IV Turniej Koszykówki rocz.1996 JEDYNKA CUP Ko¶cian 10-12.VI.2011
Dodane przez zibi dnia Czerwiec 13 2011 17:00:00
Przez 3 dni w Ko¶cianie rywalizowa³o ze sob± 6 dru¿yn koszykarzy rocznika 1996r. By³a to ju¿ czwarta edycja turnieju Jedynka Cup organizowanego przez UKS Jedynka Ko¶cian i Burmistrza Miasta Ko¶cian, która odby³a siê w ramach obchodów XXV Dni Ko¶ciana.
Rozszerzona zawarto newsa
 IV Ogólnopolski   Turniej Koszykówki Ch³opcy 1996 i m³odsi JEDYNKA CUP  10 – 12. VI. 2011r. w Ko¶cianie

Przez 3 dni w Ko¶cianie rywalizowa³o ze sob± 6 dru¿yn koszykarzy rocznika 1996r. By³a to ju¿ czwarta edycja turnieju Jedynka Cup organizowanego przez UKS Jedynka Ko¶cian i Burmistrza Miasta Ko¶cian, która odby³a siê w ramach obchodów XXV Dni Ko¶ciana.
  

W 15 rozegranych spotkaniach wziê³o udzia³ blisko 70 zawodników.
Na zaproszenie UKS Jedynka Przyjecha³y do Ko¶ciana zespo³y;
Nobli¶ci Wielichowo, UKS Gimbasket Wreoc³aw, Pyra Poznañ, MKS Wrze¶nia I Gwardia Wroc³aw.

 Na rozpoczêciu jak i zakoñczeniu imprezy go¶cili ko¶ciañscy w³odarze.
Turniej uroczy¶cie otworzy³ zastêpca burmistrza Maciej Kasprzak w towarzystwie dyr.ZS nr1 w Ko¶cianie Ma³gorzaty Ratajczak, zastêpcy przewodnicz±cego Rady Miasta Macieja Zielonki, v-ce Starosty Edwarda Strzymiñskiego, prezesa KKS OBRA Ko¶cian Jerzego Szygu³y i przedstawicieli sponsorów. Podczas ceremonii prezes Obry nagrodzi³ m³odych koszykarzy Macieja Klimczoka i Wojciecha Majchrzaka statuetkami za zdobycie mistrzostwa polski wraz z kadr± wielkopolski w kategorii junior m³odszy, a puchar za wybitne osi±gniêcia w pracy z m³odzie¿± otrzyma³ trener Marcin Michalczyk.
   
Zmagania sportowe sta³y na bardzo wyrównanym poziomie. Ogl±dali¶my wiele ciekawych i zaciêtych spotkañ. Najwiêcej emocji przyniós³ mecz Pyry z gospodarzami Jedynk±. Znakomita gra w obronie obydwu zespo³ów sprawi³a , ¿e licznie przybyli kibice prze¿ywali emocje do samego koñca. W regulaminowym czasie gry prowadzenie przechodzi³o z r±k do r±k. Na 4sekundy przed koñcem Jedynka prowadzi³a 48-47. Niestety wraz z koñcow± syren± zosta³ faulowany zawodnik go¶ci i z dwóch rzutów osobistych wykorzysta³ jeden doprowadzaj±c do dogrywki. W dogrywce z naszych zesz³o powietrze i ostatecznie przegrali 60-51. okaza³o siê, ¿e by³a to jedyna pora¿ka ko¶cianiaków w turnieju .
   
Zwyciêstwo odniós³ zespó³ Pyry Poznañ , który otrzyma³ z r±k Burmistrza Micha³a Jurgi okaza³y puchar i medale. Drugie miejsce  zajêli gospodarze a puchar i medale wrêczy³ Maciej Zielonka. Na trzecim miejscu uplasowa³a siê ekipa MKS Wrze¶nia a dekoracji dokona³ v-ce prezes UKS Jedynka Marcin Michalczyk.
   
