Kadra Polski U-15 rocz.1996 Turniej Nadzieji Olimpiskich Szczyrk 28-30.XII.2011
Dodane przez zibi dnia Stycze 01 2012 21:00:00
Reprezentacja Polski rocznika 1996 w ostatnim spotkaniu w tym roku pokona³a Czechy 73:58. Tym samym podopieczni trenera Arkadiusza Mi³oszewskiego z bilansem 3-0 wygrali tegoroczn± edycjê Turnieju Nadziei Olimpijskich.

Dla bia³o-czerwonych prowadzonych przez Arkadiusza Mi³oszewskiego by³y to pierwsze mecze w ramach przygotowañ do mistrzostw Europy do lat 16, które odbêd± siê w przysz³e wakacje.

czytaj wiecej..kilka refleksji i fotek z turnieju od popularnego ,, Pawcia,,

Rozszerzona zawarto newsa
 By³em na wszystkich meczach i postaram siê je tak ogólnie opisaæ. Ch³opcy byli w COS dzieñ wcze¶niej mieli popo³udniowy trening, mo¿liwo¶æ oswojenia siê z obrêczami itp. 28.12 mieli godzinny trening o 11.00 i mecz o 18.00 z dru¿yna z Wêgier. Polacy zaczêli mocno bez tremy , no mo¿e trochê “nie siedzia³o”z dystansu 3/18 za 3 dobrze to pokazuje. Kontrolowali mecz i wygrali go do¶æ pewnie. Wcze¶niej o 16.00 Czesi pokonali S³owaków 100:45.Kolejny mecz ze S³owacja zapowiada³ siê do¶æ lekko , S³owacki team nie dysponowa³ zbyt du¿a si³a podkoszow± co pokaza³ ju¿ mecz z Czechami. Tym razem kadra zaczê³a inn± pierwsza pi±tk± i ju¿ po 1 kwarcie by³o wiadomo, ¿e ten mecz bêdzie do¶æ jednostronny ,wygrali¶my zdecydowanie, a trenerzy próbowali najró¿niejszych ustawieñ. Tymczasem Wêgrzy zrobili wszystkim niespodziankê i wygrali z Czechami, do¶æ niespodziewanie bo mimo ¿e mecz by³ zaciêty i wyrównany to jednak Czesi ca³y czas sprawiali wra¿enie trochê lepszej dru¿yny. Na 1 min przed koñcem prowadzili 6 pkt ale mocna koñcówka da³a sukces Madziarom. Ostatniego dnia pierwszy mecz grali Wêgrzy z teoretycznie najs³absz± S³owacj±. A tu proszê niespodzianka , S³owacy zdecydowanie wygrywaj± pocz±tek meczu i prowadz± 21:10, w tym momencie trener Wêgrów bierze czas i po przerwie wêgierska dru¿yna zalicza run 19:0, Do po³owy 3 kwarty Wêgrzy ju¿ wyra¼nie prowadz± w meczu,wydaje siê ¿e nic ju¿ siê nie wydarzy, ale tu zaczyna wpadaæ S³owakom z dystansu i pod koniec meczu robi siê do¶æ gor±co Wêgrom zosta³o 4 pkt przewagi na minutê do koñca. Wygran± zawdziêczaj± swojemu podkoszowemu nr 14 , b. ciekawy zawodnik.
W koñcu zbli¿a siê 12.00 i na boisku pojawiaj± siê zawodnicy z Czech i Polski, mocno zaczynaj± Czesi 9:2 , tu grê na chwile przejmuje Grzesiek Kulka i zdobywa pod rz±d 7 pkt , 2 wej¶cia pod kosz i rzut za 3 , ale teraz czas na Czechów znowu maja mini serie i rzucaj± 8 pkt bez naszej odpowiedzi, na szczê¶cie kolej na naszych ch³opców i 1 kwarta koñczy siê remisem 19:19.Mecz bardzo zaciêty grany na du¿ej intensywno¶ci w drugiej kwarcie prowadzimy nawet 9 pkt ¿eby przegraæ ja  ostatecznie i po pierwszej po³owie meczu mamy 7 pkt straty. Co z³o¿y³o siê na t± przewagê ? bardzo dobra skuteczno¶æ Czechów z dystansu do polowy meczu siedzia³o im prawie wszystko , u nas zabrak³o odrobiny szczê¶cia kilka akcji w kontrach nie zakoñczonych punktami , b³êdy sêdziowskie , gwizdanie kroków przy pivotach Grze¶kowi i Filipowi (jeden z sêdziów mia³ z tym wyra¼ny problem), nie siedzia³o te¿ z dystansu..widaæ by³o ¿e ch³opcy bardzo chc± i umiej±, ale brak³o odrobiny szczê¶cia , dok³adno¶ci…
Zaczynamy po przerwie od mocnego uderzenia w ci±gu 90 sek odrabiamy ca³± stratê i jedziemy na +9 ostatecznie wygrywamy 3 kw 12 pkt  w 4 kwarcie trafiamy ju¿ z dystansu (Marek, Grzesiek 3/3,Kamil)Czesi walcz± do koñca ale brak im argumentów no i przestaj± trafiaæ z dystansu, wygrywamy pewnie i zas³u¿enie.
Ogólnie jestem pod du¿ym wra¿eniem tego jak gra ta dru¿yna , zero gwiazdorstwa, pe³na zespo³owo¶æ, czego najlepszym przyk³adem niech bêdzie 26 asyst w meczu,pi³ka wêdrowa³a do tego kto mia³ lepsza pozycje i punktowali wszyscy w meczu ze S³owacja 7 zawodników powy¿ej 10 pkt w meczu, jak tu broniæ gdy tak wielu punktuje??
Gracze którzy zastêpowali kontuzjowanych kolegów Micha³ Marek i Mateusz Fatz zagrali bardzo dobre zawody , ta dru¿yna nie mia³a s³abych punktów. Mi³o te¿ popatrzeæ jak dobrze siê w swoim towarzystwie czuja, z ka¿dym kolejnym zgrupowaniem ich warto¶æ bêdzie zdecydowanie ros³a.
Nie by³oby tego sukcesu bez super profesjonalnego podej¶cia trenerów , ch³opcy mieli ca³y czas dawane wskazówki , ka¿dy b³±d by³ korygowany na bie¿±co , widzia³em ju¿ setki meczów m³odzie¿owych, ale takiej pracy trenerskiej jeszcze nie widzia³em. Widz±c ¿e ci panowie wiedz± co robi± i potrafi± trafiæ do ch³opaków. Tak¿e opieka która roztoczy³ nad dru¿yna maser p.Marcin by³a godna podziwu , dba³ nie tylko o ich zdrowie czy napoje ale tak¿e pilnowa³ by nie zapominali o dresach po zej¶ciu z boiska pomaga³ przy urazach, bravo taki cz³owiek to skarb .
Trzymam kciuki ¿eby planowany wyjazd na Turniej do Turcji doszed³ do skutku.Reprezentacja Polski rocznika 1996 w ostatnim spotkaniu w tym roku pokona³a Czechy 73:58. Tym samym podopieczni trenera Arkadiusza Mi³oszewskiego z bilansem 3-0 wygrali tegoroczn± edycjê
Turnieju Nadziei Olimpijskich.

