MP U-14 rocznik 1993 Fina³ Ostrów Wielkopolski 2007
Dodane przez zibi dnia Czerwiec 21 2007 00:00:00
 Emocje opad³y fina³y Mistrzostw Polski przechodz± do historii na pewno d³ugo zapamiêtanej chocia¿by mecz pomiêdzy WKK Wroc³aw a UKS SP 27 Katowice w którym to dopiero druga dogrywka wy³oni³a zwyciêsk± dru¿ynê albo szaleñczy po¶cig Kasprowiczanki w meczu z WKK Wroc³aw.


Rozszerzona zawarto newsa
 Emocje opad³y fina³y Mistrzostw Polski przechodz± do historii na pewno d³ugo zapamiêtanej chocia¿by mecz pomiêdzy WKK Wroc³aw a UKS SP 27 Katowice w którym to dopiero druga dogrywka wy³oni³a zwyciêsk± dru¿ynê albo szaleñczy po¶cig Kasprowiczanki w meczu z WKK Wroc³aw.

Tak jak pisa³em wcze¶niej te Mistrzostwa móg³ wygraæ ka¿dy kto¶ powie ¿e WKK mia³o du¿o szczê¶cia , a komu sprzyja szczê¶cie ..lepszym .Ch³opcy z rocznika 1993 to wspaniali koszykarze pod ka¿dym wzglêdem. W czasie wrêczania Pucharów medali czy statuetek za najlepszego gracza wszyscy zawodnicy zachowywali siê cudownie g³o¶nie brawa i skandowanie imion ka¿dego najlepszego zawodnika dru¿yny pozostanie nam na d³ugo w pamiêci ...ja wam dziêkuje za docenienie tego co robiê by³o na prawdê mi³o
Mo¿e organizacyjnie nie by³o tak jakby¶my sobie tego ¿yczyli  ale wierzcie mi organizatorzy w³o¿yli wiele trudu by zorganizowaæ te mistrzostwa i  za to nale¿± im siê brawa. Moim skromnym zdaniem fina³y Mistrzostw Polski powinny byæ rozgrywane w halach sportowych o najwiêkszym formacie dzieciakom siê to nale¿y, ich po¶wiecony czas w doskonalenie swoich umiejêtno¶ci powinien byæ bardzo i to bardzo doceniany. Ostrów Wielkopolski posiada ³adna hale z dobrym o¶wietleniem i trybunami gdzie mog³y by byæ rozgrywane mecze ale dru¿yna gospodarzy Kasprowiczanki zdecydowa³a ¿eby grac na hali gdzie na co dzieñ trenuj± wcale to nie jest z³e posuniecie ale czy sprawiedliwe wszystkie dru¿yny powinny mieæ równe szanse nawet pójdê dalej dru¿yny powinny przyjechaæ dzieñ wcze¶nie i ten dzieñ powinien byæ za darmochê  dwa treningi przed wielkimi meczami na pewno poprawi³y by poziom pierwszych meczy ! Zastanawia mnie fakt dlaczego organizatorzy rozkrêcili imprezê dopiero w ostatnim dniu zawodów.. mo¿e dlatego ze przyjecha³a ca³a oficjela. Pierwszy dzieñ fina³u o Puchar PZKosz by³ rozgrywany 1 czerwca dzieñ dziecka a ci ch³opcy to dzieciaki którym nale¿a³o by siê chocia¿ po tabliczce czekolady... np. od PZKosz ale z tego co s³ysza³em Polski Zwi±zek ufundowa³ tylko Puchar i na tym siê skoñczy³o i tu z kolei musze pochwaliæ organizatorów za piêkne puchary 2-3 miejsce mo¿e nawet ³adniejsze od tego z PZKosz koszulki, indywidualne nagrody tego na fina³ach MP Kadetów nie by³o.
Po raz drugi upraszam administratora strony PZKosz o dodanie linków z moich galerii albo skopiowanie zdjêæ i umieszczenie ich na waszej stronie

