II Ogólnopolski Turniej - rocz. 1997 E³k 4-6.XI.2011
Dodane przez zibi dnia Listopad 05 2011 07:00:00
 W pierwszy weekend listopada w E³ku odby³ siê turniej Kadeta M³odszego z okazji " ¦wiêta Odzyskania Niepodleg³o¶ci " o Puchar Marsza³ka Województwa Warmiñsko-Mazurskiego Jacka Protasa. Na hali Gimnazjum nr 2 po³o¿onej nad piêknym jeziorem e³ckim
Rywalizowa³o 6 zespo³ów

Rozszerzona zawarto newsa
W pierwszy weekend listopada w E³ku odby³ siê turniej Kadeta M³odszego z okazji " ¦wiêta Odzyskania Niepodleg³o¶ci " o Puchar Marsza³ka Województwa Warmiñsko-Mazurskiego Jacka Protasa. Na hali Gimnazjum nr 2 po³o¿onej nad piêknym jeziorem e³ckim
Rywalizowa³o 6 zespo³ów z Kwidzyna, Warszawy, Komorowa, Bia³egostoku, Elbl±ga i E³ku. Formu³a zawodów (mecze 2-2-1, czas gry 4x10 min. czystej gry ) dziêki której zawodnicy mogli liczyæ na wiele minut na parkiecie trenerzy mogli spokojnie realizowaæ swoje cele szkoleniowe.
Po raz drugi (podobnie jak na marcowym e³ckim turnieju Dwójka Cup - !!! ostatnie spotkanie decydowa³o o miejscach 2-4.  Jeszcze na 15 sekund przez zakoñczeniem spotkania siedz±ca na widowni trenerka Basketu Kwidzyn - Anna Babicka nie mog³a byæ pewna 2 miejsca.
Niew±tpliwym smaczkiem zawodów by³y derby Warmii i Mazur pomiêdzy Truso Elbl±g, a Dwójk± E³k. Wype³niona po brzegi hala, kibice wyposa¿eni w bêbny, tr±bki nadali rywalizacji dodatkowego smaczku. Do poziomu dostosowali siê zawodnicy obu ekip, a w meczu zmienia³o siê prowadzenie do chwilê i dopiero na ostatnie 3 minuty Elbl±g odskoczy³ na 6 punktów i nie da³ odebraæ sobie zwyciêstwa.
Trener Truso Elbl±g - Arkadiusz Majewski to Koordynator Kadr i niew±tpliwie derby by³y doskona³a okazj± do pokazania sie zawodników przed listopadowym turniejem Kadr Wojewódzkich. Zawodnicy z Elbl±ga i E³ku bêd± tworzy³ jej trzon. Na wszystkich meczach e³ckiej dru¿yny obecny by³ tak¿e Trener UKS Nenufar 5 E³k - Edward Traskowski, który obserwowa³ swoich wychowanków (m.in Kolenda Micha³) , a tak¿e obecnego ucznia szóstej klasy £ukasza Kolendê, który na turniej zasili³ e³ck± Dwójkê i mimo tego, iz jest dwa lata m³odszy by³ najlepszym rozgrywaj±cym dru¿yny ( w turnieju nie zagra³ rozgrywaj±cy pierwszej pi±tki J. Ustienny r. 98 - kontuzja barku ).

W rywalizacji bezkonkurencyjna by³a Ochota Warszawa, która wygra³a wszystkie mecze pewnie zdobywaj±c najcenniejsze tofea. W rywalizacji najm³odszym zespo³em by³y bia³ostockie ¯ubry w których sk³adzie by³o najwiêcej zawodników rocznika 98.
Na wszystkich zawodników czeka³y nagrody ufundowane przez fundacjê Marcina Gortata MG 13, PZkosz. MVP turnieju otrzyma³ koszulkê z autografem Marcina Gortata oraz gad¿ety fundacji.

Podziêkowania dla przeseza UKS DWÓJKA E£K pana MICHA£A SKRZYPKA za zaproszenie i wyró¿nienie  

WYNIKI

 MKS TRUSO ELBL¡G – MTS BASKET KWIDZYN
63 : 79
15-21, 11-15, 20-23, 17-20
ELBL¡G: Grzyb 0, Dom¿alski 0, Kowalski 0, Osiecki  0, Majewski  2,  Szuszkiewicz  14, Huber  19 (1X3), Dworzyñski  0, Smyk 0, Sokalski 0, Gajowniki 12, Kopycki 16
KWIDZYN: Malicki  0, Piowczyk  0, Szwedowski 12 (1X3), Hirsz  9 (1X3), Leszczyñski  21 (3X3), Kopczyñski 0, Borganowski 2,Grabowski 14 (2X2), Stasiuk  8, Banach  7, Pliszka  0, ¦liwiñski 6

