¦KM 2010 Prze¿yjmy to jeszcze raz
Dodane przez zibi dnia Stycze 11 2011 13:40:30
Koñczy siê rok 2010, jak¿e wspania³y dla polskiej koszykówki m³odzie¿owej. Reprezentacja Polski U-17podczas pierwszych Mistrzostw ¦wiata w Hamburgu odnios³a najwiêkszy sukces w historii polskiej koszykówki zdobywaj±c Wicemistrzostwo ¦wiata. Dla mnie osobi¶cie, by³a to najwspanialsza impreza koszykarska na jakiej by³em i bardzo siê cieszê, ¿e to rocznik 1993, z którym jestem od pocz±tku mojej medialnej przygody z koszykówk±, zaszed³ tak daleko. To co my, kibice, prze¿ywali¶my w Hamburgu nie da siê opisaæ. Powiem jedno-zagrali¶my fantastyczne zawody; ka¿dy kibic, ka¿dy zawodnik, który obserwowa³ kadrê polski, by³ pod ogromnym wra¿eniem. Mogê powiedzieæ, ¿e by³ to fantastyczny turniej, po którym ka¿dy mo¿e czuæ siê dumnie, ¿e jest Polakiem. Oby¶my w tym nadchodz±cym Nowym Roku (i nie tylko) czê¶ciej mieli okazjê do takich ogromnych emocji wywo³anych sukcesami naszych koszykarzy, czego Wam i sobie ¿yczê..

Wiele osób mi mówi:"Zibi, ty wszêdzie jeste¶.." i chocia¿ staram siê jak mogê, to jednak nie jest to prawda.. Imprez koszykarskich w Polsce jest rocznie bardzo du¿o; nikt nie jest w stanie byæ wszêdzie. Ja  staram siê byæ tam, gdzie mnie zaprosz±, za co wszystkim organizatorom bardzo serdecznie dziêkujê. Lubiê podró¿owaæ;  zwiedzi³em Polskê wzd³u¿ i wszerz. Nie ma w Polsce województwa, w którym nie widziano by mnie na jakiej¶ imprezie koszykarskiej. Turnieje, campy, festiwale, mistrzostwa Polski, streetballe, mecze gwiazd, mecze reprezentacji Polski: seniorskiej i m³odzie¿owej..itp, itd....

Poprzez portal internetowy ¦KM staram siê, jak mogê, promowaæ polsk± koszykówkê, w wydaniu tych najm³odszych i tych starszych. W roku 2010 na stronie SKM zarejestrowano ponad  trzy miliony wizyt i ods³on tej strony! Jest to mój osobisty sukces. Ale jednak ca³y czas wierzê w to, ¿e wkrótce powstanie ogólnopolski portal internetowy o koszykówce dzieciêco - m³odzie¿owej, zarz±dzany odgórnie (PZKosz). W Polsce mamy ogromy brak informacji o imprezach m³odzie¿owych. Na du¿ych portalach koszykarskich - 90 % informacji to koszykówka seniorska, a tylko 10% to informacje o koszykówce m³odzie¿owej, dlatego te¿ jest ogromna potrzeba stworzenia takiego oficjalnego ogólnopolskiego portalu m³odzie¿owego. Mam nadziejê, ¿e ten nadchodz±cy Nowy Rok przyczyni siê do realizacji takiego projektu.

Wiele osób zadaje mi pytanie czy mam na to czas i pieni±dze? Czas owszem mam, bo nie pracuje zawodowo, tylko dorywczo. ¯yje z oszczêdno¶ci, które niestety s± na wyczerpaniu. Do sierpnia 2011r. poprowadzê jeszcze portal SKM w takiej formie jakiej jest, ale od wrze¶nia mo¿e ju¿ go nie byæ, a je¶li bêdzie to nie z tak± ilo¶ci± informacji. Czasami my¶lê ¿e gdybym dosta³ za ka¿de klikniecie na moja fotkê ( ponad 40 .000 w sieci) za ka¿dy filmik ( 3747 filmików - obejrzanych prawie 1 500 000 razy ) za ka¿de klikniecie w artyku³ za to wszystko dosta³bym jeden grosz to dzi¶ nie musia³ bym siê martwic o prace

