4Move Future Stars Ma³opolski Festiwal Koszykówki z Marcinem
Dodane przez zibi dnia Lipiec 19 2010 00:00:00
 W dniach 16-18 lipca w Krakowie mia³a miejsce impreza 4Move Future Stars, podczas której odbywa³y siê: Miêdzynarodowa konferencje trenerska, Klinika sêdziowska,  Mistrzostwa Polski w Koszykówce Amatorskiej, Mistrzostwa Polski we wsadach, Streetball Juliada, Marcin Gortat Camp oraz Future Star - Miêdzynarodow Turniej Reprezentacji  Narodowych do lat 18.
Rozszerzona zawarto newsa
 W dniach 16-18 lipca w Krakowie mia³a miejsce impreza 4Move Future Stars, podczas której odbywa³y siê: Miêdzynarodowa konferencje trenerska, Klinika sêdziowska,  Mistrzostwa Polski w Koszykówce Amatorskiej, Mistrzostwa Polski we wsadach, Streetball Juliada, Marcin Gortat Camp oraz Future Star - Miêdzynarodow Turniej Reprezentacji  Narodowych do lat 18.

 Podczas szkoleñ, trenerzy mieli mo¿liwo¶æ zdobycia wiedzy od niezwykle szanowanych oraz do¶wiadczonych fachowców, jakimi s± Aito Garcia Reneses (Unicaja Malaga), Bob Beyer (asystent w Orladno Magic), Joe Rogowski (trener przygotowania fizycznego w Orlando Magic), Adam Glasner (scout Orlando Magic), Grzegorz Zieliñski (asystent kadry Polski U-17) oraz zawodników NBA Marcina Gortata i Ryan’a Anderssona.

Treningi Team MG 13  ( Bajtus Patryk, Pruszków, Dr±¿yk Sebastian, Ryki, Gruth Jakub, Tychy, Jurczyñski Pawe³, Piekary ¦l±skie, Kacper  M³ynarski, Rzeszów, Kuczmera Marcin, £ód¼, Maciej Bagiñski, Njardvik, Malinowski Oskar, Warszawa, Miskowiec Maximilian, Murza Pawe³, Szczecinek, Nowicki Filip, W³oc³awek, Raczyñski Miko³aj, Bydgoszcz, Ratajczak Bart³omiej, Rudko Tomasz, Warszawa,  Stefaniuk Jakub, Lublin, Szadura Jan, Lublin, Trojan Jaros³aw, Dobczyce, Wieczorek Kacper )  z Marcinem Gortatem  jak i Rayanem polega³y na poprawie i kszta³ceniu techniki, z Marcinem trenowali wysocy których uczy³ jak zachowywaæ sie pod koszem, ró¿nych rzutów itd. Natomiast  pozostali niscy zawodnicy trenowali z Andersonem. Æwiczenia kszta³ci³y nam technikê rzutu, wyj¶cia po zas³onie dobrego czytania obroñcy. Rayan pokaza³ nam kilka wa¿nych detali

Konferencja przebiega³a w bardzo mi³ej atmosferze, polscy trenerzy z entuzjazmem przyjmowali porady do¶wiadczonych fachowców, a tak¿e zadawali wiele pytañ. Najwiêcej uwagi trenerzy po¶wiêcali wyk³adom Joe Rogowskiego, który przedstawia³ metody treningu si³owego. Dowodem na to jest z pewno¶ci± fakt, i¿ wyk³ad trenera z Orlando przed³u¿y³ siê o ponad godzinê.

 Poza szkoleniami, na hali AWF w Krakowie odbywa³y siê mecze reprezentacji narodowych U-18. Polska rywalizowa³a z reprezentacjami Hiszpanii, Francji, Szwecji, S³owenii oraz z jedynym przedstawicielem koszykówki klubowej Richmond College.