UKS DWÓJKA E£K – ¯UBRY BIA£YSTOK 90 : 36
23-5, 29-10, 18-12, 20-9
E£K: Zieliñski 4, Ciszewski 0, Walak 2, Twardowski 4, Ustienny 0, Hartung 2, Czy¿ 8, Komenda 11, Kolenda £ 17., Mocarski 2, £owczyk 16, Kolenda M. 20 (1X3), Kartaszow 4
BIA£YSTOK: Bombrzych 7 (1X3), Piasecki 2, Jaroszur 4, Niemirowicz 0, Sosnowski 0, Sawicki 2, Kamiñski 10, Chacecki 4, Gorbaczewski 2, Sielwoñczyk 5, Matis 0

 MKS OCHOTA WARSZAWA – UKS MEDAGRO KOMORÓW  91 : 33
20-9, 33-7, 20-10, 18-7
WARSZAWA: Stelmach 13, Belka 18, Chru¶ciel 6, Bieñko 6, Czachowski-D±browski 4, Walczak 7, G±decki 2, G³uch 4, Gromadka 19, Skotarek 12
KOMORÓW: Paziewski 0, Hoser 0, Sieradzki 2, Podwysocki 7, Drzewiecki 6, Hasny 1, Reszel 2, Sokó³ 0, Szybeler 2, G³os 4, Pawlina 4, Antonik 3

MKS TRUSO ELBL¡G - PKK ¯UBRY BIA£YSTOK 89 : 55
18-13, 29-14, 19-19, 28-9
ELBL¡G: Grzyb 12, Dom¿alski 0, Kowalski 2, Osiecki -, Majewski 13, Szuszkiewicz 22, Huber 12, Dworzyñski 4, Smyk 0, Sokalski 4, Gajowniki 2, Kopycki 13
BIA£YSTOK: Bombrzych 8, Piasecki 7, Jaroszur 0, Niemirowicz 4, Sosnowski 4, Sawicki 17, Kamiñski 3, Chacecki 0, Gorbaczewski 7, Sielwoñczyk, Matis

 BASKET KWIDZYÑ - OCHOTA WARSZAWA  62 : 71
16-19, 16-22, 12-20, 18-10
KWIDZYN: Malicki 0 , Piowczyk 0 , Szwedowski 6 , Hirsz 0 , Leszczyñski 16 , Kopczyñski 0 , Borganowski 4 ,Grabowski 16 , Stasiuk 14 , Banach 6 , Pliszka 0 , ¦liwiñski 5.
WARSZAWA: Stelmach 24, Belka 4, Chru¶ciel 7, Bieñko 4, Czachowski-D±browski 2, Walczak 18, G±decki 0, G³uch 3, Gromadka 2, Skotarek 7

UKS DWÓJKA E£K – UKS MEDAGRO KOMORÓW  64 : 73
13-11, 25-23, 9-20, 15-17
E£K: Zieliñski 0, Ciszewski 0, Walak 0, Twardowski 0, Ustienny 0, Hartung 0, Czy¿ 0, Komenda 15, Kolenda £. 3, Mocarski 8, £owczyk 0, Kolenda M.38, Kartaszow 0
KOMORÓW: Paziewski 12, Hoser 0, Sieradzki 20, Podwysocki 10, Drzewiecki 12, Hasny 0, Reszel 4, Sokó³ 0, Szybeler 0, G³os 6, Pawlina 9, Bak 0

 MKS TRUSO ELBL¡G – MKS OCHOTA WARSZAWA  46 : 63
4-16, 14-20, 12-16, 16-11
ELBL¡G: Grzyb 6, Dom¿alski 0, Kowalski 0, Osiecki  0, Majewski  8 (2X3),  Szuszkiewicz  17 (1X3), Huber  8, Dworzyñski  0, Smyk 0, Sokalski 0, Gajowniki 2, Kopycki 16
WARSZAWA: Stelmach 3, Belka 2, Chru¶ciel 18 (1X3), Bieñko 4, Czachowski-D±browski 0, Walczak 7 (1X3), G±decki 0, G³uch 2, Gromadka 9, Skotarek 18