Najskuteczniejsi strzelcy fina³ów

 ZAWODNIK ROCZ KLUB PUNKTY ¦REDNIA 
DJAMEL BENLAZEREG  1993 KATOWIEC  86 28,6
 2NIED¯WIEDZICKI1993 WKK WROC£AW  75 25
 3MATEUSZ PONITKA 1993 KASPROWICZANKA  72 24
 4MARCHEWKA 1993 KASPROWICZANKA  56 18,6
 5JAS GRZELIÑSKI 1994 WKK WROCLAW 45 15
 6 P¡GOWSKI1993 POLONIA W-WA  27brak 1 meczu 
 7 KILJAN1993 WKK WROC£AW  40 13,3
 8 KALINOWSKI 1993 UKS KATOWICE  37 12,3
 9 MROCZEK1993 POLONIA W-WA  28brak 1 meczu
10 JAKUB PODSTAWSKI1993 UKS KATOWICE  27 9

Wyró¿nienia indywidualne

 

Najlepsi gracze w swoich zespo³ach prawdopodobnie wytypowani przez organizatorów Jasiu Grzeliñski WKK WROC£AW                          £ukasz Marchewka KASPROWICZANKA Djamel Belzanereg UKS SP 27 KATOWICE            ? POLONIA WARSZAWA


UKS SP 27 Katowice - Polonia Warszawa 96:79

(19:13, 19:28, 29:8, 29:30)

Katowic: Benlazegeg 43, Podstawski 12, Czekaj 10, Kalinowski 10, Bujoczek 10, Piechowicz 5, Musia³ 4, Kwieciñski 2, Kruk 0, Kowalski, Jakubiec,Kotulski

Warszawa: Mroczek 16, Pytkowski 14, Beta 12, P±gowski 11, Luto 11, Pawlak 7, Sobczak 4, Gawryszewski 4


Kasprowiczanka Ostrów Wlkp. - WKK Wroc³aw 61:66
(11:21, 10:19, 14:13, 26:13)

Kasprowiczanka : Marchewka 15, Ponitka 11, Michas 8, Juszczak 7, Spa³a M 7, Spa³a K. 6, Wodzicki 4, Kurzawa 3

WKK : Nied¿wiedzicki 27, Grzeliñski 14, Kiljan 14, Martyniak 8, Berezewski 7, Markowski 6

WKK Wroc³aw - UKS SP 27 Katowice 92:84
(23:18, 14:12, 22:14, 10:25, 9:9, 14:6)

Katowice:
Benlazereg 27, Bujoczek 13, Kalinowski 13, Piechowicz 12, Czekaj 10, Kwieciñski 5, Podstawski 4

WKK : Nied¼wiedzicki 27,  Grzeliñski 19, Kilian 15, Berezewski 13, Markowski 9, Pieniak 3, Zarówny 2, Martyniak 2, Stasz 2

Kasprowiczanka Ostrów Wlkp. - Polonia Warszawa 77:69
(29:15, 8:22, 25:14, 15:18)

Kasprowiczanka : Marchewka 25, Ponitka 24, Spa³a M. 16, Spala K. 6, Wodzicki 6

Polonia : P±gowski 16, Pawlak 14, Beta 13, Mroczek 12, Pytkowski 4,
Sobczak 4, Malinowski 2, Bielanko 2, Urbaniak 1

Polonia Warszawa - WKK Wroc³aw 49:59
(10:14, 17:14, 8:13, 14:18)

WKK : Nied¿wiedzicki 21, Grzeliñski 12, Kiljan 11, Kiljan 9, Wojo 8, Chudy 5, Martniak 2, Tratkowski 2, Longret 1,

Kasprowiczanka Ostrów Wlkp. - UKS SP 27 Katowice 79:57
(20:12, 22:17, 16:14, 21:14)

Katowice : Benlazereg 16, Kalinowski 14, Podstawski 11, Bujoczek 5, Piechowicz 5, Musia³ 2, Kwieciñski 2, Kruk 2

Kasprowiczanka: Ponitka 37, Wodzicki 16, Marchewka 14, Kurzawa 2, Balicki 2, Ra¶ 2, Spala M 2, Spa³a K 2, Micha¶ 2


