owej pod patronatem miasta Ruda ¦l±ska stanowi³a wspania³e podsumowanie tegorocznych zmagañ ¶l±skiej m³odzie¿y.
Gali towarzyszy³y zaciête mecze gwiazd i konkursy, a tak¿e ca³e sterty pucharów, dyplomów, okoliczno¶ciowych koszulek oraz  pi³ek czekaj±ce na wrêczenie ich wyró¿niaj±cym siê klubom i koszykarzom. Na trybunach spora grupa sympatyków koszykówki wraz ze znanymi osobisto¶ciami zwi±zanymi ze ¶l±skim basketem. Nie oby³o siê równie¿ bez niespodzianek. W meczu gwiazd pomiêdzy juniorami i juniorami starszymi niespodziewanie zwyciê¿yli ci pierwsi 53:46. Zapraszamy do obejrzenia zdjêæ z imprezy.
 ARTYKU£

4500 wej¶æ

FOTO-ZIBI

FILMIKI
C
Z
E
R
W
I
E
C
  Zespó³ kadetek JAS FBG  Sosnowiec zaj±³ szóste miejsce w turnieju fina³owym Mistrzostw Polski , by³a to najwy¿sza lokata w tym sezonie spo¶ród wszystkich ¶l±skich zespo³ów ( ch³opcy z AZS Katowice w finale U-14 uplasowali siê na 7 miejscu )

Na fotce dziewczyny JAS-FBG Sosnowiec z mistrzyniami Polski VBW GTK Gdynia
 ARTYKU£

1450 wej¶æ

FOTO-ZIBI

FILMIKI
C
Z
E
R
W
I
E
C
   W siedmiu polskich miastach przez 5 minut ( 12.45-12.50) koz³owa³o jednocze¶nie 31.004 osób ustanawiaj±c w ten sposób ¦wiatowy Rekord Guinnessa. By³a to impreza zorganizowana przez PZKosz, promuj±ca odbywaj±ce siê w Polsce w dniach 7-20 wrze¶nia 2009 mistrzostwa Europy koszykarzy - EuroBasket 2009.

W stolicy naszego województwa zebra³a siê najwiêksza rzesza chêtnych do bicia rekordu.
6528 uczestników
 ARTYKU£

1480 wej¶æ

FOTO-ZIBI

FILMIKI
L
I
P
I
E
C
  Obserwuj±c spotkania mogli¶my podziwiaæ wielu utalentowanych m³odych ch³opców którzy za trzy lata z pewno¶ci± bêd± reprezentowaæ swoje kadry wojewódzkie a w przysz³o¶ci m³odzie¿owe kadry Polski.
Najstarszym trenerem festiwalu by³ pan Mieczys³aw Kuczyñski – opiekun dru¿yny z Pruszkowa. Ciekawostka jest to , ¿e pan Mieczys³aw w latach 60 –tych ustanowi³ rekord oddanych po rz±d rzutów wolnych, który wynosi 326 trafionych pod rz±d.
– opiekun dru¿yny z Pruszkowa. Ciekawostka jest to , ¿e pan Mieczys³aw w latach 60 –tych ustanowi³ rekord oddanych po rz±d rzutów wolnych, który wynosi 326 trafionych pod rz±d.
 ARTYKU£

4400 wej¶æ

FOTO-ZIBI


FILMIKI
L
I
P
I
E
C
  W ma³ej nadmorskiej miejscowo¶ci Karnice ko³o Niechorza w Gimnazjum nr 2  odby³ siê Camp koszykarski dla zawodników wysokich i obwodowych. To ju¿ drugi taki obóz organizowany przez klub Pyra Poznañ. Rok temu w Niechorzu zorganizowano obóz tylko dla zawodników wysokich prowadzony przez znanego koszykarza Joea McNauula .W tym roku prê¿ni dzia³acze z MKK Pyra  Poznañ ponownie namówili McNulla by poprowadzi³ zajêcia z m³odzie¿±. Przekonali równie¿ Krzysztofa Szubargê rozgrywaj±cego reprezentacji Polski by przez 10 dni szkoli³ zawodników obwodowych

