VIII Turniej o Puchar Prezydenta Bydgoszczy U-16 rocz.1997 Bydgoszcz 30.IX-2.X.2011
Dodane przez zibi dnia Padziernik 04 2011 15:00:00
 VIII Turniej Kadetów o Puchar Prezydenta Miasta Bydgoszczy. W dniach 30.09 – 02.10.2011r odby³ siê w Bydgoszczy VIII Ogólnopolski Turniej Kadetów M³odszych (rocznik 19997)  o Puchar Prezydenta Miasta Bydgoszczy. W turnieju wziê³o udzia³ osiem zespo³ów z ca³ego kraju, w tym WKK Wroc³aw z³oty medalista Mistrzostw Polski  M³odzików z 2011 roku, oraz szósta dru¿yna tych mistrzostw Basket Team Opalenica.

Podsumowanie turnieju, wyró¿nienia indywidualne oraz kilka fotek

Rozszerzona zawarto newsa
VIII  OGÓLNOPOLSKI  TURNIEJ KOSZYKÓWKI KADETÓW M£ODSZYCH (rocznik 1997) O  PUCHAR  PREZYDENTA BYDGOSZCZY 30.09-02.10.2011

VIII Turniej Kadetów o Puchar Prezydenta Miasta Bydgoszczy.W dniach 30.09 – 02.10.2011r odby³ siê w Bydgoszczy VIII Ogólnopolski Turniej Kadetów M³odszych (rocznik 19997)  o Puchar Prezydenta Miasta Bydgoszczy. W turnieju wziê³o udzia³ osiem zespo³ów z ca³ego kraju, w tym WKK Wroc³aw z³oty medalista Mistrzostw Polski  M³odzików z 2011 roku, oraz szósta dru¿yna tych mistrzostw Basket Team Opalenica.

Gospodarza turnieju reprezentowa³y dwie dru¿yny – MKS Novum Bydgoszcz I - druga klasa Gimnazjum Sportowego Nr 8 w Bydgoszczy i MKS Novum Bydgoszcz II jako pierwsza klasa Gimnazjum Sportowego Nr 8 przy ZS Nr 21  gra³a w tym turnieju rocznikiem m³odszym (ch³opcy urodzeni w 1998r.).

Turniej  w tym roku prócz zawsze go¶cinnej hali Zespo³u Szkó³ Nr 21 w Bydgoszczy, odbywa³ siê tak¿e  w hali  Zespo³u Szkó³ Nr 7 w Bydgoszczy, gdzie uczestnicy Turnieju zostali bardzo ciep³o przywitani przez Gospodarza w osobie Pana Dyrektora Piotra ¯³obiñskiego. Chcia³oby sie rzec, ¿e tego typu obiektów powinno byæ w ka¿dym mie¶cie jak najwiêcej, aby zawodnicy uprawiaj±cy sport, oraz kibice ich wspieraj±cy mieli godne warunki podczas treningów i meczy. Niew±tpliwie tej klasy obiekt bardzo by sie przyda³ szczególnie w Zespole Szkó³ Nr 21, która to placówka tak aktywnie wspiera koszykarzy MKS Novum Bydgoszcz.

 Zwyciêzc± turnieju okazali siê m³odzi koszykarze z Opalenicy, którzy odnie¶li komplet piêciu zwyciêstw, w finale wyra¼nie pokonuj±c  Basket Kwidzyn 75 – 54. Trzecie miejsce ku uciesze zgromadzonych kibiców zdoby³a  pierwsza dru¿yna Novum pokonuj±c WKK Wroc³aw 72 -56.

Dla podopiecznych trenera £ukasza Ignasiaka by³y to pierwsze mecze w sezonie. Widaæ by³o bardzo nie równ± formê dru¿yny, która bardzo dobre mecze ( pó³fina³ z Opalenic± gdzie o zwyciêstwie go¶ci decydowa³a ostatnia akcja meczu, oraz druga po³owa meczu o br±zowy medal wygrana 30 pkt.) przeplata³a s³abymi wystêpami z:  Kwidzynem i lokalnym rywalem Astori± Bydgoszcz.

 Du¿± niespodziankê sprawi³a druga dru¿yna Novum pokonuj±c w meczu o 7 miejsce starszych kolegów z Astorii Bydgoszcz wygrywaj±c  47 – 35.  Dla podopiecznych trenera Zbigniewa Próchnickiego  by³ to kolejny etap w przygotowaniach do rozpoczynaj±cego siê ju¿ w tym tygodniu sezonu ligowego M³odzików Starszych koñcz±cego siê rozgrywkami centralnymi. Trzymamy kciuki i ¿yczymy powodzenia.

