XX Miêdzynarodowy Turniej Mini Koszykówki rocz.2000 o Puchar „£om¿yczki" £om¿a 25-27.XI.2011
Dodane przez zibi dnia Listopad 29 2011 20:00:00
Dru¿yna SP £om¿a triumfowa³a w XX Turnieju Mini Koszykówki Ch³opców rocznika 2000 i m³odszych o Puchar £om¿yczki.

Podopieczni Dariusza Wêgrowskiego i Andrzeja Wojtkowskiego wygrali wszystkie mecze mierz±c siê z ekipami z Wroc³awia, Warszawy, Olsztynka, Bia³egostoku i Grodna.


Rozszerzona zawarto newsa
Dru¿yna SP £om¿a triumfowa³a w XX Turnieju Mini Koszykówki Ch³opców rocznika 2000 i m³odszych o Puchar £om¿yczki.

Podopieczni Dariusza Wêgrowskiego i Andrzeja Wojtkowskiego wygrali wszystkie mecze mierz±c siê z ekipami z Wroc³awia, Warszawy, Olsztynka, Bia³egostoku i Grodna. W³a¶nie triumf nad zespo³em Polskiego Klubu Sportowego Sokó³ z Bia³orusi by³ kluczem do wygrania turnieju.Grodzieñska dru¿yna zajê³a drugie miejsce, a na trzeciej pozycji uplasowa³a siê ekipa bia³ostockich ¯ubrów. Czwarta lokata przypad³a reprezentacji Szko³y Podstawowej z Olsztynka, pi±ta – pierwszemu zespo³owi WKK Wroc³aw, szósta – warszawskiemu klubowi LA Basket, a siódma – drugiej dru¿ynie wroc³awskiego WKK.

- Nie ukrywam, ¿e z roku na rok jest coraz ciê¿ej zorganizowaæ te zawody. Jednak dziêki wsparciu finansowemu naszych przyjació³ i osób ¿yczliwych klubowi ju¿ po raz dwudziesty uda³o nam siê - mówi prezes UKS-u £om¿yczka 10, Bogdan Chojnowski. To w³a¶nie zaanga¿owanie szefa £om¿yczki, a tak¿e trenerów Andrzeja Wojtkowskiego i Dariusza Wêgrowskiego doprowadzi³o do tego, ¿e na jubileusz turnieju mog³y przyjechaæ najlepsze zespo³y z rocznika 2000 i m³odsi z ca³ego kraju, a tak¿e, po raz pierwszy, silny zespó³ z Grodna na Bia³orusi. Najdalej do £om¿y mia³y zespo³y Wroc³awskiego Klubu Koszykówki - My¶lê, ¿e warto by³o tu przyjechaæ, bo w Polsce nie ma dla tych roczników zbyt wielu turniejów. U nas we Wroc³awiu nie ma równie¿ ligi, w której ch³opcy z rocznika 2000 mogliby graæ, wiêc ten turniej i do¶wiadczenie tu zdobyte jest dla nas wszystkich na wagê z³ota - przyznaje £ukasz Nowak, trener WKK Wroc³aw.

Po trzech dniach wyczerpuj±cej rywalizacji i rozegraniu 21 spotkañ pierwsze miejsce przypad³o zespo³owi z³o¿onemu z graczy dwóch ³om¿yñskich szkó³ podstawowych - Dziewi±tki i Dziesi±tki - Ju¿ od jakiego¶ czasu na turniejach ogólnopolskich gramy jednym po³±czonym sk³adem i przez to mo¿emy walczyæ z najlepszymi zespo³ami jak równy z równym. Ten turniej tak¿e to potwierdzi³ - mówi trener Wêgrowski - Po raz kolejny potwierdzi³o siê, ¿e £om¿a jest potêg± w polskiej minikoszykówce! - dodaje Wojtkowski, na co dzieñ szkoleniowiec "Dziewi±tki". Jak podkre¶laj± obaj ³om¿yñscy trenerzy, takie turnieje daj± m³odym adeptom koszykówki mnóstwo do¶wiadczenia i s± nieocenione pod wzglêdem szkoleniowym. Jednak ich wygrywanie nie jest najwa¿niejsze - Ciesz± nas sukcesy w takich zawodach, ale na ten sezon obie nasze szko³y maj± inny - wygraæ mistrzostwa województwa podlaskiego - zaznacza Wojtkowski - Uwa¿am, ¿e wiêksze szanse na koñcowy tryumf w tych rozgrywkach ma jednak zespó³ z "Dziesi±tki", na którym w wiêkszo¶ci oparta by³a dru¿yna SP £om¿a  - koñczy do¶wiadczony trener.

Wyniki meczów:
 
PKS Sokó³ Grodno : WKK Wroc³aw I  53:29
WKK Wroc³aw II : SP £om¿a   14:46
¯ubry Bia³ystok : LA Basket Warszawa  50:31
SP Olsztynek : PKS Sokó³ Grodno  15:47
WKK Wroc³aw I : WKK Wroc³aw II  57:32
LA Basket Warszawa : SP Olsztynek  24:37
PKS Sokó³ Grodno : WKK Wroc³aw II  65:24
WKK Wroc³aw I : SP £om¿a   33:42
¯ubry Bia³ystok : SP Olsztynek  37:30
LA Basket Warszawa : PKS Sokó³ Grodno  24:50
WKK Wroc³aw II : ¯ubry Bia³ystok  20:45
SP £om¿a : SP Olsztynek   50:36
LA Basket Warszawa : WKK Wroc³aw I  50:41
¯ubry Bia³ystok : PKS Sokó³ Grodno  19:59
WKK Wroc³aw II : SP Olsztynek 23:50
LA Basket Warszawa : SP £om¿a   37:46
WKK Wroc³aw I : ¯ubry Bia³ystok  37:40
¯ubry Bia³ystok : SP £om¿a   27:31
SP Olsztynek : WKK Wroc³aw I  32:38
WKK Wroc³aw II : LA Basket Warszawa  12:16
SP £om¿a : PKS Sokó³ Grodno   51:46
 
Koñcowa kolejno¶æ:
 
1m – SP £om¿a
2m – PKS Sokó³ Grodno
3m – ¯ubry Bia³ystok
4m – SP Olsztynek
5m – WKK Wroc³aw I
6m – LA Basket Warszawa
7m – WKK Wroc³aw II
 
Najlepsi zawodnicy w poszczególnych dru¿ynach:
 
Kiry³ Grygoriew – PKS Sokó³ Grodno
Wojciech Mazur - WKK Wroc³aw I
Wojciech Spychalski - WKK Wroc³aw II
Marcin £apiñski - LA Basket Warszawa
Jordan Kocio³kowicz – SP Olsztynek
Jan Szablanowski – SP £om¿a
Maciej Ramotowski – ¯ubry Bia³ystok
 
Najlepsza pi±tka turnieju:
 
Vadim Stubieda – PKS Sokó³ Grodno
Szymon Mo¶cicki – SP £om¿a
Krzysztof Kubecki – LA Basket Warszawa
Dominik Wierciszewski – SP £om¿a
Jakub Gadomski – LA Basket Warszawa
 
MVP - Najwszechstronniejszy zawodnik turnieju:
 
Miros³aw Zajkowski – PKS Sokó³ Grodno

CZEKAMY NA FOTKI

a mo¿e kto¶ z was wie gdzie mo¿na znale¼ fotki z turneiju ?