Na Sylwestra przygotowa³em ma³y prezent , którym jest materia³  "prze¿yjmy to jeszcze raz z ¦KM".  Trzeba powiedzieæ, ¿e rok 2010 to rekordowy rok, je¶li chodzi o ilo¶ci eventów koszykarskich na których by³em, bo by³o ich a¿ 54! Ilo¶ci meczy we wszystkich kategoriach wiekowych nie jestem w stanie policzyæ. W tabelce poni¿ej zawarte s± najciekawsze imprezy. Najbardziej utkwi³ mi w pamiêci wspania³y klimat podczas Fina³ów Mistrzostw Polski Kadetów w Opalenicy - takie fina³y powinny byæ wzorem dla innych imprez. Trudno nie zapomnieæ fina³ów U-14; w hali na Ochocie mieli¶my  "Afrykê" : + 40 st.C. W Lublinie Mecz Gwiazd z fantastyczn± opraw± szkoda tylko, ¿e podczas tego koszykarskiego ¶wiêta m³odych ³owców autografów i fotek nie dopuszczono do zawodników. Jak wam wiadomo zrobienie sobie zdjêcia z ulubionym graczem czy te¿ wspomniana mo¿liwo¶æ uzyskania autografu znaczy tak wiele dla wszystkich fanów tego sportu, mam nadziejê, ¿e zmieni to siê w Kaliszu. Wspominaj±c te mniej udane chwile my¶lê o Finale OOM M³odzie¿y, naszym zdaniem powinny byæ lepiej zorganizowane zawody aby ci najlepsi zawodnicy w kraju z danego rocznika poczuli, ¿e s± doceniani w tym co jest ich ¿yciow± pasj±. Moj± najd³u¿sz± podró¿ odby³em do Estonii (1700 km) pó¼niej na turniej NUNUFAR CUP w E³ku gdzie kibice i m³odzi zawodnicy skandowali zibi, zibi, zibi  . Przebywanie w¶ród trenerów pe³nych pasji, fantastycznych organizatorów oraz wszystkich innych mi³o¶ników koszykówki to dla mnie wielki zaszczyt i sama rado¶æ.
Podczas festiwalu koszykówki w Cieszynie spotka³o mnie co¶ co zapamiêtam na zawsze. Gdy wszed³em na hale sportowa koszykarze GTK Gdynia  i MEDAGRO Komorów przerwali mecz i gromkimi brawami przywitali mnie .Dla takich chwil warto prowadziæ SKM
Wielkim zaskoczeniem, ale tak¿e powodem do rado¶ci , dla mnie na Pivot Cup by³ sukces jaworznickich koszykarzy, wzmocnionych gr± Marcela Ponitki, z którym ca³a dru¿yna,  stworzy³a "dream team" nie do pobicia. Bardzo dziêkuje Mateuszowi Ponitce ¿e przyj±³ moje zaproszenie i przyjecha³ do Piastowa pokazaæ siê dzieciakom pogadaæ z nimi i przekazaæ im ¿e warto trenowaæ koszykówkê by odnosiæ takie sukcesy jak on ostatnio. Mateusz te¿ zaczyna³  PIVOT Cup

Dziêkujê wszystkim tym którzy mnie wspierali i pomagali w tym pe³nym koszykarskich emocji i wzruszeñ 2010 roku.  To dziêki Wam mo¿na powiedzieæ, ¿e my wszyscy wspólnie redagujemy tê stronê.. Mam nadziejê, ¿e tak zostanie, i ¿e bêdê móg³ liczyæ na Wasz± dalsz± pomoc.. Pozdrawiam serdecznie i ciep³o: Zibi

Co nas czeka w roku 2011? Mecze Gwiazd: w Lublinie i Kaliszu, Fina³ Mistrzostw Europy U-18 w Polsce, Fina³ Mistrzostw Europy U-16 w Czechach, Fina³ Mistrzostw ¦wiata U-19 w Rydze, Mistrzostwa Europy Seniorów na Litwie, Fina³y MP U-20, U-18, U-16, U-14 SP OOM, turnieje ogólnopolskie i zagraniczne.. Oczywi¶cie, ¿e chcia³bym byæ wszêdzie.. Dzi¶ nie planujê gdzie bêdê; co bêdzie, to bêdzie.. Najwa¿niejsze to zdrowie i dobry  humor! I tego Wam wszystkim ¿yczê w 2011 roku..

