I OGÓLNOPOLSKI MIKO£AJKOWY TURNIEJ dziewcz±t roczn. 1999 Ostrów Wlkp. 3-5.XII 2010
Dodane przez zibi dnia Padziernik 20 2010 12:00:00
Uczniowski Klub Sportowy „Pi±tka” oraz Szko³a Podstawowa Nr5
w Ostrowie Wlkp. zapraszaj± na I OGÓLNOPOLSKI MIKO£AJKOWY
TURNIEJ dziewcz±t roczn. 1999 o Puchar Dyrektora SP5 Ostrów Wlkp.
Ostrów Wielkopolski 3-5.12.2010 r.

Rozszerzona zawarto newsa
I M I K O £ A J K O W Y TURNIEJ  MINIKOSZYKÓWKI DZIEWCZ¡T  rocznika 1999
O  PUCHAR   DYREKTORA  SZKO£Y  POSTAWOWEJ  NR 5 w Ostrowie  Wielkopolskim
3 – 5. 12. 2010 r.  hala SP 5
w  Ostrowie Wielkopolskim

ORGANIZATORZY  TURNIEJU : Szko³a Podstawowa Nr 5 w Ostrowie Wielkopolskim
Uczniowski  Klub Sportowy „Pi±tka” Ostrów Wlkp.

WSPÓ£ORGANIZATORZY  TURNIEJU :Polski Zwi±zek Koszykówki
Rada  Rodziców przy SP 5

SPONSORZY TURNIEJU : Firma BYRGHARDT
Rodzice zawodniczek UKS „Pi±tka” Ostrów

                                  Komunikat dotycz±cy turnieju:

1. Termin i miejsce : 3-5.12.2010 r. hala SP5 ul. Grabowska 1-3
                                  Ostrów Wlkp.
2. Turniej odbêdzie siê z udzia³em 6 zespo³ów dziewcz±t rocznik 1999
3. Turniej rozgrywany bêdzie systemem „ka¿dy z ka¿dym”. O zwyciêstwie decydowaæ bêdzie w kolejno¶ci : liczba zwyciêstw, bezpo¶redni pojedynek, stosunek zdobytych i straconych koszy pomiêdzy zainteresowanymi zespo³ami, ilo¶æ ma³ych punktów
4. Czas gry : 4 x 8 min. czystej gry, przerwy miêdzy kwartami I i II oraz III i IV – 1 min., pomiêdzy II i III – 5 min. W pierwszej i drugiej kwarcie konieczno¶æ grania dwoma pi±tkami – bez zmian.
5. Mecze rozgrywane bêd± pi³kami nr 5 na kosze zawieszone na wysoko¶ci  260 cm od pod³o¿a.
6. Obowi±zuje krycie „ka¿dy swego”, nie ma rzutów wolnych po 4 przewinieniu dru¿yny, pozosta³e przepisy zgodne z przepisami PZK-osz.
7. Zakwaterowanie i wy¿ywienie w budynku SP 5 w Ostrowie Wlkp., zakwaterowanie w klasach lekcyjnych ( ³ó¿ka polowe ), zabieramy ¶piwory; wy¿ywienie : catering P. Szewczyka  ( ca³kowity koszt pobytu wynosi 100 z³. od osoby.
8. Wy¿ywienie : 3.12. – obiadokolacja,   4.12 : ¶niadanie, obiad, kolacja,  5.12.: ¶niadanie i obiad.
9. Organizator pokrywa koszty sêdziowskie, napoje obs³ugê medyczn± i techniczn±.
10. Wpisowe do turnieju : 100 z³. od zespo³u.
11.  Nagrody : puchary dla wszystkich zespo³ów, statuetki i drobne upominki dla najlepszych, dyplomy dla zespo³ów i wszystkich zawodniczek.  Spo¶ród wszystkich uczestniczek wylosowany bêdzie rower .
12.  Za aktualne badania lekarskie odpowiada opiekun.
13. Bardzo proszê o podanie  do dnia 12.11.2010 r. ilo¶ci uczestników :   zawodniczek, trenerów i opiekunów, ewent. kierowców.
Informacja na adres:  krzycnot@poczta.onet.pl
UCZESTNICY  TURNIEJU :

1. AZS PWSZ GORZÓW  WLKP.
2. KS „KOSZ” PRZEMKÓW
3. MKK OSiR SOKO£ÓW  PODLASKI
4. UKS „OLIMPIJCZYK” OSTRÓW WLKP.
5. UKS 65 POZNAÑ
6. UKS „PI¡TKA” OSTRÓW WLKP.
PLAN  GIER

Pi±tek 3.12.2010r.

1.  godz. 15.00   UKS „Pi±tka” Ostrów Wlkp. – KS „Kosz” Przemków
2.  16.30   UKS 65 Poznañ  - MKK OSiR Soko³ów Podlaski
     18.10   OTWARCIE TURNIEJU
3.  18.45   UKS „Pi±tka” Ostrów Wlkp. – UKS „Olimpijczyk” Ostrów Wlkp.
4.  20.15    AZS PWSZ Gorzów  -  KS „Kosz” Przemków

Sobota 4.12.2010 r.

5.  godz.     8.00  „Pi±tka” Ostrów Wlkp.  -    Soko³ów Polaski
6.               9.30  „Olimpijczyk”   -    Przemków
7.              11.00  Gorzów   -    Poznañ
8.              12.30  Soko³ów Podlaski   -    Przemków
9.              14.00  „Olimpijczyk”  -    Poznañ
                 15.40  KONKURS RZUTÓW WOLNYCH
10.            16.30  „Pi±tka” Ostrów Wlkp.  -   Gorzów
11.            18.00  „Olimpijczyk”  -  Soko³ów Podlaski
12.            19.30   Poznañ - Przemków

Niedziela 5.12.2010 r.

13. godz.   9.00    Gorzów  -  Soko³ów Podlaski
14.            10.30   „Pi±tka” Ostrów Wlkp.  -  Poznañ
15.            12.00   „Olimpijczyk”  -  Gorzów
         
13.45 UROCZYSTE  ZAKOÑCZENIE  TURNIEJU

                                      KLASYFIKACJA  TURNIEJU :
         Klasyfikacja  zespo³ów :
1 miejsce : …………………………………………………………….
2     „       : ……………………………………………………………..
3     „       : ……………………………………………………………..
4     „       : ……………………………………………………………..
5     „       : ……………………………………………………………..
6     „       : ……………………………………………………………..
Najlepsza  zawodniczka  turnieju :
                  ………………………………………………………………
Najskuteczniejsza  zawodniczka turnieju :
                   ……………………………………………………………….
Najlepsza  zawodniczka  konkursu  rzutów wolnych :
                    ………………………………………………………………..

Najlepsze zawodniczki  zespo³ów :
AZS PWSZ Gorzów : ……………………………………………………….
KS „Kosz” Przemków : ……………………………………………………..
MKK OSiR Soko³ów Podlaski :……………………………………………..
UKS „Olimpijczyk” Ostrów Wlkp. : ………………………………………..
UKS 65 Poznañ : …………………………………………………………….
UKS „Pi±tka” Ostrów Wlkp. : ……………………………………………….