U-13 M³odzicy M³odsi rocz.1998 i m³odsi sezon 2010/2011
Dodane przez zibi dnia Luty 10 2011 08:00:00
Zakoñczy³y siê pierwszy etap  rozgrywek m³odzika m³odszego (ch³opcy rocznik 1998) sezon 2010/2011.Po trzy pierwsze zespo³y z pierwszej i drugiej grupy awansowa³y do FINA£U A i tam bêd± walczyæ o Mistrzostwo ¦l±ska pozosta³e dru¿yny zagraj± w FINALE B  o miejsca 9-12


 


Rozszerzona zawarto newsa
Zespo³y, które zajm± miejsca od 1 do 3 w swoich grupach eliminacyjnych z pierwszego
etapu, zostan± zakwalifikowane do grupy fina³owej A (6 zespo³ów), natomiast zespo³y
z miejsc 4 – 6 do grupy fina³owej B (6 zespo³ów).

Zawody rozgrywane bêd± w pi±tki.
Mecze nale¿y rozgrywaæ pi³k± w rozmiarze 5.
W zawodach obowi±zuj± zasady: nakaz obrony „ka¿dy swego” oraz uczestnictwa
w grze zawodników wg systemu uproszczonej passarelli
W rozgrywkach mog± braæ udzia³ zawodnicy urodzeni w 1998, 1999 i 2000 roku.

GRUPA I

  PKT P   
1MKKS Rybnik 101991894:3932,27
2MOSiR Cieszyn 101991921:5201,77
3MKS MOS Katowice 101664607:6180,98
4GTK Fluor-Britam Gliwice 101228533:6860,78
5KS MOSM Tychy 101228490:8320,59
6KS Pogoñ Ruda ¦l±ska 101228392:7880,5

GRUPA II

   MPKT P   
1UKS C.Hartwig Katowice 1020100835:4112,03
2MKS D±browa Górnicza 101882571:4601,24
3MCKS Czelad¼ 101664572:5011,14
4MKS Zabrze 101446506:5600,9
5MCKiS Jaworzno 101128377:5960,63
6UKS SP 27 Katowice 109010335:6680,5

WSZYSTKIE-WYNIKI

FOTO-ZIBI

FILMIKI-ZIBI