XXXIII TURNIEJU MINI-KOSZA DZIEWCZ¡T I CH£OPCÓW Poznañ 27-29.V.2011
Dodane przez zibi dnia Czerwiec 01 2011 00:00:00
 Przez trzy dni (27-29.05.2010 r.) na salach AWF i POSiR „B” przy ul. Chwia³kowskiego 38 trwa³y zmagania minikoszykarzy - uczestników tegorocznego Turnieju Mini-Kosza „Dzieñ Dziecka”.Wystartowa³o 28 zespo³ów (12 dziewcz±t i 16 ch³opców), którzy rozegrali w sumie ponad 100 spotkañ. Nadmieniamy, ¿e w turnieju dziewcz±t zwyciêstwo przypad³o dru¿ynie KS BAT Sierakowice, natomiast w¶ród ch³opców triumfowa³ B.A. SNAIPERIS Kowno.


Z okazji dzisiejszego Miêdzynarodowego Dnia Dziecka SKM wszytkim koszykarskim dziciakom ¿yczy du¿o usmiechu zero kontuzji no i wielkiej przyjemno¶ci z gry w koszykówkê


Rozszerzona zawarto newsa
Przez trzy dni (27-29.05.2010 r.) na salach AWF i POSiR „B” przy ul. Chwia³kowskiego 38 trwa³y zmagania minikoszykarzy - uczestników tegorocznego Turnieju Mini-Kosza „Dzieñ Dziecka”.Wystartowa³o 28 zespo³ów (12 dziewcz±t i 16 ch³opców), którzy rozegrali w sumie ponad 100 spotkañ

Nadmieniamy, ¿e w turnieju dziewcz±t zwyciêstwo przypad³o dru¿ynie KS BAT Sierakowice, natomiast w¶ród ch³opców triumfowa³ B.A. SNAIPERIS Kowno.


DZIEWCZÊTA


Koñcowa kolejno¶æ dru¿yn przedstawia siê nastêpuj±co:

 1 KS BAT Sierakowice trener Magdalena Makurat
2 MKK OSiR Soko³ów Podlaski Mariusz ¦wierk
3 KS JAS FBG Sosnowiec Ewa B³achut
4 UKS DELFIN K³ecko Waldemar Go³ochowicz, Ewa Kujawska
5 OSiR TRÓJKA ¯yrardów £ukasz Pucha³a
6 UKS DWÓJKA Rogo¼no Stanis³aw Koz³owski, Robert Zimny
7 UKS REDA SP 16 Szczecin Robert Steciuk
8 MUKS I Poznañ Natalia Piskorska
9 INEA AZS II Poznañ Katarzyna Buszewicz, Pawe³ Filipowski
10 INEA AZS I Poznañ Jacek Skrzypczak
11 UKS OLIMPIJCZYK Ostrów Wlkp. Iwona Walas
12 MUKS II Poznañ Bartosz Deba

 W Pi±tce All Stars znalaz³y siê nastêpuj±ce zawodniczki:

1. Anna Makurat (BAT Sierakowice)
2. Aleksandra Piasecka (DELFIN K³ecko)
3. Wiktoria Jasiñska (JAS FBG Sosnowiec)
4. Izabela Witek (DWÓJKA Rogo¼no)
5. Klaudia Mê¿yñska (MKK Soko³ów Podlaski)

Nagrodê dla najm³odszej uczestniczki Turnieju otrzyma³a Julia Michalak (MUKS II Poznañ) ur. 10.10.2001 r.

CH£OPCY

Koñcowa kolejno¶æ dru¿yn przedstawia siê nastêpuj±co:

 1 B.A. SNAIPERIS Kowno trener Kêstutis Matulaitis, Gediminas Matulaitis
2 KS BAT Sierakowice Dariusz Kolka
3 SZS / SP 18 Poznañ Tomasz Cichocki
4 UKS TRÓJKA-KOSZ Szczecin Zbigniew Majcherek
5 MKS MOS ¦rem Tomasz Wojna
6 UKS OLIMPIJCZYK Ostrów Wlkp. Andrzej Suski
7 UKS REDA SP 16 Szczecin Czes³aw Da¶
8 SP 3 S³upca Dariusz Dobersztyn
9 OSiR TRÓJKA ¯yrardów Dorota Radziszewska
10 SKS KASPROWICZ Inowroc³aw Dariusz Sikora
11 UKS DELFIN K³ecko Ewa Kujawska, Waldemar Go³ochowicz
12 MKS Wrze¶nia Jerzy Szama³ek
13 SP Wielichowo Maciej Murcha
14 MKK PYRA / SP 7 Poznañ Alicja Dubel
15 MKS NOVUM SP 32 Bydgoszcz Grzegorz Skiba
16 MKK PYRA / SP 79 Poznañ Beata Jagsch-Kitowska

 W Pi±tce All Stars znale¼li siê nastêpuj±cy zawodnicy:

1. Mateusz Bronk (BAT Sierakowice)
2. Kostas Damijonatis (SNAIPERIS Kowno)
3. Miko³aj Walczak (SZS / SP 18 Poznañ)
4. Oskar Skorupski (TRÓJKA-KOSZ Szczecin)
5. Miko³aj Kie³piñski (DELFIN K³ecko)

Nagrodê dla najm³odszego uczestnika Turnieju otrzyma³ Jan Knotowicz (SP 3 S³upca) ur. 4.10.2001 r.

Organizatorzy gratuluj± najlepszym zespo³om i wyró¿nionym zawodnikom du¿ych umiejêtno¶ci sportowych.
Wszystkim startuj±cym dru¿ynom dziêkujemy za sportow± postawê.

FOTO-ADAM-CHMIELEWSKI

WSZYSTKIE-WYNIKI