Dziewczyny UKS „Pi±tka” Ostrów Wlkp. - BASKETBALL WIEN 2011.
Dodane przez zibi dnia Kwiecie 28 2011 23:13:02
 Informacja  z miêdzynarodowego turnieju koszykówki  BASKETBALL WIEN 2011.
W turnieju, który odbywa³ siê w dniach 18-23.04.2011 w stolicy Austrii - Wiedniu wystartowa³ zespó³ dziewcz±t roczn. 1999  - UKS „Pi±tka” Ostrów Wlkp.
W Wiedniu w tym roku startowa³o ok. 500 zespo³ów z ca³ej Europy a tak¿e z Afryki i Azji.

Rozszerzona zawarto newsa
Informacja  z miêdzynarodowego turnieju koszykówki  BASKETBALL WIEN 2011.
W turnieju, który odbywa³ siê w dniach 18-23.04.2011 w stolicy Austrii - Wiedniu wystartowa³ zespó³ dziewcz±t roczn. 1999  - UKS „Pi±tka” Ostrów Wlkp.
W Wiedniu w tym roku startowa³o ok. 500 zespo³ów z ca³ej Europy a tak¿e z Afryki i Azji.

Zespó³ reprezentuj±cy Ostrów Wlkp. wystartowa³ w grupie rocznika do lat 12, spo¶ród 14 zespo³ów zaj±³ miejsce od 5 do 8.

W eliminacjach dziewczynki UKS „Pi±tka” wygra³y 3 pojedynki i jeden przegra³y awansuj±c do æwieræfina³u. W meczu o awans do najlepszej czwórki turnieju po zaciêtej walce ,  braku skuteczno¶ci i odrobiny szczê¶cia przegra³y z zespo³em niemieckim.
W ostatnim dniu turnieju odby³ siê  mecz towarzyski (wygrany) z zespo³em rumuñskim.

Wyniki turnieju :

Eliminacje :

UKS „Pi±tka” . – Basket Alumel Moorsele  (Belgia)     -  60 : 17
UKS “Piatka”   -  Daugava  Ryga ( £otwa)                  -  35 : 17
UKS „Pi±tka”   -  ASD Stella Azzurra Roma ( W³ochy)   -  36 : 33
UKS „Piatka”   -  BG Gottingen ( Niemcy)                    -  29 : 44
Mecz o wej¶cie do pó³fina³u :
UKS „Pi±tka” – Burgerfelder (Niemcy)                          -  21 : 27
Mecz towarzyski :
UKS „Pi±tka”  BBALL 6 ( Rumunia)                              - 30 : 13

Poza meczami koszykarskimi nie zabrak³o czasu na zwiedzenie piêknego Wiednia. Zwiedzono Muzeum Historii Naturalnej, parki kompleksu Schonbrunn, Katedrê, zobaczyli¶my pa³ace Hofburg, Parlament i Ratusz. Bawili¶my siê tak¿e w Parku Rozrywki na Praterze.

Wszyscy pe³ni wra¿eñ po powrocie do domu obiecali¶my sobie wyjazd do Wiednia w przysz³ym roku.

Sk³ad zespo³u UKS „Pi±tka” : Weronika Hipp, Anna Walczak, Natalia Jarczak, Weronika Kania, Laura Wawrzyniak, Natalia Benedykciñska, Wiktoria Jakubowicz, Barbara Majchrzak, Gabriela Osada, Wiktoria Piotrowska, Julia Nie³acna, Natalia Spi¿ak, Weronika Kasprzak. Opiekunowie : Izabela Hipp, Ewa Osada, Krzysztof Cnotliwy (trener)Za pomoc w wyjezdzie dziêkujemy : Urzêdowi Miasta w Ostrowie Wlkp., Pañstwu Dorocie i Bogdanowi Cie¶li, firmie Mima , Fenetra ,Pañstwu Wawrzyniakom oraz rodzicom dzieci.

FOTO