Kadra ¦l±sk 1996 Nabór Chybie Listopad 2009
Dodane przez zibi dnia Listopad 29 2009 00:00:00
 W sobotê tradycyjnie w Chybiu odby³a siê konsultacja naborowa do kadry województwa ¶l±skiego dla ch³opców i dziewczyn urodzonych w roku 1996 i 1997.

Rozszerzona zawarto newsa
W sobotê i niedziele tradycyjnie w Chybiu odby³a siê konsultacja naborowa do kadry województwa ¶l±skiego dla ch³opców i dziewczyn urodzonych w roku 1996 i 1997.

CH£OPCY


Godzina 9.00 na parkiecie pojawi³o siê 56 zawodników z 14 ¶l±skich klubów. Zdecydowana wiêkszo¶æ to ch³opcy z rocznika 1997 Podstaw± kadry bêd± ch³opcy starsi z rocznika 1997. Najwiêcej ch³opaków by³o z Rybnika w koñcu to ku¼nia koszykarskich talentów Andrzeja Zygmunta drug± liczebn± grupa by³ klub GTK Gliwice naszym zdaniem kandydat do Mistrzostwa ¦l±ska w tym sezonie.


 Po jednym zawodniku przyjecha³o z Knurowa, Pszczyny, Czêstochowy i Chorzowa  jeste¶my przekonani ¿e przyjazd tych ch³opców w pojedynkê to ich wielkie podej¶cie do koszykówki. Szkoda ¿e na konsultacji zabrak³o zawodników z D±browy Górniczej  to oni rok temu zdobyli Mistrzostw ¦l±ska w kategorii M³odzik M³odszy. Z  przyczyn nam nie znanych na konsultacje nie przyjechali zawodnicy z takich klubów jak MOSM  Bytom, Centrum Wodzis³aw Zag³êbie Sosnowiec czy Gwarek Paw³owice


Jednak wcale to nie znaczy ¿e zawodnicy z tych klubów nie zostan± powo³ani na kolejne konsultacje kadry , nawet ci zawodnicy którzy nie byli na konsultacji z wy¿ej wymienionych klubów mog± liczyæ na powo³anie do kadry gdy¿ s± ca³y czas obserwowani

 Zapowiada siê bardzo ,,ciekawy,, rocznik Najwy¿szy ch³opak z Czeladzi Marcel Kliniewski ma 196 cm zaraz po nim ch³opak z Knurowa 194 cm, który o dziwo gra na pozycji rozgrywaj±cego i bardzo dobrze sobie radzi, trzech innych zbli¿a siê do 190 cm. Zapowiada siê bardzo wysoka kadra mo¿e byæ 5 ch³opców  oko³o a nawet powy¿ej 200 cm. ¦wietni utalentowani gracze obwodowi Kuboszek z Cieszyna, Sanny z Gliwic czy Wieczorek z D±browy Górniczej i kilku innych zawodników  prezentuj±cych naprawdê dobry poziom. Jest tak¿e kilku fajnie graj±cych zawodników na pozycje 3 /4 jednym s³owem  mówi±c to kapitalny rocznik. Najwa¿niejsze ¿e bêdzie du¿a konkurencja na ka¿d± pozycje w kadrze. Teraz tylko wszystko zale¿y od was ile pracy w³o¿ycie w treningach i meczach W macierzystych klubach

I nie pytajcie nas kto siê dosta³ bo 12 nigdy nie jest pewna to raz a dwa w przysz³ym roku na konsultacjach mo¿e byæ przetestowanych nawet 50 zawodników


 Koordynator Kadry ¦l±ska Marek Juszkiewiecz na wstêpie przedstawi³ trenera g³ównego -Grzegorz Adamczyk ( Rybnik ) a nastêpnie jego asystentów Marcina Kloziñskiego ( Katowice ) Tomasza Jêdrosa ( Jaworzno )  oraz nieobecnego Rados³awa Fudalego a nastêpnie przedstawi³ zawodnikom co ich czeka w programie szkolenia kadr wojewódzkich.

