Kadra ¦l±sk 1996 Puchar Tatr Nowy Targ 11-14.11.2011
Dodane przez zibi dnia Listopad 15 2010 17:00:00
 Za nami XXXIII Turniej Kadr Wojewódzkich regionu Po³udnie o Puchar Tatr. Przez cztery dni w Nowym Targu w o¶rodku Gorce rywalizowa³o 6 kadr wojewódzkich regionu po³udnie. W fina³owym meczu spotka³y siê kadry województwa ma³opolskiego i dolno¶l±skiego. Po bardzo wyrównanym meczu który nie przyniós³ rozczygniêcia w regulaminowym czasie. W dogrywce wygra³a kadra województwa dolno¶l±skiego III - miejsce dla kadr województwa ¦l±skiego ...gratulujemy

HISTORIA-PUCHARU-TATR

FILMIKI-41-OPISANE

Rozszerzona zawarto newsa
 Puchar Tatr  ch³opcy  w liczbach

100 - tyle punktów zdoby³ najskuteczniejszy strzelec turnieju . Artur W³odarczyk zawodnik Wis³y Kraków reprezentant województwa ma³opolskiego ( foto Artur wraz z Dawidem Kolkowskim .. najlepsi strzelcy turnieju )

36 punktów rekord w jednym  meczu. Artur W³odarczyk w fina³owym meczu Ma³opolskie – Dolno¶l±skie. Artur jest w szerokiej kadrze Poslki rocznika 1995
 
4 zawodnikom nie uda³o siê zdobyæ punktów na turnieju : Dawid Wtyklo, Aleksander £asiñski (¶wiêtokrzyskie) Hubert Preisner (podkarpackie)

14 zawodników najliczniejsza kadra na turnieju Kadra województwa ma³opolskiego 

10 trójek w jednej kwarcie  meczu  (sl±skie-malopolskie)

1, 7 sek.  do koñca spotkania wystarczy³o zawodnikom ma³opolski zdobyæ kosza. Równo z syren± koñcowa  trojkê trafi³ Jakub Rola wojew. ma³opolskie

 1 miasto  Kielce jedna kadra ..mowa tu o reprezentacji województwa ¶wiêtokrzyskiego

4 Ch³opców z rocznika 1997 na turnieju: Adam Kulasiak (ma³opolskie), Aleksander £asiñski i Karol Majchrzak (¶wiêtokrzyskie) Jan Stepnicki ( lubelskie)

5 zawodników powy¿ej 195 cm wzrostu: Marcel Kliniewski 203 cm (¶l±skie), Marcin Skorek 199, (dolno¶l±skie)  Jakub ¯aczek 196, Mateusz Zima 196 cm.( ma³opolskie) B³a¿ej Sladek 196 cm. (¶l±skie)

3 Pechowców turnieju (kontuzje) Mateusz Turcza (dolno¶l±skie), Bart³omiej Mroziak,  Hubert Preisner (podkarpackie)

2 D±bków zawodnicy o tym samym nazwisko (zbieg okoliczno¶ci)

3 ,,trójki,, naszym zdaniem specjali¶ci za trzy to: Artur W³odarczyk Adam Kulkasiak i Sebastian D±bek (ma³opolskie) Dawid Ko³kowski (dolno¶l±skie) Micha³ Kuboszek i Patryk Wieczorek (¶l±skie)

2 godziny tyle trwa³o  bardzo interesuj±ce szkolenie dla trenerów i zawodników. Szkolenie przeprowadzi³ Tomasz Niedbalski – trener SMS PZKosz W³adys³awowo

440 tyle punktów zdoby³a najskuteczniejsza kadra turnieju województwo dolno¶l±skie

496 tyle punktów straci³a najs³absza kadra turnieju województwo ¶wiêtokrzyskie

Puchary , dyplomy i nagrody indywidualne wrêcza³ Burmistrz Nowego Targu Marek Fry¶lewicz oraz prezes UKS 5 Gorce Nowy Targ Maciej Trzciñski

Bardzo dziêkuje organizatorom  za zaproszenie na turniej.  Kadrze województwa ¶l±skiego i dolno¶l±skiego za transport,  i wszystkim którzy w jakikolwiek mi pomagali 

Pro¶ba o uzupe³nienie danych w tabelkach opis fotek indywidualnych ( zibi gg 10279509)

WYNIKI SPOTKAÑ


¦l±skie - ¦wiêtokrzyskie 124 : 49 (25:14, 34:6, 28:19, 37:10)
Lubelskie - Ma³opolskie 50 : 90 (11:34, 14:17, 14:19, 11:20)
Podkarpackie - Dolno¶l±skie 50 : 80 (17:25, 6:29, 14:16, 13:10)
Ma³opolska - ¦l±skie 85 : 69 (16:16, 22:12, 19:20, 28:21)
¦wiêtokrzyskie - Dolno¶l±skie 32 : 97 (9:23, 4:28, 7:21, 12:25)
Podkarpackie - Lubelskie 62 : 75 (14:16, 23:18, 13:19, 12:22)
Dolno¶l±skie - ¦l±skie 80 :50 (18:19, 20:9, 26:11, 16:11)
Podkarpackie - Ma³opolskie 49 : 79 (11:14, 10:15, 19:27, 9:23)
¦wiêtokrzyskie - Lubelskie 55 : 101 (20:28, 6:35, 17:23, 12:15)
¦l±skie - Podkarpackie 68 : 72 (18:16, 16:19, 14:18, 20:19)
Dolno¶l±skie - Lubelskie 94 : 66 (19:17, 33:13, 21:23, 21:13)
Ma³opolskie - ¦wiêtokrzyskie 92 : 45 (26:11, 19:15, 26:4, 21:15)
¦l±skie - Lubelskie 89 : 45 (30:6, 16:15, 18:15, 25:9)
Podkarpackie - ¦wiêtokrzyskie 82 : 41 (24:11, 19:10, 18:12, 21:8)
Ma³opolska - Dolno¶l±skie 82 : 89 (16:14, 21:27, 22:20, 15:13 d 8:15)


