U-14 Fina³ Mistrzostw Polski M³odzików - Opalenica 2011
Dodane przez zibi dnia Czerwiec 14 2011 10:00:00
WKK Wroc³aw Mistrzem Polski M³odzików Starszych
MVP - Micha³ Kapa
Najlepszy Strzelec - Wojciech Fr±ckowiak


Rozszerzona zawarto newsa
 Podsumowanie Mistrzostw Polski M³odzików w Opalenicy 

To ju¿ drugie mistrzostwa Polski w ci±gu zaledwie dwóch lat zorganizowane w tej ma³ej wielkopolskiej miejscowo¶ci. Czy s³usznie zrobili dzia³acze PZKOSZ  powierzaj±c po zesz³orocznym turnieju Kadetów organizacjê tym razem turnieju m³odzików Opalenicy? Odpowied¼ na to pytanie jest prosta – TAK. Zarówno zesz³oroczne mistrzostwa jak i te tegoroczne to by³y ¶wiêta koszykówki m³odzie¿owej . Kibice zgromadzeni na hali opalenickiego O¶rodka Sportu i Rekreacji , oczywi¶cie nie tylko z Opalenicy ale praktycznie z wszystkich miast uczestników turnieju, ich kulturalny doping, tr±by, bêbny i ¶piewy to najwiêksze podziêkowanie i  wskazanie s³uszno¶ci drogi jak± obrali  m³odzi koszykarze. Bo czy dla tych m³odych graczy wa¿niejszy jest wynik sportowy, czy to, ¿e poczuli ile rado¶ci sprawili swoim rodzinom, kolegom i znajomym, których widzieli na trybunach,  ¿e przez te piêæ dni mogli poczuæ siê jak amerykañska m³odzie¿ dopingowana przez pe³ne hale ? 

Opalenica po raz kolejny pokaza³a, ¿e s³usznym jest organizowanie takich imprez  w mniejszych o¶rodkach  gdzie zainteresowanie jest zdecydowanie wiêksze ni¿ w du¿ych miastach. 

 Co do aspektów sportowych mo¿na rzec, ¿e oby³o siê bez niespodzianek.  Zwyciê¿yli faworyci, choæ zwyciêstwa nie przychodzi³y im ³atwo. Wyniki pokazuj±, ¿e w tej kategorii wiekowej mo¿e wydarzyæ siê wszystko. Ósme miejsce w turnieju TKM W³oc³awek, które w æwieræfina³ach pokona³o przysz³ego br±zowego medalistê Pyrê Poznañ. Szóste miejsce gospodarzy Basket Team Opalenica, które w walce o pó³fina³ przegrywa z pó¼niejszym mistrzem Polski WKK Wroc³aw ró¿nic± dwóch punktów po dogrywce. Takich przyk³adów mo¿na by podaæ wiêcej i rozwa¿aæ ró¿ne scenariusze co by by³o gdyby jednak…  Jak najbardziej zas³u¿one  zwyciêstwo w turnieju odnios³o WKK Wroc³aw i ca³kowicie zas³u¿enie na drugim miejscu znalaz³a siê Polonia Warszawa za¶ na trzecim Pyra Poznañ, tak¿e pozosta³e dru¿yny zajê³y miejsca, na które zas³u¿y³y sobie ciê¿k± prac±. Miejmy nadziejê, ¿e te prze¿ycia i emocje, w których uczestniczyli po raz pierwszy ci m³odzi gracze zaowocuj± w przysz³o¶ci i wielu z nich dostarczy nam kibicom jeszcze wielu pozytywnych wra¿eñ.

Krótkie opisy meczy Dawida Rogulskiego blog ,,Koszykówka widziana oczami pasjonatów,,

GRUPA A

TKM W³oc³awek - JKKS Górnik Wa³brzych  53 : 58   STATYSTYKI
 
Górnik Wa³brzych pokonuje TKM W³oc³awek daj±c sobie do przerwy rzuciæ zaledwie 14 punktów. Gracze W³oc³awka zagrali na bardzo niskiej skuteczno¶ci z gry – ledwie 26% co pomimo wygranej walki na tablicach i wiêkszej ilo¶ci oddanych rzutów zawa¿y³o na ostatecznym wyniku.

UKS Jagiellonka Warszawa - MKS Polonia Warszawa  43 : 73   STATYSTYKI

Polonia od pocz±tku do koñca kontrolowa³a wynik spotkania. Czarne koszule pokonuj±c ró¿nic± 30 punktów silny zespó³ Jagiellonki potwierdzaj± swoje wysokie aspiracje ju¿ w pierwszym dniu turnieju.

