Podsumowanie ME U-16
Dodane przez zibi dnia Sierpie 11 2011 20:00:00
Rocznik '95 utrzyma³ nasze U-16 w Dywizji A. To ¶wietna informacja. Jest du¿a szansa, ¿e w 2013 roku wszystkie trzy nasze kadry m³odzie¿owe bêd± gra³y w ME Dywizji A. W grupie przegrali¶my wszystko. £atwo nie by³o. Dzis ju¿ wiemy ¿e ..polska grupa ,, by³a najsilniejsza: Czesi (Wicemistrzowie Europy) Hiszpanie (br±zowi medali¶ci) . W rywalizacji o utrzymanie wygrali¶my kluczowe spotkania z Bu³gari± oraz Czarnogór±. Te zespo³y ju¿ spad³y. Przegrali¶my z Litw± dwa razy. Reprezentacji litewskiej nie powiod³o sie na ME w Czechach ale to bardzo silny zespó³ który mo¿e byc postrachem podczas M¦ U-17 za rok na Litwie ....niestety bez Polaków
Rozszerzona zawarto newsa
Podsumowanie ME U-16

Rocznik '95 utrzyma³ nasze U-16 w Dywizji A. To ¶wietna informacja. Jest du¿a szansa, ¿e w 2013 roku wszystkie trzy nasze kadry m³odzie¿owe bêd± gra³y w ME Dywizji A. W grupie przegrali¶my wszystko. £atwo nie by³o. Dzis ju¿ wiemy ¿e ..polska grupa ,, by³a najsilniejsza: Czesi (Wicemistrzowie Europy) Hiszpanie (br±zowi medali¶ci) . W rywalizacji o utrzymanie wygrali¶my kluczowe spotkania z Bu³gari± oraz Czarnogór±. Te zespo³y ju¿ spad³y. Przegrali¶my z Litw± dwa razy. Reprezentacji litewskiej nie powiod³o sie na ME w Czechach ale to bardzo silny zespó³ który mo¿e byc postrachem podczas M¦ U-17 za rok na Litwie ....niestety bez Polaków


To krótkie podsumowanie podobnie jak to po M¦ U-19 koncentruje siê na ocenie indywidualnej zawodników. Jest pisane na podstawie 7 meczów o stawkê z tych ME i tylko na tej podstawie. To najwy¿szy poziom z jakim spotkali siê ci ch³opcy. Tutaj ich umiejêtno¶ci zosta³y skonfrontowane z poziomem rówie¶ników z Europy.

Kwestie selekcji, sposobu przygotowañ i jako¶æ pracy sztabu nie bêd± przeze mnie poruszane. O tym gor±ca dyskusja w komentarzach do tekstu zapowiadaj±cego te ME...


   
  
Miko³aj Witliñski  GTK Gdynia

Lider kadry. Wszechstronny podkoszowy. Niez³e manewry. Wykañcza akcje obiema rêkoma. Na ME najczê¶ciej z ca³ego zespo³u trafia³ za trzy (co pokazuje te¿ potê¿ne problemy obwodu z tym elementem...). Najwiêkszy problem jak na razie stanowi podejmowanie decyzji na boisku. Bardzo du¿o pochopnych decyzji o rzutach z dystansu. Du¿o decyzji o koz³owaniu w t³oku niskich graczy, które czêsto koñczy³o siê stratami. 
W trzech pierwszych meczach z mocnymi rywalami prezentowa³ bardzo chaotyczn±, nieskuteczn± grê, która mia³a fatalne prze³o¿enie na funkcjonowanie zespo³u. W rundzie o utrzymanie mia³ najwiêkszy wk³ad w zwyciêstwa.Wydaje siê te¿, ¿e jest wyra¼nie wy¿szy ni¿ siê to oficjalnie podaje (bli¿ej mu do Pruefera ni¿ do Jeszke). Najpowa¿niejszy kandydat do grania za rok na ME U-18 z rocznikiem '94.
 