FOTO-PAWCIO

Polska - Wêgry  73:58

Grzegorz Kulka 19, Marek Zywert 15, Filip Pruefer 11, Mateusz Fatz 7, Jakub Nizio³ 5, Kamil Zywert 5, Artur W³odarczyk 4, Wojciech Jakubiak 2, Micha³ Marek 2, Piotr £ucka 2, Igor Wadowski 1, Maciej Piszczek 1

Pierwszego dnia Polacy spotkali siê z tymi ostatnimi. Dla bia³o-czerwonych prowadzonych przez Arkadiusza Mi³oszewskiego by³ to pierwszy mecz w ramach przygotowañ do mistrzostw Europy do lat 16, które odbêd± siê w przysz³e wakacje.Mimo, ¿e Polacy grali os³abieni brakiem dwóch pierwotnie powo³anych graczy, to nasza reprezentacja wygra³a pewnie 73:58. Najwiêcej punktów zdoby³ gracz Polonii Warszawa – Grzegorz Kulka, który zapisa³ na swym koncie 19 “oczek”.

Polska - S³owacja  108:54

Filip Pruefer 13, Piotr £ucka 13, Grzegorz Kulka 13, Igor Wadowski 13 Marek Zywert 11, Mateusz Fatz 10, Maciej Piszczek 10, Kamil Zywert 7, Wojciech Jakubiak 7, Artur W³odarczyk 6, Jakub Nizio³ 6

Polacy nie dali jakichkolwiek szans swoich rówie¶nikom ze S³owacji od samego pocz±tku kontrolowali tempo i przebieg meczu. To da³o szansê trenerowi Arkadiuszowi Mi³oszewskiemu na sprawdzenie kilku wariantów ustawieñ, jak i szerok± rotacjê. W efekcie a¿ siedmiu zawodników rzuci³o 10 lub wiêcej punktów. Po raz kolejny dobr± gr± popisali siê podkoszowi gracze – Filip Pruefer i Grzegorz Kulka zdobyli po 13 “oczek”.

Polska - Czechy 73:58

Marek Zywert 25, Grzegorz Kulka 19, Artur W³odarczyk 13, Kamil Zywert 8, Igor Wadowski 6, Micha³ Marek 6, Filip Pruefer 4, Mateusz Fatz 2, Jakub Nizio³ 0, Wojciech Jakubiak 0, Maciej Piszczek 0

Pierwszego dnia Polacy pokonali Wêgry 73:58, za¶ drugiego rozgromili S³owacjê 108:54. Tak wiêc stawk± ostatniego meczu z Czechami by³o pierwsze miejsce w turnieju. Spotkanie by³o równie¿ o tyle istotne, poniewa¿ Polacy i Czesi spotkaj± siê w zmaganiach grupowych podczas letnich mistrzostw Europy do lat 16. Bia³o-czerwoni pewnie wygrali to spotkanie 73:58.