na fotce uczestnicy campu z McNauulem i Szubarg±
 ARTYKU£

430 wej¶æ

FOTO-ZIBI

FILMIKI
L
I
P
I
E
C
  VII Miêdzynarodowy Turniej Koszykówki Dziewcz±t i ch³opców. G³ównym organizatorem turnieju by³o Towarzystwo Sportowe „Basket" Gniezno przy wspó³pracy z Urzêdem Miejskim w Gnie¼nie oraz Starostwem Powiatowym. 
W imprezie udzia³ wziê³o 38 dru¿yn.Uczestnikami by³y dziewczyny oraz ch³opcy w dwóch kategoriach wiekowych 1992/93 oraz 1994/95.
Na turnieju oprócz polski wystêpowa³y  zespo³y z Wielkiej Brytani, Serbi, £otwy, Estoni, Ukrainy oraz Hiszpani. 
W poprzednich latach w imprezie udzia³ bra³y reprezentacje Hiszpania, Wielka Brytania (Anglia, Szkocja, Walia), Wêgry, Holandia, Ukraina, Francja, Estonia, Belgia, £otwa, Niemcy, Rosja, Szwecja, Czechy, Dania, Litwa i z wszystkich regionów Polski. W dru¿ynach tych wystêpowali zawodnicy i zawodniczki z tak egzotycznych pañstw jak Uganda, Sudan, Syria, Nigeria, Pakistan, Indie czy Kamerun.
 ARTYKU£

2030 wej¶æ

FOTO-ZIBI

FILMIKI
L
I
P
I
E
C
  Siedem dni i siedem miast. Zaczynali¶my w £odzi, a zakoñczyli¶my w Gdañsku. W niedzielê 19 lipca odby³ siê ostatni trening Marcina Gortata z dzieæmi, które bra³y udzia³ w Marcin Gortat Camp. – Jestem zmêczony, ale zadowolony. W Polsce jestem o 11 lipca, a z rodzicami widzia³em siê w sumie mo¿e ze dwie godziny – t³umaczy ¶rodkowy reprezentacji Polski.   ARTYKU£

1830 wej¶æ
L
I
P
I
E
C
   W niedzielne popo³udnie 26 lipca w Nowym Targu rozpocz±³ siê Dawid’s Camp 2009. Ponad 60 uczestników z ró¿nych stron Polski do soboty doskonali³o indywidualne umiejêtno¶ci techniczne. Treningi grupowe, treningi indywidualne oraz gry tak wygl±da³ ka¿dy dzieñ na campie.Ka¿dy z uczestników otrzymywa³ odpowiedni± dawkê basketu, aby zrobiæ kolejny krok do polepszenia swoich umiejêtno¶ci, a przy okazji mia³ mo¿liwo¶æ porównania swoich umiejêtno¶ci do innych zawodników.

na fotce uczestnicy DAWIDS CAMP
 ARTYKU£

1090 wej¶æ

FOTO-ZIBI

FILMIKI
S
I
E
R
P
I
E
Ñ
 
Wynik naszej kadry jest najlepszym rezultatem osi±gniêtym przez Polskê od pocz±tku rozgrywania imprezy, czyli od 1971 roku.

Reprezentacja Polski U-16 zajê³a czwarte miejsce podczas Mistrzostw Europy rozgrywanych w litewskim Kownie. W ostatnim meczu o br±zowy medal przegrali z Serbi± 75:69.

Kadra szkoleniowa: Jerzy Szambelan, Tomasz Niedbalski, Kazimierz Miko³ajec, Jacek Hernik, Grzegorz Zieliñski,
Zawodnicy:Daniel Szymkiewicz, Jakub Koelner, Micha³ Michalak, Grzegorz Grochowski, Filip Matczak, Jakub Karolak, Mateusz Ponitka, Pawe³ ¦pica, Tomasz Gielo, Grzegorz Paszek, Piotr Nied¼wiedzki

