¦l±ski Zwi±zek Koszykówki przyzna³ tytu³ Honorowego Cz³onka
Dodane przez zibi dnia Luty 23 2010 00:00:00
¦l±ski Zwi±zek Koszykówki przyzna³ tytu³ Honorowego Cz³onka ¦l±skiego Zwi±zku Koszykówki czterem zas³u¿onym trenerom: W¶ród wyró¿nionych znalaz³ siê trener Andrzej Zygmunt (Rybnik), Walerian Klimontowicz (Katowice), Edward Kowol (Ruda ¦l±ska), Janusz Maciu³a (Zabrze). Z w/w jedynie „ojciec rybnickiej koszykówki” nadal prowadzi zajêcia na parkiecie. W tym roku mija 48 lat jego dzia³alno¶ci szkoleniowej i jego 56 rocznica zwi±zków ¿ koszykówk±.


Rozszerzona zawarto newsa
¦l±ski Zwi±zek Koszykówki przyzna³ tytu³ Honorowego Cz³onka ¦l±skiego Zwi±zku Koszykówki czterem zas³u¿onym trenerom: W¶ród wyró¿nionych znalaz³ siê trener Andrzej Zygmunt (Rybnik), Walerian Klimontowicz (Katowice), Edward Kowol (Ruda ¦l±ska), Janusz Maciu³a (Zabrze). Z w/w jedynie „ojciec rybnickiej koszykówki” nadal prowadzi zajêcia na parkiecie. W tym roku mija 48 lat jego dzia³alno¶ci szkoleniowej i jego 56 rocznica zwi±zków ¿ koszykówk±.


  Andrzej Zygmunt Najbardziej kontrowersyjna postaæ rybnickiego sportu, a zarazem jeden z najbardziej cenionych w kraju specjalistów od szkolenia podstawowego po raz trzeci w kadrze przeforsowa³ swoj± wizjê dziedziny, jak± sie zajmuje i zasad funkcjonowania klubu, w którym pracuje. Tak jak trzydzie¶ci piêæ i czterna¶cie lat temu nie szuka³ kompromisu,stawiaj±c na szale swój dotychczasowy dorobek. Dla swoich przeciwników okaza³ sie równie niezmordowanym antagonist± jak na pocz±tku kariery.
Kolejne zwroty w trenerskiej karierze Andrzeja Zygmunta s± niezwykle interesuj±ce miêdzy innymi dlatego, ze s± nieod³±cznie i mocno zwi±zane z histori± rybnickiego sportu, a mêskiej i ¿eñskiej koszykówki w szczególno¶ci.  czytaj-wiêcej
  EDWARD Kowol -  koszykarz, karierê rozpocz±³ w „Górniku" Zabrze, zdobywaj±c z tym klubem dwukrotnie mistrzostwo ¦l±ska Juniorów. Nastêpnie przeszed³ do "Pogoni" Ruda ¦l±ska. W roku 1978, po ukoñczeniu 3 letniego studium w Akademii Wychowania Fizycznego we Wroc³awiu, zdoby³ tytu³ trenera koszykówki. W pracy szkoleniowej Edwardowi Kowolowi uda³o siê wychowaæ kilku czo³owych reprezentantów Polski w koszykówce. W roku 1982 dru¿yna Edwarda Kowola zdoby³a V-ce Mistrzostwo Polski Juniorów oraz II miejsce w presti¿owej Ogólnopolskiej Spartakiadzie M³odzie¿y w Tarnowie. Przez wiele lat prowadzi³ tak¿e I zespó³ „Pogoni", z którym w latach 1990 - 1991 wywalczy³ awans do II ligi. W roku 1994,ju¿ jako Kierownik Sekcji Koszykówki, cieszy³ siê z kolejnego awansu, tym razem do I ligi.
Edwarda Kowola w Nowym Bytomiu znaj± wszyscy. Sympatyczny starszy pan to jedna z najbardziej zas³u¿onych postaci ¶l±skiej koszykówki

73-letni obecnie Kowol wymarzy³ sobie, ¿e z okazji przypadaj±cego w tym roku jubileuszu 90-lecia Pogoni dojdzie w Rudzie ¦l±skiej do wielkiego meczu gwiazd, które gra³y w przesz³o¶ci w koszulce zas³u¿onego ¶l±skiego klubu. - Mieli¶my wielu znakomitych graczy w historii klubu. Warto by³oby u¶wietniæ 90-lecie spotkaniem gwiazd - twierdzi Kowol.
  Janusz Maciu³a Wielce zas³u¿ony trener koszykówki  znany w Zabrzu i w Polsce
 Walerian Klimontowicz  to historyk ¶l±skiego sportu, prawdziwy pasjonat koszykówki. Urodzi³ siê w 1930 roku na Litwie, w Kownie, do Katowic dotar³ nied³ugo po wojnie. By³ m.in. twórc± sukcesów koszykarzy katowickiego Baildonu. Jest autorem wielu ksi±¿ek, m.in. "Sportu p³ywackiego na Górnym ¦l±sku", "Rowerem na olimpijskie podium" oraz "Ruch olimpijski na terenie ¦l±ska i Zag³êbia". Trenerzy z regionu uznaj± go za ojca ¶l±skiej koszykówki.
Przed o¶miu laty Klimontowicz rozpocz±³ prace nad dzie³em swego ¿ycia - to historia ¶l±skiego basketu. Zbiera³ materia³y, rozmawia³ ze ¶wiadkami dawnych zdarzeñ, przeszukiwa³ stare archiwa.

Walerian Klimontowicz przygotowa³ ksi±¿kê o historii ¶l±skiej koszykówki. Mia³a siê ukazaæ przed fina³ami EuroBasketu w Katowicach. - Zawiód³ mnie sponsor, znik±d nie mogê siê doprosiæ ¿adnej pomocy - krêci g³ow± zrezygnowany.


Jesli kto¶ posiada fotke pana Waledemara Klimontowicza to bardzo bym prosi³
Prosze jeszcze o inf o trenerze: Janusz Maciu³a