VIII Miêdzynarodowego Turnieju Koszykówki Ch³opców „Wspólna Europa” Strzelce Opolskie 1-2.v.2011
Dodane przez zibi dnia Maj 07 2011 23:13:15
Wspólna Europa 2011     

1 i 2 maja 2011r. odby³ siê VIII Miêdzynarodowego Turnieju Koszykówki Ch³opców „Wspólna Europa”  zorganizowany przez OZKosz, MKS i MOS Strzelce Opolskie. W turnieju udzia³ wziê³y dru¿yny: MKS MOS Strzelce Op. , UKS MOS Opole, SKS Start £ód¼, JKKS Górnik Wa³brzych oraz dru¿yna z Czeskich Holic - BVK Holice.

Rozszerzona zawarto newsa
Wspólna Europa 2011     

1 i 2 maja 2011r. odby³ siê VIII Miêdzynarodowego Turnieju Koszykówki Ch³opców „Wspólna Europa”  zorganizowany przez OZKosz, MKS i MOS Strzelce Opolskie. W turnieju udzia³ wziê³y dru¿yny: MKS MOS Strzelce Op. , UKS MOS Opole, SKS Start £ód¼, JKKS Górnik Wa³brzych oraz dru¿yna z Czeskich Holic - BVK Holice.

Dru¿yny rywalizowa³y ze sob± systemem ka¿dy z ka¿dymna hali sportowej przy PG nr 2 w Strzelcach Op. £±cznie w ci±gu dwóch dni rozegranych zosta³o 10 meczów. Najlepsi okazali siê zawodnicy z JKKS Górnik Wa³brzych, którzy wygrali wszystkie swoje mecze.

Klasyfikacja koñcowa:

I miejsce – JKKS Górnik Wa³brzych,
II miejsce – SKS Start £ód¼,
III miejsce – BVK Holice,
IV miejsce – UKS MOS Opole,
V miejsce – MOS Strzelce Op.
    
Najlepsi zawodnicy w poszczególnych dru¿ynach:

JKKS Górnik Wa³brzych – Bart³omiej Szmit,
SKS Start £ód¼ – Micha³ Kowalski,
BVK Holice – Josef Tomaszek,
UKS MOS Opole – Micha³ Adamów,
MOS Strzelce Op. – Szymon Mielniczuk.