Likwidacja LOOSM
Dodane przez zibi dnia Marzec 22 2010 23:26:56
W zwi±zku z pozytywn± decyzj± Ministerstwa Sportu i Turystyki w sprawie utworzenia z dniem 01 wrze¶nia 2010 roku Niepublicznej Szko³y Mistrzostwa Sportowego ch³opców w Centralnym O¶rodku Sportu we W³adys³awowie, likwidacji ulegaj± z dniem 30 czerwca 2010 roku Licealne O¶rodki Szkolenia Sportowego M³odzie¿y w Jaworznie, Sopocie, Stalowej Woli, Warszawie i Wroc³awiu.

Rozszerzona zawarto newsa
W zwi±zku z pozytywn± decyzj± Ministerstwa Sportu i Turystyki w sprawie utworzenia z dniem 01 wrze¶nia 2010 roku Niepublicznej Szko³y Mistrzostwa Sportowego ch³opców w Centralnym O¶rodku Sportu we W³adys³awowie, likwidacji ulegaj± z dniem 30 czerwca 2010 roku Licealne O¶rodki Szkolenia Sportowego M³odzie¿y w Jaworznie, Sopocie, Stalowej Woli, Warszawie i Wroc³awiu.

¼ród³o informacji http://www.dzkosz.wroclaw.pl/


Z posiadanych nieoficjalnych informacji wynika, ¿e we W³adys³awowie edukacjê rozpocznie 20 zawodników z rocznika 1993 i 1994. Wszyscy szkol±cy swój warsztat koszykarski w ramach OSSM, którym sztab szkoleniowy nie zaproponuje „przeprowadzki” do W³adys³awowa, bêd± zmuszeni do powrotu do swoich macierzystych Klubów. Podobny los czeka zawodników z rocznika 1992. O ile zmiana dro¿yny i trenera nie powinna stanowiæ dla zawodnika wiêkszego problemu, o tyle zmiana szko³y, w szczególno¶ci dla przysz³ych maturzystów, nie jest szczê¶liwym rozwi±zaniem. Wszystkim, których zmiany dotycz± ¿yczymy wielu sukcesów sportowych i odnalezienia siê w nowej rzeczywisto¶ci, a przysz³orocznym maturzystom jak najlepszego wyniku na Egzaminie Dojrza³o¶ci.