JAS- FBG SOSNOWIEC W BLASKU Z£OTA
Dodane przez zibi dnia Marzec 07 2011 00:00:00
 Koszykarki JAS-FBG Sosnowiec zdoby³y Mistrzostwo ¦l±ska Juniorek U-18 wygrywaj±c wszystkie mecze ligowe sezonu 2010/2011. Dziêki temu obronili¶my
tytu³ zdobyty równie¿ w poprzednim sezonie w tej kategorii wiekowej.
Rozszerzona zawarto newsa
Koszykarki JAS-FBG Sosnowiec zdoby³y Mistrzostwo ¦l±ska Juniorek U-18 wygrywaj±c wszystkie mecze ligowe sezonu 2010/2011. Dziêki temu obronili¶my
tytu³ zdobyty równie¿ w poprzednim sezonie w tej kategorii wiekowej.

W swoim ostatnim spotkaniu pokona³y zespó³ MKS MOS Katowice   65-48.
Poniewa¿ wcze¶niej wygrali¶my bez pora¿ki  kategoriê juniorek starszych
U-20 mo¿na okre¶liæ te sukcesy jako bezwzglêdn± dominacjê JAS-FBG Sosnowiec
w rozgrywkach m³odzie¿owych w makroregionie ¶l±sko-opolski.W rozgrywkach centralnych zajêli¶my miejsca 9-12 bêd±c zespo³em dwa lata m³odszym od konkurentek.

W dniach 15-17 kwietnia przystêpujemy do rywalizacji w æwieræfina³ach Mistrzostw Polski juniorek U-18.Mecze odbêd± siê w Sosnowcu na hali sportowej przy ulicy ¯eromskiego na które serdecznie zapraszamy wszystkich kibiców koszykówki. Wiêcej o naszych sukcesach mo¿na przeczytaæ na stronie klubu   www.ks-jasfbg.pl

1KS JAS-FBG Sosnowiec 1020100812:3142,59
2MKS MOS Katowice 101664613:5831,05
3UKS MOSM Bytom101664538:5291,02
4RMKS Rybnik 101664583:6080,96
5ISSiR Start Wis³a 101228406:7230,56
6UKS Szesnastka Czêstochowa 105010215:4100,52

WSZYSTKIE-WYNIKI

Sk³ad z³otego zespo³u zawodniczek JAS-FBG Sosnowiec:

Sobolewska, Kaczor, Hamowska, Sikora, £aszczuk I, £aszczuk K, Posobiec, Deko,
Rutkowska, Kosa³ka, Osiak, Rybczyk, Dziewior, Krzymiñska, Wo¼niak.

Trener JACEK DYJA