 ARTYKU£

7700 wej¶æ

FOTO-ZIBI

FILMIKI
S
I
E
R
P
I
E
Ñ
   4 wrze¶nai we wszystkich miastach goszcz±cych finalistów ME odby³y siê turnieje Streetballa zapowiadaj±ce rych³e nadej¶cie tej wielkiej imprezy. Równie¿ na ulicy Mariackiej w Katowicach do rywalizacji w trzech kategoriach wiekowych przyst±pi³o wielu m³odych koszykarzy a¿ 48 dru¿yn. Najwiêcej, bo a¿ 20 zespo³ów, zg³osi³o siê do rozgrywek w¶ród szkó³ ponadgimnazjalnych. Najlepsi w poszczególnych kategoriach zostali wyró¿nieni bardzo cennymi nagrodami rzeczowymi w postaci butów, koszulek, spodenek i skarpetek. Oprócz tego równolegle trwa³ równie¿ konkurs wiedzy o EuroBaskecie, w którym mo¿na by³o wygraæ gad¿ety zwi±zane z ME.

Buty AND1 dla najm³odszych zwyciêzców streeballa na Mariackiej
 ARTYKU£

FOTO-ZIBI

FILMIKI
W
R
Z
E
S
I
E
Ñ
  5 wrze¶nia po raz pierwszy zobaczyli¶my w grze ,,now±,, Kadrê Polski U-15. Wroc³awski Koszykarski Klub zorganizowa³ w dniach 5-7 wrze¶nia  miêdzynarodowy turniej dla juniora m³odszego. W turnieju oprócz gospodarzy i kadry Polski udzia³ wzieli ZASTAL Zielona Góra oraz SABONIS School.

na fotce kadra Polski rocznik 1994
 ARTYKU£

2530 wej¶æ

FOTO-ZIBI


FILMIKI
W
R
Z
E
S
I
E
Ñ
  WROC£AW where amazing happens.

Tym has³em doskonale znanym kibicom NBA mo¿na podsumowaæ wydarzenia, których byli¶my uczestnikami kibicuj±c reprezentacji Polski podczas  meczy I Rundy Mistrzostw Europy Koszykarzy.
Wielu znajomych zada³o mi pytanie czy by³o warto. Odpowiedz mo¿e byæ tylko jedna – ka¿dy wydany grosz by³ warty.

na fotce Silesia BASKETBALL Fan Club
 ARTYKU£

1770 wej¶æ

FOTO-ZIBI

FILMIKI
W
R
Z
E
S
I
E
Ñ
 
Zespó³ z Rybnika, graj±cy w turnieju pod szyldem Niemiec, bez pora¿ki wgra³ ca³y turniej zdobywaj±c tytu³ najlepszego zespo³u "Ma³ych Mistrzostw Europy". Zespó³ w sk³adzie - Marcin Nawrat, Rafa³ Grzybek, Adam Jackiewicz, Piotr Szolc i Dawid Gilner w finale pokona³ zespó³ z D±rowy Górniczej (Matreusz Zawadzki, Marcin Wójcik, £ukasz Kasprzyk, Patryk Wisniewski, Dawid Wêc³aw i Micha³ Zialas)  16:13. To by³ naprawdê mecz godny fina³u "Ma³ych Mistrzostw".
W walce o miejsce trzecie Zespó³ AZS Katowice (1), graj±cy jako Bu³garia, uleg³ dru¿ynie C.Hartwig (1) , graj±cy pod szylem Litwy dwoma punktami - 7:9.  Sk³ad dru¿ny AZS Katowice tworzyli: Tytus Danieluk, Micha³ Mi³ek, Adam Grzymies³awski, Mateusz Marcinkowski i Bartosz Wilczyñski. Natomiast w zespole zwyciêskiej Litwy grali : Bartosz Jó¿wiak, Mateusz Wawrzyñski, Mateusz Andrzejewski, Dawid Marcinków, Kajetan Zia³óg oraz £uckasz Rzeszutek.
Kolejne miejsca zejê³y zespo³y; 5 Hiszpania ( Zabrze), 6. Choirwacja (AZS Katowice (2), Izrael (Bytom (2). Ósme miejsce Jaworzna (Francja)
 ARTYKU£

2500 wej¶æ

FOTO-ZIBI

FILMIKI

W
R
Z
E
S
I
E
Ñ
 
Mia³o byæ tak, jak lubi Iverson: graffiti na murach, ubóstwiany przez gwiazdora hip-hop, lu¼na atmosfera w¶ród widzów. Gwiazda przez dwie godziny gra w kosza, udziela wywiadów, rozmawia z fanami, spotyka siê z dzieciakami z domu dziecka.