UKS Jagiellonka Warszawa - TKM W³oc³awek  65 : 60   STATYSTYKI

Jagiellonka pokonuj±c po ciê¿kim boju TKM W³oc³awek wróci³a do gry o awans do pó³fina³u. S³abszy mecz rozegra³ Skotarek, ale dobra gra Walczaka [18 pkt. 5 zb., 6 prz.] i Orysiuka [20 punktów, 16 zbiórek] pozwoli³a na odniesienie zwyciêstwa. Jutro zwyciêzca meczu Jagiellonka – Górnik zapewni sobie awans do strefy medalowej. W¶ród pokonanych z TKM dobry mecz zagrali Cie¶lakiewicz [23 pkt., 14 zb.], który nie trafi³ jednak kluczowych rzut ów wolnych na 18 sekund przed koñcem meczu oraz Wi¶niewski [8 pkt., 17 zb.] i Matusiak [14 punktów, 4 zbiórki].

MKS Polonia Warszawa - JKKS Górnik Wa³brzych  63 : 25   STATYSTYKI

Mecz bez historii. Polonia odnosi drugie przekonuj±ce zwyciêstwo w turnieju.

MKS Polonia Warszawa - TKM W³oc³awek 37 : 34  STATYSTYKI

Czarne koszule z kompletem zwyciêstw w strefie medalowej. TKM bez zwyciêstwa i zagra o 7 miejsce.

JKKS Górnik Wa³brzych - UKS Jagiellonka Warszawa   58 : 52  STATYSTYKI

Jagiellonka poza stref± medalow± to dla mnie du¿a niespodzianka. Zawodnicy Górnika do¶æ niespodziewanie w strefie medalowej za co nale¿± im siê wielkie brawa.

   MPKT Z  P P-Z P-S BILANS 
 1MKS POLONIA Warszawa  3  6 3 0 173 102    71
 2JKKS GÓRNIK Wa³brzych 3  5  2  1  141 168    27
 3UKS JAGIELONKA Warszawa 3  4 1 2 160 191  -31
 4TKM W³oc³awek 3  3 0 3 147 160  -13


GRUPA B

MKKS Rybnik - WKK Wroc³aw 43 : 58  STATYSTYKI

WKK ju¿ do przerwy prowadzi³o ró¿nic± 20 punktów daj±c zdobyæ Rybniczanom zaledwie 12 punktów w tym fragmencie gry. Drug± po³owê m³odzi koszykarze MKKS wygrali ró¿nic± 5 punktów ostatecznie ulegaj±c pretendentowi do medalu 43:58.

Basket Team Opalenica - MKK Pyra Poznañ  52 : 60   STATYSTYKI

Pierwsza kwarta mia³a kolosalny wp³yw na przebieg spotkania. Gracze Pyry wygrali tê czê¶æ gry a¿ 22:0, co w konsekwencji – pomimo pogoni koszykarzy gospodarzy – by³o decyduj±ce w odniesieniu zwyciêstwa. To wa¿ne zwyciêstwo Pyry w kontek¶cie walki o medale.

WKK Wroc³aw - MKK Pyra Poznañ   56 : 34  STATYSTYKI

WKK bardzo pewnie pokonuje zespó³ Pyry, która wczoraj ogra³a gospodarzy turnieju. Gracze z Poznania do przerwy rzucili zaledwie 9 punktów do przerwy prowadz±c ju¿ 27 punktami, a w ca³ym spotkaniu z Wroc³awianami walkê podj±³ jedynie Wojciech Fr±ckowiak, który jednak obok 18 punktów i 7 zbióek zanotowa³ a¿ 8 strat i gra³ na niskiej skuteczno¶ci [jak zreszt± ca³y zespó³ - 13/55 z gry]. W grupie tej pomimo dwóch zwyciêstw WKK mo¿e byæ jeszcze ciekawie pod warunkiem, ¿e Opalenica jest w stanie pokonaæ w dniu jutrzejszym lidera grupy B.

Basket Team Opalenica - MKKS Rybnik  84 : 61  STATYSTYKI

Gospodarze po wczorajszej pora¿ce z Pyr±, dzisiaj rozprawili siê z Rybniczanami. Przed Opalenic± jednak niezwykle trudne zadanie. Chc±c awansowaæ do strefy medalowej musz± wygraæ w dniu jutrzejszym choæby jednym punktem z faworyzowanym WKK Wroc³aw.

MKK Pyra Poznañ - MKKS Rybnik  75 : 29  STATYSTYKI

Koszykarze z Poznania rozgromili Rybniczan wygrywaj±c drugi mecz w turnieju fina³owym. Do awansu jednak potrzeba im jeszcze wygranej WKK z Opalenic±. Gospodarze turnieju zrobi± na pewno wszystko, by z kolei przechyliæ szalê zwyciêstwa na swoj± korzy¶æ i cieszyæ siê z awansu do strefy medalowej razem z Wroc³awianami.

