Turniej o Puchar Marsza³ka Województwa Opolskiego
Dodane przez zibi dnia Wrzesie 23 2006 00:00:00
 Czy w to uwierzycie czy nie po raz drugi w tym roku wygrali¶my turniej. Tym samym udowodnili¶my ¿e basket u nas w mie¶cie bêdzie na wielkim poziomie! "Turniej o puchar marsza³ka województwa w pi³ce koszykowej kadetów" odby³ siê w Prudniku na hali "obuwnik"Pierwszy mecz rozegrali¶my z gospodarzami turnieju których ³atwo pokonali¶my 88:62 Zaraz po tym meczu odby³o siê spotkanie dwóch przyjezdnych dru¿yn GTK Gliwice i WKS Wroc³aw w tym pojedynku okaza³ siê lepszy wroc³aw który pokona³ Gliwice ró¿nic± 20 punktów. Na nastêpny dzieñ po s³abo przespanej nocy (jak to bywa na wyjazdach) rozegrali¶my jeszcze dwa mecze z obu wychodz±c bez ujemnego bilansu.
Rozszerzona zawarto newsa
Czy w to uwierzycie czy nie po raz drugi w tym roku wygrali¶my turniej. Tym samym udowodnili¶my ¿e basket u nas w mie¶cie bêdzie na wielkim poziomie! "Turniej o puchar marsza³ka województwa w pi³ce koszykowej kadetów" odby³ siê w Prudniku na hali "obuwnik"Pierwszy mecz rozegrali¶my z gospodarzami turnieju których ³atwo pokonali¶my 88:62 Zaraz po tym meczu odby³o siê spotkanie dwóch przyjezdnych dru¿yn GTK Gliwice i WKS Wroc³aw w tym pojedynku okaza³ siê lepszy wroc³aw który pokona³ Gliwice ró¿nic± 20 punktów. Na nastêpny dzieñ po s³abo przespanej nocy (jak to bywa na wyjazdach) rozegrali¶my jeszcze dwa mecze z obu wychodz±c bez ujemnego bilansu.

 W pierwszym meczu spotkali¶my siê z Wroc³awiem, trochê siê ich obawiali¶my dlatego po pierwszej kwarcie przegrywali¶my dziesiêcioma jednak uspokoili¶my grê i pokonali¶my ich g³±dko 101:78 w tym meczu bardzo pomog³a nam wysoka strefa przez któr± mieli¶my wiele kontr. Drugim naszym meczem w tym dniu a zarazem trzecim w ca³ym turnieju by³o spotkanie z gliwicami ten mecz by³ ju¿ tylko formalno¶ci± zakoñczy³ siê wynikiem 87:55. Pozatym Prudnik przegra³ jeszcze z Gliwicami i po bardziej zaciêtej walce z Wroc³awiem.Tak wygl±daj± miejsca:
1. MMKS Kêdzierzyn-Ko¼le
2. WKS ¦l±sk Wroc³aw
3. GTK Gliwice
4. MKS Smyk Prudnik

Najlepszy strzelec turnieju: Pawe³ Makowiecki (40 pkt na mecz) - pi³ka ADIDAS (MMKS K-Ko¼le)