W godzinach od 9.15.00 do 12.16 trwa³y programowe pomiary i æwiczenia miêdzy innymi:

Mierzenie: wzrostu, wysoko¶ci i rozpiêto¶ci  ramion , oraz wagi
Skok w dal z miejsca
Rzut pi³k± lekarsk± 3 kg
Koperta bez pi³ki
bieg na czas odcinek 15 metrów
Dwutakt na minutê  z dwóch stron kosza 

 Ka¿demu zawodnikowi na naborze zrobili¶my pami±tkow± fotkê która zosta³a dodana do naszej w galerii ¦KM w albumie sylwetki zawodników rocznik 1996 / 1997.
Pi³ka Reboka wykorzystana do fotek to ta sama pi³ka któr± gwiazda NBA Allen Iverson rzuca³ podczas konkursu który odby³ siê w Katowicach we wrze¶niu w kunkursie tym bra³ udzia³ tak¿e nasz gwiazdor Andrzej Pluta ...,,magiczna pi³ka mo¿e przeka¿e wam troche energii gwiazdy NBA i kadra ¶l±ska rocznika 1996 bêdzie najlepsz± kadr± w Polsce ........tego wam ¿yczê


Zibi .....prosze o pomoc w opisaniu fotek moje gg 10279509

Serdeczne podziekowania dla Andrzeja Pustelnika z Rudy ¦l±skiej  za transport do Chybia i z powrotem a tak¿e dla trenera koordynatora Marka Juszkiewicza za zaproszenie na konsultacje


SYLWETKI-ZAWODNIKÓW-ROCZNIKA-1996-1997 MKKS Rybnik 8
GTK Gliwice 7    ( 1 rocz.1997 )
HK ¯ory 7 ( 4 rocz.1997 )
MOSM Tychy 6 ( 1 rocz.1997 )
MCKS Czelad¼ 6
MOSiR Cieszyn 5
MKS Zabrze 5
UKS SP 27 Katowice 3 ( 2 rocz. 97 )
MCKiS Jaworzno 3
Pogoñ Ruda ¦l±ska 2 rocz.1997
MUKK Pszczyna 1
Królewskie Chorzów 1
KTK Knurów 1
SPORTOWIEC Czêstochowa 1


MKS D±browa G.
Zag³êbie Sosnowiec
MKS Wodzis³aw ¦l.
Gwarek Paw³owice

 Przedstawi³em koordynatora i trenerów kadry ch³opców,ale nie sposób omin±æ pana Marcina Smo³kê z Sosnowca. Marcin od kilku lat wiele pomaga przy kadrze wojewódzkiej za co w imieniu was sk³adam mu serdeczne dziêki. Przyjaciel koszykówki  pe³en pasji szczególnie kobiecego basketu.  Pan Marcin od tego sezonu jest sêdzi± koszykarskim.
Dla ciekawostki podam ¿e dres który mia³ ubrany w czasie naboru to pami±tka po nie ¿yj±cym ¶wietnym amerykañskim koszykarzu Zag³êbia Sosnowiec  Ronnim Thompkinsie
Pan Marcin skrupulatnie wprowadza³ wszystkie dane z naboru do komputera , dane s± tylko do wgl±du dla trenerów i nie bêd±  nigdzie przedstawione aczkolwiek ka¿dy z ch³opaków  wie jakie mia³a wyniki 


