PYRA najlepsza w Stadium Basketball Cup 2010 /roczniki 92-93/
Dodane przez zibi dnia Kwiecie 06 2010 00:41:48
 W dniach 1-4 kwietnia na zaproszenia znanego zawodnika Joe McNaulla i jego ¿ony Katarzyny Dydek w turniejum³odzie¿owym STADIUM BASKETBALL CUP 2010 w szwedzkim Norrkoeping przebywa³a ekipa juniorów MKK PYRA Poznañ rocznik 93.

MVP - dla rozgrywaj±cego PYRY Poznañ Fryderyka SZYD£OWSKIEGO.
Rozszerzona zawarto newsa
 W dniach 1-4 kwietnia na zaproszenia
znanego zawodnika Joe McNaulla i jego ¿ony Katarzyny Dydek w turnieju
m³odzie¿owym STADIUM BASKETBALL CUP 2010 w szwedzkim Norrkoeping przebywa³a
ekipa juniorów MKK PYRA Poznañ rocznik 93.

 Jest to najwiêkszy turniej koszykarski w Skandynawii i jeden z najwiêkszych
w Europe, maj±cy 26-letni± tradycjê, w którym w tym roku uczestniczy³o 126
zespo³ów, g³ównie z krajów nadba³tyckich: Szwecji, Danii, Finlandii, Litwy,
£otwy, Rosji i jedna dru¿yna z Polski. Dru¿yny gra³y w 7 kategoriach
wiekowych dla dziewcz±t i 7 dla ch³opców. Najm³odszy uczestnik liczy³ sobie
6 lat!

Ca³o¶æ odbywa³a siê w jednym kompleksie sportowym, a najwa¿niejsze mecze
rozgrywane by³y na jednym z najnowocze¶niejszych obiektów koszykarskich w
Europie STADIUM Arena, gdzie mie¶ci siê 6 pe³nowymiarowych boisk. Czas gry
podczas turnieju wynosi³
4x6 min.

Dru¿yna poznañska gra³a w najstarszej kategorii juniora - roczniki
1992/1993.

Pomimo faktu, ¿e nasi zawodnicy byli o rok m³odsi od swych rywali , uda³o
siê im wygraæ swoj± grupê eliminacyjna, pomimo jednej pora¿ki 29-30 z
dru¿yna fiñsk± MASU Helsinki. By³ to jednak typowy wypadek przy pracy.
Wcze¶niej pokonali bowiem 2 dru¿yny szwedzkie oraz jedn± ³otewsk± TALSI i to
wystarczy³o, aby przyst±piæ do walki o turniejowe zwyciêstwo.

W meczu fina³owym, w wielkanocne, niedzielne przedpo³udnie nasi ch³opcy, pod
wodz±trenerów Przemys³awa SZURKA i Katarzyny TOMCZAK, zdecydowanie zwyciê¿yli
faworyzowan± dru¿ynê gospodarzy wynikiem: 44 - 35.
 
Dru¿yna szwedzka jest jedn± z najlepszych w swoim kraju i w tym sezonie na 30 rozegranych spotkañ ligowych zwyciê¿yli a¿ w 26! w najbli¿szym czasie czekaj± ich najwa¿niejsze mecze sezonu w walce o tytu³ mistrza Szwecji juniorów.

 Grono trenerów dru¿yn uczestnicz±cych w turnieju za najlepszego zawodnika -
MVP -
uzna³o rozgrywaj±cego PYRY Poznañ Fryderyka SZYD£OWSKIEGO.

W ca³ym turnieju najwiêcej punktów zdobyli:

M. Górecki - 21, A. Wiciak - 17, W. Pawe³czyk - 34, Sz. Milczyñski - 38, F. Szyd³owski - 20, F. Nowicki - 31.FOTOGALERIA-Z-TURNIEJU