Turniej M³odzików Starszych w Zabrze 2006
Dodane przez zibi dnia Wrzesie 21 2006 00:00:00
 To nie pierwszy sukces UKS SP 27 Katowice w tym roku. W majowych turniejach zajêli kolejno - pi±te miejsce w Wiedniu ,drugie miejsce na S³owacji w ¯ylinie i trzecie miejsce w mocno obstawionym turnieju w Ostrowie Wielkopolskim .W czerwcu - pierwsze miejsce w Katowickim Turnieju Silesia i najwa¿niejsze osi±gniêcie wicemistrzostwo Polski Szkó³ Podstawowych na koniec tego dobrego drugie miejsce w sierpniowym turnieju w Zylinie Od Wrze¶nia UKS SP 27 Katowice po³±czy³ siê z Hartwikiem Katowice , w Zabrzañskim turnieju byli nie do pokonania odnosz±c wszystkie zwyciêstwa i to dosyæ wysoko .
Rozszerzona zawarto newsa
 Ju¿ dzi¶ mogê powiedzieæ UKS SP 27 Katowice to g³ówny faworyt do mistrzowskiego tytu³u w rozgrywkach ligowych 2006/2007
Wróæmy do Turnieju bez dwóch zdañ Katowiczanie byli najlepsi a pozosta³e dru¿yny gra³y na wyrównanym poziomie tylko ¿e jednym sprzyja³o wiêcej szczê¶cia innym mniej

GTK Gliwice II miejsce 3 zwyciêstwa - 1 pora¿ka – To zespó³ graj±cy bardzo si³ow± koszykówkê, moim zdaniem w zespole nie ma lidera ka¿dy chce co¶ swojego zagraæ. Z tym zespo³em bêdzie trzeba siê liczyæ w nadchodz±cych rozgrywkach .

MOSM Bytom III miejsce 2 zwyciêstwa 2 pora¿ki – Do Zabrza przyjecha³ bez Tymczyszyna , pomimo tego os³abienia radzili sobie ca³kiem dobrze wygrywaj±c z MMKS D±brow± Górnicz± i Zabrzem moim zdaniem najlepiej w tym turnieju wypad³ Celiñski i Studziñski

MKS Zabrze IV miejsce 1 zwyciêstwao 3 pora¿ki – Gospodarze Turnieju na pewno liczyli na wiêcej ni¿ czwarte miejsce gdyby nie z³a koñcówka meczu z GTK byli by na drugim miejscu W tym zespole mog³a siê podobaæ gra zawodników obwodowych Ma¶laka i Dybowskiego specjali¶ci w trójkach

D±browa Górnicza V miejsce 4 pora¿ki - pomimo tego ¿e nie wygrali ani jednego spotkania moim zdaniem zostawili po sobie bardzo dobre wra¿enie w tym zespole jest kilku bardzo obiecuj±cych i warto¶ciowych zawodników z kadrowiczem Piechowiczem na czele

Harmonogram gier:
8.09 pi±tek:
godz. 10:00 - MKS Zabrze - UKS MOSM Bytom 43:53
godz. 12:00 - UKS MOSM Bytom - GTK BRITAM Gliwice 50:68
godz. 14:00 - UKS SP 27 Katowice - MMKS D±browa Górnicza 55:38
godz. 16:00 - mecz towarzyski kadetów MKS Zabrze - MKKS Rybnik 48:44
godz. 18:00 - MKS Zabrze - MMKS D±browa Górnicza 62:48

9.09 sobota:
godz. 9:00 - MKS Zabrze - GTK BRITAM Gliwice 59:83
godz. 11:00 - UKS MOSM Bytom - UKS SP 27 Katowice 34:89
godz. 13:00 - MMKS D±browa Górnicza- GTK BRITAM Gliwice 51:55
godz. 15:00 - MKS Zabrze - UKS SP 27 Katowice 41:83
godz. 17:00 - uroczyste otwarcie hali sportowej CKOiZ
godz. 18:00 - mecz towarzyski - II liga MKKS Zabrze - MKKS Rybnik 93:86

10.09 niedziela:
godz. 10:00 - UKS MOSM Bytom - MMKS D±browa Górnicza 77:67
godz. 12:00 - GTK BRITAM Gliwice - UKS SP 27 Katowice 50:83
godz. 13:45 - uroczyste zakoñczenie turnieju m³odzików starszych
godz. 14:30 - mecz towarzyski - II liga MKKS Zabrze - MCKiS Jaworzno 109:78

Koñcowa kolejno¶æ turnieju m³odzików starszych:

1. UKS SP 27 Katowice
2. GTK "Britam" Gliwice
3. UKS MOSM Bytom
4. MKS Zabrze
5. MMKS D±browa Górnicza


Najlepsi Strzelcy

1Djamel Belzanerek UKS SP 27 Katowice 98
2Tomasz OrczykowskiMMKS D±browa Górnicza77
3Adam Ma¶lakZabrze70
4Kamil KalinowskiUKS SP 27 Katowice64
5Tomasz DybowskiMKS Zabrze62
6Marcin PiechowiczMMKS D±browa Górnicza59
 Adam Fr±czek GTK Gliwice59
7Jakub WaniaGTK Gliwice57
8Janusz GrzywaczGTK Gliwice 56
Bartosz CeliñskiMOSM Bytom 52
 Sylwester StudziñskiMOSM Bytom52
10 Adam BujoczekUKS SP 27 Katowice 45
11Sad³owski £ukaszGTK Gliwice36


Podsumowuj±c - Turniej bardzo udany pod ka¿dym wzglêdem .Organizatorzy postarali siê o to aby ka¿dy zawodnik w ka¿dy dzieñ turnieju dosta³ cos do zjedzenia i picia, ten turniej by³ za ca³kowita darmoche ¿aden z zaproszonych klubów nie musia³ daæ ani z³otówki za uczestnictwo to rzadko spotykany gest ze strony turniejowych organizatorów. Wszystkie zespo³y zosta³y nagrodzone Pucharami a m³odzi koszykarze drobnymi upominkami i s³odyczami

Ja ze swojej strony serdecznie dziêkuje za mi³y pobyt na turnieju w nowo wyremontowanej hali przy ulicy Pi³sudskiego. Klubowi MKS Zabrze ¿yczê jak najlepszych osi±gniêæ w sezonie 2006/2007
zibi