Turniej Juniorów rocznik 1990 w £owiczu
Dodane przez zibi dnia Stycze 07 2007 00:00:00
W dniach 8-10 grudnia w £owiczu odby³ siê VI Ogólnopolski Gwiazdkowy Turniej Koszykówki Juniorów. W¶ród zespo³ów bior±cych udzia³ znalaz³o siê wiele mocnych ekip. Nasz region reprezentowa³ UKS SP 27 Katowice.
Rozszerzona zawarto newsa
W dniach 8-10 grudnia w £owiczu odby³ siê VI Ogólnopolski Gwiazdkowy Turniej Koszykówki Juniorów. W¶ród zespo³ów bior±cych udzia³ znalaz³o siê wiele mocnych ekip. Nasz region reprezentowa³ UKS SP 27 Katowice.

Dwa dni przed turniejem okaza³o siê, ¿e Adamczyk i Siudak nie pojad± na turniej. By³a to spora strata szczególnie w ataku dla ca³ego zespo³u.

Ekipa UKSu w o¶mio-osobowym sk³adzie gra³a pierwszy mecz z Zastalem Zielona Góra. Przeciwnicy katowiczan dysponowali du¿o wyzszym sk³adem, niemniej kluczow± rolê gra³ u nich rozgrywaj±cy. Mecz zakoñczy³ siê zwyciêstwem UKSu 60-57 po fenomenalnej grze Dytrycha, który zdoby³ 28 punktów. Bohaterem koñcówki meczu by³ Sikorski, który prze³ama³ siê i zdoby³ ostatnie punkty ( i swoje jedyne) i wymusi³ faul w ataku.

W drugim meczu Katowice gra³y z £KS £ód¼. Na pocz±tku by³o trochê nerwowo, ale z czasem dru¿yna wypracowa³a sobie 20 punktów przewagi. Po tym spotkaniu UKS zapewni³ sobie 1 miejsce w grupie eliminacyjnej i gre w ósemce najlepszych zespo³ów.

Drugi dzieñ turnieju zacz±³ siê od potyczki z UKS 27 Gimnazjum Bydgoszcz. Mecz bez historii. Od pocz±tku do koñca przewa¿ali ¶l±zacy, wygrywaj±c 59-34. Najwiêcej punktów zdoby³ Sikorski 13, Jacaszek 12, Dytrych 10.

Kolejnym przeciwnikiem Katowic by³a Polonia Warszawa. Mecz by³ bardzo wyrównany, do po³owy zespo³y sz³y punkt za punkt. Trzecia kwarta i pocz±tek czwartej to lekka przewaga Polonii, która wysz³a na 8 punktowe prowadzenie. Rzuty za trzy punkty Jacaszka i wej¶cia pod kosz Matloka doprowadzi³y do remisu. Bohaterem meczu zosta³ Dytrych, który zdoby³ ostatnie 4 punkty i przechwyci³ pi³kê w ostatniej akcji Warszawy.

W meczu o wej¶cie do fina³u UKS spotka³ siê ze Startem £ód¼. W pierwszej kwarcie zarysowa³a siê przewaga Katowic, która mog³a byæ jeszcze wieksza gdyby wykorzystywali rzuty spod kosza i rzuty wolne. W drugiej kwarcie inicjatywê przêj±³ zespó³ z £odzi. Celne rzuty za trzy punkty da³y im siedmiopunktowe prowadzenie na koniec pierwszej po³owy. Trzecia kwarta to walka zawodników UKSu z ... sêdziami. Po paru kontrowersyjnych sytuacjach trener Bentkowski przesta³ uspokajaæ zawodników i sam zaj±³ siê dyskusj± z sêdziami. Otrzyma³ przewinienie techniczne i po chwili dyskwalifikuj±ce. Trener nie chcia³ opu¶ciæ boiska i sêdzia zakoñczy³ spotkanie. Chwile po tym zdarzeniu trener Bentkowski opu¶ci³ jednak salê wykrzykuj±c i gestykuluj±c w kierunku sêdziego. Gra zosta³a wznowiona. Po wykorzystaniu 6 rzutów osobistych przewaga Startu uros³a jeszcze bardziej. Ostatnie minuty to szalona gra katowiczan i odrobienie paru punktów. W jednej z podkoszowych akcji zawodnik UKSu Kralewski zosta³ uderzony piê¶ci± w g³owê. Nie pozosta³ d³u¿ny i odda³ bardzo potê¿nym i gro¼nym kopniêciem w twarz. Na boiska wbieg³y oba zespo³y sêdziowie i trenerzy rozdzielali zawodników. Trener Bentkowski nie pozwoli³ swoim zawodnikom dokoñczyæ zawodów i zabra³ ich do szatni. Mecz zosta³ przerwany przy wyniku 44-33.

W ostatnim dniu turnieju katowicznaie spotkali sie ze ¦l±skiem Wroc³aw. Pierwsza po³owa to bardzo nieskuteczna gra obu zespo³ów. UKS nie wykorzysta³ ani jednego z dziewieciu rzutów wolnych. druga po³owa to juz przewaga Katowic. Twarda obrona, dynamiczne ataki spowodowa³y, ¿e zarysowa³a siê przewaga 8miu punktów. Popisowe akcje Króla na koniec meczu przypiêczêtowa³y zdobycie trzeciego miejsca. Najlepszym zawodnikiem UKS by³ niewatpliwie Marcin Dytrych, pomaga³ mu aktywnie Jacaszek - drugi strzelec zespo³u, oraz na desce Klimasz który ¶rednio zbiera³ 9 pi³ek na mecz.

Turniej zakoñczy³ siê zwyciêstwem Zastalu Zielona Góra nad Startem £ód¼.