KLASYFIKACJA KOÑCOWA

1 POLSKA     6 pkt.
2 WÊGRY      5 pkt.
3 CZECHY     4 pkt.
4 S£OWACJA 3 pkt.

W TNO nie by³o wyró¿nieñ indywidualnych
Je¶li posiadacie fotki czy filmikim, jesli chce kto¶ co¶ napisaæ o turnieju to poproszê na zbyszekbytomski@gmail.com

Najbli¿sze zgrupowanie kadry i wylot na silny turniej do Turcji na pocz±tku lutego

punkty z ostatniego meczu polski wkrotceArkadiusz Mi³oszewski poda³ nazwiska dwunastu zawodników, którzy wezm± udzia³ w Turnieju Nadziei Olimpijskich. Zawody te wracaj± do koszykarskiego kalendarza po czterech latach przerwy. Po raz ostatni taki turniej zosta³ rozegrany w 2007 roku w Stalowej Woli, a walczyli tam zawodnicy z rocznika 1991. Tegoroczny turniej rozegrany zostanie w Szczyrku pomiêdzy ¦wiêtami Bo¿ego Narodzenia, a Nowym Rokiem.

 W¶ród kadrowiczów najwiêcej reprezentantów posiadaj± warszawskie (4 zawodników), oraz dolno¶l±skie kluby (3 zawodników), lecz patrz±c na miejsce urodzenia to wiêkszo¶æ kadrowiczów pochodzi z województwa wielkopolskiego. Dwaj zawodnicy z Sierakowa - Kamil Zywert i Filip Pruefer - maj± ju¿ za sob± wystêpów w reprezentacji podczas Mistrzostw Europy w Czechach ze starszym rocznikiem 1995. Polacy w Szczyrku zjawi± siê tu¿ po ¶wiêtach Bo¿ego Narodzenia, we wtorek 27 grudnia.


 Reprezentanci Polski zjawi± siê w  COS OPO Szczyrku od razu po ¦wiêtach Bo¿ego Narodzenia 27 grudnia. Zakwaterowani bêd± w Hotelu Harna¶ (Foto) .

Hala sportowa jest integraln± czê¶ci± kompleksu sportowego w COS OPO w Szczyrku.
Parametry hali sportowej:
- widownia - 950 miejsc
- nawierzchnia - parkiet na legarach Haro, modu³owo taraflex
- nag³o¶nienie, profesjonalne tablice ¶wietlne
       
Mi³oszewski Arkadiusz
POLTECHNIKA W-wa
I trener
Szurek Przemys³aw
PBG JUNIOR Poznañ
asytent trenera
Przelaz³y Bart³omiej
MKS Pruszków
asystent trenera
Górka Maciej
Radom
odnowa biologicznaPOWO£ANIA KADRY POLSKI U-15 rocznik 1996
Turniej Nadziei Olimpiskich w Szczyrku  28-30.XII.2011


           
Zywert Kamil
Politechnika W-wa
PG  186 cm
Zywert Marek
Politechnika W-wa
PG/SG  184 cm
W³odarczyk Artur
WIS£A Kraków
PG/SG 180 cm
Jakubiak Wojciech
CZARNI S³upsk
PG/SG
Wadowski Igor
OCHOTA Warszawa
SG
Nizio³ Jakub
¦L¡SK Wroc³aw
SG  184 cm.
           
£ucka Piotr
£KS £ód¿
SG/SF 
Piszczek Maciej
GTK Gliwice
SF
Kulka Grzgorz
POLONIA Warszawa
PF 202 cm.
Marek Micha³
Pyra Poznañ
PF 204 cm
Fatz Mateusz
ASTORIA Bydgoszcz 
PF 202 cm
Pruefer Filp
PBG Junior Poznañ
C 208 cm

Trener Arkadiusz Miloszewski ma do dyspozycji dwóch rezerwowych

Kadej Adam (¯AK Koszalin)
Fatz Mateusz (ASTORIA Bydgoszcz)

Kontuzje:
Skorek Marcin - WKS ¦L¡SK Wroc³aw
Kolankowski Daniel - WKK Wroc³aw

Historia Turnieji Nadziji Olipijskich

rokkraj
organizatora
miasto
organizatora
rocznikMiejsce
Polski
trenerinformacje
2011Polska Szczyrk 1996 IArkadiusz Mi³oszewski 
2010WegrySopron 1995 IIBogdan OnufrowiczINFORMACJE
2009S³owacja Nitra1994IIRyszard PoznañskiINFORMACJE
2008WêgryBudapeszt1993IPawe³ Turkiewicz INFORMACJE
2007 ? ?1992 Piotr Bakun 
2006WêgryBudapeszt1991IRobert Jakubiak
2005CzechySvitawa1990IIIRafa³ KalwasiñskiINFORMACJE 
     ...............................