Basket Team Opalenica - WKK Wroc³aw  44 : 46   STATYSTYKI

Gospodarzom do awansu do strefy medalowej potrzebne by³o odniesienie zwyciêstwa w meczu z faworyzowanym WKK. Opaleniczanie dzielnie walczyli ulegaj±c ostatecznie Wroc³awianom po dogrywce jedynie 2 punktami.
   MPKT  Z  P P-Z P-S BILANS 
 1 WKK Wroc³aw 3  6  3  0   160 121      39
 2 MKK PYRA Poznañ 3 5  2  1  169 137     62
 3 BASKET TEAM Opalenica 3 5 1 2  180 167  -23
 4 MKKS Rybnik 3 3 0 3 133 217  -83


mecz o miejsca VII-VIII: TKM W³oc³awek  – MKKS Rybnik  44 : 52  STATYSTYKI

W³oc³awek zakoñczy³ turniej bez zwyciêstwa i ostatecznie notowany bêdzie jako ósmy zespó³ w kraju. Rybniczanie zwyciê¿aj±c w meczu najs³abszych zespo³ów fina³u zapewnili sobie siódm± lokatê w kraju. Dla obu zespo³ów nale¿± siê du¿e brawa, gdy¿ znalaz³y siê w ¶cis³ej elicie m³odzie¿owych dru¿yn Polski.

mecz o miejsca V-VI:  BASKET TEAM Opalenica - JAGIELONKA Warszawa  51 : 64 STATYSTYKI

Jagiellonka po niespodziewanej pora¿ce z Wa³brzychem w meczu o pi±te miejsce ogra³a gospodarzy turnieju. ¦wietne zawody zagrali wysocy gracze z Warszawy – Skotarek i Orysiuk – obaj zanotowali double- double. Opaleniczanie na pewno poni¿ej oczekiwañ, ale przypominam ¿e s± obecnie szóst± dru¿yn± w kraju co na pewno jest pomimo wy¿szych oczekiwañ kibiców i obserwatorów, du¿ym sukcesem. Gratulacje dla Jagiellonki i Opalenicy.

I pó³fina³:  GÓRNIK Wa³brzych -  WKK Wroc³aw  24 : 36  STATYSTYKI

WKK Wroc³aw zgodnie z przewidywaniami awansowa³ do wielkiego fina³u Mistrzostw Polski M³odzików. Zastanawiaj± co prawda ma³e zdobycze punktowe Wroc³awian, ale dopóki bêd± one wiêksze od rywali wszystko idzie zgodnie z planem.

II pó³fina³:
 MKK PYRA Poznan  – POLONIA Warszawa  45 : 67 STATYSTYKI

Jak przewidywano walka o z³oto rozegra siê pomiêdzy Poloni± Warszawa, a WKK Wroc³aw. Czarne Koszule po pierwszej remisowej kwarcie, w dalszej czê¶ci gry uzyska³y pewn± przewagê i wesz³y do wielkiego fina³u turnieju.

,,Ma³y Fina³,, mecz o miejsca III- IV
GÓRNIK Wa³brzych - PYRA Poznañ  40 : 57 STATYSTYKI

W meczu o III miejsce, Pyra Poznañ pokona³a Górnik Wa³brzych i zdoby³a br±zowe medale mistrzostw Polski. To na pewno wielki sukces zespo³u z Poznania. Sukcesem jest tak¿e czwarte miejsce Wa³brzyszan, na których strefê medalow± przed rozpoczêciem turnieju liczyli chyba jedynie najwierniejsi kibice zespo³u. Pyra wygra³a pierwsz± czê¶æ gry a¿ 15:2, co mia³o du¿y wp³yw na przebieg spotkania. Du¿e brawa dla obu dru¿yn.

,, Fina³,, mecz o miejsca I -II WKK Wroc³aw - POLONIA Warszawa  43 : 41 STATYSTYKI