Deszczowa pogoda nieco zepsu³a zakoñczenie koszykarskiego festiwalu w Krakowie. Kapitalny fina³ miêdzynarodowego turnieju do lat 18 dla Hiszpanii, która dziêki rzutowi Joana Creusa pokona³a 73:70 Francjê. W koñcówce  meczu o trzecie miejsce pomiêdzy Polska a Szwecja tak¿e nie zabrak³o emocji. Niestety Polacy przegrali 76 : 72

Organizatorzy mieli pecha. ¦wietna, piêciodniowa impreza zosta³a w ostatnich jej godzinach storpedowana przez gwa³towne opady deszczu. Jedynie w godzinach rannych uda³o siê przeprowadziæ Camp dla dzieci z Marcinem Gortatem.  Najwa¿niejsze mecze miêdzynarodowego turnieju do lat 18 mia³y zostaæ rozegrane na placu im. Jana Nowaka-Jeziorañskiego, obok Dworca G³ównego.
Organizatorzy Koszykarskiego eventu w Krakowie przeznaczyli sporo pieniêdzy by  zbudowaæ najlepsze boisko w Polsce o wymiarach jak w NBA, by³ fajny namiot, ale z si³ami natury nie wygrali¶my mówi organizator pan Pawe³ Majewski 


 W Mistrzostwach Polski Amatorów uczestniczy³o 6 reprezentacji lig regionalnych:

BIELSKO BIA£A - Bielska Liga Koszykówki  - BLK
KRAKÓW - Krakowski Nurt Basketu Amatorskiego - KNBA
KRAKÓW NOWA HUTA - Krakowski Nurt Basketu Amatorskiego - KNBA
SZCZECIN - Miejska Liga Basketu - MLB
TARNÓW - Tarnowska Liga Koszykówk - TALK
WARSZAWA URSYNÓW - jPalio "Ursynowsko - Natoliñski Basket Amatorski" – UNBA

W wielkim finale spotka³y siê KNBA kontra UNBA, najwiêkszy Puchar i z³ote medale powêdrowa³y do Warszawy

 Pod egid± NBA Cares, z go¶cmi z najlepszej ligi ¶wiata i oczywi¶cie udzia³em najwiêkszej gwiazdy polskiej koszykówki – Marcinem Gortatem odby³ siê w sze¶ciu miastach Polski Marcin Gortat Camp 2010. W upalne dwa lipcowe tygodnie ¶rodkowy Orlando Magic odwiedzi³ Olsztyn, Warszawê, £ód¼, Zielon± Górê, Wroc³aw i Kraków.
- To by³o fantastyczne prze¿ycie, mimo ¿e to trzecia edycja to za ka¿dym razem staram siê dawaæ z siebie wszystko. Mam nadziejê, ¿e kiedy¶ us³yszê, ¿e jaka¶ gwiazda ¶wiatowego basketu, pochodz±ca z Polski powie – przygodê z koszykówk± zaczyna³em na MG Camp. To by³oby co¶ wspania³ego – mówi Gortat.

 W ka¿dym mie¶cie z Gortatem i przedstawicielem NBA Cares – Marty Conlonem trenowa³a ponad setka dzieci przez trzy godziny. Na koniec mo¿na by³o porozmawiaæ z ¶rodkowym reprezentacji Polski, który w¶ród dzieci bawi³ siê doskonale.
 FLY HIGH - WYSOKIE LOTY Mistrzostwa Polski we Wsadach


 W sobotnich eliminacjach, które odby³y siê na specjalnie zbudowanym boisku na placu Jana Nowaka Jeziorañskiego przy Galerii Krakowskiej stawi³a siê ca³a polska czo³ówka polskich "dunkerów". Zawody by³y na najwy¿szym poziomie, lecz do fina³u mog³o przej¶æ tylko czterech najlepszych. Walka o tytu³ Mistrza Polski we wsadach rozegra³a siê nie pod Dworcem G³ównym w Krakowie, jak planowano, ale z powodu z³ych warunków atmosferycznych na hali krakowskiego AWF-u. Po raz kolejny ogl±dali¶my niesamowite paczki, a ostatecznie zwyciê¿y³ Emil "Slash" Olszewski z Warszawy, wygrywaj±c wyjazd na pokazowy mecz NBA Europe Live, który odbêdzie siê w Londynie. Pozostali zawodnicy (Mirek "¦ledziu" ¦leziak z Opola, IV miejsce  Aleksander ,,Ma¶lana,, Ma¶lanka z Zabrza oraz £ukasz Biedny z Skórzewa)  nie pozostali bez niczego. Ka¿dy zainkasowa³ 500 z³otych, a zdobywca tytu³u wicemistrza kraju zosta³ zegarek Tissot z ekskluzywnej kolekcji Marcina Gortata. 

 


 

FILMIKI-BIRU

FOTO-BIRU


FOTO-ZIBI

FILMIKI-ZIBI


http://www.kacpa.pl/