 STYCZEÑ - STYCZEÑ - STYCZEÑ STYCZEÑ - STYCZEÑ - STYCZEÑ STYCZEÑ - STYCZEÑ - STYCZEÑ
     
Wielichowo ma³e miasteczko w Wielkopolsce rozpoczê³o sezon turniejowy 2010.8 stycznia zosta³ rozegrany pierwszy turniej w Polsce który go¶ci³ 6 dru¿yn w roczniku 1997.Na turnieju panowa³a doskona³a atmosfera, zespo³y bardzo zdyscyplinowane, o wysokiej kulturze osobistej

ARTYKU£-3222-WEJ¦Æ
Turniej EYBL rocz.95 w Komorów zosta³ profesjonalnie zorganizowany. Go¶cie z Rosji, Estonii czy  Kazachstanu na pewno zapamiêtaj± ¶wietne warunki pobytowe. Zawodnicy WKK Wroc³aw aby wygraæ musieli ostatni pojedynek zakoñczyæ bilansem + 145, i tak by siê sta³o gdyby Estoñski trener nie poda³ dru¿yny.

ARTYKU£-4785-WEJ¦Æ
Portal SKM ju¿ poraz drugi zorganizowa³ grupowy wyjazd kibiców na mecz Gigantów (Polska-Gwiazdy PLK) do Wroc³awia. Koszykarze graj±cy w Polskiej Lidze Koszykówki stworzyli niesamowite show
ARTYKU£-3300-WEJ¦Æ
 LUTY - LUTY - LUTY - LUTY - LUTY  LUTY - LUTY - LUTY - LUTY - LUTY MARZEC  -  MARZEC  -  MARZEC
     
Z okazji otwarcia nowej bytomskiej hali „Na Skarpie” odby³ siê pojedynek wspomnieñ pomiêdzy Bobrami Bytom a KK Bytom. W dru¿ynie wspomnieñ zagra³o wielu znanych i zas³u¿onych dla historii bytomskiej koszykówki zawodników

ARTYKU£-1390-CZYTAÑ
Warto by³o wybraæ sie do Krakowa na VIII GRAMYFAIR STREETBALL CHALLENGE 2010 WINTER EDITION
Krótko podsumowuj±c: walka, emocje, pasja, atrakcje, muzyka, kawa³ dobrej koszykówki.


ARTYKU£-1088-CZYTAÑ
Nasz portal ¦KM drugi rok z rzêdu go¶ci³ w Nidzicy. Piêkna miejscowo¶æ Warmiñsko-Mazurska i jak¿e piêkny turniej. Kolejny turniej bêdzie organizowany w nowej HaliARTYKY£-5154-CZYTAÑ
  MARZEC  -  MARZEC  -  MARZEC  MARZEC  -  MARZEC  -  MARZEC  MARZEC  -  MARZEC  -  MARZEC
     
W hali MOSiR w Kro¶nie ¦wiêto Koszykówki 
MECZ GWIAZD 1 Ligi.
Najm³odszy uczestnik Meczu Gwiazd 1 Ligi, niespe³na 17-letni Mateusz Ponitka zwyciê¿y³ w konkursie rzutów za trzy punkty.

ARTYKU£-2543-CZYTAÑ
To by³ mój 6 Mecz Gwiazd. Piêkna hala Globus wype³niona po brzegi dawa³a klimat ca³ej imprezie. Prezentacja jakiej do tej pory nie by³o nigdzie - pe³en profesjonalizm przez chwile mo¿na by³o poczuæ siê jak w USA

ARTYKU£-2043-CZYTAÑ
¯yrardów miasto pachn±ce koszykówk±. W tym roku klub obchodzi³ X-lecie. Od samego pocz±tku istnienia klubu w hali MOSiR-u trzy razy w roku organizowane s± profesjonalnie zorganizowane turnieje.

ARTYKU£-4977-CZYTAÑ
 KWIECIEÑ - KWIECIEÑ -KWIECIEÑ KWIECIEÑ - KWIECIEÑ -KWIECIEÑ MAJ - MAJ - MAJ - MAJ -MAJ - MAJ
     
Turniej wielkanocny w Wiedniu to nie tylko zmagania koszykarskie. Zespo³y zwiedzaj± stolice Austrii, a w tym roku mieli jeszcze dodatkowa atrakcje w postaci meczu Gwiazd Ligi Austriackiej.