 Druzyna PKT ZW PO P-Z P-S BILANS 
1 WKK Wroc³aw 217194  +23 
2Kasprowiczanka Ostrów Wlk. 217 192  +25
UKS SP 27 Katowice 237 250  -13
Polonia Warszawa 197 232  -35MISTRZ POLSKI 2007 WKK WROC£AWWicemistrz Polski 2007 Kasprowiczanka Ostrów WielkopolskiBr±zowy medalista Mistrzostw Polski 2007 UKS SP 27 KatowiceIV Druzyna w Polsce Polonia WarszawaTak bywa w sporcie ¿e nagroda pierwsza jest tylko jedna ¿e jury  wybieraj± tylko jednego gracza z ka¿dej dru¿yny a z pewno¶ci± tych pere³ek by³o multum. Wielu ch³opców by³o te¿ takich którzy nie mogli grac z powodu kontuzji b±d¼ choroby, Jakub Koelner Lider zespo³u WKK Wroc³aw na krótko przed fina³ami  rozchorowa³ siê pomimo tego przyjecha³ w pierwszy dzieñ zawodów pomoc ch³opakom z ³awki ale niestety nie móg³ ju¿ przyjechaæ na sam fina³ i podnie¶ Puchar PZKosz w górê. W jego miejsce wszed³ filigranowy play-maker z nr 4 ma³y Jasiu jak go nazywaj± koledzy z klubu jeszcze raz przypominam Jasiu jest jeszcze uczniem szko³y podstawowej ¶wietnie siê wkomponowa³ w pierwsza pi±tkê WKK wszyscy w ostrowskiej hali byli pod wra¿eniem jego gry cudownie rozgrywa³ m±dry taktycznie pouk³adany ch³opka jak by³o trzeba to zdobywa³ bardzo wa¿ne punkty. Zespól WKK Wroc³aw udowodni³ w tym turnieju ¿e jest dru¿yn± ! ¿e jest zespo³em z szeroka ³awka Jestem przekonany ze za parê lat jego i innych ch³opców z rocznika 93 zobaczymy w reprezentacji Polski tego wam bardzo ¿yczê

Mateusz Ponitka król trójek po raz drugi roz³o¿yl na ³opatki Katowicki UKS
w mecz o wicemistrzostwo zdoby³ 37 punktów ostatnia trójeczka równo z syrena koñcz±c± mistrzostwa, jego EWAL 41  (
37pkt. 13zb. 2prze. 3as. 1blok )
 
Drugi zawodnik to Jakub Koelner juz dzi¶ ich widze w Kadrze Polski Kadetów
Wroc³awskie ,,wie¿e,, zauroczene Pucharem PZKosz w tyle trenerzy ile trudu i pracy w³ozyli by ten Puchar odjecha³ do Wroc³awia 

MA£Y ALE JAKI WIELKI GRACZ Ja¶ Grzeliñski

 Nazwisko.. Grzeliñki
Data urodzenia.. 14.03.1994
Znak zodiaku .ryba
Wo³aj± na mnie.. ma³y  lub Jasiu
Mierzê.. 163
Wa¿ê.. 47 kg
Rozmiar buta.. 40.5
Trenuje.. 5-6 lat
Gram z numerkiem.. w roczniku 93 z nr 4 a w roczniku 94 z nr 9
Koszykówka jest dla mnie.. ulubionym sportem
Dlaczego wybra³am koszykówkê.. a od pocz±tku jako¶ gra³em na podwórku i w koñcu siê zapisa³em..
Pora¿ki przyjmuje.. ze smutkiem
W koszykówce nie lubiê.. obrony
Najtrudniejszy przeciwnik.. ojoj.. Rosjanie i Litwini z EYBLA
Moja forma jest.. nawet wysoka
Moj± mocn± stron±  jest..nie wiem...mo¿e rzucanie..
Moj± s³ab± strona jest.. tracenie czasami bezsensownych pi³ek
Najwa¿niejsze w koszykówce.. ZWYCIÊSTWO
Idol / wzór.. ojojoj.. Steve Nash,LeBron James
Gram na pozycji :rozgrywaj±cy
Gram. .w WKK
Najbardziej jestem dumny z.. tego ze gram z o rok starszymi
Uczê siê w.. sp 91
Ulubiony przedmiot.. W-F oczywi¶cie
Znienawidzony przedmioty wszystkie gdzie trzeba siê uczyæ
Co robiê gdy nie gram, trenuje. trenuje,lekcje odrobiam, wchodzê na kompa itd. 
Ulubiona ksi±¿ka.. Harry Potter
Ulubiona Piosenka. .jeste¶ szalona
Ulubiony napój..fanta
Ulubiona potrawa.. wszystko z MCdonalda


I TERAZ NA KONIEC NA TO NA CO NAJBARDZIEJ CZEKACIE
FOTKI !!
 
ZAKOÑCZENIE-FINA£ÓW 123 FOTKI
MECZE-KIBICE 122 FOTKI

UKS-SP-27-KATOWICE

fotki nie najlepszej jako¶ci ale sami wiecie jak fatalne o¶wietlenie by³o w tej sali