 
Damian Jeszke NOVUM Bydgoszcz

Drugi najlepszy zawodnik tej kadry. Solidnie pod koszami, dobrze z pó³dystansu. Z tym wzrostem na pozycji cztery przysz³o¶ci wielkiej nie ma. 
 
 
Filip Pruefer KORMORAN Sieraków rocz.1996

Widaæ ciekawe zarania. Ogólnie jak na razie s³abo przygotowany motorycznie, niezdarny, niepewny nawet w sytuacjach sam na sam z koszem. W ogóle nie przekre¶la to jego przysz³o¶ci, bo to gracz podkoszowy - 15-latek w¶ród 16-latków.

Notowa³ ¶rednio 6 punktów i 3,4 zbiórki na mecz. Dla porównania Przemek Karnowski i Piotrek Nied¼wiedzki w analogicznej sytuacji osi±gali odpowiednio: 4/6,2 i 3,2/3,2. 
 
 
Kamil Zywert KORMOROAN Sieraków rocz.1996

Pozostaj±c przy 15-letnich zawodnikach Kormorana Sieraków p³ynnie przechodzimy na obwód, gdzie indywidualnych du¿ych talentów ze ¶wiec± szukaæ... Kamil zosta³ obarczony ciê¿arem rozegrania w s³abej kadrze rocznika starszego. Je¶li chodzi o to zadanie ciê¿ar uniós³. Chocia¿ w fazie grupowej by³o z tym s³abiej. Z punktowaniem by³o o wiele gorzej. Zarówno je¶li chodzi o rzut, jak i penetracje pod kosz. W jego przypadku wiele powinno pomóc wzmocnienie siê fizyczne, które zapewni lepsze panowanie nad pi³k± i lepsze poruszanie siê w t³oku podkoszowym. 
 
 
Denis Socha TURÓW Zgorzelec

Najlepiej punktuj±cy w¶ród obwodowych. Wszechstronnie solidny na tym poziomie. ¯adnej wyró¿niaj±cej siê umiejêtno¶ci. Ciê¿ko powiedzieæ co¶ wiêcej. 
 
 
Marek Walczak PYRA Poznañ

W tej kadrze maj±cej spore problemy z gr± pod naciskiem mia³ jeden du¿y atut - by³ najlepiej graj±cym na ko¼le pod tym¿e naciskiem. Natomiast w pozosta³ych umiejêtno¶ciach nie widaæ niczego nadzwyczajnego. 
 
 
Adam Mazur WKK Wroc³aw

Potrafi dostaæ siê na ko¼le z obwodu pod kosz, ale z samym wykoñczeniem s± ju¿ du¿e problemy. Z lewej strony chce koñczyæ praw±. Czêsto po penetracji decyduje siê na lobowanie rywala - zazwyczaj nieskuteczne. Wyró¿niaj± go dobre podania do wysokich po penetracji. Niestety na tych ME najczê¶ciej przez nich marnowane. Poza wyskokiem w meczu z Czarnogór± bardzo nieudany turniej. 
 
  Krawczyk Adrian ZASTAL Zielona Góra
 
  Michalik Szymon  PYRA Poznañ
 
  Brenk Adam MKK Gniezno
 
  Pandura Piotr SIARKA Tarnobrzeg
 
 Wróbel Bartosz GTK Gdynia
 
 .....................................................................................................................  

Ocenia³ Grzegorz Magiera autor bloga ,,3 sekundy,,
Oceniono zawodników  graj±cych powy¿ej 20 minut na mecz i Filipie Pruefera.

SZTAB SZKOLENIOWY

BOGUS£AW ONUFROWICZ
TRENER G£ÓWNY
ROMAN PRAWICA
II TRENER
£UKASZ GRUDNIEWSKI
II TRENER
MARCIN GÓRKA
MASA¯YSTA