Mecz Gwiazd 1 LIGI Radom 8 styczeñ 2011
Dodane przez zibi dnia Stycze 10 2011 10:00:00
 Za nami III mecz Gwiazd I Ligi. Po Wroc³awiu , Kro¶nie nadszed³ czas na Radom. Koszykówka od lat jest popularn± dyscyplin± sportu w Radomiu, widaæ by³o to po dzieciakach które z zainteresowaniem uczestniczy³y w treningach ze szkoleniowcami i zawodnikami I Ligowych zespo³ów oraz po ilo¶ci w jakiej t³umnie zasiedli w Hali MOSiR.  

Rozszerzona zawarto newsa
 Za nami III mecz Gwiazd I Ligi. Po Wroc³awiu , Kro¶nie nadszed³ czas na Radom. Rosa Radom, W³adze Miasta Krosna oraz PZKosz  to organizatorzy tego wspania³ego sportowego ¶wiêta! Koszykówka od lat jest popularn± dyscyplin± sportu w Radomiu, widaæ by³o to po dzieciakach które z zainteresowaniem uczestniczy³y w treningach ze szkoleniowcami i zawodnikami I Ligowych zespo³ów oraz po ilo¶ci w jakiej t³umnie zasiedli w Hali MOSiR.

Mateusz Ponitka i Micha³ Michalak to 17 latkowie dla których g³ównie portal m³odzie¿owej koszykówki pokaza³ siê w hali MOSiR w Radomiu. M³odzi wicemistrzowie ¶wiata nie zawiedli, zarówno Mateusz Ponitka jak i Micha³ Michalak zostali wybrani do ALL STARS mecz Gwiazd.

Wschód - Zachód 89:88 (21:20, 15:30, 23:22, 25:12, 5:4)


 MVP

Piotr Karda¶ (Rosa Radom)

 

 Pierwsza pi±tka

Marcin Stok³osa (Spójnia Stargard Szczeciñski)

Micha³ Michalak (Polonia 2011 Warszawa)

Mateusz Ponitka (AZS Politechnika Warszawska)

Marek Piechowicz (MKS D±browa Górnicza)

Andrzej Misiewicz (Znicz Basket Pruszków)


 

 Trzykrotny uczestnik Meczu Gwiazd 1 Ligi £ukasz Pacocha zwyciê¿y³ w konkursie rzutów za trzy punkty. Koszykarz AZS-u Radex Szczecin w dogrywce pokona³ faworyta gospodarzy Jakuba Zalewskiego (Rosa). Wcze¶niej odpadli Dawid Witos (GKS Tychy) oraz zwyciêzca sprzed roku Mateusz Ponitka (Politechnika).

 Skrzyd³owy Spójni Stargard Szczeciñski Jerzy Koszuta otrzyma³ najwiêcej g³osów spo¶ród wszystkich uczestników konkursu wsadów. Fanom odp³aci³ siê za zaufanie i w efektownym stylu wygra³ zawody. - Nawet siê do nich nie przygotowywa³em, bo po ciê¿kich treningach u trenera Tadeusza Aleksandrowicza, nie mia³em na to si³ - wyzna³ wychowanek Soko³a £añcut.FOTO-ZIBI

FILMIKI-ZIBI

Wschód - Pierwsza pi±tka:

Obroñcy:Micha³ Michalak (Polonia 2011 Warszawa) – 12,4% g³osów
Jakub Zalewski (Rosa Radom) – 10,7 % g³osów
Skrzyd³owi:Karol Dêbski (SKK Siedlce) – 15,6% g³osów
Mateusz Ponitka (AZS Politechnika Warszawska) – 14,4% g³osów
¦rodkowy:Krzysztof Sulima (£KS Sphinx £ód¼) – 21,8% g³osów

Trener – Mladen Starceviæ (AZS Politechnika Warszawska) - bilans 12 zwyciêstw / 14 meczów – 85,7%

Zachód - Pierwsza pi±tka:

Obroñcy:Dawid Witos (GKS Tychy) - 16,5% g³osów
£ukasz Pacocha (AZS Radex Szczecin) – 10,5% g³osów
Skrzyd³owi:Jerzy Koszuta (Spójnia Stargard Szczeciñski) – 10,8% g³osów
Marek Piechowicz (MKS D±browa G.) – 10% g³osów
¦rodkowi: Mariusz Bacik (GKS Tychy) – 23% g³osów

Trener – Aleksander Krutikow (Sportino Inowroc³aw) - bilans 11 zwyciêstw / 15 meczów – 73,3%

http://meczgwiazd.pzkosz.pl/www/index.php


 Mateusz Ponitka ju¿ rok temu by³ nominowany do glosowania do meczu Gwiazd 1 Ligi. Gdy rozmawia³em z Mateuszem mówi³ : s± starsi lepsi ja raczej nie mam szans , a jednak zosta³ wybrany i zagra³ w meczu Gwiazd w Kro¶nie. Ma³o tego wygra³ konkurs rzutów za trzy. Naszym zdanie po ostatnich sukcesach Mateusza jest on pewnym kandydatem do wystêpu 8 stycznia w  Radomiu ZAG£OSUJ NA MATEUSZA PONITKE  !