ARTYKU£-1339-CZYTAÑ
Klub Novum Bydgoszcz wygrywa wroc³awskiego EYBL-a. Zwyciêstwo to daje im udzia³ w upragnionym SUPER Finale (8 najlepszych dru¿yn krajów nadba³tyckich).ARTYKU£-2855-CZYTAÑ
OOM w Pruszkowie nie zapisze siê  ³adnym kartami w historii Olimpiad. SKM nie ma zwyczaju krytykowaæ organizatorów, ale uczestnicy na pewno zapamiêtaj± z³e warunki pobytowe nie wspominaj±c o wy¿ywieniu. Najgorsze by³o to, ¿e byli¶my tak blisko Warszawy i ka¿dy my¶la³ ¿e fina³y bêd± zorganizowane z wielka pomp±.
 MAJ - MAJ - MAJ - MAJ -MAJ - MAJ  MAJ - MAJ - MAJ - MAJ -MAJ - MAJ  MAJ - MAJ - MAJ - MAJ -MAJ - MAJ
 
   
Powtórka Fina³u MP Juniorów. Nie uda³ siê rewan¿ koszykarzom Bobrów Bytom. W rewan¿owym spotkaniu po latach po raz drugi wygrywa bowiem Zastal Zielona Góra.W meczu wyst±pili:Kordian Korytek, bracia Niedbalscy, Pawe³ Szczê¶niak i inne Gwiazd

ARTYKU£-2000-CZYTAÑ
Najwiêksza Liga Amatorska na ¦l±sku RALK. W I i II lidze wystêpuje ponad 20 zespo³ów, a aby siê dostaæ do tej ligi trzeba rozegraæ bara¿e klasyfikacyjne. Wygranie RALK to nie tylko puchary, medale, koszulki to przede wszystkim presti¿.

ARTYKU£-2000-CZYTAÑ
KS Pogoñ Ruda ¦l±ska. Klub obchodzi³ 90 lat, a sama sekcja koszykówki w roku 2011 bêdzie obchodzi³a 60-lecie. W aktualnych rozgrywkach Pogoñ zajmuje ostanie miejsce w II lidze. Czy w roku jubileuszu Rudzka Pogoñ po¿egna siê z rozgrywkami cetralnymi?

ARTYKU£-2000-CZYTAÑ
  MAJ - MAJ - MAJ - MAJ -MAJ - MAJ  CZERWIEC-CZERWIEC-CZERWIEC  CZERWIEC-CZERWIEC-CZERWIEC
   
 
XXVI Turniej w Berlinie. W tym roku do Berlina przyjecha³y z polski 4 kluby: UKS SP 27 Katowice, Leszno (dziewczyny) Piotrkówka Radom oraz NIVA O¶wiêcim (ch³opcy)Atrakcja pozaturniejowa bylo zwiedzanie Berlina i Tropical Islands

ARTYKU£-900-CZYTAÑ
By³y to moja czwarte fina³y MP U-16  moim zdaniem naj³adniejsze. Wspaniali kibice z Opalenicy którzy podczas meczy gospodarzy widownie zape³niali po brzegi. Turniej nie oby³ siê bez niespodzianek. Najwiêksz± sprawi³ zespó³ Aleksandra Ziobro Basket Team Opalenica który zdoby³ v-ce mistrzostwo polski.WKK Wroc³aw  - Wielki faworyt  nie zawiód³.

ARTYKU£-5000-CZYTAÑ
Fina³ Mistrzostw Polski U-14 na Warszawskiej Ochocie przez uczestników kibiców i organizator bêdzie zapamiêtany przez lata. Mecze rozgrywane by³y w ,,rozgrzanym piekarniku,, gdzie temperatura siêga³a  40 stopni - mokre rêce, mokra pi³ka  i litry potu. Fina³ Pomiêdzy WKK a GTK by³ emocjonuj±cy, a koñcowy rezultat wa¿y³ siê do koñca

ARTYKU£-4620-CZYTAÑ
 CZERWIEC-CZERWIEC-CZERWIEC  CZERWIEC-CZERWIEC-CZERWIEC  CZERWIEC-CZERWIEC-CZERWIEC
     
Fina³ Mistrzostw Polski Szkó³ podstawowych Olimpijska Energia przeniós³ siê z S³upska do Torunia . Miasto s³yn±ce z przepysznych pierników zosta³o przez 3 dni opanowane przez m³odych koszykarzy. Przemarsz 32 reprezentacji szkó³ Podstawowych  g³ówna arteri± Torunia zrobi³o wra¿enie na przechodniach. Podczas Ceremoni otwarcia wypuszczono w powietrze kilkadziesi±t kolorowych balonów
ARTYKU£-3260-CZYTAÑ
 IV Gala ¦l±skiej Koszykówki M³odzie¿owej oby³a siê w Tychach. Nowy Prezes ¦ZKosz postara³ siê, aby impreza ta nabra³a jeszcze wiêkszego blasku. Po raz pierwszy oprócz pucharów by³y medale, by³y tez mecze Gwiazd i wyró¿nienia dla „¦l±skich m³odych talentów”.


