Mecz na szczycie u m³odzików m³odszych
Dodane przez zibi dnia Grudzie 06 2006 00:00:00
W rozgrywkach ligowych m³odzików m³odszych ( rocz.94 i m³odsi ) w tym sezonie licz± siê tylko trzy dru¿yny : Gliwicki GTK, Zabrzañski MKS i Katowicki C.Hartwig , mecze pomiêdzy tymi zespo³ami wy³oni± mistrza ¦l±ska w tym roku

Rozszerzona zawarto newsa
W rozgrywkach ligowych m³odzików m³odszych ( rocz.94 i m³odsi ) w tym sezonie licz± siê tylko trzy dru¿yny : Gliwicki GTK, Zabrzañski MKS i Katowicki C.Hartwig , mecze pomiêdzy tymi zespo³ami wy³oni± mistrza ¦l±ska w tym roku


 W dniu wczorajszym zmierzy³y siê  GTK Gliwice pod wodz± trenera Janusza Ko³cza kontra  C.Hartwig Katowice prowadzeni przez trenera Jaros³awa Jakubca. Od samego pocz±tku spotkania tempo meczu narzucili bardzo szybcy zawodnicy GTK-u, pomimo os³abienia (brak w dru¿ynie Kosmy Ko³cza którego zmog³a choroba) gospodarze byli dru¿yn± o klasê lepsz±. Gliwiczanie maja bardzo niski sk³ad ale za to potrafi±  dobrze zastawiaæ a co najwa¿niejsze byli o wiele skuteczniejsi od go¶ci którzy w tym meczu jak nigdy wcze¶niej grzeszyli brakiem skuteczno¶ci nie wspominaj±c ju¿ o stratach których pope³nili mnóstwo . W czwartej kwarcie trener Jakubiec zosta³ ukarany przewinieniem technicznym, zdarzy³o mu siê to po raz pierwszy od piêciu lat. Spotkanie zakoñczy³o siê 30 punktow± przewaga GTK-u.  M³odzi ch³opcy z Hartwiga obiecuj± ¿e w rewan¿u siê odgryz± ale czy zdo³aj± odrobiæ tak wysoka stratê ?
 
Rozgrywki m³odzików m³odszych koñcz± siê na etapie mistrzostw ¦l±ska i wszystko wskazuje na to ¿e na tronie s±siada Gliwiczanie którzy s± rewelacj± w tym roczniku nie tylko na ¦l±sku ale w ca³ej Polsce gdzie by nie pojechali na turniej to albo go wygrywaj± albo s± w pierwszej trójce 
 
 Poznañ  -Z£OTO
Olsztynek -Z£OTO

Pruszków Pivot Cup – II miejsce ( rocz.95 )
Kraków Euro Basket - III  miejsce ( w pó³finale odpadli z silnymi Litwinami )

 

 Ka¿dy z tych m³odzieñców ma w domu po kilka medali a najlepsi po parê statuetek za najlepszego gracza dru¿yny czy MVP turnieju ostanio na turnieju w Olsztynku  Zubrzyckiemu Patrykowi poszczê¶ci³o siê  i wylosowano dla niego 14 calowy telewizor kolorowy
Patrz±c na grê tych maluchów z podstawówki ¶miê stwierdziæ ¿e bêd± zagro¿eniem dla ka¿dej dru¿yny przez najbli¿sze klika sezonów