Kadra ¦l±sk 1995 Turniej PBG Basket Junior Cup. Poznañ Grudzieñ 2009
Dodane przez zibi dnia Stycze 02 2010 19:00:00
 Zakoñczy³ siê turniej koszykówki m³odzie¿owej PBG Basket Junior Cup. Przez trzy dni w Arenie rywalizowa³o ze sob± osiem dru¿yn z ca³ej Polski, z³o¿onych z ch³opców z rocznika '95 i m³odszych.
Bezapelacyjnie najlepszy w ca³ym turnieju okaza³ siê zespó³ Kormorana Universal Sieraków, który wygra³ wszystkie mecze

Rozszerzona zawarto newsa
Zakoñczy³ siê turniej koszykówki m³odzie¿owej PBG Basket Junior Cup. Przez trzy dni w Arenie rywalizowa³o ze sob± osiem dru¿yn z ca³ej Polski, z³o¿onych z ch³opców z rocznika '95 i m³odszych.
Bezapelacyjnie najlepszy w ca³ym turnieju okaza³ siê zespó³ Kormorana Universal Sieraków, który wygra³ wszystkie mecze, w finale pokonuj±c kadrê woj. ¦l±skiego 101:49. To równie¿ z ekipy Kormorana trenerzy wszystkich dru¿yn wybrali MVP turnieju, którym zosta³ Damian Szymczak.
W meczu o trzecie miejsce kadra woj. Wielkopolskiego spotka³a siê z równie¶nikami z Ma³opolski. Po wyrównanym meczu zwyciê¿yli Wielkopolanie 75:67. Pi±te miejsce zajê³a ekipa z Bydgoszczy, która pokona³a ¯ubry Bia³ystok 75:48, miejsce siódme natomiast przypad³o Kotwicy Ko³obrzeg, która zwyciê¿y³a Zryw Toruñ 66:53.
Wszystkim uczestnikom PBG Basket Junior Cup wrêczono nagrody ufundowane przez partnerów turnieju: firmê Sport-transfer oraz Hama Polska. Sponsorom nagród bardzo dziêkujemy!

Koñcowa Klasyfikacja

       
 I Kormoran Sieraków II woj. ¦l±skie  III woj. Wielkopolskie IV woj. Ma³opolskie 
       
 V ASTORIA Bydgoszcz VI ¯UBRY Bia³ystok VII KOTWICA Ko³obrzeg VIII ZRYW Toruñ

Wyró¿nienia indywidualane

 MVP TURNIEJU - Damian Szymczak ( KORMORAN Sierków )
Najlepszy strzelec Turnieju - Michalik Szymon
(Kadra woj. Wielkopolskiego)ALL STARS TURNIEJU

         
Filip Pruefer
KORMORAN Sieraków
Micha³ Klimek
Kadra ¦l±ska
Michalik Szymon
Kadra Wielkopolska 
Wo¿niak Bartosz  
Kadra Ma³opolskiego 
 
Bartek Pawlak
KORMORAN Sieraków


FOTOGALERIA-PBG BASKET JUNIOR CUP 2009-DZIEÑ-I

FOTOGALERIA-PBG BASKET JUNIOR CUP 2009-DZIEÑ-II

FOTOGALERIA-PBG BASKET JUNIOR CUP 2009-DZIEÑ-IIIWyniki


Grupa A 

Kadra Woj. ¦l±skiego - Kormoran Sieraków  38 : 93

¦l±sk: Klimek 9, Jezela 7, Hulewicz 5, Kowalski 5, Szymaniak 4, Hanzel 4, Urbañczyk 2, Dytko 2, Nosiadek, Wójcik, Mi³ek, Grzymies³awski

Kotwica Ko³obrzeg - Zryw Toruñ  55 : 59

Kormoran Sieraków - Zryw Toruñ  174 : 32

Kadra Woj. ¦l±skiego - Kotwica Ko³obrzeg  72 : 40

¦l±sk: 16, Hulewicz 9, Szymaniak 8, Grzymies³awski 6, Dytko 6, Wójcik 6, Nosiadek 6, Jezela 6, Hanzel 5, Urbañczyk 2, Mi³ek 2, Kowalski 0

Kadra woj. ¦l±skiego - Zryw Toruñ  87 : 27

¦l±sk: Jezela 14, Urbañczyk 13, Kowalski 12, Hulewicz 10, Hanzel 8, Mi³ek 6, Szymaniak 6, Grzymies³awski 6, Dytko 4, Klimek 4, Wójcik 3 Nosiadek 1.

Kormoran Sieraków - Kotwica Ko³obrzeg 98 : 51


Grupa B

Kadra woj. Ma³opolskiego - ¯ubry Bia³ystok  89 : 45
Kadra woj. Wielkopolskiego - Astoria Bydgoszcz  107 : 47
Kadra woj. Ma³opolskiego - Kadra woj. Wielkopolskiego  72 : 84
¯ubry Bia³ystok - Astoria Bydgoszcz  84 : 87
Kadra woj. Ma³opolskiego - Astoria Bydgoszcz  91 : 32
¯ubry Bia³ystok - Kadra woj. Wielkopolskiego 48 : 78

o miejsca 5-8

Kotwice Ko³obrzeg - Astoria Bydgoszcz 45 : 55
Zryw Toruñ - ¯ubry Bia³ystok 52 : 56


Pó³fina³y

Kormoran Sieraków - Kadra woj. Ma³opolskiego  89 : 47
Kadra woj. ¦l±skiego - Kadra woj. Wielkopolskiego  68 : 66

¦l±sk: Klimek 22, Jezela 12, Grzymies³awski 11, Dytko 8, Szymaniak 7, Hanzel 6, Kowalski 2, Hulewicz 0, Nosiadek 0, Urbañczyk 0
 

Fina³y

mecz o miejsce VII Kotwica Ko³obrzg - Zryw Toruñ  66 : 53
mecz o miejsce V  Astoria Bydgoszcz : ¯ubry Bia³ystok 75 : 48
mecz o miejsce  III Kadra woj. Ma³opolskiego -Kadra woj.Wielkopolskiego 67 : 75

mecz o miejsce  I Kadra woj. ¦l±skiego - Kormoran Sieraków 43 : 101

¦l±sk: Dytko 10, Jezela 7, Szymaniak 6, Nosiadek 6, Hulewicz 4, Urbañczyk 3, Hanzel 3, Kowalski 2, Grzymies³awski 2, Wójcie 0, Mi³ek 0.

SK£AD KADRY ¦L¡SKA
oraz zdobyte punkty we wszytkich spotkaniach wed³ug kolejno¶ci


           
Klimek Micha³
AZS Katowice
51 punktów
Jezela Marcin
AZS Katowice
46 punktów
Szymaniak Filp
MOSM Bytom
31 punktów
Dytko Oliwe
GTK Gliwice
30 punktów
Hulewicz Kacper
AZS Katowice
28 punktów 
Hanzel Pawe³
AZS Katowice
26 punktów
          
Grzemies³awski A.
AZS Katowice
25 punktów
Kowalski Nikodem
Czêstochowa
21 punktów
Urbañczyk Jakub
MCKiS Jaworzno
20 punktów
Nosiadek Szymon
MKKS Rybnik
13 punktów
Wójcik Micha³ 
GTK Gliwice
9 punktów
Mi³ek Micha³
AZS Katowice
8 punktów