ARTYKU£
Ruda ¦l±ska Streetball-em stoi! To w tym miê¶cie pad³ rekord frekwencji, a granie noc± cieszy siê ogromna popularno¶ci±, tym bardziej, ¿e ma siê okazje zmierzyæ i poprzepychaæ z samym Kordianem Korytkiem. Nikt chyba nie ¿a³uje dnia czy nocy  na wireckim targowisku.


ARTYKU£-1400-WEJ¦Æ
 CZERWIEC-CZERWIEC-CZERWIEC  LIPIEC - LIPIEC - LIPIE - LIPIEC LIPIEC - LIPIEC - LIPIE - LIPIEC
     
 Krzysztof Sojka w Chorzowie po raz drugi na Hajdukach zorganizowa³ Streetball. W turnieju mogli¶my podziwiaæ kategorii minikoszy³owka. Ch³opcy w wieku 10, 9 a nawet 8 lat zachwycali wszystkich obecnych. Warto by³o walczyæ o warto¶ciowe nagrody, które by³y nawet dla tych najm³odszych.

ARTYKU£-SILESIA-STREETBALL
Hamburg 2010 WE MAKE HISTORY Ca³a kadra Polski rocznik 1993/94.otrzyma³a Z³ote Kosze 2010. Mateusz Ponitka,Przemek Karnowski i Piotr Nied¼wiedzki najwiêksze Europejskie m³odzie¿owe wyró¿nienia a to wszystko po najwiêkszym sukcesie w historii koszykówki polskiej jakim by³o zdobycie WICEMISTRZOSTWA ¦WIATA !
ARTYKU£-470-CZYTAÑ
Kraków 4Move Future Stars: Miêdzynarodowa konferencje trenerska, Klinika sêdziowska,  Mistrzostwa Polski w Koszykówce Amatorskiej, Mistrzostwa Polski we wsadach, Streetball Juliada, Marcin Gortat Camp oraz Future Star - Miêdzynarodow Turniej Reprezentacji  Narodowych do lat 18.

ARTYKU£-1200-CZYTAÑ
 SIERPIEÑ - SIERPIEÑ - SIEPRPIEÑ SIERPIEÑ - SIERPIEÑ - SIEPRPIEÑ SIERPIEÑ - SIERPIEÑ - SIEPRPIEÑ
     
Estonia - JÕHVI JÄRVE KARIKAS. By³a to moja najd³u¿sza podró¿ oko³o 1700 km. Na turniej do Estonii zaprosi³ mnie klub z E³ku. Przebywaæ wspólnie z trenerami pasjonatami koszykówki to sama przyjemno¶æ. E³ccy zawodnicy to znakomici gracze na parkiecie.
Pomimo dalekiej odleg³o¶ci warto wybraæ siê i powalczyæ z dru¿ynami z krajów nadba³tyckich którzy prezentuj± naprawdê wysoki pozio
ARTYKU£-600-CZYTAÑ
Polska -Bu³garia eliminacje do ME
Silesia Basketball Fan Club kibicuje Polsce
Przy okazji warto przypomnieæ, ¿e ostatni raz w Spodku nasz± reprezentacje mogli¶my ogl±daæ ponad dwadzie¶cia lat temu.Podczas mojej nieobecno¶ci doskonale z wszytkim poradzi³ sobie Rafa³ Kurianowicz (rozda³ ponad 300 biletów )

ARTYKU£-640=CZYTAÑ
Cykl turniejów rozegrany w D±browie Górniczej to nowa impreza na naszym streetball-owym rynku, która szybko zdoby³a popularno¶æ. Cykl obejmowa³ cztery turnieje, a sobotni by³ podsumowaniem ca³ej serii
Z turnieju na turniej przybywa³o druzy i ros³o zainteresowanie rozgrywkami.


ARTYKU£-SILESIA-STREETBALL
 WRZESIEÑ-WRZESIEÑ-WRZESIEÑ WRZESIEÑ-WRZESIEÑ-WRZESIEÑ WRZESIEÑ-WRZESIEÑ-WRZESIEÑ
     
Klubowy Turniej ch³opców rocznik 1997 o Puchar Gorce pod patronatem Starosty Nowatorskiego w Nowym Targu. Celem turnieju by³o wy³onienie najlepszych zawodników do kadry województwa ma³opolskiego rocznika 1997 i m³odsi.

