Streetball na Mariackiej
Dodane przez zibi dnia Wrzesie 04 2009 00:00:00
Ju¿ za kilka dni rusza EuroBasket. Co prawda do Katowic dotrze dopiero w ostatniej fazie turnieju, mimo to g³ód koszykówki ju¿ dzi¶ jest w tym mie¶cie ogromny, szczególnie w¶ród najm³odszych sympatyków tego sportu. 
 
Rozszerzona zawarto newsa


Ju¿ za kilka dni rusza EuroBasket. Co prawda do Katowic dotrze dopiero w ostatniej fazie turnieju, mimo to g³ód koszykówki ju¿ dzi¶ jest w tym mie¶cie ogromny, szczególnie w¶ród najm³odszych sympatyków tego sportu. 


Przed EuroBasketem ( relacja Bary³a na fotce )

 4 wrze¶nai we wszystkich miastach goszcz±cych finalistów ME odby³y siê turnieje Streetballa zapowiadaj±ce rych³e nadej¶cie tej wielkiej imprezy. Równie¿ na ulicy Mariackiej w Katowicach do rywalizacji w trzech kategoriach wiekowych przyst±pi³o wielu m³odych koszykarzy a¿ 48 dru¿yn. Najwiêcej, bo a¿ 20 zespo³ów, zg³osi³o siê do rozgrywek w¶ród szkó³ ponadgimnazjalnych. Najlepsi w poszczególnych kategoriach zostali wyró¿nieni bardzo cennymi nagrodami rzeczowymi w postaci butów, koszulek, spodenek i skarpetek. Oprócz tego równolegle trwa³ równie¿ konkurs wiedzy o EuroBaskecie, w którym mo¿na by³o wygraæ gad¿ety zwi±zane z ME.

Wyniki Streetballa Katowice ul.Mariacka  ( 48 dru¿yn )

 Kategoria: Szko³y Podstawowe   ( 10 dru¿yn )

1 Sprint Katowice
2 Zibi Team Ruda ¦l±ska
3 Komary z ADHD Katowice
 Kategoria: Gimnazja ( 18 dru¿yn )

1 S±siedzi  ( zawodnicy AZS Katowice -Wilczyñski, Szymañski, Daniluk, Jezela )
2 Gimnazjum nr 6 ,,IKS,, ( zawodnicy HARTWIG Katowice - Marcinków, Za³óg, Isbrandt )
3 SSM ( zawodniczki AZS Katowice – Kordalska, Perek, Cholewa )
 Kategoria: Szko³y Ponadgimnazjalne ( 20 dru¿yn )

1 Rz±ti M±ti Tekstylia ( zawodnicy by³ych Hajduk -  Jurczyñski, Balon, Musia³, Szczepañski )
2 Mimo Wszystko ( zawodnicy AZS i UKS Katowice - ¦wiercz, Goniewicz, Donerstag, Pawlik, )
3 Banany
Nagrody:

I – miejsca Buty firmy AND, Lebron Adidas
II – miejsca koszulki spodenki firmy Spalding
III – skarpetki 3 pary firmy  Spalding

Konkurs wiedzy o EUROBASKECIE
Nagrody : Koszulki promuj±ce EUROBASKET, Smycze PZKosz, breloczki z maskotk± EUROBASKET

FOTO-BARY£A-38

FOTO-ZIBI-125

FILMIKI-ZIBI-7