 Ponitka by³ liderem reprezentacji Polski do lat 17, która w lipcu w Hamburgu wywalczy³a wicemistrzostwo ¶wiata, przegrywaj±c jedyny mecz w finale z Amerykanami 80:111. To najwiêkszy sukces polskiej m³odzie¿owej koszykówki (w 1993 roku reprezentacja juniorek zdoby³a w Seulu br±zowy medal M¦). Ponitka mia³ ¶rednio 19,0 pkt i 3,9 zbiórki i 2,4 asysty. By³ drugim strzelcem turnieju i zosta³ wybrany - razem z Karnowskim - do pierwszej pi±tki.

"Medal mistrzostw ¶wiata to dla mnie znak, ¿e wybra³em to, co kocham i co bêdê chcia³ robiæ w przysz³o¶ci. Pocz±tki nie wskazywa³y na to, ¿e koszykówka stanie siê dla mnie numerem jeden. Pamiêtam, ¿e tata zabiera³ mnie, jako sze¶ciolatka, na mecze w Ostrowie Wielkopolskim, a ja... siê trochê nudzi³em i nawet zasypia³em. Potem dosta³em zaproszenie od znajomego taty, trenera Andrzeja Suskiego na koszykarskie zajêcia w szkole" - doda³.

Ponitka codziennie trenuje od trzech do piêciu godzin, ale zajêcia koszykarskie znakomicie ³±czy z nauk±. Jest najlepszym uczniem w klasie, choæ nie chwali siê tym. Paluje studiowaæ prawo lub medycynê  Najbardziej nie lubi graæ... przy pustych trybunach.

"Nigdy siê nie stresujê przed meczem, chyba ¿e w hali nie ma kibiców. Gdy wychodzê na parkiet i s³yszê doping, czujê, ¿e to mój ¿ywio³, ro¶nie adrenalinka i jestem gotowy do gry" - doda³.

 To ju¿ drugi sezon Micha³a Michalak na parkietach pierwszej ligi. Dla 17-letniego koszykarza ten sezon bêdzie sporym wyzwaniem, jego ekipa walczy o utrzymanie, ale on musi jej w tym pomóc.Micha³ reprezentant Polski kadry m³odzie¿owej U-18 raz zosta³ GRACZEM KOLEKI. 1 ligi
 W meczu przeciwko AZS Radex Szczecin ch³opak z Pabianic dla swojego klubu Poloni 2011 Warszawa  zdoby³ 33 punkty z rewelacyjnym Ewaldem  33. To nie przypadek ¿e Michalak tak ¶wietnie gra. Rzucaj±cy Poloni 2011 Warszawa w przedsezonowym turnieju Mazowia Cup w meczu przeciwko KS  Piaseczno  zdoby³ 35 punktów trafiaj±c z bardzo dobra skuteczno¶ci± okrzykniêto go wtedy bohaterem meczu. Jego dru¿yna w tym turnieju uplasowa³a siê na drugim miejscu.

Micha³ Michalak urodzony 2 listopada w Pabianicach niedaleko £odzi  posiada ju¿ ca³kiem spory baga¿ do¶wiadczeñ, o jego sukcesach pisali¶my ju¿ niejednokrotnie. Dzi¶ warto wspomnieæ ten najwiêkszy wicemistrzostwo ¶wiata, 4 miejsce w europie oraz awans do Mistrzostw ¦wiata z rocznikiem 1992. Z krajowego podwórka: Mistrz Polski Kadetów z £KS £ód¼ III miejsce MP Kadetów tak¿e z LKS £ód¼ Mistrzostwa Polski  Juniorów Starszych z zespo³em Polonia 2011 Warszawa kilkakrotnie w turniejach wyró¿niany nagroda MVP oraz wybrany do ALL Stars

Pabianiczanin Micha³ Michalak, koszykarz Polonii 2011 Warszawa i wychowanek PKK '99 znalaz³ siê w w±skiej grupie graczy objêtych akcj± szkolenia Ministerstwa Sportu i Turystyki „Talent”.