ARTYKU£-1160-CZYTAÑ
To by³o co¶! Festiwal Koszykówki w Cieszynie ju¿ zakoñczony. Wydarzenie zyska³o bardzo pozytywne opinie. Dziêki temu motywacja do organizacji Festiwalu w przysz³ym roku jest du¿a i czasu znacznie wiêcej, ni¿ w przypadku tegorocznej imprezy.

ARTYKU£-2430-CZYTAÑ
Koszykówka kobiet te¿ mo¿e byæ interesuj±ca, tym bardziej ¿e s± to Mistrzostwa ¦wiata. Ja i Wojtek postanowili¶my zobaczyæ jak graj± kobiety  - aktualne  Mistrzynie ¦wiata  Australijki oraz wielokrotne mistrzynie ¶wiata Amerykanki

ARTYKU£-306-CZYTAÑ
     PA¬DZIERNIK  -  PA¬DZIERNIK   PA¬DZIERNIK  -  PA¬DZIERNIK   PA¬DZIERNIK  -  PA¬DZIERNIK
     
III Miêdzynarodowy Turniej Minikoszykówki Nenufar CUP E³k 2010.Prezentacja zespo³ów w blasku kolorowych reflektorów, hymny narodowe które by³y od¶piewane przez najm³odszych koszykarzy z rêk±  na sercu .Wystêpy artystyczne i na koniec konkurs wsadów dla 12-latków !!!

ARTYKU£-3040-CZYTAÑ
VII Miêdzynarodowy Festiwal Koszykówki "PIVOT CUP 2010". Jak co roku do Piastowa, który by³ gospodarzem kolejnej edycji festiwalu, zjechali fanatycy i przyjaciele "radosnego" basketu.

ARTYKU£-5400-CZYTAÑ
PITYKE KUPE  to najwiêkszy turniej koszykówki na Wêgrzech. W XIV-tej  edycji w sze¶ciu kategoriach wiekowych (ch³opcy i dziewczyny) uczestniczy³o ponad 40 dru¿yn w tym 6 z Polski

ARTYKU£-2050-CZYTAÑ
 LISTOPAD - LISTOPAD - LISTOPAD LISTOPAD - LISTOPAD - LISTOPAD LISTOPAD - LISTOPAD - LISTOPAD
     
X Jubileuszowy Miêdzynarodowy Turniej o Puchar Prezydenta ¯yrardowa
W zawodach wziê³o udzia³ razem 24 zespo³y. Po 12 w¶ród dziewcz±t jak i w¶ród ch³opców

ARTYKU£-CZYTAÑ-2550
XXXIII Turniej Kadr Wojewódzkich regionu Po³udnie o Puchar Tatr
Przez cztery dni w Nowym Targu w o¶rodku Gorce rywalizowa³o 6 kadr wojewódzkich regionu po³udnie

ARTYKU£-5400-CZYTAÑ
XIX Turniej Minikoszykówki o Puchar £om¿yczki £om¿a 2010

ARTYKU£-1022-CZYTAÑ
  GRUDZIEÑ-GRUDZIEÑ-GRUDZIEÑ  GRUDZIEÑ-GRUDZIEÑ-GRUDZIEÑ GRUDZIEÑ-GRUDZIEÑ-GRUDZIEÑ
     
Dominik Tomczy Cup Pomimo lekkiego ch³odu na  ,,kosynierce,, atmosfera turnieju by³a gor±ca i wspania³a .Fantastyczni kibice ¦l±ska Wroc³aw wspaniale tañcz±ce zespó³ cheerleaders  ¶wietna muzyka

ARTYKU£-CZYTAÑ-3500
Z³ote Kosze 2010 - Nagroda specjalna za najwiêkszy sukces - reprezentacja do lat 17
Nie zapomniano o wicemistrzach ¶wiata do lat 17. Nagrody odebrali wszyscy zawodnicy, a tak¿e sztab szkoleniowy srebrnej dru¿yny.

ARTYKU£-450-CZYTAÑ
BASKET TEAM Opalenica wygra³ pierwszy i ostatni turniej na którym by³em w roku 2010-Pierwszy w Wielichowie , ostatni w Krnowie Czechy. Dla trenera Aleksandra Ziobro by³ to bardzo udany rok II miejsce MP U-16 i wszystkie wygrane mecze rocznika 1997 i pomy¶leæ ze pan Olek jest trenerem lekkoatletyki 

ARTYKU£-1120-CZYTAÑ
..