MTS BASKET KWIDZYN – UKS DWÓJKA E£K  105 : 71
32-17, 21-25, 21-16, 31-13
KWIDZYN: Malicki  0, Piowczyk  0, Szwedowski 17 (2X3), Hirsz  6, Leszczyñski  40, Kopczyñski 6, Borganowski 4,Grabowski 5 (1X3), Stasiuk  17, Banach  6, Pliszka  0, ¦liwiñski 4
E£K: Zieliñski 2, Ciszewski 0, Walak 4, Twardowski 3, Hartung 0, Czy¿ 2, Komenda 3, Kolenda £ .0, Mocarski 4, £owczyk 15, Kolenda M. 26, Kartaszow 12

 PKK ¯UBRY BIA£YSTOK - UKS MEDAGRO KOMORÓW   42 : 63
7-18, 9-15, 16-12, 12-8
BIA£YSTOK: Bombrzych 0, Piasecki 11, Jaroszur 2, Niemirowicz 2, Sosnowski 0, Sawicki 4, Kamiñski 3, Chacecki 4, Gorbaczewski 0, Sielwoñczyk 16, Matis 0
KOMORÓW: Paziewski 8, Hoser 5, Sieradzki 7, B±k 4, Podwysocki 5, Drzewiecki 8, Hasny 3, Reszel 15, Sokó³ 4, Szybeler 0, G³os 4, Pawlina 0, Antonik 0

MKS TRUSO ELBL¡G - UKS DWÓJKA E£K  59 : 54
8-13, 13-14, 15-8, 19-23
ELBL¡G: Grzyb 7, Dom¿alski 0, Kowalski 0, Osiecki  0, Majewski  18 (2x3),  Szuszkiewicz  19, Huber  10, Dworzyñski  0, Smyk 0, Sokalski 0, Gajowniki 0, Kopycki 4
E£K: Zieliñski 0, Ciszewski 0, Walak 0, Twardowski 0, Ustienny 0, Hartung 0, Czy¿ 4, Komenda 19 (1x3), Kolenda £ .0, Mocarski 7 (2x3), £owczyk 5, Kolenda M. 13 91x3), Kartaszow 6

 MTS BASKET KWIDZYN - UKS MEDAGRO KOMORÓW  60 : 68
KWIDZYN:
Malicki  0, Piowczyk  2, Szwedowski 2, Hirsz  3, Leszczyñski  10(2x3), Kopczyñski 4(1x3), Borganowski 11(1x3),Grabowski 7(1x3), Stasiuk  8, Banach  8, Pliszka  2, ¦liwiñski 5
KOMORÓW: Paziewski 18, Hoser 0, Sieradzki 9, B±k 0, Podwysocki 6, Drzewiecki 12, Hasny 0, Reszel 1, Sokó³ 0, Szybeler 4, G³os 4, Pawlina 11, Antonik 0
 
MKS OCHOTA WARSZAWA - PKK ¯UBRY BIA£YSTOK   112 : 42
26-17, 29-11, 23-8, 34-6
WARSZAWA: Stelmach 24, Belka 6, Chru¶ciel 11 (1x3), Bieñko 4, Czachowski-D±browski 10, Walczak 12, G±decki 0, G³uch 3 (1x3), Gromadka 17, Skotarek 25, BIA£YSTOK: Bombrzych 0, Piasecki 4, Jaroszur 4, Niemirowicz 2, Sosnowski 0, Sawick 6,Kamiñski 3, Chacecki 8, Gorbaczewski 7, Sielwoñczyk 8, Matis 0

 UKS DWÓJKA E£K - MKS OCHOTA WARSZAWA  74 : 84 
11-25, 19-15, 20-21, 24-13
E£K: Zieliñski 2, Ciszewski 0, Walak 0, Twardowski 0, Ustienny 0, Hartung 0, Czy¿ 0, Komenda 11, Kolenda £ .15 (3x3), Mocarski 2, £owczyk 12, Kolenda M. 22 (2x3), Kartaszow 10 (1x3)
WARSZAWA: Stelmach 14, Belka 13 (1x3), Chru¶ciel 18, Bieñko 2, Czachowski-D±browski 2, Walczak 12, G±decki 0, G³uch 1, Gromadka 6, Skotarek 16 

MTS BASKET KWIDZYN - PKK ¯UBRY BIA£YSTOK  127 : 31
35-9, 24-10, 31-7, 37-5
KWIDZYN: Malicki  0, Piowczyk  2, Szwedowski 7 (1x1), Hirsz  0, Leszczyñski  55 (1x1), Kopczyñski 8, Borganowski 8,Grabowski 14 (2x2), Stasiuk  15 (2x2), Banach  10, Pliszka  6, ¦liwiñski 2
BIA£YSTOK: Bombrzych 2, Piasecki 1, Jaroszur 2, Niemirowicz 3, Sosnowski 0, Sawicki 4, Kamiñski 10, Chacecki 2, Gorbaczewski 2, Sielwoñczyk 5, Matis 0