WKK do przerwy prowadzi³o 24:15. Oba zespo³y gra³y na niskiej skuteczno¶ci. W trzeciej ods³onie Czarne Koszule zaczê³y odrabiaæ sukcesywnie straty, by po 30 minutach remisowaæ z Wroc³awianami 29:29. Emocje w ostatniej kwarcie godne meczu o z³oto. Pocz±tek tej ods³ony gry to cztery kolejne celne rzuty wolne Micha³a Kapy z WKK i 4-punktowe prowadzenie dru¿yny z Wroc³awia. Odpowied¼ Kierlewicza za 2 i kolejne 4 punkty z rzêdu WKK, którego przewaga w 34 minucie siêgnê³a 6 punktów. W 35 minucie na parkiet wchodzi Filip Ko³akowski, który swoj± obecno¶æ zaznacza celnym rzutem z gry i zbiórka w obronie oraz w 39 minucie celnym rzutem za 3 zmniejszaj±c przewagê Wroc³awia do zaledwie 3 punktów. Po punktach Scibisza w 40 minucie, WKK prowadzi 43:38 i nie da ju¿ sobie zabraæ zwyciêstwa i z³otych medali pomimo celnego rzutu za trzy Grabarczyka na 10 sekund przed koñcem meczu. Polonia mia³a jeszcze swoj± szansê rzucaj±c rzuty wolne na 10 sekund przed koñcem, ale nie wykorzysta³ ich Micha³ Kierlewicz. po szybkim przewinieniu Polonii, na 6 sekund do koñca nie trafiaj± wolnych i Wroc³awianie, ale Polonia nie wykorzystuje kolejnej szansy i traci pi³kê. WKK w z³ocie. Polonia srebrna.


FILMIKI-ZIBI

FOTO-ZIBI

OFICJALNA-STRONA-MP-U-14

http://www.gornikwalbrzych.blogspot.com/

http://www.gornikwalbrzych.info/

FOTO-MICHA£       FOTO-BEATA        FOTO-ADAMWYRÓ¯NIENIA INDYWIDUALNE


 MVP KRÓL STRZELCÓW ALL-STARS najlepsza piatka
     
 Micha³ Kapa
 WKK Wroc³aw
 Wojciech  Fr±ckowiak
 MKK PYRA Poznañ
M. Szymanowski (GÓRNIK) E. Chmielewski (PYRA)
M.Kierlewicz (POLONIA) P.¦cibisz i W. Melone (WKK)KOÑCOWA KLASYFIKACJA

 I MISTRZ POLSKI  - Z³oci medali¶ci - WKK Wroc³aw  (dolno¶l±skie)
 
 II WiceMISTRZ POLSKI  - Srebrni medali¶ci  MKS POLONIA Warszawa  (mazowieckie)
 
 III Br±zowi Medali¶ci Polski   MKK PYRA Poznañ (wielkopolskie)
 
 IV miejsce -  JKKS GÓRNIK Wa³brzych (dolno¶l±skie)
 
 V miejsce UKS JAGIELONKA Warszawa  (mazowieckie)
 
 VI miejsce BASKET TEAM Opalenica (wielkopolskie)
 
 VII miejsce - MKKS Rybnik  (¶l±skie)
 
 VIII miejsce - TKM W³oc³awek  (kujawsko-pomorskie)
 

,, TOP 5,, - NAJLEPSI W STATYSTYKACH (w klasyfikacji ¶rednie na mecz)

 PUNKTY ZBIÓRKI ZA TRZY PRZECHWYTY
       
1 Fr±ckowiak 18,8  5 Pyra
2 Cie¶lakiewicz 14 TKM
3 Orysiak 13,5 Jagielonka
4 Stopierzyñski 12,5 Team
5 Kapa  12,2 Pyra  
1 Grocki 15,5 Rybnik
2 Cie¶lakiewicz 14,7 TKM
3 Orysiak 12,8 Jagiellonka
4 Wi¶niewski 12,3 TKM
5 Kapa 10,8 WKK  
1 Matusiak 2,3 TKM
2 Fr±ckowiak 2,2 Pyra
3 Kaczmarek 1,3 Team
4 Mijakowski 1  Polonia
5 Misiak 0,8 TKM
1 Walczak 3 Jagiellonka
2 Misiak 2,8 TKM
3 Tatarek 2,6 MKS Polonia
4 Kierlewicz 2,4  Polonia
5 Marchlewski 2,3 TKM  

 BLOKI EVAL 
    
1 Wi¶niewski 2 TKM
2 Chmielewski 1,8 Pyra
3 Szmidt 1,6 Górnik
4 Cie¶lakiewicz 1,3TKM
5 Kurpisz 1,3 Team
1 Grocki 16,5 Rybnik
2 Orysiak 16  Jagiellonka
3 Chmielewski 13,2  Pyra
4 Gruszczyñski 12,5 Team
5 Wi¶niewski 11,5 TKM
1 Fr±ckowiak 4  Pyra
2 Stankowski 2,8  Basket
3 Kierlewicz 2  Polonia
4 Ko³akowski 2Polonia
5 Grocki 2 Rybnik


Sk³adam serdeczne podzieñkowania organizatorom  za zaproszenie na Finaly do Opalenicy,a klubowi MKKS Rybnik za transport do Opalenicy

Czekamy na wasze opinie o tegorocznych MP U-14

Zibi  Zbyszek Bytomski gg 10279509 mail: zbyszekbytomski@gmail.com