 TOP 10 Najskuteczniejsi strzelcy Turnieju

Artur  W³odarczyk        5/100 
Dawid  Ko³kowski         5/94
Kamil  Kolber              5/82
Patryk  Wieczorek        5/77
Kamil  Nied¼wied¼        5/72 
Marcin  Skorek            5/70
Karol  Majchrzak          5/67 
Mateusz  Burek           5/62
Jakub  Kostecki           5/59 
Mateusz  ¯urawicz        5/54


WSZYSTKIE-ZDOBYCZE-PUNKTOWE-ZAWODNIKÓW

Na trybunach zasiedli:

Zieliñski Grzegorz: PZKosz  trener: koordynator m³odzie¿owych kadr mêskich
Mi³oszewski Arkadiusz: trener: Kadry Polski rocznika 1996
Niedbalski Tomasz: trener: SMS PZKosz W³adys³awowo
Lichtañski Marcin trener:Trefl II Sopot
Mladen Starcewicz trener: Politechniki Warszawa  I-liga
Zdzis³aw Kasyk Prezes KZKosz
Janusz Stalasz  KZKosz komisja szkoleniowa ch³opców
Jaroslaw Mosio³ trener UNI Tarnów
Wojciech Wieczorek trener I ligi MKS D±browa Górnicza
Jan Gandor - Komisarz sêdzia ¦ZKosz

KOÑCOWA KLASYFIKACJA ( sytem: ka¿dy z ka¿dym )

 miejsce druzyna sk³ad kadry MVP - kadry
 I   DOLNO¦L¡SKIE

 RODAK BART£OMIEJ
 GIBKI TOMASZ
 CHOROMAÑSKI ADAM
 NIZIO£ JAKUB
 CYGAL WOJCIECH
 KO£KOWSKI DAWID
 WASIUTA ADRIAN
 TURCZA MATEUSZ
 GÓRECKI KAMIL
 MUSKA£A MACIEJ
 KURA¦ ADAM
 SKOREK MARCIN

Trener: Sebastian Potoczny
 
 II   MA£OPOLSKIE

 Adam Kulasiak
 Jan Wêgrzyn
 Dawid Stankiewicz
 Arkadiusz Sowiñski
 Jakub ¯aczek
 Artur W³odarczyk
 Kamil Kolber
 Patryk Kowalkowski
 Sebastian Dabek
 Tomasz Bugajski
 Mateusz Zima
 Piotr Bogusz

Trener: Piotr Piecuch
 
 III   ¦LASKIE

 Rafa³ Oszczepaliñski
 Jakub Kostecki
 Partyk Wieczorek
 Grzegorz G³adysz
 B³a¿ej S³adek
 Micha³ Kuboszek
 Marcel Kliniewski
 Marc-Oskar Sanny
 Mateusz Stojanowski
 Marek Mól
 Bart³omiej Krogulewski
 £ukasz Gorzawski

Trener: Grzegorz Adamczyk
  
 IV   PODKARPACKIE

 ZIARNIK RAFA£
 PIETRAS MACIEJ
 BUREK MATEUSZ
 CISEK DANIEL
 PREISNER HUBERT
 S¡CZAWA ALEKSANDER
 WIDZ DANIEL
 POMARENKO FILIP
 ¯URAWICZ MATEUSZ
 SZYMAÑSKI SZYMON
 ZAGU£A DAWID
 JEZIORSKI OLAF
 MROZIAK BARTLOMIEJ
 Trener: Damian Skiba
 
   V   LUBELSKIE

 MICHA£ WOJTIUK 
 KAMIL NIED¯WIED¯
 £UKASZ KLÊBOWSKI
 JACEK BOROÑ
 JAN STEPNICKI
 MACIEJ D¡BEK
 KAROL NITA
 PIOTR KOWALIK
 WOJCIECH PAWELEC
 KAMIL CZAJKA
 DANIEL PIZUN
 JAKUB GODULA

trener: Marcin Cieæko
 
 VI   ¦WIÊTOKRZYSKIE

 DAWID KORYTKOWSKI
 ADRIAN RADUSZEWSKI
 MATEUSZ DZIEDZIC
 KRZYSZTOW MALINOWSKI
 DAWID WTYKLO
 ADAM IMIO£EK
 KRYSTIAN KUBICKI
 MICHAL IZYDORCZYK
 ALEKSANDER £ASINISKI
 JAN KOTWICA
 £UKASZ PAWLAK
 KAROL MAJCHRZAK

Trener : Maciej  Kolomski
 
   ................................................ 


FOTO-ZIBI

FILMIKI-41-OPISANE

ZOBACZ-SYLWETKI-WSZYSTKICH-ZAWODNIKOW