FOTO-ZIBI         Filmiki    TUTAJ


DZIEWCZYNY


W przeciwieñstwie do ch³opców rocznik 1996 dziewczyn nie jest zbyt wysokim rocznikiem Tylko jedna dziewczyna z Wodzis³awia ¦l±skiego mia³a 180 cm do tego kilka dziewczyn od 170 cm do 174 cm Napewno plusem jest to i¿ wiele dziewczyn gra w rozgrywkach kadeckich np. Rybnik i o dziwo dru¿yna RMKS Rybnik nawet nie ma wystawionej dru¿yny w kategorii wiod±cej czyli m³odziczka starsza .  Na pewno rocznik nie jest s³aby w koñcu dziewczyny trenera Artura Mikruty UKS SP 27 Katowice to aktualne wicemistrzynie Polski Szkó³ Podstawowych .Nie chce zabieraæ g³osu bo nie zabardzo obserwuje rozgrywki dziewczyn. Nasz portal SKM tak¿e bardzo ma³o pisze o was przepraszamy was za to. Niestety jestem sam do wszystkiego nie mogê wszystkiego ogarn±æ a nikt pomagaæ nie chce w prowadzeniu dzia³u dziewczyny. Informuje ¿e ka¿da informacje o waszych rozgrywkach czy fotki je¶li dojd± do nas zastan± natychmiast dodane


 Koordynator Kadry ¦l±ska Marek Juszkiewiecz na wstêpie poinformowa³ dziewczyny o tym ¿e trener g³ówny Artur Mikruta z Katowic nie móg³ z wa¿ych przyczyn osobistych przybyæ na konsultacje.Nastepnie przedstawi³ trenerów pomocniczych Rados³awa Kuciñskiego z Bytomia, Wojciecha Piercha³y z Rybnika i Adama Wilkina z ZabrzaW godzinach od 10.15 do 12.30 trwa³y programowe pomiary i æwiczenia miêdzy innymi:

 Mierzenie: wzrostu, wysoko¶ci i rozpiêto¶ci  ramion , oraz wagi
Skok w dal z miejsca
Rzut pi³k± lekarsk± 3 kg
Koperta bez pi³ki
bieg na czas odcinek 15 metrów
Dwutakt na minutê  z dwóch stron kosza 


 MRKS Rybnik  12 ( 6 rocznik 1997 )
SP 27 Katowice  9
Olimpia Wodzis³aw  7
MOSM Tychy 4
MOSM Bytom 3
MKS Zabrze 1 rocznik 1997

Brak zawodniczek z Klubów:

JAS-FBG Sosnowiec
MUKS Brenna
LA-Basket Piekary

Ka¿dej zawodniczce na naborze zrobili¶my pami±tkow± fotkê która zosta³a dodana do naszej galerii ¦KM w albumie sylwetki zawodniczek rocznik 1996 / 1997.W drugim albumie razem z ch³opakami s± pozosta³e fotki

SYLWETKI-ZAWODNICZEK

FOTO-ZIBI        FILMIKI-ZIBI     wszytkich bêdzie 5


 Przedstawi³em koordynatora i trenerów kadry ch³opców i dziewczyn ale nie sposób omin±æ pana Marcina Smo³kê z Sosnowca. Marcin od kilku lat wiele pomaga przy kadrze wojewódzkiej za co w imieniu was sk³adam mu serdeczne dziêki. Przyjaciel koszykówki  pe³en pasji szczególnie kobiecego basketu.  Pan Marcin od tego sezonu jest sêdzi± koszykarskim.
Dla ciekawostki podam ¿e dres który mia³ ubrany w czasie naboru to pami±tka po nie ¿yj±cym ¶wietnym koszykarzu Ronniego Thompkinsa
Pan Darek skrupulatnie wprowadza³ wszystkie dane z naboru do komputera , dane s± tylko do wgl±du dla trenerów i nie bêd±  nigdzie przedstawione aczkolwiek ka¿da z dziewczyn wie jakie mia³a wyniki

Na zdêciu pan Marcin Smo³ka z wieloletnim trener z Wodzis³awia  ¦l±skiego panem Zbigniewem Kobyliñskim

Serdeczne podziekowania dla pana Jab³oñskiego z Zabrza  za transport do Chybia i z powrotem a tak¿e dla trenera koordynatora Marka Juszkiewicza za zaproszenie na konsultacje dziewczyn