A jak by³o? Gwiazdor by³ dwa kwadranse i nie wypowiedzia³ w³a¶ciwie ani s³owa. Przez sze¶æ minut toczy³ rekordowo dziwny konkurs strzelecki z Andrzejem Plut± i Marcinem Nowakowskim.

Rzucano z zamkniêtymi oczami, gdzie¶ zza kosza i jeszcze m.in. siedz±c na sto³ku. Z koszykówk± pojedynek wiele wspólnego nie mia³, supersnajper Pluta trafi³ raz na jedena¶cie rzutów. "The Answer" rzuci³ trzy kosze, wygra³ m³odziak z Polonii Warszawa, który potem sta³ osamotniony, bo media rzuci³y siê g³ównie na przegranych.

na fotce PYRA Poznañ zwyciêzca turnieju
 ARTYKU£

1470 wej¶æ

FOTO-ZIBI
W
R
Z
E
S
I
E
Ñ
  STREETBALL w Pszczynie KANIA CUP
NAJLEPSZYM STREETBALLEM 2009

5 wrze¶nia niew±tpliwie by³ ¶wiêtem ¶l±skiego streetballa. Mimo niesprzyjaj±cej pogody na turnieju w Gliwicach stawi³o siê 35 dru¿yn, a w tym samym czasie w Pszczynie rywalizowa³y 44 zespo³y. Gdyby nie zbie¿no¶æ, prawdopodobnie byliby¶my ¶wiadkami jednego rekordowo obsadzonego turnieju. Turniej „Kania Cup” w Pszczynie to równie¿ bardzo cenne nagrody rzeczowe w postaci sprzêtu o ³±cznej warto¶ci 10 000 z³otych.
  ARTYKU£

14700 wej¶æ

FOTO-ZIBI

FILMIKI
W
R
Z
E
S
I
E
Ñ
 
Kielce ,,podbite,, poraz drugi ! 
VI Ogólnopolskiego Turnieju Koszykówki M³odzików o Puchar Prezydenta Miasta Kielce, 25-27 wrzesieñ 2009r.
Nadmieniæ nale¿y ¿e zespo³y Stalowa Wola i MDK MKK Kielce gra³y mieszanym rocznikiem 1996 i 1997 pomimo zajêcia dwóch ostatnich miejsc na turnieju zaprezentowa³y siê rewelacyjnie
Za I-III miejsca wrêczono puchary. Ka¿dy zawodnik i trener otrzymali pami±tkowe pokrowce na buty.

 ARTYKU£

FOTO-ZIBI

FILMIKI
P
A
¯
D
Z
I
E
R
N
I
K
  I Ogólnopolski Turniej Koszykówki Kadetów o Puchar Burmistrza dzielnicy Mokotów w Warszawie. W imprezie wyst±pi³y 4 ekipy uwa¿ane przez ekspertów za faworytów do znalezienia siê w finale tegorocznych mistrzostw Polski . Pyra Poznañ (1 miejsce), Polonia Warszawa ( 2 miejsce), GTK Gdynia(3 miejsce) oraz Zastal Zielona Góra (niespodziewane 5 miejsce).  ARTYKU£

2300 wej¶æ

FOTO-ZIBI

FILMIKI
 P
A
¯
D
Z
I
E
R
N
I
K
  VI turniej im Z.Klimontowicza przeszed³ do historii. Tegoroczna formu³a  bardzo oszczêdn± okaza³a sie bardzo dobra pod wzglêdem szkoleniowym .
Pierwszy raz w historii Turnieju -Nie zmierzy³y siê tylko Dru¿yny Klubowe ale Kadry Wojewódzkie.Wszyscy trzej trenerzy mogli poobserwowaæ i wyci±gn±æ "Wnioski "przed ostatecznymi powo³aniami na Kadrê i na Puchar Tatr 
 ARTYKU£

