Kadra ¦l±sk 1995 Obóz zimowy - Strumieñ 13-20.02.2010 ( 15 )
Dodane przez zibi dnia Luty 04 2010 23:51:30
POWO£ANIE NA ZGRUPOWANIE SZKOLENIOWE KADRY WOJEWÓDZKIEJ 
 
W dniach 13-20.02.2010 r. w Zespole Szkó³ w Strumieniu (województwo ¶l±skie) ul. M³yñska 8 odbêdzie siê zgrupowanie szkoleniowe dla kadry wojewódzkiej „Junior” w koszykówce ch³opców i dziewczyn rocznik 1995 i m³odsi. WSZYSTKO O KADRACH WOJEWÓDZKICH - OOM MAZOWSZE 2010  ( klikni w baner )

Rozszerzona zawarto newsa
POWO£ANIE NA ZGRUPOWANIE SZKOLENIOWE KADRY WOJEWÓDZKIEJ 
 
W dniach 13-20.02.2010 r. w Zespole Szkó³ w Strumieniu (województwo ¶l±skie) ul. M³yñska 8 odbêdzie siê zgrupowanie szkoleniowe dla kadry wojewódzkiej „Junior” w koszykówce ch³opców i dziewczyn rocznik 1995 i m³odsi.  
  
Zbiórka zawodników i zawodniczek  w miejscu obozu 13 lutego (sobota) o godzinie 13.00. Dojazd na miejsce i powrót ze Strumienia we w³asnym zakresie. Planowane zakoñczenie zgrupowania 20 lutego 2010 (sobota) o godz. 14.00.

Osob± odpowiedzialn± dla ch³opców  bêdzie trener Kadry Wojewódzkiej Junior w koszykówce ch³opców Rados³aw Fudali.

Prosimy o potwierdzenie udzia³u lub rezygnacji w zgrupowaniu ch³opców dziewczyn do dnia 10.02.2010 r. u trenera Rados³awa Fudali tel. komórkowy: 502 535 509 (mo¿na potwierdziæ swój udzia³ lub rezygnacjê przez sms).

Osob± odpowiedzialn± bêdzie trener Kadry Wojewódzkiej Junior w koszykówce dziewcz±t Jacek Dyja.

Prosimy o potwierdzenie udzia³u lub rezygnacji w zgrupowaniu do dnia 10.02.2010 r. u trenera Jacek Dyja - tel. komórkowy: 505 322 271 (mo¿na potwierdziæ swój udzia³ lub rezygnacjê przez sms ).

Na zgrupowanie nale¿y zabraæ:

- aktualn± kartê zdrowia
- legitymacjê szkoln±
- kartê chipow±
- stroje do treningów
- strój k±pielowy !!!
- pi³kê

CH£OPCY

Sk³ad kadry wojewódzkiej junior ch³opców powo³anych na zgrupowanie sportowe w Strumieniu, w terminie 13-20.02.2010 r.

1. Szymaniak Filip (95 r.) - UKS MOSM Bytom
2. Jezela Marcin (95 r.) - AZS Katowice
3. Andrzejewski Mateusz (95 r.) - Hartwig Katowice
4. Klimek Micha³ (95 r.) - AZS Katowice
5. Smo³ka Daniel (95 r.) - MKS Rybnik
6. Hanzel Pawe³ (95 r.) - AZS Katowice
7. Redliñski Emil (95 r.) - MKKS Rybnik
8. Redliñski Micha³ (95 r.) - MKKS Rybnik
9. Nosiadek Szymon (95 r.) - MKS Rybnik
10. Dytko Oliver (95 r.) - GTK Gliwice
11. Piercha³a Piotr (95 r.) - MKS Rybnik
12. Pietryga Szymon (95 r.) - UKS MOSM Bytom
13. Kowalski Nikodem (95 r.) - TKKF Sport.Czêstochowa
14. Gros Mateusz (95 r.) - UKS MOSM Bytom
15. Grzymies³awski Adam (95 r.) - AZS Katowice

DZIEWCZYNY
 
Sk³ad kadry wojewódzkiej junior dziewcz±t powo³anych na zgrupowanie sportowe w Strumieniu, w terminie 13-20.02.2010 r.

1. Baranowska Paulina (95 r.) - JAS FBG Sosnowiec
2. Biedak Ewelina (95 r.) - JAS FBG Sosnowiec
3. Bolik Beatrycze (95 r.) - RMKS Rybnik
4. Cwill Agnieszka (95 r.) - JAS FBG Sosnowiec
5. Dziewior Karolina (96 r.) - JAS FBG Sosnowiec
6. Finka Katarzyna (95 r.) - UKS BASKET Piekary ¦l±skie
7. Giers Klaudia (95 r.) - JAS FBG Sosnowiec
8. Kossmann Olga (95 r.) - MKS Zabrze
9. Krzymiñska Natalia (95 r.) - JAS FBG Sosnowiec
10. Lupa Sabina (95 r.) - MOSM Bytom
11. Mazur Marzena (95 r.) - UKS BASKET Piekary ¦l±skie
12. Pajdziñska Wiktoria (95 r.) - MKS Zabrze
13. Pañczyszyn Martyna (95 r.) - MOSM Bytom
14. Paranowska Beata (95 r.) - MOSM Bytom
15. Wo¼niak Jowita (95 r.) - JAS FBG Sosnowiec

Trener koordynator: Marek Juszkiewicz, tel.: 509-290-509.

FOTO-ZIBI

FILMIKI-ZIBI
WSZYSTKO O KADRACH WOJEWÓDZKICH - OOM MAZOWSZE 2010