Turnieje zagraniczne Styczeñ - Lipiec
Dodane przez zibi dnia Stycze 01 2017 01:01:00
Strony internetowe zagranicznych turniejów w okresie styczeñ - sierpieñ
Berlin, Wiedeñ, Praga, Ostrawa, Primorsko

je¶li znacie fajny sprawdzony turniej zagraniczny napiszcie
(zbyszekbytomski2gmail.com
Rozszerzona zawarto newsa
Wyjazd na turniej zagraniczny wi±¿e siê z du¿ymi kosztami. Wiêkszo¶æ Polskich klubów nie staæ na udzia³ w turniejach ogólnopolskich, a co dopiero zagranicznych. Pomimo niewysokich bud¿etów klubowych, s±  Polskie zespo³y, które je¿d¿± za granicê dziêki sponsorom, a nawet czasami sami rodzice finansuj± wyjazd.

Znalaz³em w sieci kilka koszykarskich eventów, w wiêkszo¶ci to festiwale koszykówki dla wielu kategorii wiekowych. Na kilku turniejach by³em osobi¶cie, wiêc zawsze mogê doradziæ czy warto siê wybraæ. Je¶li s± w Polsce trenerzy, którzy chcieliby poleciæ lub negatywnie opisaæ swój zagraniczny wyjazd, to proszê pisaæ do mnie na pocztê. Je¶li znacie lub dostajecie informacje o innych turniejach, to te¿ napiszcie

Miêdzynarodowy turniej U15 we Francji

Francuski klub Olympique d’Antibes organizuje towarzyski turniej U15 ch³opców, który odbêdzie siê od 14 do 17 kwietnia 2017 roku.

W turnieju we¼mie udzia³ osiem dru¿yn, w tym zespó³ z Antibes. Sponsorowany bêdzie przez by³ego s³ynnego zawodnika Hervé Dubuissona.

Ka¿dy zespó³ powinien sk³adaæ siê z 10 zawodników i 2 trenerów. Noclegi zostan± zorganizowane w domach francuskich rodzin, co mo¿e byæ doskona³± okazj± do wymiany do¶wiadczeñ. Dru¿yny zostan± równie¿ zaproszone na mecz francuskiej ekstraklasy Sharks Antibes - Chalons –Reims.

Op³ata za jedn± dru¿ynê (12 osób) ma wynosiæ 200 euro (noclegi i wy¿ywienie w cenie).

Wiêcej informacji:

Jerome Lellouche (trener U15 w Antibes) :

lellouche.jerome@yahoo.fr

0033 (0)6.63.79.91.27BERLIN Niemcy International Basketball Eastercup Berlin-Moabit
Okres Wielkanocy
Wiele kategorii
Informacje

Austria
Wiedeñ  Oster Turnier
Okres Wielkanocy
Wiele Kategorii
Informacje
 
Czechy
Praga
Okres Wielkanocny
Wiele kategorii
Informacje
 
Szwecja
Goteborg
Maj
Wiele kategorii
Informacje

Niemcy Berlin
Zielone ¦wi±tki
Wiele kategorii
Informacje

Austria
Klagenfurt
Lipiec
Wiele kategorii
Informacje

Bu³garia 
Primorsko
Sierpieñ
Wiele kategorii
Informacje

Szwecja -
Norrköping  Stadium Basketball Cup
Okres Wielkanocny
Informacje