UKS MEDAGRO KOMORÓW - MKS TRUSO ELBL¡G  33 : 58
2-13, 17-9, 5-16, 9-20
KOMORÓW: Pawlina 13, Podwysocki 4, Sieradzki 2, Paziewski 1, Hoser 5 (1X3), Gzos 2, Dzewiecki 6,
ELBL¡G: Majewski 13 (1X3), Szuszkiewicz 8, Huber 24, Gajownik 5,  Kopycki 8

TABELA KOÑCOWA
 
 M  MPKT  Z  P 
 1MKS OCHOTA WARSZAWA  5 10 5 0
 2MTS BASKET KWIDZYN  5   8 3 2
 3MKS TRUSO ELBL¡G 5   8 3 2 
 4UKS MEDAGRO KOMORÓW 5  8 3 2
 5UKS DWÓJKA E£K   5  6 1 4
 6PKK ¯UBRY BIA£YSTOK  5  5 0 5

WYRÓ¯NIENIA INDYWIDUALNE

 MVP
JAN CHRU¦CIEL

MKS OCHOTA WARSZAWA

ALL-STARS

MAJEWSKI BARTOSZ - TRUSO ELBL¡G
DZREWIECKI TOMASZ - MEGAGRO KOMORÓW
KOLENDA MICHA£ - DWÓJKA E£K
GRABOWSKI MATEUSZ - BASKET KWIDZYN
STELMACH ARKADIUSZ - OCHOTA WARSZAWA TOP 10 NAJLEPSI STRZELCY TURNIEJU 

1 LESZCZYÑSKI PAWE£ 142 pkt.  - BASKET KWIDZYN
2 KOLENDA MICHA£ 119 pkt. - DWÓJKA E£K
3 SZUSZKIEWICZ KACPER 80 pkt. TRUSO ELBL¡G
4 STELAMCH ARKADIUSZ 78 pkt.. - OCHOTA WARSZAWA
   SKOTAREK ANDRZEJ 78 pkt. - OCHOTA WARSZAWA
6 HUBER KRYSTIAN 73 - TRUSO ELBL¡G
7 STASIUK MARCIN 61 pkt. BASKET KWIDZYN
8 CHRU¦CIEL JAN 60 pkt. - OCHOTA EARSZAWA
   GRABOWSKI MATEUSZ 60 pkt. BASKET KWIDZYN
10 KOMENDA RAFA£ 59 pkt. - DWÓJKA E£K

 
 
TOP 5 NAJLEPSI W RZUTACH ,, ZA TRZY,,

1 LESZCZYÑSKI PAWE£ 7 ,,trójek,, BASKET KWIDZYN
2 KOLENDA £UKASZ 6 ,,trójek,, DWÓJKA E£K
   GRABOWSKI MATEUSZ 6 ,,trójek,, BASKET KWIDZYN
   MAJEWSKI BARTOSZ  6 ,, trójek,, TRUSO ELBL¡G
5 MOCARSKI MARCIN 4 ,, trójki,, DWÓJKA E£K

 naj, naj ... ciekawostki turnieju

LESZCZYÑSKI PAWE£  55 pkt. w meczu BASKET KWIDZYN
LESZCZYÑSKI PAWE£ 3x3 w meczu KWIDZYN - TRUSO
KOLENDA £UKASZ 3X3 w meczu E£K - OCHOTA
KOLENDA £UKASZ rocz. 1999 najm³odszy zawodnik Turnieju NENUFAR 5 E£K
PKK ¯UBRY BIA£YSTOK - najm³odsza dru¿yna w turnieju 10 zawodników rocz.98
15 kadrowiczów swoich województw
Du¿e plusy turnieju:
Zakwaterowanie, wy¿ywienie
Przez ca³y turniej muzyka
Prezentacja zespo³ów - spikerka
Relacja Foto-Video
Biuletyny turniejowe: zapowied¼, fotki dru¿yn sk³ady trochê historii
Statystki pomeczowe z protoko³ów po ka¿dej serii spotkañ
Mo¿liwo¶æ skorzystania z darmowego basenu
£adny du¿y projekt na koszulkach (dla wszytkich)
Porz±dek na trybunach (ochrona)