GRUPA „A”


Novum II - Basket Team 27 : 82
Kotwica - WKK 23 : 51
Novum II - WKK 39 : 68
Basket Team - Kotwica 72 : 28
Novum II - Kotwica 40 : 69
Basket Team - WKK 66 : 30 

Tabela koñcowa gr. A 
 
1 Basket Team Opalenica 3 mecze  / 6   pkt.   
2 WKK Wroc³aw 3 / 5
      
3 Kotwica Ko³obrzeg 3 / 4      
4 Novum II Bydgoszcz 3 / 3       

GRUPA „A” 

Novum I - Astoria 70 : 43
Korsarz - Basket K. 45 : 62
Astoria - Basket K. 33 : 70
Novum I - Korsarz 59 : 44 
Astoria - Korsarz 46 : 51
Novum I - Basket K. 54 : 57

Tabela koñcowa gr. B

1 Basket Kwidzyn 3 mecze  / 6     pkt.
2 Novum  I Bydgoszcz 3 / 5
      
3 Korsarz Gdañsk 3 / 4      
4 Astoria Bydgoszcz 3 / 3      

I PLAY-OFF 5-8   Kotwica -  Astoria 73 : 31  
II PLA-OFF 5-8    Novum II -  Korsarz 42 : 107  
I PÓLFINA£:        Basket Team -  Novum I 63 : 56  
II PÓ£FINA£:       WKK -  Basket Kwidzyn 53 : 57   

mecz o 7 m-ce: Astoria - Novum II  35 : 47
mecz o 5 m-ce: Korsarz  - Kotwica   38 : 37 
mecz o 3 m-ce: Novum I - WKK      72 : 56
FINA£: Basket Team - Basket K.    75 : 54

Ostateczna Kolejno¶æ w Turnieju 

1. Basket Team Opalenica
2. Basket Kwidzyn
3. Novum I Bydgoszcz
4. WKK Wroc³aw
5. Korsarz Gdañsk
6. Kotwica Ko³obrzeg
7. Novum II Bydgoszcz
8. Astoria Bydgoszcz

WKK Wroc³aw w bydgoskim turnieju wyst±pili bez 4 podstawowych graczy którzy byli na turnieju w Wieliczce (Kobzar, Strzelec, Kapa i Melone)

WYRÓ¯NIENIA INDYWIDUALNE

MVP
Patryk Stankowski – Basket Team Opalenica
Król StrzelcówRados³aw Senski – Novum Bydgoszcz
Najlepszy Strzelec za 3 pkt. - Rados³aw Senski – Novum Bydgoszcz

Trenerzy wybrali tak¿e Pierwsz± i Drug± Pi±tkê Zespo³u oraz Najlepszego zawodnika zespo³u.

Pierwsza Pi±tka

Stopie¿yñski Hubert – Basket Team Opalenica
Skrzypek Micha³ – Basket Team Opalenica
Leszczyñski Pawe³ – Basket Kwidzyn
Kosior Mateusz – Novum Bydgoszcz
¦cibisz Piotr – WKK Wroc³aw

Druga Pi±tka

Dudek Tomasz – Korsarz Gdañsk
Mleczko Oskar – Kotwica Ko³obrzeg
Kuczkowski Jan – Novum Bydgoszcz
Osiñski Mi³osz – Novum Bydgoszcz
£apiñski Cezary – Astoria Bydgoszcz

Najlepszy Zawodnik w Zespole

Trojanowski Arek – Basket Team Opalenica
Grabowski Micha³ – Basket Kwidzyn
Sobecki Filip – Novum Bydgoszcz
Kostrzewa Jacek – WKK Wroc³aw
Ciesielski Damian – Korsarz Gdañsk
Wêc³awowicz Franciszek – Kotwica Ko³obrzeg
£owicki Jakub – Novum Bydgoszcz
Bednarski Tomasz – Astoria Bydgoszcz


FOTO-ORGANIZATOR

Wszyscy wyró¿nieni zawodnicy otrzymali pami±tkowe statuetki i drobne nagrody rzeczowe

Ka¿dy uczestnik turnieju otrzyma³ pami±tkow± koszulkê.

Jak zwykle, jako organizator, MKS Novum Bydgoszcz pragnie podziêkowaæ wszystkim, którzy siê przyczynili do sukcesu tego turnieju, a s± nimi:

Prezydent Miasta Bydgoszczy
Wydzia³ Promocji Urzêdu Miasta Bydgoszczy
Wydzia³ O¶wiaty Urzêdu Miasta Bydgoszczy
Dyrekcja Zespo³u Szkó³ Numer 7 w Bydgoszczy
Dyrekcja Zespo³u Szkó³ Numer 21 w Bydgoszczy
Rada Rodziców Zespo³u Szkó³ Nr 21 w Bydgoszczy
Anne Marii Group w³a¶ciciel marki SOLANO Rodzice zawodników MKS Novum Bydgoszcz oraz Krystianowi Resz, za jak zwykle nienagann± spikierkê.

Ogromne podziêkowania dla dru¿yny Korsarza Gdañsk za przyjazd na turniej w miejsce ¯aka Koszalin, który wycofa³ siê na cztery dni przed rozpoczêciem zawodów.

VIII Turniej Kadetów o Puchar Prezydenta Bydgoszczy przeszed³ do historii jako bardzo udana impreza koszykarska, która ju¿ na dobre wpisa³a siê w kalendarz m³odzie¿owych imprez sportowych w Bydgoszczy.