I Miêdzynarodowy Turniej U-18 Gdynia Cup 27-30.XII 2011
Dodane przez zibi dnia Grudzie 26 2011 08:00:00
 Zwyciêskie GTK! Zarówno dziewczyny jak i ch³opacy pokonali wszystkich swoich rywali i zajêli pierwsze miejsca w pierwszej edycji Gdynia Cup 2011.

Rozszerzona zawarto newsa
 Zwyciêskie GTK! Zarówno dziewczyny jak i ch³opacy pokonali wszystkich swoich rywali i zajêli pierwsze miejsca w pierwszej edycji Gdynia Cup 2011.

Cieszymy siê, ¿e naszym m³odym zawodnikom uda³o siê odnie¶æ zwyciêstwo, graj±c z dru¿ynami z ró¿nych pañstw, gdzie ka¿de z nich reprezentuje inn± szko³ê. Zdobyte do¶wiadczenie zaprocentuje w przysz³o¶ci i ¶mia³o mo¿na powiedzieæ, ¿e by³ to dobry sprawdzian przed zbli¿aj±cymi siê Mistrzostwami Polski.

Ch³opacy za¶ po bardziej zaciêtych spotkaniach triumfowali nad BJBC Keizarmezs 77:99 i Wis³± Kraków 90:77. W ca³ym turnieju udowodnili, ¿e s± najbardziej zgranym i wyrównanym zespo³em, gdzie ka¿dy gracz potrafi zaskoczyæ w danym meczu. Jakub Derkowski i Wiktor Na³êcz bezb³êdnie rozgrywali ka¿d± akcjê, wiedz±c, kiedy nale¿y oddaæ rzut, a kiedy podaæ do kolegi na lepszej pozycji. Równie dobrze zachwycali gdyñsk± publiczno¶æ Jakub Pietkiewicz i Przemys³aw ¯o³nierewicz swoimi wsadami czy blokami, które za ka¿dym razem by³y nagradzane gromkimi brawami. 

Kuba Derkowski  otrzyma³ nagrodê MVP dru¿yny!

Serdecznie juniorom oraz juniorkom gratulujemy i ¿yczymy powodzenia w dalszej fazie sezonu!
WYNIKI
GTK Gdynia – KSE Jaszberenyi 124:38
STK Wilki Morskie Szczecin -  BJBC Keizarmezs 76:56
STK Wilki Morskie Szczecin - Wis³a Kraków 70:82
KSE Jaszberenyi - BJBS Ryga 48:58
STK Wilki Morskie Szczecin - BJBS Ryga 54:53
STK Wilki Morskie Szczecin - KSE Jaszberenyi 78:43
BJBC BJBS Ryga - Keizarmezs 65:60 
KSE Jaszberenyi - Wis³a Kraków 74:92
KSE Jaszberenyi - BJBC Keizarmezs 65:99
Wis³a Kraków - - BJBS Ryga 53:67
BJBC Keizarmezs - GTK Gdynia 77:99
GTK Gdynia - Wis³a Kraków 90:77
BJBC Keizarmezs - Wis³a Kraków 68:72
BJBS Ryga - GTK Gdynia 58:101

 KLASYFIKACJA KOÑCOWA

1 GTK Gdynia
2 BJBS Ryga
3 Wis³a Kraków
4 STK Wilki Morskie Szczecin
5 BJBC Keizarmezs
6 KSE Jaszberenyi

MVP: Jakub Derkowski (GTK Gdynia)

Najlepszymi zawodnikami w¶ród mê¿czyzn zostali:

Jakub Pietkiewicz - GTK Gdynia
Karlis Muiznieks - BJBC KEIZARMEZS (£otwa)
Patryk Uleryk - STK Wilki Morskie Szczecin
Niklavas Lejasmeijers - BJBS RIGA  (£otwa)
Jakub Frankiewicz - TS WIS£A Kraków
Mate Szappanos - KSE JASZBERENYI (Wêgry)

TELEWIZJA-POMORSKA

http://www.gtkgdynia.pl/