 5 Sêdziów War,iñsko-Mazurskie

Piotr Chomicki, 
Sebastian Zaj±czkowski
Andrzej Antonow
Rafa³ Podgórski
Piotr Wadecki


FOTO-ZIBI

FILMIKI-ZIBI
UKS-DWÓJKA-E£K


WARMIÑSKO-MAZURSKI-ZWI¡ZEK-KOSZYKÓWKI

  FOTKA GRUPOWASK£AD.ORAZ.KOMPLET.PUNKTÓW..... WYRÓ¯NIENIA
 1  MKS OCHOTA WARSZAWA

  4 STELMACH ARKADIUSZ 78
  5 BELKA PATRYK 43
  7 CHRU¦CIEL JAN 60 MVP
  9 BIEÑKO MICHA£ 20
10 CZECHOWSKI-D¡BROWSKI 18
12 WALCZAK SZYMON 56 >>>>>>>
14 G¡DECKI WOJCIECH 2
15 G£UCH JAKUB 13
19 GROMADKA BART£OMIEJ 53
21 SKOTAREK ANDRZEJ 78

TRENER: KO£PAK PIOTR
 
 2 
MTS BASKET KWIDZYN

  4 MALICKI KRZYSZTOF 0
  5 PIOWCZYK FILIP 4
  6 SZWEDOWSKI MARCIN 44
  7 HIRSZ FILIP 18
  8 LESZCZYÑSKI PAWE£ 142
10 KOPCZYÑSKI MICHA£ 16
11 BARGANOWSKI TOMASZ 22
12 GRABOWSKI MATEUSZ 60
14 STASIUK MARCIN  61>>>>>>>>
15 BANACH KEVIN 37
16 PLISZKA KAROL 14
17 ¦LIWIÑSKI MICHA£ 17

TRENER: BABICKA ANNA 
 
 3 
MKS TRUSO ELBL¡G

  4 GRZYB SYLWESTER 25
  5 DOM¯ALSKI ALAN 0
  6 KOWALSKI MICHA£ 2
  8 OSIECKI KONRAD 0
10 MAJEWSKI BARTEK 55
12 SZUSZKIEWICZ KACPER 80
13 HUBER KRYSTIAN 73 >>>>>>>>
14 DWORZYÑSKI PIOTR 4
15 SMYK KRZYSZTOF 0
17 SOKALSKI MICHA£ 4
18 GAJOWNIKI KAMIL 21
19 KOPYCKI KAROL 51
TRENER: MAJEWSKI ARKADIUSZ
 
 4 
UKS MEDAGRO KOMORÓW

  4 PAWLINA MARIUSZ
  39 >>>>>>
  5 PODWYSOCKI WIKTOR 32
  6 HASNY MICHA£ 4
  7 SIERADZKI TOMASZ 40
  8 SOKÓ£ PIOTR 4
  9 PAZIEWSKI PIOTR  35
10 ANTONIK MACIEJ  7
12 HOSER GRZEGORZ 10
14 G£OS IGOR  20
16 DRZEWIECKI TOMASZ 44
17 SZYBELER RAFA£ 2
     BAK STANIS£AW 4
19  RESZEL PIOTR 22

TRENER: GRZEGORZ TOMASZEWSKI

 
 5  UKS DWÓJKA E£K

  4 Zieliñski Dominik  2
  5 Ciszewski Jakub  0
  7 Walak Pawe³  6
  8 Twardowski Konrad 7
  9 Ustienny Jakub 0
10 Hartung Samuel 2
12 Czy¿ Aleks 14
13 Komenda Rafa³ 59
14 Kolenda £ukasz 35
15 Mocarski Marcin 23
16 £owczyk Maciej  48 >>>>>>>>>
17 Kolenda Micha³ 119
18 Kartaszow Krystian 32

Trener: Micha³ Skrzypek
 
 6  ¯UBRY BIA£YSTOK

  5 BOMBRYCH MICHA£ 17
   6 PIASECKI ERYK  25 >>>>>>>>
  8 JAROSZUK KACPER 12
  9 NIMIROWICZ TOMASZ 11
10 SOSNOWSKI SEBASTIAN 4
11 SAWICKI £UKASZ 33
12 KAMIÑSKI DANIEL 29
13 HALECIU MATEUSZ 18
14 GORBACZEWSKI MARCIN 18
15 SIELWOÑCZUK KRZYSZTOF 39
25 MATYS DAWID 0

TRENER: MARIUSZ BARTOSZEWICZ
 

Je¶li zauwa¿yli¶cie pomy³ki pisaæ  ZIBI gg.10279509