Trenerzy ,sêdziowie i organizatorzy nagrodzili równie¿ zawodników wybranych do pierwszej pi±tki turnieju, a statuetki i nagrody otrzymali z r±k prezesa KKS OBRY Jerzego Szygu³y nastêpuj±cy koszykarze; Marcin Szorcz(PYRA), Adrian Dopiera(NOBLI¦CI), Jakub Grze¶kiewicz(MKS), Stanis³aw Kiszka(JEDYNKA KO¦CIAN),Artur Borkowski(GIMBASKET)
   
W klasyfikacji rzutowej zwyciê¿y³ Wojciech Majchrzak (JEDYNKA Ko¶cian), który w 5 meczach rzuci³ 131 pkt 
   
Najskuteczniejszy w rzutach za 3 pkt okaza³ siê zawodnik MKS Wrze¶nia Pawe³ Tomczak.

Najlepszym zawodnikiem turnieju wybrano Macieja Klimczoka z JEDYNKI Ko¶cian a nagrodê wrêczy³ mu Burmistrz Micha³ Jurga.
  
Organizatorzy pragn± podziêkowaæ Burmistrzowi Miasta Ko¶cian Panu Micha³owi Jurdze,Pani dyr. ZSnr1 Ma³gorzacie Ratajczak, patronom sportowym KKS OBRZE Ko¶cian i Polskiemu Zwi±zkowi Koszykówki, patronom medialnym Gazecie Ko¶ciañskiej, Radiu ELKA i serwisowi PROBASKET.pl oraz firmom
SPORT ONLY ,  HURTOWNIA ROLNIK ,  BANK SPÓ£DZIELCZY w Ko¶cianie  , COCCODRILLO  , ARKOCH  , PSS SPO£EM ,  OSM  Ko¶cian  , FN AGRO,   DREW-GUM , T-MOBILE ,  SEWEN,   BIG ART.,  MAGIK ,   MATT,GS Ko¶cian,   EWMAR,   PIEKARNIA CUKIERNIA  M.KURASIAK,   MAG-MIR,    TAWERNA  dziêki którym turniej móg³ siê odbyæ.


Klasyfikacja koñcowa

      
 I   Pyra Poznañ II  UKS Jedynka Ko¶cian III MKS Wrze¶nia
   
     
 IV  Nobli¶ci Wielichowo V   Gimbasket Wroc³aw VI  Gwardia Wroc³aw

WYRÓ¯NIENIA INDYWIDUALNE

 Pierwsza pi±tka Turnieju;

Marcin Szorcz
(PYRA),
Adrian Dopiera (NOBLI¦CI),
Jakub Grze¶kiewicz (MKS),
Stanis³aw Kiszka (JEDYNKA KO¦CIAN)
Artur Borkowski (GIMBASKET)
 Najlepszy zawodnik (MVP)
Puchar Coccodrillo i telefon od T-Mobile
Maciej Klimczok
UKS Jedynka Ko¶cian

 Najlepiej rzucaj±cy
Puchar Radia ELKA i kupon 200z³ od Sportonly.pl
Wojciech Majchrzak
UKS Jedynka Ko¶cian

 Najlepiej rzucaj±cy za 3pkt 
Puchar Tawerny i kupon 200z³ od Sportonly.pl
Pawe³ Tomczak
MKS Wrze¶nia
Wyniki spotkañ;

 Pyra – Wrze¶nia  91-54
Gimbasket - Jedynka  37-54
Nobli¶ci - Gwardia  63-59
Pyra - Jedynka  60-51 po dogrywce
Wrze¶nia - Gwardia  79-42
Gimbasket - Nobli¶ci  47-54
Pyra - Gwardia  100-24
Jedynka - Nobli¶ci  92-41
Wrze¶nia - Gimbasket  64-45
 
Pyra – Nobli¶ci   104-38
Gwardia – Gimbasket  37-65
Jedynka – Wrze¶nia  78-56
Pyra – Gimbasket  108-38
Nobli¶ci – Wrze¶nia  43-64
Gwardia – Jedynka  31-97

FOTO-ZIBI

FOTO-ADAM-CHMIELEWSKI