1400 wej¶æ

FOTO-ZIBI

FILMIKI
P
A
¯
D
Z
I
E
R
N
I
K
  Tegoroczny Festiwal odwiedzi³o 57 zespo³ów z Polski, Litwy i Ukrainy. Rywalizacja toczy³a o miano najlepszych zespo³ów turnieju oraz cenne nagrody (puchary dla najlepszych ekip, medale, nagrody rzeczowe dla zespo³ów oraz statuetki i nagrody rzeczowe dla najlepszych   zawodników i  zawodniczek,  upominki  dla  trenerów).W ch³opcach dominowa³y zespo³y litewskie, w dziewczyn Polskie kluby.Jak co roku, tak¿e w tej edycji podczas imprezy by³o wiele atrakcji, poza turniejowych,m.in.: Pokazy Cheerleaders   ARTYKU£

7500 wej¶æ

FOTO-ZIBI

FILMIKI
L
I
S
T
O
P
A
D
  Reprezentacje dziewcz±t i ch³opców województwa ma³opolskiego wygrywaj± Puchar Tatr

W hali nowotarskich Gorców rozegrano 32. Turniej o Puchar Tatr w koszykówce dziewcz±t i ch³opców z rocznika 1995. Organizatorem turnieju by³ Krakowski Okrêgowych Zwi±zek Koszykówki i KS Gorce Nowy Targ. 
 ARTYKU£

3670 wej¶æ

FOTO-ZIBI

FILMIKI
L
I
S
T
O
P
A
D
  Zapowiada siê bardzo ,,ciekawy,, rocznik Najwy¿szy ch³opak z Czeladzi Marcel Kliniewski ma 196 cm zaraz po nim ch³opak z Knurowa 194 cm, który o dziwo gra na pozycji rozgrywaj±cego i bardzo dobrze sobie radzi, trzech innych zbli¿a siê do 190 cm. Zapowiada siê bardzo wysoka kadra mo¿e byæ 5 ch³opców  oko³o a nawet powy¿ej 200 cm. ¦wietni utalentowani gracze obwodowi Kuboszek z Cieszyna, Sanny z Gliwic czy Wieczorek z D±browy Górniczej i kilku innych zawodników  prezentuj±cych naprawdê dobry poziom. Jest tak¿e kilku fajnie graj±cych zawodników na pozycje 3 /4 jednym s³owem  mówi±c to kapitalny rocznik. Najwa¿niejsze ¿e bêdzie du¿a konkurencja na ka¿d± pozycje w kadrze. Teraz tylko wszystko zale¿y od was ile pracy w³o¿ycie w treningach i meczach W macierzystych klubach

na fotce najm³odszy narybek kadry ¦l±sk
 ARTYKU£

1285 wej¶æ

FOTO-ZIBI

FILMIKI
G
R
U
D
Z
I
E
Ñ
  W dniach 11-13 grudnia 2009 we Wroc³awiu odby³ sie I Miêdzynarodowy Turnieju EYBL-a rocznika 1996. W turnieju organizowanym przez WKK Wroc³aw wyst±pili zespo³y z Litwy, Rosji, Szwecji i Polski.Najlepsza druzyna bez porazki (foto) to ¯algiris Kowno Litwa

na fotce gospodarze turnieju WKK Wroc³aw  
 ARTYKU£

520 wej¶æ

FOTO-ZIBI

FILMIKI
G
R
U
D
Z
I
E
Ñ
  Po dziesiêciu latach na ¦l±sk przyje¿d¿aj± dru¿yny z ekstraklasy by rozegraæ mecze w ramach Pucharu Polski. KKS Tychy podejmuje PBG Poznañ, MCKiS Jaworzno walczy z AZS  Koszalin i  MKS D±browa Górnicza  gra z os³awionym Anvilem W³oc³awek w którym wystêpuje Andrzej Pluta ciekawostk± tego meczu jest wystêp braci Piechowiczów  dla m³odszego 16 letniego  Marcina to niebywa³e prze¿ycie. Jeszcze dwóch innych 16-latkow gra bez respektu z wielkimi gwiazdami basketu mowa tu o Mateuszu Ponitce i Michale Michalaku z Poloni 2011 FOTO-ZIBI


FILMIKI
G
R
U
D
Z
I
E
Ñ
   ARTYKU£

FOTO-ZIBI

FILMIKI